Årsmötet 2014 Styrelsen - Mf Stockholm

Verksamhetsberättelse för
Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar
år 2014
Organisationsnummer 802009-0125
Årsmötet 2014
Årsmötet hölls söndagen 28 mars 2014 på
restaurang
Heat
intill
Vattenfall
AB:s
kraftvärmeverk i Uppsala. Efter en gemensam
lunch inleddes årsmötesförhandlingarna av
ordförande Johan Vinberg. Svante Lindsjö valdes
till årsmötesordförande och Kjell G Bränge till
mötessekreterare.
Efter ny- och omval fick föreningsstyrelsen
följande utseende:
Ordförande:
Johan Vinberg (omvald, ett års mandat)
Vice ordf.
Jan-Olof Persson (omvald, ett års mandat)
Ledamöter:
Ewa Bergström (omvald, två års mandat)
Gert Carlsson (omvald 2013, ett års mandat kvar)
Lars Holmquist (omvald 2013, ett års mandat kvar)
Bo Nilsson, (omvald, två års mandat )
Jan Winberg (omvald 2013, ett års mandat kvar )
Suppleanter:
Alexandra Sjöberg (omvald, ett års mandat)
Hans Lindblom (omvald, ett års mandat)
Till revisorer valdes Harald Agrell (nyval) och
Lars-Erik Torstensson (omval) med Paula von
Weitz (omval) resp. Lars Granström (omval) som
suppleanter.
Till valberedning omvaldes: Lars Björneheim,
Henrik Johansson (sammankallande) och Hans-Otto
Lundqvist
Under mötet diskuterades bl.a. om tidningen
Roslagsexpressen skulle kunna distribueras i
elektroniskt format till de medlemmar som så
önskade (och därmed avstå pappersutgåvan). Men
styrelsens förslag bifölls ej och frågan
återremitterades till styrelsen.
Efter förhandlingarna berättade medlemmen tillika
projektledaren Allan Magnusson på Vattenfall AB
om värmekraftverket i Uppsala. Han visade bilder
och diagram över utvecklingen av verksamheten.
Ordföranden
Johan
Vinberg,
presenterade
kraftvärmeverkets fyra år gamla ångturbin
”Gabriella” som han i sitt ordinarie arbete varit med
om att projektera och installera i samarbete med
nyss nämnda Magnusson.
Alexandra och Stefan Sjöberg presenterade den nya
museiguiden som just anlänt från tryckeriet och
som såldes i flera exemplar till mötesdeltagarna.
[Skriv text]
Därefter blev det rundvandring på kraftvärmeverket
under ledning av Magnusson och nyss pensionerade
driftingenjören Roland Hansson (som även är
museiföreningens vagnmästare).
Innan möte avslutades passade Johan Vinberg på att
tacka
årsmötesgruppens
medlemmar
Allan
Magnusson, Bo Nilsson och Jan-Olof Persson för
deras arbete med den just genomförda dagen.
Styrelsen
Museiföreningens styrelse har under verksamhetsåret haft tio protokollförda sammanträden.
Löpande kontakter mellan ledamöterna tas däremellan i stor omfattning. Styrelsen arbetar i nära
samverkan med järnvägsförvaltningen och dess
direktion vilket ger stabilitet i verksamheten.
Under
verksamhetsåret
har
Företagarnas
Redovisningsbyrå i Tierp AB haft kassörsfunktionen, fast utanför styrelsen.
Staffan Frisk har varit styrelsens sekreterare under
2014.
* Ekonomiska bidrag och gåvor
Från
Uppsala
kommuns
Gatuoch
samhällsbyggnadsnämnd har museiföreningen
erhållit 87 000 kronor i bidrag till veteranbusstrafiken mellan Selknä hållplats och Fjällnora.
Genom minskning av bidraget år 2012 kördes
veteranbussarna precis som under 2013 endast vid
högtrafiksäsongen.
* Försäkringshandläggare
Bengt Norberg, föreningens försäkringshandläggare, har under året förnyat ett treårsavtal med vårt
försäkringsbolag Folksam – i nära samarbete med
försäkringsmäklarna Marsh.
* Nytt bostadsområde i Gunsta
Kommunens planer på ett större bostadsområde
söder om järnvägen i Gunsta börjar ta form.
Föreningens miljöhandläggare Bo Lönnemyr samt
infrastrukturteknikerna Henrik Block och LarsHenrik Eriksson har deltagit i möten med
kommunens representanter om detta projekt.
Gunstaområdet har behandlats av kommunen i två
stora detaljplaneförslag och ett litet. Under 2014
fastställde kommunens Plan- och byggnadsnämnd
Sida 1
en av de två stora detaljplanerna och den lilla.
Museiföreningen överklagade båda besluten till
Länsstyrelsen då man anser planerna strida mot den
2012 fastställda Översiktsplanen samt genom allt
för nära järnvägen planerad bostadsbebyggelse
riskera framtida bullerklagomål från de boende i de
blivande husen. Länsstyrelsen valde att gå på
kommunens linje varför båda planerna överklagades till Miljödomstolen.
Vid verksamhetsårets slut var de båda överklagade
planerna fortfarande under handläggning hos denna
myndighet. Rörande den andra stora detaljplanen
har denna ännu inte fastställts av kommunen.
Föreningen inbjöds av Trafikverket i december att
delta i diskussionerna kring en vägtrafikplan som
ska upprättas i området kring länsväg 282,
museijärnvägen samt nya bostadsområdet.
* Övriga samhällskontakter
Uppsala kommun har flera samhällsutvecklande
projekt på gång längs ULJ. Många miljö- och
säkerhetsfrågor, liksom praktiska frågor om
behövliga utrymmen, höjdförhållanden, diken etc.
berör järnvägen.
Föreningens
banavdelningen
har
handlagt
kontakterna kring en ny VA-ledning som byggs ut i
etapper från Bärby till Almunge för att möjliggöra
nya tätortsutbyggnader på flera ställen längs
järnvägen.
Kontakter med kommunen såsom ägare av
järnvägsfastigheten m.m.
Museiföreningen har fortlöpande kontakt med
kommunens företrädare såsom vår arrendevärd om
avtalsfrågor och om samhällsplaneringsfrågor som
berör arrendefastigheterna.
Kontakter med grannar längs järnvägen
Förfrågningar från grannar har som vanligt
förekommit under året. Mest uppmärksammad av
dessa var en ansökan under 2013 hos Lantmäteriet
om att få servitutsrätt att ha utfart från en villa över
järnvägen istället för åt annat håll. Denna
förrättning avslutades under hösten 2015 då
Miljödomstolen (där ärendet till slut hamnade)
avslog ansökan.
* Politisk hearing
Inför kommunalvalet i september 2014 bjöd
föreningen in till en hearing med kommunens
politiska partier i Almtunaskolan den 27 augusti.
Alla partier utom Sverigedemokraterna (som inte
ens hörde av sig) tackade ja att medverka. Ove
Hultqvist (Centerpartiet) och landstingsrådet AnnaKarin Klomp (Kristdemokraterna) var verksamma
på landstingsnivå men hade bra kontroll på vad
deras partier ansåg om Lennakatten ur kommunal
synvinkel. Samtidigt var det intressant att höra hur
man såg på museijärnvägen på regional nivå.
[Skriv text]
Alla närvarande partier uttryckte sin mycket
positiva syn på vår verksamhet. Moderaternas
Gunnar Hedberg påpekade också att museibanans
station inne vid Uppsalas resecentrum fick sitt
centrala läge för att den i en framtid också ska
kunna användas för kollektivtrafik på delar av
museijärnvägen.
Kommunalrådet
Mohammad
Hassan (Folkpartiet) menade att en utredning om
detta
borde
tillsättas
omgående.
Socialdemokraternas Peter Gustavsson ansåg att det borde
bildas en samrådsgrupp med representanter för
museiföreningens styrelse och Uppsala politiska
läger – utan kommuntjänstemän närvarande - för att
bl.a. kunna samtala om framtiden och utvecklingen
av områdena utmed banan ifråga. Miljöpartiets Ted
Berglund sa att hans parti vill att museijärnvägen
ska hanteras av Kulturnämnden och dess kontor och
inte som idag var utspridd på tekniska nämnder och
förvaltningar. Vänsterpartiets Tobias Smedberg
tyckte det var viktigt att museijärnvägen höll fast
vid sin profil som fritids- och familjeattraktion.
Moderator vid evenemanget var föreningens
mångårige aktive medlem Gunnar Melin som
avslutade hearingen med att tacka alla inbjudna för
att de tog sig tid att delta och komma med tankar
och idéer inför framtiden.
* Företags- och organisationskontakter
Museiföreningen har under 2014 varit medlem i
Museibanornas Riksorganisation (MRO), Föreningen Hjulmarknaden, Järnvägsmusei vänner,
Uppsalamuseernas Informationsförening, Uppsala
Industriminnesförening, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (Arbetsam), Föreningen Vallonbruk i
Uppland, Föreningen Folkrörelsearkivet i Uppsala
län, Almunge-Knutby Företagarförening och Näsby
vattenförening. Föreningen har under slutet av året
också blivit medlemmar i samarbetsorganisationen
Samtrafiken.
* Föreningen firade 40 års museitrafik på
Upsala-Lenna Jernväg
För 40 år sedan, 26 maj 1974, inleddes museiföreningens sommartrafik på sträckan Uppsala
Östra-Faringe under projektnamnet ”Upsala-Lenna
Jernväg”. Sträckan var vid den tiden fortfarande en
del av en godstrafikbanan mellan Uppsala, Rimbo
och Hallstavik som drev av dåvarande Statens
Järnvägar (SJ). Tack vare goda kontakter med SJ
kunde föreningen starta museitrafiken på nämnda
sträcka. Detta firades den 29 maj med ett extratåg
från Faringe till Uppsala Ö med speciellt inbjudna
gäster där några också var talare. I Faringe höll
förre föreningsordföranden Bengt Karlsson ett
anförande, han var med att sjösätta museitrafikprojektet för 40 år sedan. I Almunge talade
förre ordföranden Gunnar Melin som också varit
med och bildat föreningen1968. I Länna var ännu
en ”ordförande emeritus” högtidstalare - Henrik
Block. I Marielund talade nuvarande ordföranden
Sida 2
Johan Vinberg samt i Bärby marknadschefen Bernt
Karlsson. Inne i Uppsala avslutades raden av talare
med kommunalrådet Mohammad Hassan som är
medlem sedan många år och även suttit i
föreningsstyrelsen en period.
* Arbetsmarknadsprojekt i samarbete med
Arbetsförmedlingarna i Uppsala och Tierp
Museiföreningen har under 2014 haft ett antal
personer sysselsatta i arbetsmarknadsåtgärder.
Under 2014 var en person lönebidragsanställd och
arbetade med fastighetsunderhåll.
En person har haft en ungdomspraktikplats och
arbetat ute längs linjen med bl.a. buskröjning vid
stationsområdena i Länna och Bärby. Det har även
funnits anställda inom "tredje fasen".
Under sommarmånaderna höll en praktikantanställd biljettexpeditionen och trafikinformationen
öppen på Uppsala Östra alla dagar i juni, juli,
augusti och september – även under de dagar då
ingen trafik förekom. Samma person fortsatte sedan
under hösten och vintern med att sortera upp och
föra över en mängd digitala bilder från diverse
USB-minnen, CD- och DVD-skivor till en
hårddisk. Skivorna och USB-stickorna har varit
utspridda hos flera medlemmar. Ett nytt stort bildoch fotoregister blev nu till där både dokument från
järnvägens historiska period såväl i nutid finns
sorterade inom olika ämnesområden.
En Fas3-anställd började i november 2013 att
fotodokumentera järnvägslinjen och detta arbete har
sedan pågått under hela 2014. Med anledning av de
stora förändringarna utmed banan som kommer ske
främst i Gunsta men troligtvis med tiden också i
Länna och Almunge finns det ett behov av att
dokumentera hur omgivningarna utmed banan såg
ut 2014. Samma person ska också fotodokumentera
själva järnvägslinjen med tyngdpunkt gamla
grindstolpar i sten som fortfarande finns kvar här
och var, stengärdsgårdar, dikestrummor i banvallen,
gamla kilometerstolpar, samt telegrafledningen
mellan Bärby och Marielund som inom en snar
framtid måste rivas.
Slutligen har en anställd inom Fas3 varit sysselsatt
sedan i maj 2013 med att inventera, registrera och
sortera vårt stora arkiv i Faringe, en stor och viktig
insats för kommande generationer medlemmar och
forskare. Bl.a. har ritningsförrådet inventeras och
delats upp i dels historiska ritningar som ska finnas
till för forskning och dels alldagliga ritningar för
bana och fordon och som används kontinuerligt i
renoverings- och reparationsarbeten. Detta arkivarbete avslutades i maj 2014.
[Skriv text]
* Facebook
Sedan 2012 har - på initiativ av två aktiva
medlemmar - museijärnvägen och föreningen en
Facebooksida där i dagsläget över 500 medlemmar
finns registrerade. På denna mötesplats redovisas
t.ex. en just avslutad banarbetshelg med fotografier,
den pågående omtubningen av BLJ 5 Thor i Faringe
lokstall med kommentartexter eller så efterlyser
cafépersonalen inredningsmaterial till det blivande
caféet i Marielund. Här finns även minnestexter och
dito bilder från förr i tiden täckande både norra och
södra delarna av Roslagbanan dvs. från 1880-talet
fram till 1990-talet. Men här förekommer också
debatter
och
diskussioner
som
berör
museijärnvägen i nutid och framtid. I vår organisation som nu har över 220 aktiva medlemmar är
Facebooksidan ovärderlig för alla aktiva som vill
lära känna andra inom organisationen som man inte
träffar så ofta, Den skapar dessutom bättre
förståelse bland alla medlemmar - aktiva som
stödjande - för de olika inriktningar föreningens
och museijärnvägens avdelningar har.
Facebook-ansvarig har under 2014 varit Mathias
Rickman och Olof Ellnebo Larsson.
* Kommentarer till den ekonomiska årsredovisningen:
Trafiken 2014 blev inte lika framgångsrik som
säsongerna 2012 och 2013. Möjligen kan
nedgången spåras i den ovanligt kalla väderleksperiod som rådde i hela juni månad och som
avlöstes av en stundtals torr och het sommar med
lufttemperaturer på över 30 grader Celsius.
Föreningens omsättning är dock fortfarande lite
över två miljoner.
De ekonomiansvariga inom föreningens resp.
verksamhetsområden är mycket noga med att hålla
kontroll att utgifterna håller sig inom budgeterade
ramar och t.o.m. med håller igen på utgifterna i
vissa fall. Det gjorde att effekten av de minskade
trafikinkomsterna endast blev marginell.
Men kraftigt stigande elförbrukningskostnader
under hösten 2014, ett uteblivet kommunbidrag,
oväntade skador på stations- och uthus samt ett
2013 icke avslutat projekt bidrog till att
verksamheten 2014 gick med förlust.
Dock ska man ha i minnet att förra verksamhetsåret
resulterade i drygt en halv miljon kronor i vinst som
nu får kompensera årets förlust.
Sida 3
Museiföreningens
Stabsverksamhet
* Arkiv
Museiföreningens förenings- och järnvägshistoriska
arkiv är inrymt i Faringe stationshus källarvåning.
Roland Hansson har under 2014 varit järnvägshistorisk arkivarie och Jan-Olof Persson har under
samma tid ansvarat för avtalsarkivet.
Från och med maj manad 2013 har projektanställde
Leif Naess inventerat, sorterat och registrerat
föreningens stora arkivsamling i Faringes
stationshuskällare. Detta projekt avslutades i maj
2014 och styrelsen vill rikta ett stort och varm tack
till Leif för detta tunga och stundtals lite
otacksamma arbete.
* Banantikvarie
ULJ Banantikvarie är en funktionärstjänst
underställd styrelsen. Banantikvarien fungerar som
järnvägshistorisk rådgivare till föreningens övriga
avdelningar men arbetar också självständigt med
tillsyn av antikvariska frågor i föreningens
verksamhet samt med förslag till förbättringar av
främst miljöerna längs museijärnvägen
John Thoweman har varit banantikvarie under 2014
och under året fortlöpande handlagt antikvariska
spörsmål och ärenden inom föreningens
verksamhet, främst frågor kring historiskt korrekt
utförande och materialval.
* Ekonomifunktionen
Föreningens innehav av aktier förblev under 2014
oförändrat, då dessa ger ett ekonomiskt tillskott i
verksamheten.
”Ekonomifunktionen” har under året bestått av tre
huvudområden:
a) Registratur och skanning av inkommande
fakturor, räkningar och kvitton handhas av Kjell
Bränge.
b) Bokföring, in- och utbetalningar, fakturering,
bokslut och deklarationer utförs av Företagarnas
Redovisningsbyrå i Tierp AB (FRT).
c) Internkontroll och uppföljning har skötts av Stig
Jandrén som har titeln ”Interncontroller”.
Kjell och Stig har de löpande kontakterna med
FRT. Interncontrollern Stig medverkar även som
föredragande på styrelsemötena och i järnvägsdirektionen. Han ledde också det årliga budgetplaneringsmötet
i
december
2014
inför
verksamhetsåret 2015, där representanter för
föreningens alla avdelningar drog upp riktlinjerför
2014.
* Försäljningsprodukter & Hjulmarknad
Arbetet med att förnya och förbättra Museiguiden
avslutades i mars 2014 av medlemmarna
Alexandra, Lotta och Stefan Sjöberg samt Tomas
[Skriv text]
Johansson. Museiguiden kunde presenteras i
nytryckt version på årsmötet 28 mars.
Samma arbetsgrupp har även producerat en serie
nya vykort som började säljas vid trafikstarten i juni
samt har arbetat för framtagande av nya
försäljningsprodukter som såpbubblor, konduktörsväskor för barn, mm.
Donny Lindberg har ansvarat för vår medverkan
vid den årliga Hjulmarknaden i Solnahallen
(Stockholm) sista helgen i november 2014. Årets
medverkan inbringade lite över 4000 kronor.
* Hemsida på Internet
Hemsidan har under året haft över tusentalet
besökare. ULJs biljettexpedition på Uppsala Östra
respektive gruppresebokning har noterat att allt fler
kunder refererar till denna. Hemsidans layout och
grafik har successivt förändrats och förädlats under
2014. I år blev det två ”hemsidor” med en specifik
för upplysningar kring själva museitrafiken medan
museiföreningen i övrigt fick en separat hemsida.
Webbmaster var under 2014 Lars Holmqvist.
* Järnvägslantmätare och miljöhandläggare
Museiföreningens järnvägslantmätare Björn Rossipal och miljöhandläggaren Bo Lönnemyr har under
verksamhetsåret effektuerat ett flertal ärenden via
email, brev, telefonkontakter och möten rörande
bygglov, skrivelser från fastighetskontoret, fastighetsjuridiska ärenden och korsande vägar. Under år
2014 har järnvägslantmätaren Björn Rossipal följt
sin befattningsinstruktion på följande sätt.
Samhällsplanering
Järnvägslantmätaren har bevakat kommunens
hemsida men även massmedia rörande kommunen
såväl statsförvaltningens planering som berör
järnvägssträckan Uppsala-Faringe. Det kan handla
om detaljplaner, nya bilvägar och vattenledningar
samt kraft- och telekablar.
Internt stöd till styrelsen och järnvägsförvaltningens avdelningar
Järnvägslantmätaren har funnits till hands för
rådgivning och fakta om fastighetsgränser, grannar,
fastighetsrättsliga regler, kartor.
* Marknadsavdelningen
Det ankommer på marknadsavdelningen att
organisera den övergripande marknadsföringen av
verksamheten inom SRJmf och museitågtrafiken
med Lennakatten på ULJ.
Kärnan i det sammanhanget har utgjorts av
sommartrafiken från början av juni
t o m mitten av september tillsammans med försommartrafiken under några vardagar i slutet av maj
och början juni och inte minst den
beställningstrafik, som inletts redan i början av maj
Sida 4
och fortsatt med varierande intensitet till slutet av
september.
Av egna välkända trycksaksproduktioner, som
återkommit kan nämnas Försommartrafikfoldern
(upplaga 1 500 ex, fyra sidor A 4) samt Sommartrafikfoldern (upplaga 40.000 ex, tolv sidor A 65). I
november producerades därtill en reklamfolder
”Hyr ett eget tåg”, (upplaga 2.000 ex, sex sidor A
65).
Likt tidigare år har tågtrafiken annonserats i årsoch säsongsbaserade trycksaker som Museer i
Uppsala (Uppsalamuseernas Informationsförening),
Arbetsamma museer, Tågsommar, Vallonbruk i
Uppland (både konsumentbroschyr för 2014 och
gruppresebroschyr för 2014-2015), samt ”What’s
on Uppsala” (aktivitets-broschyr för Uppsala
kommun (perioden juni-augusti).
Annonser har under trafiksäsongen publicerats
varje vecka i Upsala Nya Tidning (På Gångsidan)
samt vid enstaka tillfällen i gratistidningen
Roslagen runt (juni-utgåvan) samt i Aftonbladet
(lördagsutgåvan 14 juni).
Artikel- och notismateriel har kostnadsfritt
förekommit i bl a Upsala Nya Tidning, Upplands
Nyheter och Uppsala-Tidningen.
Föreningen har genom avdelningen varit
representerad på +60-mässan i Fyrishov (25-26
mars) samt Upplands Vykortsförenings mässa i
Vaksalaskolan (29 mars)..
Lennakattens tågtrafik har vidare uppmärksammats
genom nyhetsinslag och reportage i etermedier som
Radio Uppland, TV 4 Uppland, UNT:s TV-kanal,
ABC-redaktionen (den regionala TV-kanalen) och
TV Uppsala.
Marknadsavdelningen har vidare tagit praktiskt
arrangörsansvar för ett antal evenemang som
genomförts i regi av museiföreningen, varav kan
nämnas: Tågsläpp (27 april, Faringe stn),
Lennakattens museitåg 40 år (29 maj, Faringe stn
och
museijärnvägen
till
Uppsala
östra),
Vallonbruksveckan (9-17 aug., Länna), Harry
Potter och Hogwarts (30 aug., Marielunds stn),
Kulturnatten i Uppsala (13 sept., Marielunds stn),
”En kul tur” (20 september på Almunge stn).
Bernt Karlsson har varit marknadschef.. I
ledningsgruppen för avdelningen har också ingått
Thomas Montgomery och Cecilia B Lundahl.
* Medlemsservice
2014 blev för föreningens medlemsservice i
händelserikt år. Utöver det ordinarie löpande arbe-
[Skriv text]
tet med att registrera nya medlemmar och
upprätthålla aktualiteten av adressuppgifter, fick vi
Medlemsantalet för 2014 slutar på 1855
medlemmar. En nettoökning med 83 medlemmar i
förhållande till 2013.
Jämför man nya medlemmar separat för 2014 mot
2013, fick brutto 316 nya medlemmar 2014.
Antalet medlemmar 2014-12-31 var 1855 (varav 17
boende utomlands) fördelat enligt följande:
Fullt medlemskap 1188, varav åtta boendes
utomlands.
Familjemedlemskap 591, varav sex boendes
utomlands.
Ungdomsmedlemskap 47, varav tre bosatta
utomlands.
Föreningen hade vid samma datum 13 hedersmedlemmar och 16 ständiga medlemmar.
Antalet aktiva medlemmar var vid årsskiftet 234,
varav två är bosatta utomlands.
Vad avser barn- och ungdomsmedlemmar fördelat
på ålder finns att redovisa följande:
Barn 0-6 år: 16 personer.
Barn & Ungdomar 7-25 år: 215 personer.
Men dessa återfinns som familjemedlem eller
ungdomsmedlem.
Medlemsregistrator har under 2014 varit Kjell G
Bränge.
* Tidskriften Roslagsexpressen
Roslagsexpressen har kommit ut med fyra nummer
i sin 46:e årgång sedan starten 1970. Det har
inneburit en utgåva om 16 sidor per kvartal eller
tillsammans 64 sidor i A 4-format.
Beträffande det redaktionella materialet har
redaktionen själv svarat för 21 bidrag, styrelsen för
åtts, föreningens funktionärer för 23, medlemmarna
i övrigt för 25 och utomstående för en, allt av
varierande längd. Därtill kommer ett 20-tal
osignerade notiser som redaktionen, styrelsen och
olika funktionärer bidragit till. 115 bilder, varav 90
i fyrfärg, har publicerats. Av färgbilderna utgör åtta
omslag.
Den tryckta upplagan har uppgått till i runt 1.400
exemplar per utgåva, varav drygt 1.300 har
distribuerats till föreningens medlemmar inom
ramen för erlagda medlemsavgifter (familjemedlemmar erhåller dock inte tidskriften).
Peter Norrbohm har varit ansvarig utgivare och
därtill haft rollen som huvudredaktör. I redaktionen
har också Bernt Karlsson ingått. Lars Granström
har varit adjungerad till redaktionen som
bildredaktör. Roger Malmer har svarat för lay out
och teknisk redigering. Tryckeri Printr i Stockholm
har ansvarat för tryckning och distribution.
Sida 5
* Säkerhetsinspektörerna
Organisation
Under året har säkerhetsinspektör med ansvar för
säkerhetsjour och utredningar varit Donny
Lindberg. Under hösten 2014 kunde dessutom två
säkerhetsinspektörer (revisorer) tillsättas för att
handa internkontroll av både enskilda avdelningar
inom Upsala-Lenna Järnvägs organisation såväl
hela nämnda trafikorganisationen som sådan.
Revision
P.g.a. av vakanser t.o.m. hösten 2014 har inga
revisioner genomförts fullt ut i enlighet med
upprättad plan.
Säkerhetsförbättrande åtgärder
Ett flertal säkerhetsförbättrande åtgärder har
föreslagits i utredningar och de internrevisioner
som påbörjades i slutet av 2014 överlämnades till
direktionens vid dess första möte i januari 2015.
Säkerhetsinspektörer
med
inriktning
på
interrevision har varit sedan november 2014 varit
Björn-Erik Erlandson och Anders Wårdenius
Järnvägsförvaltningen
Upsala-Lenna Jernväg
* Direktionen
Järnvägsförvaltningens arbete samordnas av en
järnvägsdirektion. Denna består av cheferna för
samtliga avdelningar i järnvägsdriften samt ett antal
funktionärer.
Under 2014 har direktionen haft tio protokollförda
möten samt även medverkat vid det årliga planerings- och beredningsmötet för kommande års
budget.
Ordförande var Johan Vinberg, vice ordförande var
Jörgen Johansson och sekreterare har varit Fredrik
Marcus.
* Säo 14
Järnvägstrafiken på ULJ regleras i ett antal
säkerhetsföreskrifter. En av de grundläggande
förskrifterna kallas ”Säkerhetsordning”. Den som
ULJ har arbetat efter infördes 1982 och används av
en majoritet av de svenska museijärnvägarna.
Sedan några år tillbaka har en arbetsgrupp inom
Museibanornas Riksorganisation (MRO) arbetat
fram en ny och förbättrad version av
säkerhetsordning, kallad ”Säo 14”. En arbetsgrupp
inom direktionen har under Björn Perneborns
ledning börjat bearbeta och anpassa MROföreskriften efter ULJs specifika behov och
önskemål. Ett arbete som kommer ta minst ett till
två år med tanke på de krav som tillsyns-
[Skriv text]
myndigheten ställer med bl.a. riskanalyser nya
föreskrifter.
* Banavdelningen
Det är i nuläget ca 30 aktiva medlemmar i
Banavdelningen. Under året har det tillkommit en
ny aktiv och därtill fem som visat intresse av att
delta. Under framför allt sommaren och hösten har
verksamheten utökats med spontana arbetshelger
och arbetskvällar. På grund av en mild höst har vi
även detta år kunnat ha arbetshelger utomhus ända
in i december månad.
Sammantaget kan sägas att mycket av det som
formulerats i verksamhetsplanen också har
genomförts. Den punkt där det är minst genomfört
är den som rör växlar. Restpunkter är dock
överförda till kommande plan.
Arbetshelger/-kvällar
Antalet arbetshelger har under året utökats.
Arbetshelger i Faringe påbörjades redan i början av
januari och fortgick därefter varannan helg.
Helgerna i Faringe hade fokus på service och
underhåll av Ba-utrustning och åtgärder på diverse
spårmateriel. I mars började arbetshelgerna kunna
ske utomhus längs banan med bl. a röjning av fallna
träd.
Under sommaren provade Banavdelningen att hålla
fyra arbetskvällar för att dels möjliggöra aktiviteter
inom avdelningen, även under trafiksäsong, men
också i syfte att åtgärda mindre fel. Vid två av
arbetskvällarna genomfördes också åtgärder av
sättningar i spåret med gott resultat och som visar
att dessa kvällar är värdefulla för Banavdelningens
möjlighet att återställa fel i infrastrukturen. Utöver
dessa mer ordnade arbetsträffar så har flera aktiva
haft enskilda mer spontana arbetsdagar i veckorna.
Sammantaget har detta medfört att flera åtgärder än
tidigare kunnat vidtas och att anläggningens
standard höjts.
Banbesiktning och felrapportering
Under året så har de föreskrivna banbesiktningarna
genomförts av våra besiktningsmän och
inrapporterade brister har införts i vår databaserade
sammanställning av felrapporter (FELSAM).
Banjour har också upprättats under trafiksäsongen
med ett gott resultat. Antalet anmärkningar vid
besiktning steg kraftigt under året och berodde till
stor del på lösa skarvbultar.
2014-11-26
har
också
banbesiktare
och
banbesiktarelever haft erfarenhetsåter-kopplingsmöte som en del i fortbildningen. Mötet var
uppskattat och kommer bli ett återkommande
inslag.
Sida 6
Upprustning av banan
Under hösten har 1175 slipers bytts på sträckorna
Björkgatan – Björnbärsgatan i Uppsala, Moga
hållplats – Gödsättra ägoväg, Sandgatan (Lv 273) –
Faringe station samt inom Faringe station.
Kommunens OSA-lag har genomfört slipersbytet.
Använda slipers har omhändertagits för destruktion
i enlighet med den överenskommelse som finns
med Trafikverket gällande museijärnvägar.
Även arbete med planering av åtgärder på våra
broar har genomförts under året och resulterade i
dels en ansökan om bidrag för Näcksundsbron,
ställd till Riksantikvarieämbetet, men som inte
beviljade då föreningen har för många oavslutade
projekt som fått bidrag tidigare år. Parallellt har
också arbete skett med finansiering av åtgärder på
betongbron Samnan som är belägen strax väster om
Skölsta gård. Det har även under året förts en dialog
med Uppsala kommun som är ägare av järnvägsfastigheten och därmed broarna.
Under hösten har också banarbeten, utöver de
ovannmända slipersbytena, påbörjats på Faringe
bangård. Det handlar om slipersbyte i växlar, byte
av växel 6, urtag av icke använd växel samt
efterföljande återställningsarbeten. Därtill helbyten
av slipers på så sträckor av spår 3 samt
”slaggspåret”.
Spårriktning
Under våren och försommaren genomfördes två
spårriktarveckor i enlighet med verksamhetsplanen.
Förutom spårriktning kördes det ut makadam,
rensades trummor och diken, samt träd togs ner.
Därtill tillkom många mindre arbeten. Resultatet
blev som vanligt gott och efter dessa veckor kunde
full linjehastighet tillämpas på hela banan. En tråkig
händelse under våren i samband med spårriktningen
var oljeläckaget i Almunge som medförde ett
omfattande
saneringsarbete
av
så
väl
räddningstjänst som saneringsföretag och renderade
i ökade kostnader för så väl självrisk som
investeringar i nya slangar. Tack till alla som var
inblandade för de insatser som gjordes vid olyckan
men också efteråt för att återfå spårriktaren i drift.
Ogräsbekämpning
Under året har ogräsbekämpning av hela banan
genomförts vid två tillfällen.
Buskröjning
Under året har också buskröjning utförts på
sträckan Marielund-Uppsala. Därtill har större
siktröjningar skett vid plankorsningarna Labruden
utanför Marielund, Ulvbygdsvägen i Länna samt
ägovägsövergången
i
Skölsta.
I
Skölsta
genomfördes stamkvistning i granplanteringen för
att förbättra sikten från Uppsala. I samtliga
ovannämnda fall får Banavdelningen tacka berörda
[Skriv text]
markägare. Därtill har ett ökat antal mindre
siktröjningar ägt rum längs järnvägen men då inom
arrendet.
Banavdelningen har även under året tagit om hand
om träd inom arrendet och vår egen mark. Det har
handlat om så väl fallna träd som nedtagning av
träd som bidrar till sättningar i spåret. Avdelningen
har också tagit om hand om ett större bestånd av
avverkade träd på en fastighet i Selknä då ägaren
hade svårigheter i att bli av med träden. Allt virke
har under hösten körts till Faringe för att kapas och
klyvas till bl. a lokved.
Diken och trummor
Under året har åtgärder genomförts på fem trummor
inklusive dikning. Det handlar om trummorna vid
Sandgatan, Bosshus, Storängskurvan, Lillån, samt
Almunge. Den sistnämnda rör en sättning i
banvallen som medförde att spårspann var
svävande. Arbetena i Almunge genomfördes som
ett försäkringsarbete och innebar nedläggning av
rör i diket för ökat mothåll, spolning av trumma
samt nytt grus i banvallen.
Plankorsningar
Kontakt med väghållare har skett under året och
resulterat i omasfaltering av Fyrislundsgatan och,
Björnbärsgatan. Vid Björnbärsgatan fick också
gaturäl bytas ut då den var i dåligt skick. Även
mindre beläggningsåtgärder har genomförts vid
Almunge, Lv 282, Bärby Lv 282, Sandgatan, Lv
273 samt vid Tycho Hedéns väg. Under året har
också arbete påbörjats med reklamation av
genomförda arbeten vid plankorsningen Byrsjön.
Därtill har väghållare kontaktats för utbyte av
dåliga varnings- och avståndsskyltar eller om det
har satts upp felaktiga skyltar.
Slutligen kan nämnas att ombyggnation har skett
under hösten och vinter av plankorsningen
Björkgatan. Ur bansynpunkt har det inneburit att
plankorsningen breddats och att det i samband med
detta gjorts ett helbyte av spårmaterial. Istället för
gaturäl har det lagts 50 kg räler med lös flänsränna.
Därtill har övergångsräler mot 43 kg räler lagts på
båda sidor om korsningen för att möjliggöra
framtida rälsbyte, i backen, till 43 kg räler. Själva
spårarbetena har utförts av Spårbyggaren AB.
Övrigt
Banavdelningen har några medlemmar som har
möjlighet att göra insatser även på vardagar. Dessa
har under året genomfört en stor mängd större och
mindre projekt som kanske inte alltid är så
påtagliga, men likväl mycket värdefulla för
helheten. Under vintern gjordes det med mycket
arbete med våra maskiner och utrustning. Bl. a fick
ballastplogen och slipersbytaren en välbehövlig
ommålning och uppfräschning. Även vissa arbetet
Sida 7
med renovering och omspårning
motortrallan påbörjades.
av
Robel
Lösa bult har systematiskt arbetats bort under
sommaren och hösten och i nuläget återstår
dragning på sträckorna Selknä – Råberg, Löt –
Marmavägen och Almunge – Faringe. Därtill
dragning inom Faringe station.
Ett flertal ärenden som rör Banavdelningen och
grannar har pågått under året där det bland annat
kan nämnas Uppsala vattens ledningsarbeten på
sträckan Uppsala – Gunsta och påbörjande av
ledningsarbeten på sträckan Gunsta – Länna. Två
passager över järnvägen har också skett för
avverkning av skog. Dels vid Lövtunneln ca km
107 gällande gallring och dels strax öster om
Faringe station vid km 82+660 där slutavverkning
ägt rum.
Under året har det också gjorts en
kartsammanställning av hela arrendet samt vår egen
mark. Vi har nu goda möjligheter att på plats få
klarhet i var markägargränser går. Detta för att
underlätta så väl buskröjning som siktröjning men
även överblick över vilken mark vi ansvarar för.
Under året har också avdelningens ärendearkiv
gåtts igenom, sorterats, förtecknats samt
digitaliserats. Arbetet är inte slutfört men en
betydande del är genomfört. Vad gäller
investeringar i spårmateriel så har 10 000 ny
rälsspik införskaffats därtill behov av reservdelar
till spårriktare, buskröjare och spikmaskin. Utöver
detta har diverse spårmateriel som är av sådana
dimensioner att de inte passar ULJ försålts till andra
föreningar eller underhållsföretag. Det har även
skett en fortsättning av materialsorteringen och en
del har även gått till skrot. Sammantaget har dessa
intäkter varit viktiga för att minimera det underskott
som de extra utgifterna medförde under året.
Ledning
Banavdelningen har letts av banchefen, bitr.
banchef och en ledningsgrupp som berett ärenden
och planerat årets arbeten. Under trafiksäsongen har
vi haft ett välfungerande system med en
jourhavande banmästare som roterat mellan olika
personer inom avdelningen.
Chef för Banavdelningen under 2014 har varit
Christian Jerrestål med Mats Gustavsson som
biträdande. Ledningsgruppen har därutöver bestått
av Bengt Karlsson, Gunnar Melin, Tommy Jonsson,
Börje Helgeström och Martin Pålsson. Ledningsgruppen har under året haft åtta möten. Därtill har
det varit två banavdelningsmöten.
[Skriv text]
* Fastighetsavdelningen
Sedan 2010 är fastighetsavdelningen en ”chefslös”
avdelning” där de stationsansvariga har en egen
budget med ansvar för underhåll, reparationer och
ev. nyinvesteringar. Sedan 2012 finns det också
ansvariga för några av museibanans hållplaster (se
nedan)
Banantikvarien John Thoweman är rådgivande vid
material- och färgval.
Avdelningen
har
dock
en
övergripande
budgetansvarig vilken under 2014 var Kjell G
Bränge. Owe Danneskog har varit arbetsledare för
den lönebidragsanställde snickaren som arbetat på
flera av stationerna utmed banan.
Uppsala Östra
Reparationer och förbättringar av stationens alla
utrymmen har gjorts löpande under 2014. Från den
5 december 2012 hyr Stockholmståg AB del i
pentry, toalett och personalrum för sin tågpersonals
räkning.
Stationsföreståndare var under 2014 Rolf Englund.
Skölsta hållplats
Under året har plattformen grusats upp, dikena
mellan vägen och plattformsorådet rensats och
bänken målats upp.
Hållplatsföreståndare var under 2014 Åke Englund.
Bärby station
Trädgården kring stationshuset fick under året en
fortsatt uppröjning där mycket busk och träd
fälldes.
Tvättstugan med tillhörande vedbod, utedass
trädgårdsbord fick en ordentlig fasad- och
takrenovering påbörjad i maj 2014 av föreningens
lönebidragsanställde snickare. Detta arbete pågick
fram till slutet november, då väderleken satte stop
för utomhusjobb av denna sort. En del arbeten
återstår innan byggnaden kan ansedd vara
färdigrenoverad.
Stationsansvarig var under 2014 Anders Arbring.
Gunsta hållplats
Hållplatsen har fått en fortsatts välbehövliga
ansiktslyftning. Nya buskar har planterats och
ojämnheter i gräsmattan fyllts upp rejält med
matjord.
Hållplatsföreståndare var under 2014 Anders Haag.
Marielunds station
Allmänna
mindre
underhållsåtgärder
på
stationsområdet och på stationens byggnader,
Det f.d. stationshuset från Bergsbrunnaparken, som
flyttades till caféområdet i Marielund i september
2012, har under hela 2014 varit föremål för föremål
för ombyggnad till ett café med serveringsutrymme.
Sida 8
Ansvarig för stationsområdet och alla dess
byggnader (utom caféet) under 2014 var John
Thoweman.
Länna station
Väntkuren skulle ha målats om under
verksamhetsåret – men detta fick anstå då arbetet
med tvättstugan i Bärby tog längre tid än väntat.
Ommålning sker först 2015.
I övrigt har det röjts busk och klippts gräs på de
områden av stationen som museiföreningen
disponerar.
Stationsansvariga var under 2014 Lars Uppling och
Jakob Larsson.
Almunge station
Caféarrendatorerna Lindah och Sarah Blom (Lisas
Fik) har fortsatt sin verksamhet i det nyrenoverade
caféet. De har även öppet vissa dagar i veckan före
och efter trafiksäsongen och är uppskattade av
Almungeborna för sin verksamhet.
Stationsansvariga under 2014 var Björn Åkerlund
och Ove Ahlund.
Moga hållplats
I december 2014 påbörjades bygget av en ny
träplattform på södra sidan av banan, där det en
gång i tiden fanns en motsvarande. Dett avslutades
under våren 2014. En högtidlig återinvigning av
Moga hölls den 22 juni. Bl.a. talade förre
banarbetaren som från SRJ som vuxit upp i Moga.
Hållplatsansvarig under 2014 har varit Ingemar
Skalmark.
Faringe station (med lokstall och vagnhallar)
Vagnhall nr 1 (den största av dem tre i Faringe) har
i sommar fått sprinklersystem inmonterat.
Inga större arbeten utförda på övriga byggnader
förutom regelbunden fastighetstillsyn och mindre
underhållsarbeten.
Ansvarig för stationens alla byggnader under 2014
var Rickard Vahlberg.
* Jernvägscaféet i Marielund
Järnvägscaféet hade öppet under säsongens alla
ordinarie trafikdagar. Dessutom hölls caféet öppet i
samband med de utflyktståg som hade Marielund
som destination och under kulturnatten.
Den administrativa delen av verksamheten är
liksom tidigare år samordnad med trafikavdelningen och cafépersonalen bokades via
trafikavdelningens personalorganisation och turbokningssystem.
Denna
samordning
och
personalbokning har liksom tidigare fungerat
utmärkt.
Ur ekonomisk synvinkel innebar resultatet år 2014
en minskning på 6% jämfört med år 2013 och 8%
under budgetmålet.
[Skriv text]
Kulturnatten den 13 september bjöd även i år på ett
flertal evenemang i Marielunds godsmagasin. I
likhet med tidigare år inleddes aktiviteterna med
dockteater redan på eftermiddagen och fortsatte till
midnatt. Även i år var evenemangen välbesökta.
Caféföreståndare
Bergman.
under
2014
var
Gabriele
Godsmagasinet
Godsmagasinet i Marielund har under sex veckor i
juli och början av augusti upplåtits för dockteaterföreställningar arrangerade av Katja Pertoft.
Föreställningarna har varit både uppskattade och
välbesökta.
* Maskinavdelningen
Maskinavdelningens arbete under 2014 har varit
inriktat på fordonsunderhåll och fordonsrenovering.
Ånglok – driftfordon
Driftsatta ånglok har varit BLJ 4 Långshyttan och
BLJ 5 Thor. Ett byte av tubsatsen på BLJ 4
påbörjades under 2013 och kunde slutföras under
senvintern/våren 2014. Under försäsongen 2014
drabbades BLJ 5 av ett antal tubläckor, varvid
beslutet att byta pannans tubsats togs. Detta arbete
påbörjades under hösten 2014 och kommer vara
klart till trafiksäsongen 2015.
I övrigt har normalt underhåll utförts på driftloken.
Sedan 2013 köper föreningen stenkol till ånglokens
bränsleförsörjning direkt av en grossist i Polen som
förmedlats av museijärnvägen vid Ohs Bruk i
Småland. Denna kontakt har sparat åtskilliga
tusenlappar åt föreningen då en mängd
kostnadsökande mellanhänder försvunnit.
Ett
nytt
vattenbehandlingsaggregat
för
ångloksvattnet från brunnen intill Faringe lokstall
inköpets i juni då det gamla tjänat ut.
Diesellok/lokomotorer - driftfordon
Av föreningens motorlok har SRJ 1 (Z4), SRJ 3
(Z6) och SJ 3515 (Tp) varit i drift. Dessa har
använts i såväl trafiken som vid banarbeten.
Normalt underhåll har utförts.
Rälsbussar - driftfordon
Av föreningens rälsbussar har YBo5p 809 och 885,
YFo5p 904 och UBFo3yp 2109 varit i drift. Inför
säsongen byttes hydraulkopplingen på 809 och på
885 byttes dieselmotor och kompressor. I övrigt har
normalt underhåll utförts.
Personvagnar - driftfordon
I trafiken har ett tiotal personvagnar varit driftsatta.
Normalt underhåll har utförts.
Sida 9
Godsvagnar - driftfordon
De godsvagnar som använts under året har likt
övriga driftfordon erhållit normalt underhåll.
Samtliga fordon som använts vid ULJ under året
har även genomgått föreskriven säkerhetsbesiktning.
Utbildning
Utbildningsverksamheten inom avdelningen omfattade bland annat en teorikurs för ånglokseldare
under våren 2014. Under 2014 färdigutbildades och
examinerades:
1 lokförare,
3 ånglokseldare,
1 rälsbussförare,
Renovering av fordon
Ånglok
Arbetet med renoveringen av ångloket NÖJ 16 har
fortsatt. Under hösten 2014 kunde loket äntligen
eldas på för första gången (med lyckat resultat). Nu
skall pannan kläs med isolering och täckplåtar
varvid blanda annat arbete med lokets maskineri
kommer att ta vid.
Diesellok/lokomotorer
På SRJ 55 har arbetet med att återställa lokets
förarhytter till originalskick fortsatt.
Rälsbussar
Komponenter till drivlinor genomgår renovering i
Faringe samt hos en extern firma. En boggi till en
motorvagn är under renovering.
Rälsbil
Till föreningens Volvo-rälsbil har efter många års
arbete ett varmt utrymme i dressinskjulet
färdigställts. Man har även undersökt möjligheten
att klä om bilens hårt åtgångna inredning.
Personvagnar
Arbetet med sommarvagnarna Coö 37 och 38 har
pågått under hela året.
Under hösten 2014 påbörjades en renovering av
personvagnen SRJ Co 22 (f.d. DHJ BCo 9/SJ Bop
859). Den kommer gås igenom in- och utvändigt
samt erhålla boggirevision. Vagnen kommer
renoveras till det utseende den hade på 1950-talet.
Chefer för Maskinavdelningen under 2014 var
Robin Högberg med Rickard Vahlberg som
operativ chef.
* Personalchefen
Antalet aktiva vid ULJ uppgick vid årets slut till
234, enligt medlemsregistret.
Hälsokontroll av ULJ:s personal i säkerhetstjänst
har genomförts, med iakttagande av de
[Skriv text]
åldersberoende tidsintervall, ett, tre respektive fem
år, som stipuleras i Transportstyrelsens föreskrifter.
Huvuddelen av kollegerna genomförde sin
hälsokontroll hos någon av de två ULJ-läkarna,
medan några, främst de som varit verksamma även
vid någon annat järnvägsföretag, musealt eller
kommersiellt, anlitade en extern läkare. Gällande
regelverk utgörs av BVFS 2000:4, med tillägg och
ändringar i TSFS 2013:50.
Under 2014 utförde de två ULJ-läkarna 33
läkarundersökningar
och
granskade
34
hälsodeklarationer. Under 2014 inlämnades fem
ansökningar om undantag från hälsokrav till
Tranportstyrelsen.
Enligt föreskrifterna ska 10% av personalen i
säkerhetstjänst testas per år för förekomst av
missbruk av narkotika. En grupp av provtagare
inom ULJ har utfört huvuddelen av testen. Testkit
för drogkontroll med utandningsprov har
tillhandahållits av Nordisk Drog Prevention AB
som även har stått för slumpningen av
provtagningen och administrerat analyserna, samt i
några fall tillhandahållit provtagare. Utblåsningsprov för alkohol har utförts i samband med
dessa tester och dessutom vid några fristående
tillfällen.
Personalchef under 2014 har varit Svante Lindsjö.
* Signalavdelningen
Allmänt
Signalavdelningen har under året utgjorts av ett
tjugotal aktiva medlemmar vilka i olika grad
deltagit i verksamheten. Avdelningen har haft
regelbundna arbetskvällar de flesta av årets
måndagar. Dessutom har en del planerade
heldagsarbeten förekommit – speciellt i samband
med årligt underhåll och arbetena vid Björkgatan.
Akuta arbeten för felavhjälpning har också
förekommit. Inom signalavdelningen bedrivs även
ett omfattande "skrivbordsarbete" med administration, planering och konstruktion.
Bland medlemmarna finner man både rent
internutbildade personer och personer som arbetar
yrkesmässigt med signalteknik. De har tillsammans
kompetens för alla förekommande arbeten på banan
såväl som projektering, granskning och besiktning.
Normalt utförs alla signalarbeten på ULJ av egen
personal även om inköpta arbeten förekommer i
samband med större projekt
För att uppfylla kraven på behörighet för
starkströmsarbeten har avdelningen dessutom,
genom delegeringsavtal, haft en behörig elektriker
knuten till sig.
Drift och underhåll
Samtliga signalanläggningar har som vanligt
genomgått besiktning och funktionsprovning i
Sida 10
samband med att banan öppnats för trafik under
våren.
Under året har fel uppstått på anläggningarna i
normal omfattning. Under trafiksäsongen hade vi
en jourverksamhet där det varje dag fanns en
signaljour och en jourhavande signalingenjör
schemalagd. Ambitionen är att alla trafikstörande
fel skall vara åtgärdade före nästa ordinarie
trafikdag – en målsättning som vi för majoriteten av
de rapporterade felen har kunnat uppfylla.
Samtliga fel som inträffat under året har följts upp
och det görs under början av 2015 en analys av dem
för att finna eventuella möjligheter till förbättringar.
Väsentligare ny- och ombyggnader
Under sensommaren påbörjades en ombyggnad av
vägskyddet vid Björkgatan som beräknas bli klar
till trafikstarten våren 2015.
Chef för Signalavdelningen (CSia) under 2014 var
Markus Nordén.
* Säkerhetschefen
Säkerhetschefen har ansvaret att hålla samman
arbetet med all trafiksäkerhetverksamhet inom
Upsala-Lenna Jernväg.
Även denna trafiksäsong har säkerhetsjour
upprättats. Säkerhetsjourens händelseförteckning
som upprättades 2009 används fortfarande och
utgör ett bra dokument för att logga händelser, ref
1, och få en överblick. På den administrativa
fronten har den förenklade utredningsmallen
använts i ökad grad under året, vid framförallt
avvikelser och tillbud.
Händelser, sammanställning
Säkerhetsjourens händelseförteckning visar 34
inrapporterade eller upprättade händelser under år
2014. För år 2013 handlade det om 71 händelser för
2012 87 händelser och för år 2011 handlade det om
19 händelser. Om varför antalet rapporterade
händelser sjunkit sedan 2013 beror verkligen på
färre händelser eller ett större mörkertal, är dock
svårt att fastställa.
Under året har nio utredningar påbörjats varav tre
avslutats innan årsskiftet. Det har i flertal fall
handlat om tillbud. En plankorsningsolycka har
varit av karaktären att den utretts.
Omedelbar rapportering till Transportstyrelsens
olycksberedskap har skett vid ett tillfälle, vid ovan
nämnda plankorsningsolycka.
Säkerhetsförbättrande åtgärder
Ett flertal säkerhetsförbättrande åtgärder har
föreslagits i utredningar och de internrevisioner
som påbörjades i slutet av 2014 överlämnades till
direktionens vid dess första möte i januari 2015.
[Skriv text]
Säkerhetschef var fram till 30 juni 2014 Stefan
Sjöberg som från 1 juli efterträddes av Donny
Lindberg.
* Trafikavdelningen
Utbildning
Den påbjudna säo-repetitionsskrivningen genomfördes liksom föregående år som hemskrivning.
Liksom tidigare år hölls en grundkurs i tre avsnitt:
säkerhetsintroduktion, säo nivå 1 samt biljettkurs. I
det första kursavsnittet deltog 24 personer, varav
några var etablerade aktiva som repeterade. I den
efterföljande kursen i säo 1 deltog tio personer.
Kursen följdes i sin tur av en kurs i säo nivå 2 med
sex deltagare. I biljettkursen deltog 13 personer,
fördelat på fyra utbildningstillfällen. Några av dessa
påbörjade under sommaren elevtjänstgöring som
konduktör och bromsare, medan andra fortsatte med
utbildning på biljettexpeditionen.
Kurs i säo nivå 3 senareläggs till januari-februari
2015.
I slutet av september genomfördes introduktionskvällen i Vuxenskolan i Uppsala, med 15 nya
intresserade, samt en handfull etablerade ULJ:are.
Trafik
Trafiksäsongen inleddes den 25 maj med att i
möjligaste mån återskapa tåget som 25 maj 1974
körde från Stockholm via Faringe till Uppsala.
Sedvanliga försommarutflyktståg kördes fem dagar
kring månadsskiftet maj/juni. Även i år kördes ett
ångtåg till midsommarfirandet i Marielund – antalet
resande blev 258. Abonnemang kördes vid 32
tillfällen under 2014, samt sex gruppbokningar i
ordinarie tåg. Detta är en ökning jämfört med 2013;
antalet ångloksdragna abonnemang ökade från 14 till
21. Resultatet var i samma nivå som 2013 om man
räknar in den välbetalda filminspelningen detta år och
därmed mycket bättre än budget.
Den ordinarie trafiken var i år nästan oförändrad. Vi
körde söndagar från juni till söndagen efter
Kulturnatten. Veckan efter midsommar kördes lördag
och söndag och sedan följde sju veckor med trafik
onsdagar, torsdagar, lördagar och söndagar. Onsdagar
och torsdagar kördes tretågstrafik med ångtåg (Thor),
dieseltåg och rälsbuss; på söndagar kördes
Långshyttan i stället för dieseltåget. På lördagar
kördes tvåtågstrafik med ångtåg och dieseltåg (den
fortsatte även sen eftermiddag och kvällsrälsbussen
drogs in). Endast en kort period i slutet av juli hade
högt brandrisk. Busstrafiken var även i år begränsad
till veckorna med högtrafik.
”Hogwartsexpressen” i samarbete med Uppsala Slug
Club (Uppsalas Harry Potter-förening) fick i år en
Sida 11
egen dag, lördag 30 augusti. Antalet resande blev 253
– färre än förra året men också lite mer hanterbart.
Trafiken på Kulturnatten var ganska likt 2013, utom
att vår egen rälsbil använde tåglägen som året innan
upptogs av loket Loke från Galtströmståget. Under
eftermiddagen hade Dockteatern två föreställningar i
Marielund. På kvällen genomfördes tre föredrag och
ett framförande av folkmusik.
Antalet resande i den ordinarie trafiken minskade
med 10%, främst på onsdagar och söndagar utanför
högtrafiken, antagligen beroende på lite sämre väder.
I budget hade vi räknat med en fortsatt ökning, men
resultatet i den ordinarie trafiken blev ca 3% under
det från 2013.
Dagar
Försommardag
Abonnemang
Tretåg söndagar
Tretåg onsdagar
Tretåg torsdagar
Tvåtåg lördagar
Evenemang**
Totalt
5
17*
17
7
7
8
5
61*
Enkel- Intäkter
resor
(kkr.)
exkl.
moms
2500
67
4250
283
13125 414
6300
200
6175
192
6750
249
2200
54
41300 1459
Tågkm
588
1980
7633
3234
3234
2640
977
20286
* ej inräknad abonnerad vagn. Ofta kördes två
abonnemang på samma dag, eller på trafikdag.
** 25 maj, Nymans vänner (rälsbuss Uö-Ml ToR),
Midsommartåg, Hogwarts, Kulturnatten.
Antalet förseningar återgick efter fjolårets topp till
mer normala värden: 13% var mer än fem minuter
sen, eller inställd. Två olyckor inträffade: en kollision
mellan rälsbuss och bil i Almunge och en eldare som
föl från loket i Marielund. Två gånger drabbades Thor
av fjäderbrott och kördes med stor försiktighet till
Faringe. En dag blev en förare akut sjuk. I de flesta
fall kunde inställda tåg ersättas med buss.
Samarbeten
 Lennakattens trafik syns på Fyrishovs webbshop.
Där kan man även förboka biljetter. Antalet
bokningar har dock minskat från 25 i 2011 till
endast tre i år.

Genom samarbete med Samtrafiken kan man
köpa Resplusbiljetter till Lennakatten. Antalet
sålda enkelresor genom denna kanal ökade
återigen med 50% till 1141 enkelresor (varav
119 till Hogwartsexpressen) till ett värde av 47,5
kkr.

Spårvägssällskapet körde anslutningsbussarna
från Selknä till under 30 trafikdagar.

Som rabattkort gällde COOP-kort.
[Skriv text]

Första förbindelsen till Faringe på onsdagar,
torsdagar och lördagar marknadsfördes som
Thunsexpressen.

Dockteaterns föreställningar i Marielund under
6½ veckor med vardagstrafik, samt under
Kulturnatten, var välbesökta.
Bemanning
Under säsongen 2014 genomförde 160 personer 1297
tjänstgöringsturer (busstrafiken ej inräknad). Av de
1297 turerna utfördes 50% av 31 personer. Antalet
elevturer var 128. Examination av nya
befattningshavare i säkerhetstjänst:
1 lokförare,
3 eldare,
1 rälsbussförare,
2 tågbefälhavare,
3 konduktörer och
1 bromsare.
Turfördelningen organiserades av Svante Lindsjö.
Turfördelningen var under ett antal perioder
fördelad mellan Roland Bol, Kjell G. Bränge, Peter
K. Hansen, Louis Hedström-Francis, Donny
Lindberg, Svante Lindsjö, Alexandra Sjöberg,
Kenth Uppling och Anders Wårdenius. Liksom
föregående säsong tjänstgjorde två turfördelare
parallellt vissa veckor. Inga tåg ställdes in p.g.a.
personalbrist.
Mobiltelefonen avsedd för resenärernas frågor om
trafiken, ”kundtelefonen”, var påslagen dagtid
måndag-fredag varje vecka under försäsong och
eftersäsong. Under trafiksäsongen var telefonen
påslagen under icke-trafikdagar, däremot avstängd på
trafikdagar, då eventuella frågor istället besvarades av
Bx-personalen. Flest telefonsamtal kom som väntat
under trafiksäsongen, men även före och efter
säsongen var denna kommunikationsmöjlighet till
nytta. Det var 13 personer som turades om att inneha
mobiltelefonen.
Under våren hölls aktivmöte på Institutionen för
informationsteknologi i Uppsala, med information om
den kommande säsongen. Under hösten hölls likaså
ett aktivmöte på samma plats, med redogörelse för
hur säsongen blev intäktsmässigt, trafikmässigt och
personalmässigt, och med en kort framåtblick mot
den kommande säsongen.
Planer
Under vintern 2015 planeras en kurs i säo 2-3 samt
säo-repetitionsskrivningar. Under våren planeras en
grundutbildning inklusive säo-kurs nivå 1.
Upplägget för trafiken under 2015 blir i huvudsak
som 2014; även veckan efter midsommar planeras
vardagstrafik (onsdag, torsdag, lördag). På lördagar
planeras att BLJ4 drar ett tredje tåg en vända F-Uö-F
med avgång när Thuns stänger kl.14. Därmed kan vi
Sida 12
undvika den ansträngda och förseningskänsliga
lördagstidtabellen från tidigare år.
Chef för trafikavdelningen fram till 30 november
2014 har varit Roland Bol. Från den 1 december
2014 innehas tjänsten av Anders Ljung.
Ansvarig för beställningstrafik Ruth McKie, för
utflyktstrafiken Thomas Montgomery. Chef för
biljettkontoret har varit Paula von Weisz
Trafikavdelningens ledningsgrupp har under 2013
hållit tio protokollförda möten.
Uppsala den 10 mars 2015
Styrelsen för
Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar
Johan Vinberg
(ordförande)
Ewa Bergström
Jan-Olof Persson
(vice ordförande)
Gert I. Carlsson
Bo Nilsson
Alexandra Sjöberg (suppleant)
[Skriv text]
Lars Holmquist
Jan Winberg
Hans Lindblom (suppleant)
Sida 13