Korta fakta om VFU - Högskolan Kristianstad

Sidan 1 av 4
2015-01-20
Sektionen för Lärande och miljö
Korta fakta om VFU.
Mer och noggrannare beskrivningar finns i de hänvisningar som finns
under respektive punkt. Samt på webben www.hkr.se gå in under
”VFU lärarutbildningen”
Kommun - önskemål
När studenten börjar sin lärarutbildning, ska studenten registrera
önskemål om kommunplacering i VFU&Valwebben. Studenten
ansvarar själv att registrera sina önskemål senast två dagar efter
uppropsdagen. Samma inloggning som till Mina Sidor.
Information om hur registereringen går till får studenten på
uppropsdagen. Information om eventuell jäv-situation ska anges.
Jäv-situation
Studenter ska inte göra VFU där jäv kan uppstå, exempelvis skolor där
familjemedlemmar arbetar eller är inskrivna som elever. Detta gäller
även skola där student nyss avslutat egen utbildning eller jobbat.
Eftersom Lärarutbildaren på fältet ska lämna ett omdömesunderlag kan
detta i så fall innebära jäv.
Hälsodeklaration
För att inte spärras från att göra VFU i grupper med åldrarna 0-12 år
ska studenten lämna in en hälsodeklaration. Om studenten uppmanas
att göra ett tuberkulostest, ska detta ske snarast. Vid positivt provsvar
kommer studenten att anvisas till lungröntgen. Innan den är genomförd
är studenten spärrad från att göra VFU. Tuberkolossmittbärande
student får inte göra VFU.
Utdrag ur Belastningsregistret
Innan studenten genomför sin VFU ska studenten visa upp ett utdrag
ur Belastningsregistret. Detta beställer studenten på polisens hemsida.
Från och med hösten 2008 gäller en lagändring om utökad
registerkontroll av lärarstudenter under VFU-perioder. Lagändringen
gäller alla studenter som påbörjar sin lärarutbildning fr.o.m. hösten
2008, enligt Riksdagsbeslut (SFS 2008:53)
Utdraget är giltigt i 1 år.
Sidan 2 av 4
Sekretess under VFU
När studenten gör sin VFU gäller sekretessbestämmelser. Studenten
ska underteckna samma sekretessbevis som gäller för de anställda på
VFU-platsen.
Placeringsbesked
När studenten är registrerad på aktuell kurs görs en beställning till
kommunsamordnaren. Det är samordnaren i kommunen som föreslår
placeringen. Hur lång tid denna process kan ta kan se lite olika ut
beroende på hur snabbt samordnaren kan göra sina placeringar.
I VFU & VAL-webben syns VFU placeringen när VFUadministrationen godkänt placeringen. Det skickas även ett
automatmail till student och handledare när placeringen är klar.
Studenten ansvarar att ta kontakt med sin VFU-plats i god tid innan
VFU:n börjar.
Kommun
Studenten ska normalt tillhöra samma kommun under hela sin
utbildningstid. Önskemålet om kommun tillgodoses så långt det är
möjligt. Under vissa särskilda omständigheter kan studenten ansöka
om att byte av kommun.
Annat VFU-område
Ett tillfälligt annat VFU-område kan tillåtas om det finns pedagogisk
motivering. Studenten måste ansöka om/beviljas tillfällig placering till
annan kommun. Ansökan görs till VFU-administrationen på blankett
som finns på hemsidan. VFU-administrationen byter till ny kommun
och vidarebefordrar önskan till den nya kommunens samordnare.
Försäkringar under VFU
Som student är du försäkrad under skoltid och under direkt färd mellan
bostaden och skolan via Kammarkollegiets personskadeförsäkring.
Försäkringen gäller även under VFU, Dessutom reglerar ”Förordning
(1982:1077) om ersättning av allmänna medel för skador orsakade av
studerande vid statliga högskoleenheter under praktik på icke-statliga
arbetsplatser” personskada eller sakskada som student orsakar på
VFU-platsen. Förutsättningen är att VFU är föreskriven i kurs- eller
utbildnings-plan.
Läs mer på högskolans hemsida:
www.hkr.se/sv/studera-pa-hkr/hjalp-och-stod/olycksfall-ochpersonskada/
och Svensk författningssamling 1982:1077
Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · [email protected] · www.hkr.se
Sidan 3 av 4
Fältdagar/studiebesök och Lärarutbildarlagsträff
För att underlätta för Lärarutbildaren på fältet att delta i
Lärarutbildarlagsträffar, ska HKR sträva efter att studenten under VFU
ingår i skolans arbetslag så att inga vikarier behöver sättas in vid
lärarutbildarlagens träffar. Omfattningen av studentens tid en sådan
dag är beroende av behovet i arbetslaget. Se vidare om ”ansvar under
VFU”
Ansvar under VFU
Under VFU – perioden har studenten aldrig eget ansvar. I de fall
Lärarutbildaren på fältet är frånvarande, övertar en annan lärare eller
skolledare ansvaret för eleverna.
Arbetstid under VFU
Studenten följer sin Lärarutbildare på fältet, men ska arbeta full tid. I
arbetet ingår förberedelser och efterarbete. Efter fem timmars
sammanhängande arbete har studenten rätt till 30 minuters ostörd rast.
Denna rast räknas inte in i den totala arbetstiden.
Vikariat
All VFU ska vara handledd av den anledningen får studenten inte
vikariera under sin VFU eftersom vikariat inte räknas som handledd
VFU.
Sjukdom under VFU
Vid kortare frånvaro pratar studenten med sin Lärarutbildare på fältet
och eventuellt också den kommunale samordnaren och kommer
överens om när det finns möjlighet att ta igen de dagar som studenten
varit frånvarande. Vid längre frånvaro, mer än 20%, tar studenten
kontakt med kursansvarig. Läs mer i VFU-handboken
Ej avslutad VFU
Om studenten på grund av sjukdom inte hinner bli klar med VFU inom
kursens ram, kan studenten inte bli godkänd på kursen så länge som
VFU:n inte är fullföljd, eftersom VFU är en del av kursen.
Om studenten inte blir godkänd på sin VFU får hon/han möjlighet att
göra om sin VFU vid ytterligare två nya tillfällen. Blir det underkänt
resultat även vid dessa tillfällen kommer studenten att avskiljas från
utbildningen.
Kränkande behandling under VFU
Om studenten bevittnar kränkande behandling av barn/elever under sin
VFU, har studenten ingen skyldighet att rapportera denna, men
uppmanas att ta kontakt med ansvarig rektor eller motsvarande.
Studenten kan även kontakta VFU-samordnare på Högskolan. .
Om studenten själv blir utsatt för kränkande behandling, kontakta
kursansvarig.
Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · [email protected] · www.hkr.se
Sidan 4 av 4
VFU utomlands
Det finns möjligheter att göra VFU utomlands. Ta kontakt med
respektive kursansvarig för mer information.
Reseersättning
Resebidrag kan utgå till student som genomför verksamhetsförlagd
utbildning (VFU), fältdagar eller andra VFU-relaterade verksamheter.
Det är ett rektorsbeslut som är generellt för alla högskolans
utbildningar.
Mer information finns på hemsidan.
Övrigt innehåll
Den studerande skall delta i och reflektera över alla förekommande
arbetsuppgifter i verksamheten, men med särskilt fokus på kursens
ämnen. Inför den handledda VFU perioden formulerar studenten
personliga mål utifrån de ramar som anges i kursplanen,
omdömesgrunderna och betygskriterierna för respektive VFU-period.
Dessa lämnas till lärarutbildaren på fältet.
Handledning
Lärarutbildarna på fältet och på Högskolan vägleder studenten på ett
sådant sätt att hon/han får möjlighet att utveckla och upptäcka sina
förutsättningar för yrket. Studenten skall ges möjlighet att diskutera
och analysera arbetet och sin egen insats och därefter framföra förslag
till lösningar, som kontinuerligt utvärderas och omprövas. Dessa
diskussioner kan ske i olika former av handledning. Omfattningen
regleras i handledaravtal. LUF:s omdöme utgör underlag för
lärarutbildaren på högskolan och dennes bedömning av studenten.
Studenten skall ges möjlighet att under VFU deltaga i följande
verksamheter:
 Sammanträden med högskolans och studentkårens nämnder och
styrelser
 Fackliga uppdrag
 Studenten skall om möjligt följa sin handledare vid studiedagar.
Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · [email protected] · www.hkr.se