Motion vill sätta stopp för SBKs medlemskrav i lydnad

hundsporter
Motion vill sätta stopp för
SBKs medlemskrav i lydnad
Trots att lydnad är en av de så kallade allmänna
hundsporterna har Svenska Brukshundklubben under många år tillåtits ha krav på att deltagarna på lydnadsprov arrangerade av lokala brukshundsklubbar
ska vara medlemmar i SBK. Det vill lokala kennelklubbar i Västmanland nu ändra på. Klubbarna föreslår i en motion till höstens Kennelfullmäktige att det
ska räcka med medlemskap i vilken som helst av
SKKs klubbar för dem som tävlar i någon av de allmänna hundsporterna.
Text: Mari Edman Foto: annika Persson
I förra numret av Hundsport publicerades en artikel om en uppmärksammad motion till Svenska Brukshundklubbens kongress, som äger rum ungefär samtidigt som denna tidning
kommer ut. Motionärerna föreslår att
SBK ska införa medlemskrav för alla
som deltar i prov eller tävlingar arrangerade av lokala brukshundsklubbar –
oavsett tävlingsgren.
Så fort motionen uppmärksammades på Facebook reagerade bland andra medlemmar i ett par av de lokala
kennelklubbarna i Västmanland starkt
och blev rädda att ett sådant krav ska
missgynna dem och deras klubbar.
– Vi fick ryktesvägen höra talas om
Bro-Håbo BK s motion och tycker att
det vore en katastrof ifall de får sin vilja igenom. Så vi kontaktade Västerås
Kennelklubb och det var inte svårt att
få dem med sig, berättar Hasse Sundqvist, ordförande i Fagersta Kennelklubb.
Tillsammans har de båda lokala
kennelklubbarna, via länsklubben
Västmanlands Kennelklubb, nu för första gången skrivit två motioner till
Kennelfullmäktige (KF) . KF är SK Ks
högsta beslutande organ som sammanträder vartannat år. På KF deltar
delegater från SKK s samtliga länsklubbar, specialklubbar och Sveriges
Hundungdom.
– Vi kände faktiskt inte till att man
kan skriva motioner till KF . Men en av
våra medlemmar läste på Facebook
hur man går tillväga för att försöka påverka inom organisationen, säger Hasse Sundqvist.
Motion om medlemskrav
Den ena motionen handlar om att Västerås Kennelklubb och Fagersta Kennelklubb vill att K F ska besluta att det
74
ska räcka med medlemskap i en till
SKK ansluten klubb för att få tävla i
allmänna hundsporter.
Till de allmänna hundsporterna hör
lydnad, rallylydnad, agility, freestyle
och inom en inte alltför avlägsen framtid även nykomlingen nose work. Tävlingar i dessa sporter får arrangeras
av alla klubbar inom SKK , till skillnad
från till exempel bruksprov, jaktprov
och lure coursing som bara får bedrivas inom de klubbar som ”äger” respektive provverksamheten och har avelsansvar för raserna som provverksamheten berör.
Vad som krävs för medlemskap för
att få tävla agility och freestyle bestämmer inte SBK , utan det gör
Svenska Agilityklubben och Svenska
Hundfreestyleklubben. Däremot är huvudmannaskapen för lydnad och rallylydnad delegerade till SBK , som sedan länge har krav på medlemskap i
SBK för dem som tävlar lydnad på lokala brukshundsklubbar. I praktiken
berör därför motionen till SBK s kongress bara rallylydnad.
Moteld mot SBK-motion
– Främsta anledningen till att vi motionerar till KF är att öppna moteld mot
motionen till SBK s kongress. Vi tycker inte att man som medlem i en lokal
kennelklubb ska behöva ha dubbla
medlemskap. Att tvingas representera en klubb som man inte känner någon tillhörighet till blir ju tokigt. Det
ska räcka med medlemskap i en SKK ansluten klubb för att få tävla i en allmän hundsport, vem som än arrangerar, tycker Hasse Sundqvist.
Han förklarar att lydnadsproven
nästan har dött ut på de lokala kennelklubbarna, framför allt sedan SBK
2012 noggrant började kontrollera så
hundsporter
Hundsport nr_05_90x63 mm.pdf 1 2015-04-21 15:44:35
att deras medlemskrav efterlevs.
Medlemmar i lokala kennelklubbar, som tävlar lydnad, har antingen löst medlemskap även i en
brukshundsklubb eller valt att helt
byta klubb. En stor majoritet av
lydnadsproven arrangeras nämligen av SBK .
– Vi kan mycket väl tänka oss
att arrangera lydnadsprov i framtiden om våra medlemmar får tävla för vår klubb, även om vi nu har
fått ett alternativ i rallylydnaden.
Och SBK s medlemmar kommer
så klart alltid att ha rätt att delta i
våra tävlingar. Det vore sandlådenivå av oss att likt SBK införa
medlemskrav, tycker Hasse
Sundqvist.
Motion om
instruktörsutbildningar
I den andra motionen föreslår Fagersta Kennelklubb och VästerHUNDSP1505a011_Hylte Jakt.indd 1
ås Kennelklubb att SKK -medlemmar ska få utbilda sig till instruktörer och tävlingsfunktionärer i de
allmänna hundsporterna inom
SBK på exakt samma villkor som
SBK -medlemmar:
”Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kennelfullmäktige beslutar om att medlemmar
i SKK -ansluten klubb ges möjlighet att delta på utbildningar i de
allmänna hundsporterna (agility,
lydnad, rallylydnad m.fl.) arrangerade av annan SKK -ansluten
klubb samt examineras på samma premisser som i arrangerande klubb.”
Enligt Hasse Sundqvist får
medlemmar i lokala kennelklubbar bara delta i SBK s instruktörsoch funktionärsutbildningar i lydnad och rallylydnad i mån av plats,
vilket inte stämmer överens med
intentionen i SKK s och SBK s avtal som gäller lydnad och rallylydnad. Texterna i avtalen är i stort
sett identiska och i det som gäller rallylydnad står:
”SBK ansvarar fullt ut för utbildning av domare och tävlingsledare inom verksamheten för rallylydnad.
Person som har sitt medlemskap i klubb utanför SBK men inom SKK ska ges likvärdig möjlighet att kunna utbilda sig och få
nödvändig auktorisation eller
motsvarande.”
– Det är inga problem för oss
att utbilda instruktörer och funktionärer genom Svenska Agilityklubben. Vi har arrangerat rallylydnadstävlingar sedan innan
sporten blev officiell, 2011. Klubben har även en egen domare, vilket vi tycker är bra. Men vi är helt
utestängda av SBK från att bli
certifierade instruktörer, trots att
certifieringen är en kvalitetsstämpel, , säger Hasse Sundqvist.
Kennelfullmäktige 2015 äger
rum helgen den 2-4 oktober. Då
Tel: 070-394 04 40
kommer alla klubbar inom SKK,
Besöksadress:
via sina delegater, att besluta ifall
Hotellvägen 6, 310 63 Älvsered
motionerna från Västmanland angående allmänna hundsporter får
bifall eller om de avslås.
2015-04-21 16:04
UPH CANINEOPAT®
1-årig utbildning
inom friskvård och
rehabilitering på hund
Omfattande lära om anatomi,
fysiologi,rehabilitering och
massageterapi, samt
kunskaper i de senaste
alternativa terapimetoderna
såsom elektroterapi,
ljusterapi och stötvågsterapi.
D9-läkemedelshantering
ingår även i utbildningen.
Vi samarbetar med
veterinärvården.
Delvis på distans.
[email protected]
www.uph.nu
75
HUNDSP1505a016_UPH.indd 1
2015-04-24 11:58