Olyckor och trafik- stopp i vägtunnlar

väg mästaren
#1 2015 – ÅRGÅNG 88 – I VÄGINGENJÖRERNAS TJÄNST SEDAN 1928
E4 Sundsvall och
nya bron invigdes
ett år före tidsplan
Sidan 7
34 miljarder kostar
det att utveckla
Västsverige
Sidan 9
Vad får dig att
gasa på i trafiken?
Sidan 28
Olyckor och trafikstopp i vägtunnlar
STÄLLER KRAV PÅ SNABBA RÄDDNINGSINSATSER
Nysaltat.
Hanson & Möhring har rätt sortiment för effektiv dammbindning
– både kalciumklorid och magnesiumklorid. Välkommen att kontakta oss
så hjälper vi dig till hållbarare vägar.
tel: 035-183200
mail: [email protected]
www.salinity.se
Foto: Kristoffer Lönnå
Foto: Holger Ellgaard
Affären gör
köparen stenrik!
NYLIGEN OFFENTLIGGJORDES en stor affär om
återvinning som kommer att göra både
säljare och köpare stenrika. Förbifart Stock­
holm kommer till stor del att gå i tunnlar,
därför måste mycket berg sprängas och
fraktas bort. Beräkningar visar att projektet
kommer att generera drygt 19 miljoner ton
berg under byggperioden.
EN AFFÄRSUPPGÖRELSE mellan Trafikverket
FÖRBIFART STOCKHOLM kan bli världens
längsta tunnel i städer och stadsnära miljöer.
Motorvägsförbindelsen ska gå genom västra
Stockholm från Kungens kurva i söder till
Häggvik i norr. Största delen av vägen,
drygt 17 av 21 kilometer, kommer att gå i
tunnel. Byggtiden beräknas till tio år och
inleds under året.
I VÄGMÄSTAREN noterar vi även att trafiken
nu rullar genom tunnelsystemet Norra
länken i norra Stockholm. I Sundsvall
invigdes den nya bron och två mil ny väg
på E4:an nästan ett år före tidsplan.
Nu går vi mot ljusare
tider!
INNEHÅLL
Norra länken tunnlar öppnade.......................... 4
Vägassistans viktig i Stockholmstrafiken.......... 5
Kungen invigde Sundsvallsbron......................... 7
Västsvenska paketet utvecklar hela regionen..... 9
Ny infrastruktur..................................................10
Malm lämnar Trafikverket................................13
Ny generaldirektör för Transportstyrelsen......13
Trädsäkring tryggar tåglinjer............................15
Ny teknik ska ge färre nedrivna ledningar....15
Utbyggt mobilnät hot mot tågtrafiken............17
Fler privatbilister med godkända däck...........19
Kör genom bommen!.......................................19
Många olyckor med fyrhjulingar....................... 21
Var sjätte utan lönesamtal................................. 22
FSV: Stefan Wadbro vid pennan......................23
Så blir du medlem i FSV...................................23
Framtida brist på gymnasieingenjörer............. 24
Microteam lagar asfaltskador...........................25
Bullerreducerande beläggning testas.............25
Nykterhetskontroll i bilen.................................26
FSV:s styrelse.....................................................26
Lös krysset och vinn Trisslotter........................27
Plattan i botten med rock ’n’ roll..........................28
sidan 21
Föreningen Sveriges Vägingenjörer (FSV) är en yrkes- och serviceorganisation
för ingenjörer som arbetar med infrastruktur Hem­sida: www.fsv.se
Redaktör: Janne Larsson, Roxx Communication Group, Box 164,
598 23 Vimmerby Tel: 0492-793 57 E-post: [email protected]
Ansvarig ut­­givare: Stefan Wadbro Produktion: Roxx Communi­cation
Group, www.roxx.se Projektledare: Daniel Svensson Grafisk form: Örjan
Folcke Annons­­­säljare: Anneli Dahlström Annonsoriginal: Sofia Fasth
Omslagsfoto: Mats Andersson Tryck: Print­fabriken, Karls­­krona 2015
Prenumerera på Vägmästaren!
Janne Larsson
Redaktör
Foto: Anders Nilsson
som äger berget och NCC Roads Sverige är
nu klar. NCC Roads köper runt sju miljo­
ner ton tunnelberg från de norra delarna
där Förbifart Stockholm ska gå. Affären
räknas som den största i sitt slag för NCC
Roads, som efter förädling kommer att
återanvända bergmassorna i olika infra­
strukturprojekt i Stockholmsområdet. Att
återanvända berg och förädla det på platser
nära kund skapar en mindre miljöbelastning
och ligger i linje med bolagets långsiktiga
strategi och bidrag till ett mer hållbart sam­
hälle, meddelar NCC Roads Sverige.
Vem som ska köpa bergmassorna från
övriga delar av Förbifarten är inte klart,
men förhandlingar pågår om försäljning.
sidan 7
sidan 5
Annonsera i
Vägmästaren!
Kontakta Anneli
Dahlström för
priser och mer
information.
Tel: 0492-79320
E-post: [email protected]
väg mästaren
#1 – 2014 – årgång 87
– i vägingenjörernas
tjänst sedan 1928
Vägmästaren möter
Svevias Torbjörn Torell
Sidan 4
För 195 kronor får du läsa Vägmästaren i ett år (3 nummer). Betala
prenumerations­­av­giften till bank­giro 5765-0053. Ange namn och adress.
Prenumerationsansvarig: Jonas Sjöholm Adress: Parkgatan 7B, 595 51 Mjölby
E-post: [email protected] Pris: helår (3 nr) 195 kr
Ökad efterfrågan
gör att järnvägen
behöver byggas ut
Sidan 13
Samtliga fartkameror
börjar bytas ut i vår
Sidan 23
En milSTolpE i E4-projEkTET
Sista brosektionen
på plats i Sundsvall
VÄGMÄSTAREN #1 2015 | 3
Stockholms
universitet
Stora Skuggan
100
ge
tälje
Norr
l
iv ä
cat
Fres
al
sv
nd
Su
200
300
400
500 m
n
ö
ng
di
Li
Tunnlar som öppnar
Temporär/alternativ sträckning
Laduviken
n
ro
Frescati
Tunnlar som öppnar senare
lam
bs
Brunnsviken
Norra Djurgårdsstaden
n
ge
vä
ala
ps
Up
gsv
äge
n
Kräftriket
Hagaparken
en
Björnnäsväg
HJO RT HAG E N
Albano
Ro
sla
E4
Uggleviken
Bellevue
Solna kyrkväg
Karolinska
Universitetssjukhuset
Lill-Jansskogen
Värtan
Norrtull
Roslagstull
Va
lh
gs
vä
ge
all
Nya
Karolinska
Solna
Tomteboda
Karolinska
Institutet
To
m
teb
od
av
äg
en
Värtahamnen
rän
lna
vä
ge
n
Sto
So
Lid
Ropsten
väg
Hagastaden
277
Norra
Djurgårdsstaden
Fiskartorpet
Rå
Befintliga tunnlar
b
gö
in
B
Ytvägnät
on
ar
Illustration Trafikverket
eden
Frösundal
E4
E20
t
rra
sta
277
E20
s
ion
No
n
Teg
e
ludd
277
E20
n
de
ta n
as
ta
ag
ga
H
av
äg
en
svä
ge
Ta
ll
n
inn
Gärdet
n
äge
göv
in
Lid
E20
Östra station
VASASTAD EN
gata
Tors
Tekniska
Högskolan
n
Helsi
Göte ngborg,
borg
KARLBERG
Stadion
Gärdet
Odenplan
Ö ST E R M A L M
S:t Eriksplan
SVENSKA GRAFIKBYRÅN
Norra länken ska vara helt klar 2016. Den sträcker sig mellan Karlberg och Värtan i norra Stockholm och bildar ett sammanhängande trafiksystem tillsammans med
Södra länken och Essingeleden.
Norra länken har öppnat
Trafiken rullar nu genom tunnelsystemet Norra länken i norra Stockholm.
Trafiköppningen kunde ske ett år före tidsplan.
Till våren börjar även trafiken på den södergående sträckan mellan Tomteboda
och Norrtull att rulla, och ett år senare ska även motsvarande sträcka norrut öppna.
Under 10 år satsas nära 100 miljarder kronor för
bättre framkomlighet i Stockholms­regionen.
Norra länken är en del i satsningen. Projektet
är så här långt en framgång eftersom kostna­
den legat två miljarder kronor under fast­
ställd budget.
Norra länken i siffror
Norra länken ska vara helt klar 2016. Den
sträcker sig mellan Karlberg och Värtan i norra
Stockholm och bildar ett sammanhängande
trafiksystem tillsammans med Södra länken
och Essingeleden.
Alla vägtunnlar blir enkelriktade. De är totalt
13 km, varav 9 km bergtunnlar och 4 km
betong­­tunnlar.
Under byggandet schaktas 1 200 000 kubik­
meter berg och 400 000 kubik­meter jord, vilket
fyller Globen fyra gånger om!
Ovan mark byggs 2 km ny- och ombyggd
väg och 1,5 km nya gång- och cykelvägar.
Som mest har projektet sysselsatt cirka
1 200 personer och över 50 entreprenader har
upphandlats. Sista delen i projektet blir Värta­
banans tunnel som öppnar 2019.
Avlastar innerstaden
En så här stor infrastruktursatsning i vår huvud­
stad leder till att framkomligheten, miljön och
trafiksäkerheten avsevärt förbättras i norra
Stockholm. Då mycket trafik leds ner i tunnlar
avlastas samtidigt innerstadsgator som Valhalla­
vägen och Lidingövägen. Trafikverket beräknar
att cirka 90 procent av den tunga trafiken
Stockholm värst i Norden
STOCKHOLM ÄR DEN VÄRST trafikdrabbade staden i Norden och den
tolfte mest trafikdrabbade storstaden i Europa. Göteborg går från att
vara tredje värst till elfte plats på listan för Norden. Förbättringen kan
kopplas till införandet av biltullar i Göteborg 2013.
I rapporten ”Traffic Index”, från TomTom, ledande leverantör av
positionerings- och navigeringslösningar, analyseras trafiken under
2013 i ett antal större städer i Europa. I rapporten framgår också hur
mycket extra tid svenska, nordiska och europeiska bilister tillbringar
i trafiken och vilka tider och dagar som är värst respektive bäst.
Med cirka 30 minuters bilväg till jobbet satt stockholmarna i trafik­
köer nästan 11 arbetsdagar under 2013. Onsdag kväll och måndag
morgon var de sämsta dagarna att köra bil. n
4 | VÄGMÄSTAREN #1 2015
kommer att gå genom tunnlarna och att tra­
fiken totalt sett halveras på dessa gator.
Nya bostäder och stadsdelar
Norra länken öppnar nya möjligheter för att
bygga bostäder och arbetsplatser i flera stads­
delar. Hamnområdet i Värtan ska utvecklas till
en sjönära stadsdel, Norra Djurgårdsstaden, med
12 000 nya bostäder och 30 000 arbetsplatser.
Norra Stationsområdet, mellan Stockholm
och Solna, håller på att utvecklas till en helt ny
stadsdel – Hagastaden. Här ska 6 000 bostäder
och 50 000 arbetsplatser successivt ta form.
Norra länken underlättar dessutom möjligheten
att ta sig till och från Lidingö. Efter en omfattande modernisering invigs också Lidingö­
banan under våren. n
Europas värsta trafikstäder
1. Moskva, Ryssland
2. Istanbul, Turkiet
3. Palermo, Italien
4. Warszawa, Polen
5. Rom, Italien
6. Dublin, Irland
7. Marsielle, Frankrike
8. Paris, Frankrike
9. London, Storbritannien
10. Bryssel, Belgien
11.
12.
13.
14.
15.
34.
41.
49.
56.
60.
Stuttgart, Tyskland
Stockholm, Sverige
Neapel, Italien
Hamburg, Tyskland
Wien, Österrike
Oslo, Norge
Helsingfors, Finland
Köpenhamn, Danmark
Göteborg, Sverige
Malmö, Sverige
Falck Vägassistans har en viktig
roll i Stockholmstrafiken
Foto: Falck Vägassistans
Nadine Seveli är
områdeschef för
Falck Vägassistans
Stockholm.
Foto: Mats Andersson
Samhällets snittkostnad för ett stopp i Stockholms­
trafiken beräknas till cirka 6 000 kr i timmen,
enligt en uträkning från Trafikverket. Falcks sex
Vägassistansbilar rycker ut vid bränslestopp,
motorhaverier, punkteringar och olyckor.
De avleder trafiken samtidigt som de gör en
första hjälpande insats.
I samband med att de nya tunnlarna
vid Norra länken invigdes tog Falck
Vägassistans två nya fordon i bruk
som enbart trafikerar tunnlarna.
– Innan tunnlarna öppnades deltog
vi i en stor övning tillsammans med
övrig blåljusverksamhet. Det gav oss
god känne­dom om tunnelns oriente­
ringssystem. Det var också god trä­
ning i samarbetet mellan oss, polis,
räddningstjänst och ambulans som vi
säkert kommer att ha nytta av fram­
över och gärna utvecklar ännu mer,
säger områdeschef Nadine Seveli.
Blåljustillstånd
Innan Norra länkens tunnlar öppnades deltog Falck Vägassistans, polis, räddningstjänst och
ambulans i en stor övning.
I den intensiva Stockholmstrafiken är
ett oplanerat stopp inte bara farligt för
den drabbade, som riskerar att bli
på­körd, det orsakar snabbt köer med
risk för olyckor som följd. Vägassistans
är en förlängd arm åt räddningstjänst,
polis och ambulans. De specialbyggda
fordonen larmas ut av Trafik Stock­
holm, som i sin tur får in ärenden via
SOS Alarm eller polisens länskom­
munikationscentral, LKC samt från
privatpersoner. Bilarna har blåljustill­
stånd för att snabbt komma fram.
– Våra vägassistansbilar har detta som
sitt enda uppdrag och de är ständigt
rullande i Stockholm City och en radie
på cirka två mil. De står inte och väntar
på larm vid någon station, utan är
ständigt rörliga. Det gör att de ofta är
först på plats när något händer, berättar
Nadine Seveli.
Specialbyggda fordon
Foto: Mats Andersson
Bilarna väger 16 ton och är special­
byggda och utrustade med budskaps­
tavlor för information om vad som
hänt, körriktningsvisare och TMAskydd, ungefär som en stor krock­
kudde bakom bilen. De ska dämpa
smällen och skydda den drabbade om
någon kör in i dem. Förarna uppfyller
en lång rad av behörighetskrav och
har ofta en bakgrund inom räddnings­
tjänsten eller ambulanssjukvården.
– Bilarna är utrustade med en
mängd hjälpmedel för att snabbt få igång
ett fordon som stannat, avhjälpa en
punktering, släcka bränder eller hjälpa
föraren vid ett eventuellt sjukdomsfall
tills ambulansen anländer till platsen.
8 000 uppdrag 2014
Vägassistans är en förlängd arm åt räddningstjänst, polis och ambulans. De specialbyggda fordonen larmas ut av
Trafik Stock­holm, som får sina ärenden via SOS Alarm, polisen och privatpersoner.
Vägassistans har även i uppdrag att
bistå polisen och dirigera trafiken vid
större händelser i Stockholmsområdet.
Under 2014 hade Vägassistans cirka 8 000
uppdrag i Stockholm. Bilarna beman­
nas dygnet runt.
Falck är Nordens största entreprenör
i personvårds- och räddningstjänster
hos såväl myndigheter som företag.
Under mer än 100 år har uppdraget för
Falck varit att förebygga olyckor, sjuk­
­dom och nödsituationer, att ge snabb
professionell hjälp åt dem som råkat illa
ut samt rehabilitera sjuka och skadade.
Text: Marie Axelsson n
VÄGMÄSTAREN #1 2015 | 5
Detta är en annons från NCC
Foto: Micke Lundström
Enkel hantering. NCC Repasfalt behöver inte blandas utan läggs ut direkt från säcken eller hinken. Vattna med vattenkanna
och packa med handstamp, padda eller kör över materialet med bilen. Resultatet blir en lagning som håller i flera år.
Unik produkt i kampen mot potthål
Klimatförändringarna gör att vintrar med kraftiga temperaturväxlingar blir vanligare.
Det här går hårt åt vägarna och ökar problemen med potthål och beläggningsskador.
Men produkten NCC Repasfalt gör lagningen enkel och hållbar. Materialet läggs kallt
med samma resultat och kvalitet som med varm asfalt. Helt utan negativ miljöpåverkan.
Thomas Utegård, försäljningsansvarig för NCC Repasfalt, vad är nytt
och unikt med den här produkten?
Minskad miljöpåverkan och
enkel läggning
Ger den här produkten verkligen
samma kvalitet som varm asfalt?
– Absolut! Det framgår av tester gjorda
Varför är NCC Repasfalt mer
miljövänlig än varm asfalt?
– Produkten består endast av miljöanpassade, biobaserade och återvinningsbara
råvaror. Den är fri från kemiska lösningsmedel och härdar med hjälp av vanligt
vatten. NCC Repasfalt tillverkas i den
lilla staden Braunau i Österrike enligt
ett hemligt, patenterat originalrecept.
Foto: Johan A. Lundberg
– Kallt lagda produkter har funnits länge
på marknaden
för en snabb och
tillfällig lagning av
potthål och andra
vägskador. Det
som är unikt med
NCC Repasfalt är
att den läggs kall
men håller lika
länge som traditionell varm asfalt. Vi
är så säkra på produktens kvalitet att
vi lämnar två års garanti på en rätt
utförd lagning.
i våra egna lab och av flera oberoende
europeiska. Dessutom innehåller NCC
Repasfalt stenmaterial som till och med
är godkänt för reparation av motorvägar. Den används oftast till
reparationer av
potthål, betongsprickor, skador
vid brunnar och
till broskarvar.
NCC Repasfalt
kan läggas under
fuktiga och kalla
förhållanden,
till och med i
minusgrader! Beläggningen skadas inte
av regnväder under eller efter utläggning
och kan trafikeras omedelbart. Asfalten
ger ingen negativ påverkan på nya ytor
och behöver därför inte tas bort om ytan
ska beläggas med vanlig asfalt.
Kontaktperson:
Thomas Utegård
[email protected]
+46 72-550 42 90
+46 19-17 75 54
www.ncc.se/repasfalt
Foto:Kristofer Lönnå
Kommunstyrelsens ordförande Peder Björk, framtidsminister Kristina Perssson, kung Carl XVI Gustaf och Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm invigde.
E4 Sundsvall och nya bron
får stor betydelse
– Vi har byggt en väg som ger det storslagna
landskapet rättvisa, där staden mellan bergen
kommer att glittra vackert från bron, framhöll
Trafikverkets projektchef Magnus Lundberg.
– Nya E4 ersätter nu en olycksdrabbad väg,
och förbättrar trafiksäkerheten, framkomlig­
heten och miljön för många generationer fram­
­över. Jag känner mig stolt, glad och nöjd med
vad vi har åstadkommit och hur vi i projektet
genomfört detta.
Avlastar centrum
Tusentals Sundsvallsbor följde invigningen, där
såväl Trafikverkets generaldirektör Gunnar
Malm som framtidsminister Kristina Persson
medverkade tillsammans med Kung Carl XVI
Gustaf och kommunstyrelsens, ordförande i
Sundsvall Peder Björk.
Sundsvallsbron beräknas avlasta centrum med
17 000 bilar per dygn och kommer att ge
positiva effekter på miljön, trafiksäkerheten
och framkomligheten i centrala Sundsvall.
Res­tiderna blir upp till 20 minuter kortare.
Foto: Torbjörn Bergkvist
Med kungligt besök och ett färgsprakande fyrverki öppnade nya Sundsvallsbron
för trafik strax före jul. Trafiken rullar nu
både över den 2 109 meter långa bron
och på den två mil långa nya E4-sträck­
ningen – nästan ett år före tidplan.
Bron bildar en mjuk båge över Sundsvallsfjärden och beräknas avlasta centrum med 17 000 bilar per dygn.
Äntligen i mål
I och med invigningen i december har diskus­
sionerna om den nya sträckningen av E4:an,
som går tillbaka till 1950-talet, äntligen nått sitt
slutmål. När nya E4 Sundsvall började byggas
i mars 2011 var den planerade sluttiden satt till
hösten 2015, men ett år tidigare än så öppnades
större delen av den nya sträckningen för trafik.
Så tog bron from
Bron blev komplett i februari 2014 med alla
nio delarna på plats som bildade en mjuk båge
över Sundsvallsfjärden. Fram till invigningen
avlöpte sedan arbetena varandra med svetsning,
räckessättning, bättringsmålning av brolådan
med specialkranar, belysning samt ledningar
för fjärrvärme, el och bredband. I augusti
påbörjades asfalteringsarbetet.
Fantastisk utsikt
De publika evenemangen såsom E4-dagen
med brolopp och världsrekordförsöket på
luciadagen har bidragit till att över 25 000
personer redan före trafiköppningen hade
promenerat över bron på den fyra meter breda
gång- och cykelbanan. Räkna med att det blir
ett populärt gångstråk med en fantastisk utsikt
över Sundsvall. n
VÄGMÄSTAREN #1 2015 | 7
TOTAL STYRELF®
Bindemedlet som motstår allt.
Genom att använda TOTAL STYRELF®, som är speciellt utvecklat för
tungt belastade vägar, kan du öka asfaltens levnadstid med mer än
tre gånger. De exceptionella egenskaperna ger ökat motstånd till
extrema temperaturer, sprickbildning och slitage, som därmed gör
TOTAL STYRELF® till en referens i branschen.
För mer information, vänligen kontakta
Krister Persson på [email protected]
www.totalsweden.se
-
34 miljarder kostar paketet som ska
utveckla hela Västsverige
Västsvenska paketet är en kraftfull satsning och investering i
järnväg, vägar och kollektivtrafik, vilket ska leda till tusentals
nya jobb i Göteborg och i hela Västsverige.
Att genomföra en så stor satsning beräknas
kosta 34 miljarder kronor (i 2009 års pris­nivå).
Staten svarar för hälften av den summan.
Trängselskatt, Göteborgs Stad, Västra Göta­
landsregionen, Region Halland samt ökade
marknadsvärden ska finansiera resten. När
hela Västlänken, kollektivtrafikens stora utbygg­
nad är klar om cirka 15 år väntas det bo 1,7
miljoner invånare i Göteborgs­
regionen. En
ökning med en halv miljon gör att Göteborg då
är en liten storstad.
Vad vill man då uppnå genom en så kraft­
full satsning?
Man kan dela upp det i åtta effektmål: En mer
attraktiv kollektivtrafik med ökad kapacitet.
Ökad andel kollektivtrafik. Minskad andel
biltrafik till och i regionkärnan. Snabba,
trygga, enkla gång- och cykelresor. Förbättrad
kvalitet för näringslivets transporter. Minskade
utsläpp. Minskat buller. Fri­gjorda stadsytor
och ett rikt stadsliv.
Det här ska i sin tur leda till större arbets­
marknadsregioner, en attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken, en konkurrens­
kraftig kollektivtrafik, en god livsmiljö samt
att kvaliteten för näringslivets transporter för­
bättras och stärker den internationella kon­
kurrenskraften.
Bättre pendlingsmöjligheter
Den enskilt största satsningen för utbyggd
kollektivtrafik är Västlänken, en 6 km lång
dubbelspårig pendeltågstunnel under centrala
Göteborg. Dessutom ingår tre underjordiska
pendeltågsstationer. Västlänken ska knyta ihop
pendeltågslinjerna i Västsverige till ett samman­
hängande system. Tåg­
trafiken kan bli
tätare, restiderna kortare och resenä­
rerna når fler destinationer utan att
byta färdmedel. Stora infrastruktur­
satsningar leder till ökade pendlings­
möjligheter för alla som vill bo,
arbeta eller studera på olika platser i
Västsverige.
Längre pendeltåg
Konkreta åtgärder för ökad framkomlighet
är även 55 km nya busskörfält längs infarts­
lederna till Göteborg och i centrum. Längre
plattformar för pendeltåg ska kunna ta emot
längre tåg, vilket ger plats för fler passagerare.
Bättre pendelparkeringar för cykel och bil.
Nya gång- och cykelvägar, bättre trafikin­
formation samt buller- och trafiksäkerhets­
ågärder.
Ny vägtunnel och älvbro
Ny järnvägsbro
En viktig investering är även Marieholms­
tunneln. Den nya vägtunneln ska öppna för
trafik år 2020 och beräknas avlasta Ting­stads­
tunneln med 40 000 fordon per dygn.
För att förbättra förbindelserna över älven
ska den nuvarande, hårt trafikerade Göta­älv­
bron ersättas av Hisingsbron. Den nya bron
ska byggas öster om Götaälvbron, vara öpp­
ningsbar, ge plats för mer kollektivtrafik, blir
cykelvänligare och bidrar också till utveck­
ling av centrala Göteborg. När Hisingsbron
tas i trafik runt 2020 rivs Götaälvbron som är
i dåligt skick.
Det blir också en ny järnvägsbro med dub­
belspår över älven – Södra Marieholmsbron
– som ökar kapaciteten på järnvägen till
Göteborgs hamn, Nordens största hamn.
Brobygget pågår och ska vara klart 2016,
men ingår inte i Västsvenska paketet, utan
finansieras av statliga skattemedel, Göteborgs
Stad, Västra Göta­lands­regionen, AB Volvo,
Göteborgs hamn samt genom EU-bidrag. n
En mer a
ttraktiv
kollektiv
trafik m
ed ökad
kapacite
t.
Minskad
andel bil
trafik
till och i
regionkä
rnan
Ökad an
del koll
Minskade
utsläpp.
ektivtra
fik.
Minskat b
uller
Snabba
, trygg
a, enkla
gångoch cyk
elresor.
Förbätt
rad kva
litet fö
näring
r
slivets
transpo
rter.
Fri­gjord
a stads
ytor
och ett
rikt sta
dsliv.
VÄGMÄSTAREN #1 2015 | 9
Ny infrastruktur
Runt om i landet pågår en mängd vägbyggen och andra typer av infrastruktursatsningar.
Här uppmärksammar Vägmästaren ett litet axplock av vad som pågår för tillfället.
Foto: Stig-Åke Jönsson
­
Nytt dubbelspår ska
avlasta stambanorna
SKANSKA KOMMER ATT bygga ut en etapp av
godsstråket Hallsberg-Degerön. Sträckan
är en enkelspårig järnväg med låg kapacitet.
Genom utbyggnad till dubbelspår höjs
kapa­citeten och stambanorna avlastas. Pro­
jektet är en totalentreprenad och omfattar
13 kilometer dubbelspårig komplett järn­
väg, sju broar, cirka 9 kilometer vägar samt
bulleråtgärder.
Det nya spåret beräknas vara färdigställt
hösten 2019 och bygget kommer att syssel­
sätta totalt 120 personer.
Källa: Byggnyheter.se n
­
Svevia sköter vägar i
ännu fler driftområden
I FLERA DRIFTOMRÅDEN har Svevia vunnit
nya upphandlingar för vinter- och sommar­
underhåll. Det är Kramfors, som omfattar
997 km av de statliga vägarna i Höga kustenområdet. Även anslutande driftområde
Örnsköldsvik sköter Svevia.
I Vännäs och Norsjö är det skötsel av
totalt 1800 kilometer väg. Sedan tidigare
är det även angränsande driftområden,
Umeå Norra, Umeå Södra och Storuman.
Till Pajala driftområde kan Svevia nu
även lägga halkbekämpning, snöröjning och
vägunderhåll på kommunala vägar samt
Pajalabostäders parkeringar.
Inom driftområde Falköping, totalt
1094 km väg, ska Svevia ansvara för vinteroch sommarunderhåll, samt sköter även
angränsande driftområden i Skara och
Mariestad. n
Bra år för Öresundsbron
FÖR FÖRSTA GÅNGEN sedan 2009 ökade vägtrafiken på Öresundsbron under 2014. Utvecklingen
drivs framför allt av fritidstrafiken med BroPass, vilket ökat med 7,6 procent. Under hösten
avtog den tillbakagång, som präglat pendlingstrafiken de senaste åren. Mot slutet av året
syntes till och med en vändning i utvecklingen och pendlingen ökade något igen under
fjärde kvartalet. Frakttrafiken fortsätter att öka, men i något långsammare takt än tidigare.
Öresundsbrons andel av lastbilstrafiken över Öresund uppgick 2014 till 53 procent.
Vägtrafikintäkterna var 1 211 miljoner danska kronor. n
­
Reparerar flera broar
TINGEBRON ÖVER EMÅN i Högsby, renoveras och breddas för att skapa bättre trafiksäkerhet.
Svevia som har entreprenaden ska även utföra underhållsarbete på bron samt bygga
en anslutande gång- och cykelväg. Arbetet ska vara avslutat i månadsskiftet maj-juni.
Runt om i Sverige ska Svevia också reparera, utföra förstärkningsåtgärder och även
byta ut 35 av Trafikverkets rörbroar. Arbetet kommer att pågå under fyra år. Under­
hållsåtgärderna sker för att ge konstruktionen högre säkerhet och längre livslängd.
– En rörbro är egentligen en stor plåttrumma som går under vägen för att leda
ett vattendrag genom en vägkonstruktion. Att det heter bro beror på att de är minst
två meter i diameter, men som trafikant upplever man det som en trumma, förklarar
Anna Dahlbäck, projektchef på Svevia. Källa: Infrastrukturnyheter.se n
Ny motorväg i Blekinge
Bättre väg Grimsås-Ljungsarp
EN NY 15 KILOMETER lång motorvägsetapp av E22 genom västra Blekinge är nu
SVEVIA FÖRSTÄRKER OCH ASFALTERAR vägsträckan
klar. Detta ökar framkomligheten, säkerheten och rörligheten i regionen sam­tidigt
som restiden minskar. Bygget har tagit tre år och kostar 750 miljoner. 10 km av
vägen är byggd över Vesan, en gammal sjöbotten. Det har byggts 3 200 meter
bullerskydd av vallar och plank, 20 broar och en ny trafikplats i Pukavik. Gamla
E22 ska under 2015 byggas om till lokalväg och ger oskyddade trafikanter en
säkrare trafikmiljö, genom bland annat gång- och cykelväg längs med vägen. n
mellan Grimsås och Ljungsarp utanför Trane­mo.
Man asfalterar nio kilometer och bygger en
kilometer helt ny väg.
I projektet, som avslutas under senhösten
2015, ingår även utbyte och förlängning av
vägtrummor. n
10 | VÄGMÄSTAREN #1 2015
Foto: Karl-Johan Hjertström
Keep clear, keep going.
Pågatåg till Blekinge
I DECEMBER BÖRJADE Pågatågen köra till Karlshamn från Bromölla,
med nya stopp i Sölvesborg och Mörrum. Region Blekinge ansvarar
för kollektivtrafiken i Blekinge län och har beslutat om förläng­
ningen. Den nya Pågatågstrafiken i Blekinge underlättar arbets­
pendling och studier på annan ort för många.
Region Skånes förhoppning är att under 2019 förlänga Påga­tågs­
trafiken från Markaryd till Halmstad, men förutsätter beslut från
region Halland. Källa: Järnvägsnyheter.se n
Foto: Wikipedia
Nytt vägprojekt i Uddevalla
UTBYGGNADEN AV VÄGSYSTEMET vid Torp handelsområde i Uddevalla
har gått snabbare än beräknat. Den nya trafikplatsen och väglänken
norr om Torp öppnade för trafik i december 2014.
– Att vi blivit klara tidigare än planerat beror till stor del på att
sprängningsarbetena bakom köpcentrumet gått snabbare än planerat
samt att vi har ett mycket gott samarbete med vår entreprenör NCC.
Vi har också dragit nytta av att förra vintern var så mild, säger projekt­
ledare Magnus Enhörning. n
Håller fanan högt i Stockholm
ATT PARKER, BARMARKSRENHÅLLNING och vinterväghållning av
Varför använda
2 säckar när 1
gör jobbet?
Genom att binda de minsta partiklarna till
vägytan håller vi miljön runt våra grusvägar
fri från damm. CC road® kalciumklorid är det
enkla, dryga och kostnadseffektiva alternativet
med mer än dubbelt så bra effekt som andra
dammbindningsmedel på marknaden.
Kontakta oss så berättar vi mer.
Eller besök oss på www.dammbindning.nu
parker utförs väl på Kungsholmen och Östermalm i Stock­holm
vilar på Svevias axlar. Sedan tidigare sköter Svevia under­hållet
av vägar och gator inom områdena Kungsholmen, Öster­malm,
Bromma, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Svevia ansvarar
även för gatujour och skyltteknik inom hela Stock­holm, samt
flaggning i centrala Stockholm vid statsbesök och högtider. n
TETRA Chemicals Europe AB
Tel 042-453 27 00
[email protected]
alla goda ting är fem
förädlad
naturprodukt
isolerande
effekt
hög
bärighet
dränerande
effekt
hyttsten
bergkross
lång
livslängd
låg
densitet
hyttsten
– det bästa vägvalet
Hyttsten är ett utmärkt vägbyggnadsmaterial med många fördelar. Den levereras i samma sorteringar som berg- och
grusmaterial men har unika egenskaper.
Läs mer i vår Handbok “Hyttsten i vägoch anläggningsarbeten”.
Du hittar den på www.hyttsten.se
ssaB Merox aB
613 80 Oxelösund
tel. 0155-25 60 00
Fax 0155-25 52 21
BDX Företagen aB
Box 854, 971 26 Luleå
tel. 0920-26 26 00
Fax 0920-101 54
Gunnar Malm
lämnar Trafikverket
Fler totalentreprenader
Idag upphandlas 40 procent av
entreprenaderna som totalentre­
prenader med funktionskrav. 2018
ska det gälla hälften av Trafik­
verkets upphandlingar. Målet är
att produktiviteten i anläggnings­
branschen årligen ska ge bättre
Gunnar Malm går nu i pension.
förutsättningar att finansiera åtgärder i den nationella planen för
infrastruktursatsningar.
Fram till dess att en ny general­
direktör utses leder Torbjörn
Sunesson Trafik­verkets verksamhet.
Han har lång erfarenhet inom
transportområdet, har haft flera
ledande positioner på Trafikverket
och är en välkänd och respekterad
person i branschen. n
Maria Ågren är Transportstyrelsens
nya generaldirektör. Hon har tidigare
varit generaldirektör på Naturvårds­
verket och SMHI.
Foto: Naturvårdsverket
Foto: Torbjörn Bergkvist
Torbjörn Sunesson
leder Trafikverkets
verksamhet fram till
en ny generaldirektör
utses.
Gunnar Malm fick ansvaret att bilda
Trafik­verket vid sammanslagning­
en av Vägverket och Banverket
2010. Ett uttalat mål var att bidra
till att öka produktivitet och inno­
vationsgrad i anläggningsbranschen.
Under Gunnar Malms ledning eta­
blerades ett för­håll­nings­sätt där
Trafik­
verket gav leverantörerna
ett ökat ansvar och större åtagande
kring sina leveranser, vilket med­
fört stora besparingar.
är Transport­styrelsens
nya generaldirektör
Foto: Lasse Fredriksson
Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm går i
pension. ”Mer pengar till väg och järnväg” var ett
budskap som Malm kommunicerade både internt
och externt.
Maria Ågren
Den 19 februari be-­
slutade regeringen att
tillsätta Maria Ågren
som generaldirektör
för Transport­styrel­sen.
Maria Ågren ersätter
Staffan Widlert vars
förordnande gick ut
Maria Ågrren
den 28 februari.
– Det är positivt för
Transportstyrelsen att Maria Ågren blir
nästa generaldirektör och jag tror att hon
kommer passa bra att leda verksamheten
som är både mångfacetterad och publik.
Viktiga delar av vår verksamhet är att
utforma regler och att kontrollera hur
reglerna efterlevs. Detta är områden som
Maria har stor kunskap om. Det känns
tryggt att lämna över ansvaret till henne,
säger Staffan Widlert.
Maria Ågren påbörjade sin tjänst som
generaldirektör den 1 mars 2015. n
Längre liv med kalk i asfalten
Kalk i asfalten ökar både kvalitet och livslängd. Asfalten blir tåligare mot
salt, frost och svällning. Prova Nordkalk Terra™ eller släckt kalk för bästa
resultat. Kontakta oss för mer information!
Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensprodukter.
www.nordkalk.se
VÄGMÄSTAREN #1 2015 | 13
– Vi stärker infrastrukturen –
Contractor Trading AB
Rödånäs 19, 922 67 Tavelsjö
Tfn:090-100 590
www.contractortrading.se
Illustration Trafikverket
Foto Green Cargo
­
Luleå
Umeå
Östersund
Härnösand
Trädsäkrade sträckor till och med 2014
Trädsäkras 2015
Gävle
Falun
Borlänge
Uppsala
Västerås
Eskilstuna
Karlstad
Örebro
Green Cargo har utvecklat ett varningssystem som är kopplat till strömavtagaren samt en mer motståndskraftig kolslitsskena.
Ny teknik på lok ger
färre trafikstörningar
Stockholm
Mariestad
Vänersborg
Göteborg
Linköping
nköping
Jöönköping
Visby
Växjö
Halmstad
Helsingborg
Kalmar
Karlskrona
Kristianstad
Malmö
Titt som tätt beror stopp i tågtrafiken på nedrivna kontaktledningar. Orsaken är lokens slitna strömavtagare i kombination med ett för högt tryck på ledningarna.
Green Cargo har hittat en kombination av två lösningar för att
komma tillrätta med det här, dels genom ett varningssystem som är
kopplat till strömavtagaren samt en mer motståndskraftig kolslits­
skena. Är trycket mot ledningen för stort eller om kolslitsskenan
är skadad sänks strömavtagaren automatiskt och loket stannar.
Green Cargo har testat, utvecklat och justerat sina lösningar
under sju år och sedan 2012 är merparten av loken utrustade med
detta. Resultaten är också mycket goda. Samtidigt skulle även räls
och ledningar behöva bytas ut på flera sträckor för att uppnå ännu
färre trafikstörningar på järnvägarna. n
­
Personresor ökar medan godset minskar
JÄRNVÄGSSYSTEMET ANVÄNDS ALLT MER och person­transporter tar
en större del. Mellan 2008 och 2013 ökade trafiken med
persontåg med 19 procent, samtidigt som trafiken med godståg
minskade med 21 procent visar statistik från Trafikanalys.
– På godssidan kom återhämtningen efter fallet 2009 av
sig och förbyttes till en nedgång tre år i rad. På passagerarsi­
dan växer det regionala resandet och kan snart vara större än
det långväga, säger Jan Östlund, projektledare på Trafikanalys.
2013 gjordes 200 miljoner personresor, vilket var fler än
någonsin och 4 procent mer än 2012. Regionalt resande
dominerar med 180 miljoner resor.
Den transporterade godsmängden ökade med 2 procent
jämfört med året före till 67,3 miljoner ton. Starkast har
utvecklingen varit för järnvägstransporterna i utrikes trafik.
Rapporten Bantrafik 2013 finns på www.trafa.se/statistik n
Trädsäkrar banor för
tryggare tågtrafik
Trafikverket trädsäkrar de viktigaste järnvägarna för att
förebygga tågstopp och förseningar. Hittills är 380 mil
klara. Fram till år 2021 beräknas drygt hälften av järnvägsnätet vara trädsäkrat.
Trädsäkringen ingår i det ordinarie under­hållet av järnvägen,
där nu 25-30 mil järn­väg trädsäkras per år. Sträckor som träd­
säkrades 2014 var Älmhult-Olof­­ström,
Kust till kust-banan:
Borås-Göte­borg,
Vänern­banan: Åmål-Mellerud,
Nynäs­banan:
Väster­haninge-Nynäs­hamn,
Norra Stambanan: Gävle-Ockelbo
samt
Ådalsbanan: Väster­aspby-Långsele.
– Trädsäkringen är en del i det förebyggande underhållet
för att framför allt skydda kontaktledningarna. Därför av­verkar vi
all skog 20 meter ut på varje sida från järnvägen. De närmaste
åren prioriterar vi viktiga godsstråk och hårt trafikerade
banor runt Stockholm, Göteborg och Malmö, där punktlig­
heten för persontransporter är extra viktig, säger Jan-Erik Lundh,
projektledare i Trafikverket.
Stormarna Gudrun och Per orsakade stora skador på järn­
vägen när miljontals kubik­meter skog blåste omkull, men det
är inte bara vid stormar som träd orsakar skador på järnvägen.
– Det sker var och varannan dag under hela året med i
genomsnitt mer än ett träd om dagen, vilket kostar samhället
enorma summor, säger Jan-Erik Lundh.n
VÄGMÄSTAREN #1 2015 | 15
Förnyelse av
vägtrummor
Aarsleffs Flexibla foder
explicare
R
Kommuner, Trafikverket, industrier och våra fastighetskunder får vägtrummor och banvallstrummor
renoverade utan trafikavstängningar, stora schakt
och tunga transporter. Med Aarsleff Flexibla Foder
kan vi renovera i miljöer där man vill undvika störande, tidsödande och förstörande ingrepp.
www.aarsleffpipe.se
­
Tågtrafiken kommer att drabbas av kraftiga störningar om
mobil­operatörerna får slå
på sina nya bas­stationer
utmed järnvägen vid
halv­årsskiftet – det
hävdar Bransch­föreningen Tågoperatörerna i
en debattartikel,
publicerad i
Ny Teknik.
Smartphones
bakom de nya
trafikolyckorna
OLYCKSSTATISTIKEN för singelolyckor
har skjutit i höjden de senaste åren.
Den nya typen av olyckor kallas för
distraktionsolyckor och inträffar
när föraren tittar ner på sin smart­
phone och inte ser att bilen framför
har bromsat eller stannat. När
blicken åter är på vägen är det för
sent och dikeskörning är ofta enda
sättet att undvika bilen framför.
– Ökad användning av sociala
medier och touchskärmar som krä­
ver att man tittar ner för att knappa
är anledningen till olyckorna, säger
Christer Johansson på Dalarnas
Försäkringsbolag.
De flesta olyckor, skador och
dödsfall kan undvikas med kunskap
och träning, det gäller i högsta grad
distraktionsolyckorna. Dalakraft
anordnar därför för femte året i rad
en trafiksäkerhetsutbildning till­
sammans med Dalarnas försäkrings­
bolag och NTF. n
Mobiltelefoni hotar tågen
Högre signalstyrka i basstationer utmed järn­
vägen kommer att på­verka tågtrafikens viktiga
system för talkommunikation mellan tågen
och trafikledningen samt GSM-R, som är helt
avgörande för att hantera trafik­
störningar,
incidenter och olyckor inom järnvägen.
Tågoperatörernas konsekvensanalys visar att
såväl resenärer som gods­trafik kommer att drab­
bas om mobiloperatörerna får höja signalstyrkan.
”Dagligen görs ca 600 000 tågresor, var­av
omkring 300 000 med pendeltåg i Stock­holms­
regionen. Resorna sker på hårt belastade
­
banor som är mycket känsliga för störningar.
God­strafiken på järn­väg är en nödvändig del
av varuförsörjningen till svensk basindustri.
Framförallt stål-, trä- och exportindustrin är
beroende av en väl fungerande godstrafik”.
”Vi är positiva till att de som bor och
arbetar utmed järnvägen ska få ett snabbare
mobilt bredband, liksom de som reser med
tågen, men inte till priset av att landets tåg­
resenärer och Sveriges basindustri drabbas av
kraftiga störningar i tågtrafiken”, skriver
Tåg­operatörerna.
”För att landets tågresenärer och Sveriges
industri inte ska drabbas av stora störningar
och för att säkerheten inom tåg­trafiken inte
ska äventyras måste myndigheterna ta sitt
ansvar och börja samarbeta”.
Läs hela debattartikeln på: www.tagoperatorerna.se n
Säker leverantör av dammbindning
Kiruna
- Vi finns där du finns!
•
WIBAX KONTOR
WIBAX TERMINAL
Magnesiumklorid & Kalciumklorid
WIBAX TERMINAL
FÖR TORRA PRODUKTER
PITEÅ
Storsäck, småsäck eller lösning
Skellefteå
• Lignin - ett naturligt bindemedel
Örnsköldsvik
Lösning och torr produkt i säck
•
Östersund
Polymerer - övrig dammbindning
Ånge
För deponier, materialhögar, krossar m.m.
Koncentrat eller brukslösning
Vi hjälper dig att hitta rätt produkt
Välkommen att kontakta oss!
WIBAX HUVUDKONTOR
Borlänge
Herre
Hallsberg
Uddevalla
Viborg
Kotka
Gävle
Stockholm
Skövde
Norrköping
Falkenberg
Alvesta
Malmö
W I B A X B atte r ig a ta n 1 2 , S -9 4 1 4 7 P ite å | Te l : 0 9 11- 250 200 | O rder: 0911- 250 250 | [email protected] wi bax .se | www.wi bax .se
VÄGMÄSTAREN #1 2015 | 17
Ska du gräva, schakta
eller spränga?
INSNÖAD?
Beställ ledningsanvisning på
www.ledningskollen.se
Låt SMHIs erfarna vägmeteorologer vara din
trygghet vid svåra beslut, vi vakar dygnet
runt. Vår vinterväghållningstjänst ger dig ett
träffsäkert beslutstöd.
Du beställer ledningsanvisning med tre dagars varsel.
Tjänsten är kostnadsfri och du får anvisning av våra
kablar och anläggningars läge. Vi skickar en karta eller
utför anvisning på plats vid behov. Vid anvisning på
plats vill vi att du eller din representant närvarar.
Vid akuta ärenden: 026 -12 35 00
Vid förändring i Skanovas driftssatta nät eller vid
avgrävd/skadad kabel:
Ring: 020 - 50 50 00
Mejla: [email protected]
www.smhi.se
För mer information om priser, produkter och årets
nyheter kontakta våra säljare:
Claes Kempe
tel 060-785 88 16
e-post [email protected]
42551 Skanova annons entraprenad 117x162mm.indd 1
Daniel Andersson
tel 011-495 87 02
e-post [email protected]
+<5.$%(
2015-01-27 10:25
%HNYlPWRFKSULVYlUW
+\UHQ.$%(KXVYDJQQlUGXDUEHWDUERUWDWLOOIlOOLJW
'XInUHWWERHQGHPHGK|JNYDOLWHWRFKKHPNlQVOD
QlUDGLQDUEHWVSODWV3UDNWLVNWHQNHOWRFKP\FNHW
SULVYlUW.$%(XWK\UQLQJVV\VWHPlUULNVWlFNDQGHPHG
GHSnHU|YHUKHOD6YHULJH
.RQWDNWD.$%(QlUGXYLOONlQQDGLJ
KHPPDQlUGXlUERUWD
7HO
ZZZNDEHUHQWDOVH
Foto: Bilprovningen
61procent av de tunga släpen underkändes.
6 av 10 tunga
släp underkänns
Resultaten från förra årets däckrazzior visar att bilisterna tar sitt ansvar när det gäller däcken.
SKICKET PÅ DE TUNGA SLÄPVAGNARNA, med
en totalvikt på över 3,5 ton, är skräm­
mande dåligt i Sverige konstaterar Bil­
provningen. Av drygt 23 000 tunga släp
som besiktigades på Bilprovningen i
fjol, underkändes 61 procent. 1 150 släp
var i så dåligt skick att de fick bogseras
bort. Den vanligaste orsaken är under­
kända bromsar. n
Allt fler kör med godkända däck
Resultaten i förra årets däckrazzzior visar att färre bilister
kör med däck som har olagligt mönsterdjup. Däcken blir
olagliga när mönsterdjupet understiger 1,6 millimeter.
mindre är den lägsta hittills (28,2 procent).
Däckrazzia är en samverkan mellan Polisen,
NTF, Bilprovningen, Däckbranschen och
Energimyndigheten. Syftet är att öka kun­
skapen om mönsterdjupets och lufttryckets
betydelse för trafiksäkerheten och miljön samt
om energimärkningen av däck. n
Foto: Polisen
Sedan däckrazziorna första gången genom­
fördes i större skala har andelen som kör med
minst ett däck med olagligt mönsterdjup
minskat med 65 procent, från 6,5 procent 2005
till 2,3 procent 2014.
Även andelen bilister som kör med slitna
däck med tre millimeter mönsterdjup eller
Foto: Elin Gärdestig/Trafikverket
Foto: Elin Gärdestig/Trafikverket
På baksidan av kryssmärkerna finns uppgifter dit trafikanter kan ringa vid fel på bommarna. Är det nödläge
gäller att ringa 112. Bommarna förses också med uppmaningen ”Kör igenom bommen”.
Rädda liv – kör igenom bommen!
Den uppmaningen sätts nu upp vid Trafik­verkets järnvägsövergångar. Rådet till bilister som blivit stående på övergången mellan fällda bommar är: Kör igenom bommen!
Varje år dör eller skadas 16 personer svårt i
olyckor vid järnvägsövergångar, enligt Trafik­
verket. ”Kör igenom bommen” är en enkel
åtgärd för att öka säkerheten.
– I en stressad situation kan det vara svårt att
fatta rätt beslut. Texten ”Kör igenom bom­
men” hjälper trafikanten att samla tankarna.
Många tror inte att det går att köra igenom
bommarna, men de ger vika, säger Olle Mor­
nell, förvaltningsledare på Trafik­verket. n
Polisen behöver mer resurser för trafikövervakning enligt Motormännen.
Polisen tycker att
vi kör sämre idag
59 PROCENT AV Sveriges regionala trafik­
polischefer tycker att trafikanterna idag
är sämre bilförare än för tio år sedan visar
en undersökning som Motor­männens
tidning Motor genomfört.
En tydlig iakttagelse är att många
inte är fokuserade när de kör, utan kan
samtidigt hålla på med mobiltelefoner
och annat. Ett beteende som Motor­
männen vill få bort för att öka trafik­
säkerheten. En god sak skulle vara att ge
polisen mer resurser till övervakning
av våra vägar, anser Motor­männen.
Även Trafikverkets trafiksäkerhets­
enkät bekräftar polisens uppgifter.
Hälften av alla män och 65 procent av
alla kvinnor anser att trafiken blivit mer
riskfylld under senare år. n
VÄGMÄSTAREN #1 2015 | 19
Detta är en annons från Binab
Foto: Mats Furén, Medam AB
Foto: Mats Furén, Medam AB
Reparerade asfaltskarvar och sprickor i vägbanan. Binaflex specialmastix har genom sin sammansättning mycket goda friktionsegenskaper.
Förlänger vägens livslängd
Binaflex specialmastix har under åren utvecklats till den produkt den är idag. En utmärkt
blandning med bra friktionsegenskaper för reparation av asfaltskarvar i vägbanan. Tester
visar att Binaflex har värden långt över Trafikverkets krav för friktion. Blandningen håller
mycket hög kvalitet för användning vid reparationer på både större och mindre vägar.
– När två körbanor läggs intill varandra
blir det naturligt en skarv mellan dem.
Skarven kan efter år av utsatthet från
trafik, nederbörd och tjäle spricka
upp. Det är då vi använder Binaflex
specialmastix, säger Thomas Utegård.
Rondeller och påfarter är speciellt utsatta
eftersom trafiken har en vridning som
ökar påfrestningarna.
Binab har mer än 130 års
erfarenhet av tätskikt och
beläggningsarbeten. Materia­
len är utvecklade för att klara
av stora belastningar och för
att kunna bevaras i decennier.
vinningar. När väl omläggning sker är
Binaflex lika återvinningsbar som vanlig
asfalt, förklarar Thomas.
Binaflex specialmastix är en blandning av
bitumen, filler och sten. Den läggs med
specialutrustning och kan därför även
läggas på fuktig körbana.
Hög
kvalitet
och bra
friktion
– Binaflex specialmastix används som
förebyggande underhåll. Vi kan förlänga
livslängden på asfaltskarven med flera år
och därigenom skjuta upp en renovering
av hela vägbanan. Det är inte bara bra
för miljön, utan ger även ekonomiska
Vid läggning i ett gynnsamt
klimat, tar det inte mer än
någon timme innan vägen är
farbar igen. Självklart beror
det på djupet på sprickorna
och hur omfattande repara­
tionen är.
Binaflex specialmastix, som genom
sin sammansättning ger mycket goda
friktionsegenskaper, läggs ut med en syn­
nerligen effektiv maskin vilket innebär att
avspärrningarna blir korta och rationella.
Asfaltblandningen läggs i remsor med en
bredd på mellan 12 och 30 centimeter och
en längd på upp till 4 000 meter per dag.
Fördelar med Binaflex specialmastix
• Fungerar på alla sorters vägar och alla
trafikmängder
• Enkel och snabb läggning
• Förlänger vägens livslängd med flera år
• Bestående lagningar
• Återvinningsbar som vanlig asfalt
Kontakt
Thomas Utegård
08 - 632 16 00
072 - 550 42 90
[email protected]
binab.ncc.se
Foto: Alfonso Romero
Ungdomar
ratar cykelhjälm
EN UNDERSÖKNING FRÅN NTF visar att ung­
domar, 13-15 år, är sämst på att använda
cykelhjälm. Bara en av fyra i den åldern
använder hjälm. Orsaker som ungdomar
anger för att inte använda cykelhjälm är
att det inte är coolt och förstör frisyren.
– Att använda cykelhjälm är ett enkelt
sätt att lindra konsekvensen av en olycka
och borde vara en självklarhet för alla,
säger Johan Lindström, generalsekretera­
re NTF. Glädjande nog ser vi att använ­
dandet ökar något i de flesta åldersgrup­
per men att användningen minskar så
dramatiskt bland ungdomar är oroande,
Stockholmarna är med 67 procent bäst
i Sverige på att använda cykelhjälm
medan motsvarande siffra i Västmanland
bara är 22 procent. n
Olyckor med fyrhjulingar
måste minska
I takt med att antalet fyrhjulingar ökar i Sverige, stiger också olyckstalen.
Bara hos Länsförsäkringar har inkomna försäkringsärenden där personer
skadats i olyckor med fyrhjulingar ökat med 41 procent från 2009 till
2012. Trenden ser ut att hålla i sig.
Idag finns omkring 10 000 fyrhjulingar i
Sverige. Att olyckorna har ökat är ett faktum,
men det är svårt att få en helhetsbild över
den totala mängden olycksfall. Forskare på
VTI och Länsförsäkringsbolagens Forsknings­
fond ska nu undersöka orsakerna till olyckorna.
– Vi ser en ökning av antalet svåra per­
sonskador hos förare av terränghjulingar. Det
före­kommer också att barn skadas av fyrhju­
lingar trots att de inte får köra dem, säger Pia
Sandvik, styrelseordförande i Läns­för­säk­rings­
­bolagens Forskningsfond.
Länsförsäkringar vill, med hjälp av forskning,
vara med och bidra till att förhindra skador.
– Vi vill veta mer om var och hur man
kör fyrhjulingar, i vilken grad regler kring
fyrhjulingar följs, när, var och hur olyckor­
na inträffar samt vilken typ av personskador
som dominerar, säger Pia Sandvik.
Från VTI medverkar forskaren Omar Bagdadi.
– Vi ska också undersöka om det finns brister
i kunskap kring att köra fyrhjuling, säger han.
Beroende på resultatet kan det bli aktuellt
med olika typer av åtgärder, till exempel
utbildningsinsatser riktade mot förare.
Analys av orsaker och skador
VTI ska också analysera olycksorsaker och
kartlägga förares skador med hjälp av statis­
tik från polis- och sjukhusrapporterade
olyckor i det så kallade Strada-registret. I
den mån det är möjligt ska forskarna även
undersöka hjälmanvändning och eventuell
alkoholpåverkan hos de skadade.
Forskarna ska dessutom undersöka mcregistrerade fyrhjulingsmodellers vältnings­
tröskel och förares förmåga att behålla
kontrollen över fordonet i olika situationer.
Skiljer sig från personbil
Fyrhjulingens köregenskaper skiljer sig av­sevärt från en personbil och antalet olyckor
tyder i viss mån på att kunskapen om att
köra fyrhjuling kan vara bristfällig hos
förarna. Mc-registrerade fyrhjulingar får numera
bara framföras på B-körkort och A-körkort
utfärdat före den 19 januari 2013. Trots detta
finns det ingen del i körkortsutbildningen
som är riktad mot fyrhjulingar. För att få köra
övriga typer av fyrhjulingar krävs ett särskilt
förarbevis, men de får även köras med ett Bkörkort eller traktorkort utfärdat innan år 2000.
VTI:s forskningsresultat om fyrhjulings­
olyckor kommer att presenteras under
våren 2015.
Källa: VTI n
Sturegatan i centrala Sundbyberg.
Lägsta biltätheten
i Sundbyberg
SUNDBYBERG HAR den lägsta biltätheten i
landet. Där rullar 28 bilar per 100 invå­
nare. Malung-Sälen toppar statistiken med
69 per 100. Att biltätheten varierar kraftigt
mellan kommuner visar nya siffror från
statistikmyndigheten Trafikanalys. Snittet
i riket är 47 bilar per 100 invånare. n
3,6 miljoner
ur Skyltfonden
SKYLTFONDEN BEVILJADE nyligen 3,6 miljo­
ner kronor till 16 projekt för utveckling
av trafiksäkerhetsförbättrande. Flertalet av
projekten syftar till att öka trafiksäkerhe­
ten för cyklister och fotgängare. Det är
exempelvis ett projekt som handlar om
nya recept för ispreventiva substanser för
halkbekämpning av gång- och cykelbanor.
Ett annat berör mönsterdjupets påverkan
på skors friktion mot markyta, ett tredje
handlar om cykeldäcks friktion vid olika
vägförhållanden. Pengarna i Skylt­fonden
kommer från Transport­styrelsen och utgörs av de avgifter som bilägare betalar
för personliga fordonsskyltar. n
VÄGMÄSTAREN #1 2015 | 21
Vägmästarens
leverantörer
Riksförbundet Enskilda Vägar
Tfn: 08-20 27 50
E-post:
[email protected]
Hemsida:
www.revriks.se
Många ingenjörer
utan lönesamtal
Var sjätte ingenjör fick inget lönesamtal med sin chef
förra året. Bland de som hade lönesamtal kunde en stor
majoritet påverka sin lönenivå och blev mer motiverade
i jobbet. Det visar nya siffror från Sveriges Ingenjörer.
Road and MineRal Technologies
Alvesta:
0472-100 91
Göteborg:
031-748 31 31
Frövi:
0581-804 00
www.wirtgen.se
WIRTGEN Schweden_60x30.indd 1
02.02.15 17:17
SOPMASKINBORSTAR
– Här får vi svart på vitt att lönesamtalet
är viktigt för våra medlemmar, säger
Camilla Frankelius, förhandlingschef på
Sveriges Ingenjörer.
Enligt Sveriges Ingenjörers löneen­
kät hade 83 procent av medlemmarna
lönesamtal under 2014. Av dem angav
77 procent att de kan påverka sin löne­
nivå och vet vad som förväntas av dem.
Men här skiljer sig olika sektorer åt.
Privat sektor, med flest anställda ingen­
jörer, toppar med 78 procent medan
möjligheterna att påverka sin lön i den
offentliga sektorn minskar. Landstingen
ligger i botten med 64 procent.
– Det är anmärkningsvärt att den
offent­liga sektorn släpar efter, säger Camilla
Frankelius. Att kunna påverka och veta
vilka förväntningar som finns på mig som
individ är A och O för att kunna prestera,
utvecklas och trivas på jobbet,
Var sjätte ingenjör, 17 procent, har
överhuvudtaget inte haft lönesamtal –
och de upplever i större utsträckning att
de inte vet vilka förväntningar som ställs
på dem och vad som påverkar deras lön.
– Tydliga överenskommelser ökar
mo­ti­­vationen för ingenjörerna, vilket
även lönar sig för deras arbetsgivare. Att
få tillfälle att stämma av, lyssna in och
komma överens om vilka förväntningar
och krav som ställs på individnivå är ett
respektfullt ledningsverktyg som inte ska
underskattas, säger Camilla Frankelius.n
Specialitet borstringar – stål/poly/nylon
Även specialborstar för industrin
Egen tillverkning sedan 1910
Borstfabriken i Malmö
Tel. 040-43 76 96 • Fax: 040-43 74 72 • [email protected]
Här syns du i årets samtliga tre
nummer av Vägmästaren i ett år
för endast 4 900 kronor!
Kontakta Anneli Dahlström på 0492-793 20
eller [email protected]
22 | VÄGMÄSTAREN #1 2015
VTI-forskare prisas för trafiksäkerhet
TRE FORSKARE PÅ VTI har tilldelats 2015 års forskningsstipendium för sitt trafik­säker­
hetsarbete. Dessa är Gabriella Eriksson, 71 650 kronor för sin ansökan ”Kommunikation
av hastighetens konsekvenser för bilister”. Annika Jägerbrand, 60 000 kronor för sin
ansökan ”Hållbar utveckling av vägbelysning”. Henriette Wallén Warner, 50 000 kronor
för sin ansökan ”Gymnasieungdomars syn på självkörande bilar”.
Dessutom delades ett pedagogiskt pris ut till Nils Petter Gregersen, 50 000 kronor
för sin pedagogiska insats inom trafiksäkerhet.
NVF:s svenska avdelning delar varje år ut stipendier för forskning och utveckling inom
organisationens arbetsområden vägar, vägtrafik och vägtransporter samt pedagogiskt
pris för insatser inom ett eller flera av NVF:s arbetsområden. n
En gedigen ingenjörsutbildning
är gångbar inom flera branscher
ÄVEN INOM INFRASTUKTURBRANCHEN, som också
är global, sker en utveckling men här är det
tvärtom så att gamla beprövade metoder visar
sig hålla än idag.
Att introducera nya lok eller växlar på järn­
vägar kan ställa till mycket elände för resenä­
rernainnan barnsjukdomarna är avklarade.
Byggbranschens försök med putsade
enstegsfasader, som förvisso var godkända,
visar sig nu vara ett fiasko med stora kostna­
der för husägarna om de inte kan vinna
juridiskt mot byggbolagen.
NU SKA MAN inte uppfatta mig som teknik­
fientlig. Olika teknikutvecklingar beror i stor
utsträckning på vad köparna vill ha. Inom IT
krävs ständigt snabbare uppkopplingar. På
infrastrukturområdet vill man ha nya pro­
dukter, som både ska vara i decennier och
kräva ett minimalt underhåll, därav teknikut­
vecklingsskillnaderna.
Foto: Nils-Erik Pettersson
UNDER ANDRA VECKAN i mars fick många av
våra kollegor på Sveriges Ingenjörer det tråkiga
beskedet att de varslas om uppsägning. Både
Sony Mobile och Ericsson tänker göra stora
ned­­dragningar i Sverige, närmare 3 200 perso­
ner varslas. Att jobba i en global bransch som
IT är säkert väldigt stimulerande och lärorikt.
Teknik­­utvecklingen går i en så rasande fart att
gårdagens banbrytande idéer är omoderna idag.
Samtidigt har det visat sig att en gedigen
ingenjörsutbildning är gångbar inom flera
branscher så förhoppningsvis löser det sig för
de flesta av våra kollegor.
PÅ TAL OM UTVECKLING kämpade jag och
mina fackliga kollegor mot arbetsgivare som
krävde att medarbetare skulle vara ständigt
anträffbara, utan skälig ersättning via person­
sökare eller mobil.
Tittar man idag på våra ungdomar verkar
de vara oroliga för att missa att någon sökt
dem, eftersom de ständigt tittar och knappar
på sina mobiler. Tiderna förändras!
UMEÅ SLOG I VINTER snörekord medan vi i
Skåne knappt fick någon snö alls, totalt sett tror
jag ändå att vintern varit rätt normal. Klago­
målen på Trafikverket och kommunerna har
varit relativt blygsamma. Kanske kan det ses
som lite plåster på såren för förra vinterns
svidande kritik.
Levipriset till fysisk doktorand
Foto: Fredrik Beskow
HELENA TOBIASSON tilldelades Levipriset 2014
– Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpris på
30 000 kronor – för sitt förslag på hur man
förbättrar arbetsmiljöutbildningen för ingen­
jörsstudenterna. Helena är doktorand vid
KTH:s designfakultet, men också sjukgym­
nast med en magister i ergonomi. n
Jag önskar alla medarbetare en bra vår och en
fin försommar!
Vid pennan,
Stefan Wadbro, Ordförande FSV
Årets betongforskare 2014
BODIL HÖKFORS utsågs till Årets Betongforskare 2014 på Betong­
galan. Bodil är Teknisk Doktor och projektledare på Cementas
ut­veck­lings­avdelning och forskare vid Umeå Universitet. Hon
prisas för sin avhandling inom energiteknik och termisk process­
kemi – ett databaserat simuleringsverktyg som ska göra cementoch kalktillverkning mer miljösmart samtidigt som kvaliteten
behålls. Källa: Infrastrukturnyheter.se n
#
#
Bli medlem i FSV du också!
3 Jag vill bli medlem i FSV, Föreningen Sveriges Vägingenjörer,
o
sektion:....................................................................................................................................... (Se förteckning nedan.)
Sektioner: Norrbotten 5001, Västerbotten 5002, Västernorrland/Gävle 5003, Jämtland 5004, Dalarna 5005, Stockholm 5006,
Gotland 5007, Västerås 5008, Örebro 5009, Karlstad 5010, Bohuslän/Göteborg 5012, Linköping 5014, Växjö 5015,
Jönköping 5016, Kalmar 5017, Skåne 5018.
Namn: ...........................................................................................................................................................................
Adress: ..........................................................................................................................................................................
Postnummer: ................................................................................................................................................................
Ort:..................................................................................................................................................................................
Personnummer: ...........................................................................................................................................................
Anmäl dig på direkt www.fsv.se under filken ”Medlemsansökan” eller skicka in talongen till:
Sveriges Ingenjörer, Gunilla Pileus, Box 1419, 111 84 Stockholm.
VÄGMÄSTAREN #1 2014 | 23
Illustration: ABB
Gymnasieingenjör
– ett framtida bristyrke
Nya gymnasieingenjörer kommer att vara heta på framtidens
arbetsmarknad. Det framgår
i SCB:s prognos för arbets­
marknaden fram till 2035.
DC Grid; i smarta elnät kan energi från till exempel sol, vind och vatten knytas samman och transporteras över långa sträckor.
Smart elkraft gav
Polhemspriset
INNOVATÖREN HANS BJÖRKLUND på ABB i Ludvika
tilldelades Sveriges Ingenjörers Polhemspris
2014. ”Hans Björklund har gjort en betydande
insats för att kunna utveckla smarta, effektiva
energisystem som är en viktig förutsättning för
en hållbar samhällsutveckling”, framhåller Pol­
hemsrådet i sin motivering. Tack vare hans
kontroll- och skyddssystem kan elkraft trans­
porteras långa sträckor – över kontinenter –
och knyta samman olika energikällor såsom
sol, vind och vatten. n
Gymnasieingenjören
träder fram som den
verkliga bristgruppen
inom teknikområdet.
– Prognosen bekräf­
tar att den nya gymna­
sieingenjörsutbildning,
som nästa höst startar
runt om i landet har
Olle Dahlberg
framtiden för sig, säger
Olle Dahlberg, utbild­
nings- och arbets­
mark­
nadsutredare på
Sveriges Ingen­jörer.
En majoritet av dagens gymnasieutbildade
ingenjörer lämnar arbetsmarknaden fram till
2035. Samtidigt har återväxten varit prak­
tiskt taget obefintlig ända sedan början av
1990-talet. Då lades den tidigare gymnasie­
ingenjörsutbildningen ned, med motivet
att all ingenjörsutbildning skulle bedrivas i
högskolan. De högskoleutbildade ingenjö­
rerna blev därefter snabbt fler.
– Den utvecklingen fortsätter, säger Olle
Dahlberg, och faktum är att läget bedöms
vara balanserat såväl idag som 2035 för de
civil- och högskoleingenjörer som kommer
ut på arbetsmarknaden. Dessa kommer där­
emot inte att kunna täcka hela behovet av
gymnasieingenjörer, och det bör de inte
heller göra.
Viktig funktion
Näringslivet behöver en hel serie kompe­
tensprofiler för att täcka olika behov, här
har gymnasieingenjören fortsatt en viktig
funktion att fylla.
– Nu är det upp till företagen att till­
varata teknikintresset hos ungdomar som
väljer att lösa gymnasieingenjörsbiljetten
till arbetsmarknaden, säger Olle Dahlberg.
– Det är helt enkelt inte meningsfullt att
av slentrian alltid sätta högskoleutbildade
ingenjörer högst upp på önskelistan – inte
när bristen i själva verket gäller gymnasie­
ingenjörer. n
VÄGTRUMMOR
- I PLAST OCH PLÅT
EN ANLAGD PASSAGE SKA HELST FINNAS KVAR OCH FUNGERA
UNDER MÅNGA ÅR, UTAN ATT BEHÖVA UNDERHÅLLAS ELLER
REPARERAS. DET GÖR DEN - MED EN VÄGTRUMMA FRÅN VIACON.
VI TILLVERKAR VÅRA TRUMMOR SJÄLVA - OCH KAN
DÄRFÖR ERBJUDA VÅRA KUNDER STOR FLEXIBILITET.
DET GER OSS OCKSÅ FULL KONTROLL PÅ
KVALITET OCH FUNKTION. MATERIALEN ÄR
PLAST OCH PLÅT SAMT PLASTBELAGD PLÅT
FÖR EXTRA UTSATTA OCH KORROSIVA MILJÖER.
VÅRA TRUMMOR ÄR LÄTTA ATT TRANSPORTERA,
SNABBA OCH ENKLA ATT INSTALLERA OCH
DÄRFÖR OCKSÅ EKONOMISKT FÖRDELAKTIGA INTE MINST FÖR ATT DE VARAR SÅ LÄNGE!
3,5
Ø
Telefon 0771 64 00 40
E-post [email protected]
Webb www.viacon.se
24 | VÄGMÄSTAREN #1 2015
0,5
m
Luleå, Lycksele
Gävle, Upplands Väsby, Årsta
Lidköping, Kungälv, Göteborg, Billesholm, Eslöv, Malmö
Foto: Filip Rubin/NCC
Vägmästarens
leverantörer
NCC Roads Microteam lagar potthål och andra asfaltskador i Småland, Halland och Umeå.
Snabba reparationer
av potthål
NCC Roads Microteam är nu tillgängliga även i Skåne och
Blekinge. Sedan tidigare finns tjänsten för fortlöpande eller
akut hjälp med lagning av potthål och andra asfaltskador
i Småland, Halland och Umeå.
Ansvarig för verksamheten i Skåne/
Blekinge är Ralf Andersson.
– Vi vänder oss framför allt till fastig­
hetsägare, bostadsrättsföreningar, handels­
företag, åkerier, industrier och andra
verksamheter som behöver hjälp med
asfaltreparationer, säger han.
Benny Qvist utgör NCC Roads Micro­
team i Småland/Halland. På sin släp­kärra
efter bilen har han en isolerad behållare
som rymmer cirka 700 liter eller 1,5 ton
varm asfalt.
– Behållaren är utrustad med elvärme
och fungerar som ett litet asfaltverk i
miniatyr. Den största fördelen är att jag
håller rätt temperatur på asfalten och
även kan utföra reparationer vintertid,
säger han. Reparationer med varm­
massa ger hållbara lagningar – även
vintertid. n
Nivåmätare
och
nivåvakter
Tel: 040-92 20 50 • www.afriso.se
Vi utvecklar och säljer vägräcken
och broräcken
060-527200•www.birsta.eu
Allt för vägen
Komplett leverantör av vägmärken
och trafikanordningar
054-21 21 30
Bullerreducerande vägbana
testas i Stockholm
Det finns sätt att sänka ljudnivån på vägarna. Provsträckor
med dränerande, bullerreducerande vägbelägg­ning har testats med goda resultat. VTI ska nu följa upp en nylagd prov­
väg på E4:an i Stockholm.
Projektet syftar till att öka andelen
bullerreducerande beläggningar på
gatu- och vägnätet i Sverige.
– De koncept som finns behöver
vidareutvecklas när det gäller akus­
tisk och teknisk livslängd, säger NilsGunnar Göransson på VTI.
Om öppna, dränerande belägg­
ningar ska fungera under svenska
förhållanden måste specialbindeme­
del användas och beläggningen ha
ett porsystem som inte blir igensatt.
Vägen måste dessutom ha bra förut­
sättningar för dränering.
– Vid ett provvägsförsök utmed
E4, förbi Huskvarna, har ett antal
provsträckor med två lager av drä­
nerande beläggning testats under
fyra år med goda resultat, säger Leif
Viman, forskningsingenjör på VTI.
Provvägen i Stockholm bygger på
positiva erfarenheter från Huskvarna,
men här testas nu betydligt längre
provsträckor med högre hastighet
och mer trafik. Upp­dragsgivare är
Trafikverket och projektet ska vara
klart i slutet av 2018. n
www.provia.se
sandlådor
i glasfiberarmerad polyester
Plogvägen 1, 362 31 Tingsryd
tel: 0457 45 11 00 • fax: 0457 45 10 51
e-post: [email protected] • web: hallabroplast.se
Hur vill du kommunicera?
Roxx hjälper företag, kommuner och organisationer i hela
Sverige, att marknadsföra och sälja sina produkter och
tjänster. Hur kan vi hjälpa dig? Besök oss på www.roxx.se
Här syns du i årets samtliga tre
nummer av Vägmästaren i ett år
för endast 4 900 kronor!
Kontakta Anneli Dahlström på 0492-793 20
eller [email protected]
VÄGMÄSTAREN #1 2015 | 25
Foto: Gregor Buir
NYA STYRELSEN
Ordförande
STEFAN WADBRO
Nöbbelövsvägen 187-66
291 91 Kristianstad
Mobiltelefon: 070-217 89 65
E-post: [email protected]
Vice ordförande
WALTER RYDSTRÖM
Fulviksvägen 29, 395 94 Rockneby
Mobiltelefon: 076-021 56 76
E-post: [email protected]
Förste sekreterare
HÅKAN WISS
Lävägen 91, 976 34 Luleå
Telefon arbete: 010-123 74 35
Mobiltelefon: 070-696 33 30
E-post: [email protected]
Andre sekreterare
CHRISTINA EKLÖÖF
Kästadalsvägen 8, 141 59 Huddinge
Telefon arbete: 010-123 67 59
Mobiltelefon: 070-632 98 80
E-post: [email protected]
Kassör
JONAS SJÖHOLM
Parkgatan 7B, 595 51 Mjölby
Telefon arb: 010-123 83 80
Mobiltelefon: 070-324 40 66
E-post: [email protected]
Informationsansvarig
PETER LINDELL
Piparens gata 12, 653 48 Karlstad
Mobiltelefon: 070-592 74 00
E-post: [email protected]
Ledamot
HANS WESTERBERG
Vårfruvägen 18, 618 35 Kolmården
Mobiltelefon: 070-395 18 20
E-post: [email protected]
Om föraren bedöms ha druckit mer alko­hol än tillåtet var uppfattningen att bilen inte ska gå att starta.
Bilen känner av
förarens nykterhet
System för nykterhetskontroll, som integreras i bilen, kommer
att vara till nytta för många. Framförallt för förare som tror att
de är nyktra dagen efter festen.
En grupp forskare på VTI har genomfört en
studie för att öka kunskapen om förares upp­
fattning om framtida fordons­integrerade sys­
tem som ska minska onykter körning.
– Deltagarna var positiva till att integrera
detektionssystem i fordonen på ett sätt så de
inte syns eller märks förrän det varnar om man
har alkohol i utandningsluften, säger Anna
Anund, forskare på VTI.
Studien gjordes bland unga förare i åldern
18–19 år, män och kvinnor 30–60 år, yrkes­
förare, äldre förare 70–90 år och bland förare
som tidigare varit alkoholberoende.
Om föraren bedöms ha druckit mer alko­
hol än tillåtet var uppfattningen att bilen inte
ska gå att starta och att föraren inte heller ska
få veta hur hög alkoholhalten är. Till­för­lit­
lig­het och till­tro till att systemet mäter rätt
uppfattades som viktigt. n
­
631 miljoner i obetalda parkeringsböter
PARKERINGSSKULDERNA TILL KRONOFOGDEN var 631 miljoner under 2014, drygt 38 000
personer i Sverige hade obetalda parkeringsböter. Det är en ökning med sju procent
jämfört med året innan, enligt Kronofogdens statistik som sammanställts av Visma. n
Revisorer
JOHNNY BERGDAHL
Träningsstigen 18, 574 39 Vetlanda
Mobiltelefon: 070-562 09 92
E-post: [email protected]
GÖRAN ENGSTRÖM
Utsedd av Sveriges Ingenjörer.
Telefon: 031-794 85 13
Mobiltelefon: 0734-37 85 13
Revisor suppleant
JOEL ASPLUND
Telefon: 0171-47 95 00
Mobiltelefon: 070-30 444 88
E-post: [email protected]
26 | VÄGMÄSTAREN #1 2015
Lägsta bensinförsäljningen sedan 1968
FÖRSÄLJNINGEN AV BENSIN minskade under 2014 med 4 procent och har sedan 1989
sjunkit med 40 procent, eller 2,4 miljoner kubikmeter. Även försäljningen av etanol­
bränslet E85 och eldningsolja 1 minskade. Det enda drivmedlet som gick mot ström­
men var diesel, som steg något (2 procent).
Inte sedan 1968 har bensinförsäljningen varit lägre än under 2014. Den stora minsk­
ningen är i första hand en konsekvens av övergången till energieffektivare bilar och
diesel, enligt Ulf Svahn vd på SPBI.
Sammantaget har försäljningen av diesel, bensin och E85 minskat med cirka 840 000
kubikmeter sedan toppåret 2007. n
Väg korset
#
#
Kryssa rätt och vinn Trisslotter!
De tre först öppnade rätta lösningarna vinner fyra
trisslotter var. Klipp ut eller kopiera din korsords­
lösning och skicka in den senast 30 maj 2015 till:
Roxx Communication Group, Box 164, 598 23
Vimmerby. Märk kuvertet ”Vägmästaren”.
Förra numrets kryssvinnare blev Ivan Bratt,
Gnesta, Per-Axel Olsson, Hyltebruk, och Håkan
Gunnarsson, Tomelilla. Landskapet var Bohuslän.
Grattis önskar redaktionen!
Namn:
Adress:
Postadress:
Returadress
Roxx Communication Group
Vägmästaren
Box 164
598 23 Vimmerby
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen med
den nya adressen på baksidan
(ej adressidan).
Rock får dig att trycka plattan i mattan
Tillhör du de som ökar farten i takt när
du lyssnar på rockmusik? Då är du inte
ensam om det. Rock­musik får nästan
varannan bilist att gasa lite mer.
Det visar en undersökning, genomförd av You­
Gov på uppdrag av OKQ8, som gjordes 2014.
Var femte bilförare upplever att bilens hastighet
påverkas av vilken musik som spelas i bilen när de
kör. Rockmusik bidrar till högst hastighet, medan
jazz och soul har en mer lugn påverkan på bil­
körningen.
För att bidra till en lugnare och därmed säkrare
körning tog OKQ8 inför julen fram spellistan ”Kör
lugnt med jazz och soul” på Spotify. Exempel på
låtar som bilförarna själva menar får dem att köra
lugnare och säkrare är At Last med Etta James,
Come Along with Me med Norah Jones och Puttin’
on the Ritz med Fred Astair.
Musik som får svenskar
att trycka extra på gasen
Rock 46,5 %
Pop 21 %
Disco 11 %
Hip hop 4 %
Reggae 2,5 %
Jazz 0,5 %
Soul 0,5 %
”Annat” 14 %
Källa: Motor-Magasinet 10/12 2014 n
Mer än 20-års erfarenhet
Contractor Trading
Specialister med mångårig erfarenhet och gediget kunnande
inom vägförstärkning
Hos oss hittar du:
• Cidex, asfaltarmering vid bärighetsproblem, krackeleringar och sprickbildning
• Uintaite, naturbitumen mot deformation i asfalt
• Asfaltpolymer, mot deformation, spårbildning, bensinspill och buller
• Dustex, en ekologiskt produkt för stabilisering och dammbindning av grusvägar
– Vi stärker infrastrukturen –
www.contractortrading.se Tel 090-100 590