Annika Braman Eriksson

Satsa 100 nå 10?
Kvalitetssäkring av
läkemedelsanvändning hos
de mest sjuka äldre
Annika Braman Eriksson
Distriktsläkare Vansbro, Ordförande Läkemedelskommittén Dalarna
Malin Österberg
Leg Apotekare Läkemedelsavdelningen Landstinget Dalarna
Vansbro

Liten glesbygdskommun 6800 inv

Dalarnas näst äldsta befolkning

En vårdcentral

Landstingsdriven hemsjukvård

Erfarenhet av läkemedelsgenomgångar
Problembeskrivning

Hög andel äldre med psykofarmaka

Hög andel bensodiazepiner hos äldre
kvinnor

Stor skillnad mellan könen – kvinnor
mer riskläkemedel
Syfte


Kvalitetssäkra läkemedelsbehandling
för de mest sjuka äldre med befintliga
resurser
Involvera alla som arbetar runt
patienten i arbetet
Personal

9 Sjuksköterskor i kommunal
äldresjukvård

5 Distriktssköterskor

3 Distriktsläkare

2 ST-läkare med > 3 års erfarenhet

1 Apotekare
Urval

Samtliga patienter på äldreboende
(sju avdelningar)

Samtliga patienter i eget boende som
har ApoDos

197 patienter totalt
Inkluderade patienter
Totalt
Kvinnor
Män
Antal patienter
93st
73st
20st
Medelålder
84år
85år
81år
65% av läkemedelsgenomgångarna gjordes i team med apotekare
Bortfall

Läkemedelsgenomgång nyss gjord

Avlidna

Flyttat

Övertagits av annan vårdgivare

Tackat nej

”Försvunnit i hanteringen”
Förberedelser
Samlad utbildning för sjuksköterskor

Problembeskrivning - Statistik

Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för
äldres läkemedelsanvändning (2009)

Njurfunktion hos äldre

Mall för kartläggning

Sfinx interaktionstjänst (janusinfo.se)

Phase 20 Skattningsskala för
läkemedelsproblem hos äldre
Mallen som användes vid
kartläggningen…
Riskläkemedel Äldre – Registreringsmall
≥ 10 läkemedel stående/ v.b.
≥ 3st psykofarmaka
≥ 1 Olämpliga läkemedel
Ja [ ]
Ja [ ]
Ja [ ]
Nej [ ]
Nej [ ]
Nej [ ]
0 st JA  Ej läkemedelsgenomgång
1 st JA  Enkel läkemedelsgenomgång
≥2 st JA  Läkemedelsgenomgång fördjupad
LMG=läkemedelsgenomgång
Kartläggning av patienter enligt mall:
≥ 10 läkemedel stående/ v.b.
≥ 3st psykofarmaka
≥ 1 Olämpliga läkemedel
0 Ja
≥ 2 Ja
1 Ja
Årskontrol
l enligt
rutin
Phase20
Phase20
Inget behov
LMG enkel
-Läkare
-Sjuksköterska
LMG
fördjupad
- Läkare
- Sjuksköterska
- Apotekare
Sammanställning av kartläggningen
90
80
Antal individer
70
60
50
40
30
20
10
0
LMG enkel
LMG bas
LMG f ördjupad
LMG i samverkan
Inget behov
Årskontroll
Totalt
Kartläggningen resulterade i 109 läkemedelsgenomgångar (LMG) av 187 patienter
Riskläkemedel
Läkemedel
med
antikolinerga
effekter
Neuroleptika
Långverkande
Tramadol
Propavan
bensodiazepiner
Före
LMG
23 st
18st
4st
3st
6st
Efter
LMG
9st
9st
3st
0st
2st
61%
50%
25%
100%
67%
% minskning
Blir det några pengar?
Minskning % (antal patienter)
Neuroleptika till patienter med
ApoDos
- 50%
Tramadol
- 100%
Propavan
- 67%
Antikolinerga läkemedel
- 67%
Långverkande bensodiazepiner
- 25%
D-interaktioner
- 100%
•Besparing på grund av färre läkemedel
•Minskad ApoDos - användning
Blir det några stimulansmedel?
325 miljoner i potten!
Uppdrag: Minska med i medeltal 10%
inom landstinget:
•D-interaktioner
•Olämpliga läkemedel
•Neuroleptika till patienter som har ApoDos
Gäller alla som är >65 år och som är
läkemedelsanvändare
Procenten sammanvägd för alla
läkemedelsanvändare >65 år




Vansbro 9%
(Riskläkemedel 17%)
Malung 13%
Rättvik 13%
Dalarna 3,4%
Effekter och iakttagelser

Eget boende och äldreboende - likvärdiga resultat

Remisser till psykiatrisk vård

Flest utsättningar :11 läkemedel för en person

Vanligaste åtgärd: utsättning

Ett äldreboende har fått för lite läkartid

Bättre rutiner för registrering av given
vidbehovsläkemedel

Bättre dokumentation av aktuella indikationer

Bättre utvärdering av antidepressiv behandling
Trots att flera patienter fått läkemedelsgenomgångar
tidigare har ytterligare förändringar i rätt riktning gjorts.
Läkemedelsgenomgångar är inte en engångsinsats!

Reaktioner

”Varför ändra hos någon som är så gammal när det
fungerar så bra?” (Personal, patienter och anhöriga)


Tacksamhet! (Patienter och anhöriga)

Konflikter vid beroendeproblematik
Konflikter gentemot andra uppdrag, svårt att få tid
för både sjuksköterskor och läkare initialt och i
uppföljningsarbetet
Reflektioner
Apotekaren



Satsa på obruten mark
Andra läkemedel än riskläkemedel
uppmärksammades
Lärorikt att arbeta i team
Läkaren





Chefen





Samordnare krävs
Allas delaktighet i praktiska
utformandet viktig
Tidskrävande
Resurser borde tillföras i förväg för
arbetet inte för vissa resultat. Alla
tjänar på kvalitetssäkrad behandling
Positiva effekter –hittat patienter som
ej haft årskontroll
Fungerar när man känner patienten
Lättare när läkemedelsgenomgång är
gjord tidigare
Apotekarmedverkan ovärderlig
Ordinarie läkare krävs, inte minst för
uppföljning
Ökad samsyn mellan
personalkategorier
Sjuksköterskan





Merjobb, provtagning, Phase20
förberedelser och uppföljning
Lärorikt
Fördjupad kunskap om läkemedel
Janusinfo bra
Uppskattat av patienterna
Tack för uppmärksamheten!