47 Delgivningar - Ljusnarsbergs kommun

~ LJUSNARSBERGS
DELGIVNINGAR
~ KOMMUN
1 (3)
20 15-11 -1 7
Till Kommunstyrelsen
Delgivningar kommunstyrelsen 2015-11-25
Diarienummer/ Avsändare
förvaring
Ks post
Skolverket
Ks post
Ks post
BMB
Opera på skäret
Ks post
Region Örebro län
Ks post
Hedemora kommun
Ks post
Lindesbergs kommun
Dnr KS 036/2014-3
WHO
Hundiq, Roffe Blom
Ks-post
Ks-post
KS 024/2015
Skolverket
KS 407/20 14
SISU Idrottsutbildarna Örebro län
KS 407/20 14
SISU Idrottsutbildarna Örebro län
KS 407/20 14
SISU ldrottsutbildarna Örebro län
KS 407/20 14
SISU Idrottsutbildarna Örebro län
Bergslagens miljö- och
byggnämnd
Opera på Skäret
Ljusnarsbergs kommun
Ks post
Ks post
KS 232/20 14
Ks post
KS 45 8/20 14
Rådet för funktionshinderfrågor,
Region Örebro län
Trafikverket
Ämne
Folder om möjligheter och skyldigheter som
rör nationella minoriteter i förskola
förskoleklass och skola
Protokoll från sammanträdet 151015
Ett stort tack för samarbetet 20 15 (En liten
folder)
Protokoll från Rådet för
funktionshinderfrågor 151013
Stopp för fler ensamkommande barn i
Hedemora under 3 månader. Tjänsteskrivelse
Stopp för fler ensamkommande barn i
Lindesberg i 6 månader.
Dags att anmäla Earth Hour för 2016
Assistans hundarnas rättigheter
Informationsbok om migration och
integration
Beslut, statsbidrag för sommarskola eller
undervisning under andra lov 200 15
Mål och verksamhetsplan för Ljusnarsbergs
kommun 2015-20 16
Slutrapport, projekt ensamkommande barn
och ungdom
Verksamhetsberättelse och årsredovisning
20 14
Verksamhetsinriktning 2015
Protokoll från sammanträde den 15 oktober
2015
Tack för samarbetet 2015
Redovisning till Skolinspektionen av åtgärder
för att avhjälpa påtalade brister i samband
med riktad tillsyn av utbildning för
asylsökande barn
Protokoll från möte den 13 oktober 2015
Förslag till nya föreskrifter för Örebro län,
bärighetsklasser
[919] LJUSNARSBERGS
DELGIVNINGAR
2 (3)
2015-11-17
~ KOMMUN
Diarienummer/ Avsändare
förvarin g
Ämne
Ks-post
Hedemora kommun
KS 036/20 15
KS 247/2015
Bergslagens miljö- och
byggförval tning
Bergsmansvägens boråd
Sveriges Kommuner och
Landsting
Kammarrätten i Göteborg
Stopp under tre månader för fler
ensamkommande barn till Hedemora
kommun
Föreläggande med vite, Garhytteskolans kök
KS post
Privatperson
Ks post
Lindesbergs kommun
Ks post
Skolverket
Ks post
KS 024/2015
Sveriges Kommuner och
Landsting
Skolverket
Ks post
Länsstyrelsen i Örebro län
Ks post
Studieförbundet Vuxenskolan
Ks post
Friskolornas Riksförbund
Ks post
Tursam
Skolverket
KS 128/2015
KS post
Ks post
Ks post
Bildningschef Anders Nordlund
Lindesbergs kommun
KS 024/201 5
Skolverket
KS 239/201 5
Ljusnarsbergs kommun
KS 255/2015
Protokoll från möte den 22 oktober 2015
Dramatiskt läge för kommuner och landsting Ekonomirapport
Dom i mål nr 3162-3174-1 5 upphandling av
arbetskläder för vård, kost och städ
Skrivelse angående Allmänna lokala
ordningsföreskrifter
Beslut av krisledningsnämnden, stopp under
sex månader för mottagande av
ensamkommande barn och ungdom
Läslyftet-Kollegialt lärande för utveckling av
elevers lärande och skrivande
Driftigt underhåll-upphandling av drift och
underhåll
Nyheter i bidraget för lov- och sommarskola
2016
Föreskrifter om upphävande av föreskrifter
för djurskyddsområdet Venan
Info1mationsbok om migration och
integration
Skrivelse om vikten av att kommuner
kompenserar fristående skolor för ökade
sociala avgifter för unga från och med den
l juni 2016.
Bergslagens nya gruppreseguide för 2016
Rapport 428:2015 Att utmana och stimulera
barns utveckling och lärande i förskolan
Uppföljning av skolmatens näringsriktighet
Lokalutveckling i framtidenutvecklingsområden i Bergslagen
Statsbidrag förd e lägre årskurserna i
grundskolan och motsvarande skolformer
samt viss annan utbildning läsåret 2015/2016
Ansökan om bygglov, Klockargården 3
~ L J USNARSBERGS
DELGIVNINGAR
W' KOMMUN
Diarien ummer/ Avsändare
förvaring
KS 024/20 15
Skolverket
KS 036/20 15
KS 458/20 15
KS 108/2015
KS 166/2015
KS 116/20 15
KS 102/2015
KS 105/201 5
Ks post
KS 099/201 5
Ks post
Ks post
KS 129/2015
3 (3)
2015- 11-17
Ämne
Information om statsbidrag för att rusta upp
skollokaler
Fastighetschef Jessica Eriksson
Svar med anledning av föreläggande med
vite, Garhytteskolans kök
Trafikverket
Kungörelse om granskning av vägplan för
ombyggnation, riksväg 63, förbifart Hiulsjö
Samordningsförbundet SOFINT
Information om ökad medelstilldelning
Skrivelse rörande handikapparkering vid
En kommunmedborgare
Kopparhallen samt trappa vid individ- och
familjeomsorgen
Ändring av fördelning, statsbidrag för
Länsstyrelsen i Örebro län
tjärstrykning av taken på grindstugor, Stora
Gården
ABF Örebro län
Ansökan Bergsalgsspelen 2016
Polisen
Nedläggning av förundersökning, milj öbrott i
Mossgruvan
Skolverket
Introduktionsperiod för4 lärare och
förskollärare
Enhetschef Margareta Emnegard
Redovisning av verksamhet med personligt
ombud
Räddningsnämnden
Protokoll från sammanträde den
2 november 20 15
Västerbergslagen
Bergsalgens överförmyndarnämnd Protokoll från sammanträde den
4 november 2015
Protokoll från sammanträde den
Allmänna utskottet
11 november 2015
Protokoll från sammanträde den
Bildnings- och sociala utskottet
12 november 20 15
Bildningschef Anders Nordlund
Information om ändrade nivåer i avgifterna
för barnomsorgen från och med den
1 j anuari20 16.
Beslut om förhöjt arvode till så kallat
Bildnings- och sociala utskottet,
kontraktrat jourhem
12 november 2015 § 713