Årsmöte - Svenska Bridgeförbundet

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015
Föredragningslista
1. Godkännande av föredragningslista.
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
6. Styrelsens årsberättelse
7. Revisorns berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande för en tid av 1 år
10. Val av 6 styrelseledamöter och 2 suppleanter
11. Val av revisor jämte en suppleant för tiden intill nästa årsmöte
12. Fastställande av medlemsavgift för nyss påbörjat verksamhetsår
13. Val av 2 ledamöter till valberedning
14. Frågor om eventuella stadgeändringar
15. Styrelsens föredragning av verksamhetsplan för påbörjat år
16. Övriga frågor
Askims Bridgeklubb – Verksamhetsberättelse för spelåret 20142015
Under spelåret har tävlingar genomförts vid 40 tillfällen. I genomsnitt har 130
spelare (32,5 bord) deltagit per tävling. Detta är en minskning med 2,5 bord från
föregående spelårs resultat. Maxantalet vid en enskild tävling var 160 personer
(40 bord) – en minskning med 1 ½ bord från föregående år. Spelet har
genomförts i två grupper; hjärtergruppen och klöver/rutergruppen. Den senare
har genomgående haft flest besökare. Klubbens speltillfälle i Bridgens Hus på
måndagar har med god marginal varit veckans mest välbesökta.
9 av de genomförda tävlingarna har ingått i KM, som spelas i hjärtergruppen.
Lika många tävlingar har spelats som en serietävling i klöver/rutergruppen och
resultaten har tagits fram med handikappberäkning.
Ca 10 tävlingar har i samarbete med Svenska Bridgeförbundet genomförts som
simultantävlingar; tävlingar som genomförs samtidigt på ett flertal platser i
Sverige.
Under våren spelades vid 5 spelomgångar Handelsbanken Cup – en tävling, som
sponsras av Handelsbanken/Sisjön och som spelas i båda grupperna.
Under november spelades en rallytävling i hjärtergruppen.
Tävlingarna har genomgående utförts under ledning av en särskilt anlitad
tävlingsledare.
Askims BK har deltagit med ca 10 lag i Göteborgsligan. Deltagande i denna
liga, som spelar regelbundet vid klubbens måndagstävlingar, har enligt vissa
regler sponsrats av klubbkassan.
Vid jul- och våravslutningar har klubben sponsrat deltagande i bufféer på
Pekkas restaurang.
Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft fyra protokollförda möten.
Askim i september 2015
Maj-Britt Lindau/Alf Börjesson
Askims Bridgeklubb
Bokslut 1/7 2014 - 30/6 2015
Föregående år
lntäkter
lntäkter
Spelavgifter
Bidrag
Medlemsavgifter
Summa
223.190
78.905
20.200
322.295
Kostnader
Priser
Ruterkonto
Hyra
Ligan
Spelledning
Brickläggning
Sammanträden
Höst o våravslut.
Sponsring
Diverse
Summa
överskott
Askim 16 juli 2015
Göran Johansson
Kassör
232.310
78.575
20.000
330.885
Kostnader
63.070
28.120
116.320
13.100
35.150
6.684
1.395
28.114
7.000
5.170
304.123
18.172
322.295
Balansräkning
Kassa
Bank
Summa
Spelavgifter
Bidrag
Medlemsavgifter
Summa
Priser
Ruterkonto
Hyra
Ligan
Spelledning
Brickläggning
Sammanträden
Höst o våravslut.
Sponsring
Diverse
Summa
överskott
58.079
26.560
108.615
19.560
38.000
8.148
1.275
23.954
300
7.547
292.038
38.847
330.885
Balansräkning
2.497
190.802
193.299
Kassa
Bank
Summa
2.062
173.065
175.127
Valberedningens förslag till styrelse och funktionärer i Askims
Bridgeklubb verksamhetsåret 2015-2016
Val av ordförande:
Till ordförande för en tid av ett år föreslås OMVAL av Maj-Britt Lindau
Val av styrelseledamöter:
I föreningens stadgar §4 anges att föreningens verksamhet skall ledas av en styrelse
bestående av ordförande och 8 övriga ledamöter. Vid årsmötet i september 2014 valdes 6
ordinarie ledamöter. Valberedningen föreslår att antalet för innevarande verksamhetsår
utökas till 7 ordinarie ledamöter.
Av dessa kvarstår Göran Johansson, Per Granström och Nils-Bertil Gustafsson ett år.
Till resterande fyra platser i ordinarie styrelse för en tid av två år föreslås:
Alf Börjesson
omval
Gunnar Berndtsson
omval
Margrete Östermarker
nyval
Adam Kovasznay
nyval
Val av suppleanter:
Till suppleanter i styrelsen för en tid av ett år föreslås:
Nina Wahlström
omval
Barbro Uhlén
nyval
Val av revisor jämte en suppleant:
Till revisor för en tid av ett år föreslås
Lena Olofsson
nyval
Till revisorssuppleant för en tid av ett år föreslås:
Krister Jansson
nyval
Val av valberedning:
Till valberedning för en tid av ett år föreslås:
Lillemor Bäck
omval
Willy Bryngnäs
omval
Barbro Josefsson
omval
Verksamhetsplan för Askims Bridgeklubb 2015-2016
Styrelsen skall verka för en fortsatt trivselbridge.
För höst och vår planeras fortsatta simultantävlingar, samt en silvertävling
per termin i båda grupperna.
KM spelas första måndagen enbart i hjärtergruppen.
Ersätter under hösten spelavgift, i samband med ligaspel, för medlemmar
som spelar regelbundet i klubben.
Förutom lag i ligan har klubben numera 2 lag i allsvenskan.
Under våren spelas vid 5 tillfällen Handelsbanken Sisjön cup tredje måndagen
i månaden i båda grupperna.
I klöver/rutergruppen spelas första måndagen i månaden en serietävling,
höst och vår, vars samtliga hcp-resultat räknas.
Rallytävling i november månad i hjärtergruppen.
Höstavslutning 14/12 med sedvanlig buffe.
Om intresse finns sista speldag 21/12.
Vårstart 11/1 2016.