Skaraborgs Sjukhus_examensarbete

Bo Blomquist och Tomas Engström
Logistik och Transport
Chalmers Tekniska Högskola
2015-01-31
1
FÖRSLAG PÅ EXAMENSARBETE: UTARBETANDE AV EN S K KOMBINATORISKT
ANALYSDATABAS FÖR SAMTLIGA VERKSAMHETER INOM SKARABORGS SJUKHUS MED
HJÄLP AV DELAR FRÅN EN REDAN BEFINTLIG METODARSENAL
1 BAKGRUND
Den svenska sjukvården har under de senaste åren alltmer kommit att intressera andra
vetenskapsdiscipliner än de rent medicinska, vilket i sin tur har medfört att bl a nya
forskningsinriktningar har etablerats vad gäller sjukvård och sjukvårdssystem inom
högskola och universitet (se exempelvis Jacobsson 2004).
Mer specifikt förklarat, bakgrunden till det här utannonserade examensarbetet är ett
pågående forskningsprojekt inom Skaraborgs Sjukhus (med fyra olika sjukhus belägna i
Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde med cirka 4 300 anställda)
(www.vgregion.se) vilket primärt syftar till att inventera de fyra sjukhusens lokaler och
därefter på lämpliga sätt koppla dessa till både organisation och till de verksamheter
som förekommer inom Skaraborgs Sjukhus. (Hyrorna debiteras i dag som en
klumpsumma årligen av fastighetsägaren – Västfastigheter – vilket sker utan att man
idag inom Skaraborgs Sjukhus har en tillräcklig kännedom om exakt vilka verksamheter
som har exakt vilka lokaler.)
Ansvariga forskare inom Chalmers Tekniska Högskola är Bo Blomquist och Tomas
Engström verksamma inom Avdelningen för Logistik och Transport (se exempelvis
Engström 2014 som redovisat vissa av de metoderna som finns i den befintliga
metodarsenalen).
Av dessa och även på grund av andra orsaker, så krävs sådana inventeringar eftersom
nya bestämmelser berörande arbetsmiljöarbetet nyss har trätt i kraft (www.av.se), som
bl a har medfört behov av att skriftligen delegera arbetsmiljöuppgifter till de cirka 125
olika enhetscheferna som finns inom Skaraborgs Sjukhus (i dessa avseenden är man
förutseende). Dessa chefer måste av denna och andra orsaker veta exakt vilka lokaler de
ansvarar för. Det finns även lokaler inom de fyra sjukhusen som är mer eller mindre
publika (såsom korridorer, kulvertar, trapphus etc.), samt även helt andra verksamheter
förekommer än sådana som enbart tillhandahåller sjukvård (såsom apotek, pressbyråer,
Svenska Kyrkans lokaler etc.).
Delegation av arbetsmiljöuppgifter måste i framtiden beakta den dynamik som råder i
flera (helt) olika avseenden. Det vill säga, förhållanden såsom att organisation och
verksamheter ständigt förändras, de fyra sjukhusen byggs kontinuerligt om, personal
slutar eller befordras etc. (se exempelvis Dilani 1996 som beskriver hur lokaler inom
sjukvården kontinuerligt förändras).
2 SYFTE OCH AVGRÄNSKNIGAR
Examensarbetet syftar till (1) att med hjälp av vissa metoder från en redan befintlig
metodarsenal utveckla en s k kombinatorisk analysdatabas för samtliga verksamheter
inom Skaraborgs Sjukhus. Den kombinatoriska analysdatabasen skall medföra (2) att
Bo Blomquist och Tomas Engström
Logistik och Transport
Chalmers Tekniska Högskola
2015-01-31
2
det blir möjligt att redovisa både organisation och verksamheter, inkluderande exakt
vilka lokaler dessa disponerar idag. Med hjälp av den kombinatoriska analysdatabasen
skall det bli möjligt att förstå både organisation och verksamheter utifrån ett
övergripande helhetsperspektiv och även i detaljerade bemärkelser.
Den kombinatoriska analysdatabasen skall vidare ge möjlighet till (3) information i
denna snabbt kan ändras, det skall därför vara enkelt att göra olika analyser och att
databasen skall kunna användas för att presentera informationen på flexibla och
användarvänliga sätt. Sådan flexibilitet och användarvänlighet gör att bl a de cirka 125
olika enhetscheferna direkt kommer att få nytta av den. Men, samtidigt skall även högre
chefer (s k verksamhetschefer, s k områdeschefer etc.) medges specifika möjligheter att i
framtiden administrera och övervaka de problem som enbart har skisserats översiktlig
både ovan och nedan.
Detta innebär även att det därmed skall gå (4) att ställa konstruktiva krav på en
framtida systemering och/eller re-konfigurering av vissa befintliga informationssystem
(även om själva examensarbetet ej avser att förverkliga vissa resultat utan det blir
istället frågan om all på lämpliga sätt kunna illustrera och exemplifiera).
Det är således troligtvis ej lämpligt att utnyttja en enda datateknisk lösning, utan det
blir istället frågan om att utnyttja en kombination av olika databasprogram, såsom
exempelvis Access, Excel-dokument, SmartArt, Word-dokument (främst i form av
tabeller) etc. vilka alltså får kombineras ihop på kreativt sätt. Det finns redan färdiga
sådana kombinatoriska forskningresultat att tillgå, vilka de intresserade teknologer kan
komma och titta på redan idag inom Avdelningen för Logistik och Transport) (se
Engström 2014 som redovisar sådana forskningsresultat).
*
Det finns två examensarbeten genomförda inom ramarna för det pågående
forskningsprojektet, vilka (1) dels har specialstuderat vad som upplevdes vara det mest
komplexa av de tolv medicinska områdena (kluster av verksamheter) (se Chalien 2014).
Och dessutom, (2) dels en genomförd inventering a lokalerna i enlighet med vad som
har förklarats inledningsvis (se Broniewicz och Person Gutierrez 2014) (även dessa två
rapporter är tillgängliga för intresserade teknologer).
3 NÅGRA ÖVRIGA SÄRTECKEN FÖR EXAMENSARBETET
Det finns alltså sedan tidigare redan utarbetade metoder som kan användas omedelbart
från det pågående forskningsprojektet och från de två tidigare examenarbetena.1
Kontakta gärna tidigare examensarbetare vilka kan berätta hur det har varit att
genomföra sådana arbeten inom Skaraborgs Sjukhus, och även hur det är att vara
handledda av de två forskarna.
Det finns en datoruppkoppling tillgänglig vid Avdelningen för Logistik och Transport till de fyra sjukhusens intranät
med full tillgång till vissa av informationssystemen, vilket väsentligt underlättar datainsamling i syfte att förstå några
av de problemen som har aktualiserats.
1
Bo Blomquist och Tomas Engström
Logistik och Transport
Chalmers Tekniska Högskola
2015-01-31
3
Notera även att det är absolut nödvändigt att examensarbetarna kan skriva och tala
svenska eftersom examensarbetet bl a berör möjligheter till att införa mer korrekta och
funktionella benämningar på samtliga verksamheter (se Blomquist och Engström 2014
som redovisar en del av de problem som har aktualiserats).
Dessutom och slutligen, är det frågan om ett mer allmänna problem som skall belysas
ytterligare som gäller fler sektorer än enbart sjukvård och sjukvårdssystem. De
färdigheter som teknologerna kan förväntas ha relevans även inom (helt) andra
tillämpningar.2
REFERENSER:
Broniewics, J. and Persson Gutierrez, N. (2014). “A Qualitative Case Study on Mapping of Skaraborg’s
Hospital”. Division of Logistics and Transportation, Chalmers University of Technology, Gothenborg
(M.Sc.-thesis).
Blomquist, B. och Engström, T. (2014). ”Förslag på benämningar på administrativa och medicinska
områden, delområden och enheter med s k ansvarsnummer inom Skaraborgs Sjukhus – Ett mer förenklat
förslag (utkast nummer 3). Avdelningen för Logistik och Transport, Chalmers Tekniska, Högskola,
Göteborg (unpublished report in Swedish).
Chalien, A. (2014). ”Skaraborgs Sjukhus – Kartläggningar av lokaler och byggnadsdelar”. Avdelningen för
Logistik och Transport, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg (M.Sc.-thesis in Swedish).
Dilani, A. (1996). ”Sjukhus i brukarperspektiv: Kvalitetsutveckling i vårdbyggnader”/”Design och omsorg i
sjukhusplaneringen”. Institutionen för Arkitektur och Stadsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskola,
Stockholm (Ph.D.-thesis in Swedish).
Engström, T. (2014). “Revising the Administrative Codification of Organisations at Hand Within four
Hospitals in Sweden Formulation some research questions in relation our earlier research and
development work within the automobile and manufacturing industry”. Division of Logistics and
Transportation, Chalmers University of Technology, Gothenburg (unpublished manuscript).
Jacobsson, T. (2010). ”Implementiering av processlösningar i sjukvården”. Division of Operation
Management, Chalmers Tekniska Högskola (Ph.D.-thesis in Swedish).
KONTAKTUPPGIFTER:
Bo Blomquist filosofie, Ph.D., 031 – 18 30 41. [email protected],
Tomas Engström, Ph.D. associate professor, 031 – 772 13 48, [email protected]
(responsible person within Skaraborgs Sjukhus on request)
2
En av handledarna har sedan tidigare genomfört ett liknande omfattande forsknings- och utvecklingsarbete i
samband med deltagandet i utformning och drift av Volvo Personvagnar ABs fabrik i Uddevalla 1985 – 1993. Det
gällde tidigare bl a att förstå produkten och informationssystemen som genererade s k produktinformation, för
därigenom erhålla en logik i monteringsarbetet med hjälp av exempelvis både speciellt utformade s k materialsatser
och monteringsanvisningar, så att därmed extremt långa arbetscykeltider kunde utnyttjas i industriell skala.