Examensarbete mall - Linnéuniversitetet

Alumnstudie 2015
Energi- och miljöprogrammet
Sammanställd av:
Linda Widetoft
Abstrakt
Energi- och miljöprogrammet startades år 2006 och under sommaren 2015 har en
Alumnstudie genomförts för att se var de tidigare studenterna tagit vägen efter avslutad
utbildning.
Telefonintervjuer har genomförts med 32 personer med hjälp av en intervjuguide och
intervjulängden har i snitt varit 15 minuter.
Alumnerna var fler män än kvinnor och majoriteten av de intervjuade var födda på
1980-talet och uppväxta i Småland samt bor kvar i samma region efter studierna.
De arbetade främst inom den privata sektorn och medianlönen för de intervjuade
hamnade på 27 000 kronor.
Alumnerna tyckte att kurserna i energi- och förbränningsteknik var de mest givande och
intressanta under utbildningen.
De tyckte att det var ganska enkelt att få arbete inom området och flera Alumner fick
anställning redan innan examen.
Alumnerna ansåg att framtiden för energi- och miljöområdet är mycket ljus, då det är en
expansiv bransch och att det kommer finnas många arbeten och möjligheter.
De tyckte det var svårt att peka ut vad de arbetar med om fem år, då de nyss kommit ut
på arbetsmarknaden och börjat sina anställningar.
i
Innehåll
1 Inledning ____________________________________________________________3
1.1 Bakgrund och syfte ________________________________________________ 3
1.2 Tillvägagångssätt _________________________________________________ 3
1.3 Metoddiskussion __________________________________________________ 4
2 Resultat _____________________________________________________________5
2.1 Bakgrundsvariabler________________________________________________ 5
2.2 Utbildningen _____________________________________________________ 6
2.2.1 Positivt med utbildningen _______________________________________ 6
2.2.2 Negativt med utbildningen _______________________________________ 6
2.2.3 Examen _____________________________________________________ 6
2.2.4 Efter examen _________________________________________________ 7
2.3 Arbetslivet ______________________________________________________ 8
2.3.1 Yrken _______________________________________________________ 8
2.3.2 Arbetsuppgifter _______________________________________________ 9
2.3.3 Inkomst _____________________________________________________ 9
2.3.4 Arbetsmarknad _______________________________________________ 9
2.4 Framtiden ______________________________________________________ 10
2.4.1 Framtidsvisioner _____________________________________________ 10
2.4.2 Alumnerna om fem år _________________________________________ 10
2.4.3 Gästföreläsningar ____________________________________________ 10
2.4.4 Övriga synpunkter ____________________________________________ 11
Bilagor _______________________________________________________________ I
Bilaga A Intervjuguide _________________________________________________ I
Bilaga B Gästföreläsare ______________________________________________ III
ii
1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Denna rapport redovisar resultaten av den Alumnstudie som genomfördes under
sommaren 2015 med tidigare studenter som läst Energi- och miljöprogrammet vid
Växjö universitet, Kalmar Högskola eller Linnéuniversitetet.
Programmet för Energi- och miljö startades igång år 2006 och syftet med Alumnstudien
är att följa upp vad studenterna har gjort efter avslutad utbildning. Frågor som var
intressanta att få reda på var exempelvis: Vad tyckte studenterna om utbildningen? Hur
många arbetar inom utbildningsområdet? Hur ser framtiden ut inom energi- och
miljöområdet?
Resultatet av Alumnstudien kommer att användas som underlag i det fortsatta arbetet
med att utveckla, underhålla och kvalitétssäkra Energi- och miljöprogrammet.
Alumnstudien ger även möjlighet till att hålla kontakt med tidigare studenter via
programmets grupper på sociala medier(Facebook-grupp och Linkedin) samt möjlighet
att ta del tidigare studenters kunskaper och erfarenheter genom gästföreläsningar.
1.2 Tillvägagångssätt
Alla studenter som startade sin utbildning på Energi- och miljöprogrammet under
hösten 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 och 2011 har funnits med i urvalet som använts
till studien. Studenter som startade utbildningen 2012, 2013 och 2014 har inte varit
aktuella att medverka i studien, då de som startade 2012 precis avslutat utbildningen
och de övriga två årskullarna fortfarande studerar.
Studien genomfördes via telefonintervjuer med 32 tidigare studenter. Vid varje intervju
berättade först intervjuaren om syftet med Alumnstudien och sedan genomfördes
intervjun med hjälp av en intervjuguide(Bilaga A). Intervjutiden var i snitt 15 minuter.
Alla medverkade kommer vara anonyma, med undantag för de som kunde tänka sig att
komma och gästföreläsa på programmet. Deras namn och kontaktuppgifter bifogas i en
bilaga(Bilaga B).
3
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Totalt
Årskull
9
2
6
6
5
4
32
Antal intervjuer
28
6
19
19
16
12
100
Procent
1.3 Metoddiskussion
Då Energi- och miljöprogrammet är en relativt ny utbildning är det viktigt att ta hänsyn
till att många av de synpunkter som Alumnerna haft, redan kan ha ändrats och
utvecklats flera gånger.
Totalt fanns det 138 namn i de listor som togs fram ur LADOK. Det första som togs
bort från listorna var de studenter som började sin utbildning HT14, HT13 och HT12.
Då minskades antalet möjliga respondenter till 88 namn. Nästa steg var att utesluta de
18 namn som inte hade något telefonnummer. Vilket resulterade i 70 namn som var
aktuella som potentiella intervjupersoner.
De 38 potentiella intervjupersonerna av de 70 namnen hade några olika anledningar till
att inte medverka i studien.
•
Att de helt enkelt inte valde att svara på de flertalet samtal som intervjuaren
ringde till dem. (15 personer, 39 %)
•
Att de hoppat av utbildningen innan de påbörjat den och kunde därför inte uttala
sig om en utbildning som de ej gått. (4 personer, 11 %)
•
Att de inte hade tid att svara på frågorna. (12 personer, 31 %)
•
Att de inte ville medverka, då de hoppat av utbildningen på grund av att den inte
låg inom deras intresseområde. (7 personer, 19 %)
Det externa bortfallet av studenter ur de sex årskullar som varit aktuella för medverkan
handlade om att det inte funnits något telefonnummer att nå dem på, att de valt att inte
medverka i studien eller att de avbrutit utbildningen redan innan den startat.
De 32 intervjuer som genomfördes motsvarar 45 procent av de 70 namn som var
aktuella att ta kontakt med.
4
Det interna bortfallet har främst rört frågorna: Är det någon kunskap som du tycker att
du saknat i ditt nuvarande yrke och Tycker du att dina kunskaper (från utbildningen)
behövs och tillför kunskap till företaget/samhället? Dessa två frågor hade Alumnerna
svårt för att svara på, då de ansåg att de behövde en längre tids reflektion än vad som
var möjligt att ge vid en telefonintervju.
2 Resultat
2.1 Bakgrundsvariabler
Det var fler män än kvinnor som medverkade i studien, vilket kan ha att göra med att
det är fler män än kvinnor som läste utbildningen. Det var 22 män och 10 kvinnor som
blev intervjuade.
Män
Kvinnor
Totalt
Kön
22
10
32
Antal
69
31
100
Procent
Majoriteten av Alumnerna var födda på 1980-talet. Det fanns även Alumner som var
födda på 1960- och 1990-talet, men inga som var födda på 1970- talet.
1960
1970
1980
1990
Totalt
Årtionde
2
25
5
32
Antal
6
78
16
100
Procent
Majoriteten av Alumnerna växte upp i Småland och valde att stanna kvar efter
avslutade studier. Några Alumner växte upp i andra delar av landet och valde att bo kvar
i Småland efter avslutade studier. Övriga flyttade till storstäderna eller flyttade tillbaka
till sin hemort. Den främsta anledningen till att byta bostadsort eller stanna kvar var att
de fått arbete och fick anpassa sig efter det.
Bostad
Uppväxt i Småland och bor kvar i Småland efter studierna
Uppväxt i Småland och flyttat till storstäderna efter studierna
Uppväxt i storstäderna och bor kvar i Småland efter studierna
Uppväxt på annan ort och flyttat tillbaka efter studierna
5
Antal
18
5
2
4
Procent
56
16
6
13
Uppväxt i angränsande landskap och bor i Småland efter studierna 2
Uppväxt i Småland och bor i angränsande landskap efter studierna 1
Totalt
32
6
3
100
2.2 Utbildningen
2.2.1 Positivt med utbildningen
Kurserna i förbrännings- och energiteknik framhävs som de mest uppskattade och
nyttiga under utbildningen. Alumnerna framhävde även Professor Björn Zethraeus som
mycket skicklig på att undervisa och att han lärde dem att tänka på ett speciellt sätt.
Möjligheten att de själva fick välja inriktning på ett par kurser under det tredje året
tyckte många var givande och roligt. För att de fick inrikta och specialisera sig på det
som de tyckte var mest intressant och att det kunde ge dem en nisch till framtida
arbeten. Några Alumner kunde inte peka ut något särskilt som var mer positivt än något
annat, då de var nöjda med utbildningen som helhet.
2.2.2 Negativt med utbildningen
På frågan om vad Alumnerna tyckte var mindre bra eller vad de ville ändra på kom
flera olika synpunkter fram. Alumner från samma årskull hade generellt samma
synpunkter och de som studerade i den första årskullen 2006 var de som hade flest
synpunkter. Här är några av synpunkterna:
•
Programmet uppfattades som rörigt och saknade en ordentlig struktur under de
första åren, då utbildningen var ny
•
Första årskullen tyckte att de var försökskaniner och att många kurser testades
på dem
•
Beroende på intresse ansågs kemidelen och mattedelen ibland som icke
relevanta och svåra att applicera på de övriga kurserna
•
Det fanns en del problem med administrationen och kurshemsidan
•
Avsaknad av kurser som behandlade kärnkraft
2.2.3 Examen
Det var fler Alumner som tagit ut sin högskoleingenjörsexamen än som inte har gjort
det. Några valde sedan att bygga på sin examen med en Masterutbildning inom energi-
6
och miljö vid andra lärosäten i landet och därefter erhålla en Civilingenjörsexamen. De
Alumner som inte tagit ut någon examen har berättat om flera anledningar till att de inte
fullföljt utbildningen. Här presenteras några anledningar:
•
Har några kurser kvar (främsta anledning)
•
Bytte utbildning till något som passade deras intresse mer
•
Tröttande på studier och valde att jobba med något utanför området istället
•
Fick jobb inom området innan examen och hoppade de sista kurserna
•
Privata anledningar
Bland de som hade några kurser kvar, fanns ett intresse för att återuppta studierna och ta
ut examen. Som motivation till att läsa klart var en av anledningarna att det fanns
många arbeten att söka om man bara hade en examen.
Högskoleingenjörsexamen
inom energiteknik
JA
20
NEJ
12
Totalt
32
Antal
Procent
62,5
37,5
100
2.2.4 Efter examen
Majoriteten av Alumnerna arbetade efter studierna på Energi- och miljöprogrammet.
Övriga höll antingen på med fort- och vidareutbildning, då i form av uppläsning av de
kurser som de inte fullföljt under ordinarie utbildningstid eller studier av andra ämnen
eller var arbetssökande och letade arbete inom energi- och miljöområdet.
Sysselsättning
Arbete
Fort- och vidareutbildning
Arbetssökande
Totalt
25
5
2
32
Antal
78
16
6
100
Procent
De flesta av Alumnerna som arbetade hade en anställning inom energi- och
miljöområdet. Anställningarna berörde något av de ämnen och kurser som tagits upp
under utbildningstiden.
Majoriteten av Alumnerna som arbetade återfanns inom den privata sektorn. Vilket
kunde bero på att den privata sektorn är större än den offentliga och erbjuder fler
möjligheter.
7
Sektor
Privat
Offentlig
Totalt
Antal
19
6
25
Procent
76
24
100
Många Alumner fick en anställning inom området direkt efter examen, då de
genomförde ett intensivt arbetssökande under den sista terminen på utbildningen.
Tidsperioden för att få ett arbete inom området sträckte sig i ett spann från två månader
innan examen till två år efter examen. Det vanligaste sättet som Alumnerna fick sin
anställning på var via sökande på annonser. Sedan kom sökande via kontakter, något
som ansågs vara effektivt och ett snabbare sätt att få anställning på.
De flesta Alumner hade en anställning inom området och det var deras nuvarande tjänst.
Något som var naturligt, då de nyss tagit steget från studier ut i arbetslivet. Sedan fanns
det Alumner som varit ute lite längre i arbetslivet och hunnit med två eller fler
anställningar efter examen.
2.3 Arbetslivet
2.3.1 Yrken
Alumnerna beskrev Energi- och miljöprogrammet som en bred utbildning som tog upp
många aspekter inom området och gjorde det möjligt att få anställning inom flera olika
yrken. Alumnernas nuvarande yrken visade på utbildningens möjligheter att få arbete
inom ett brett fält. Här följer exempel på yrken:
Laboratorieingenjör
Produktingenjör
Forskningsingenjör
Forskningsassistent
Projektledare
Forskare inom energiteknik
Teknikinformatör
Energiingenjör
VVS-ingenjör
VVS-konstruktör
Doktorand inom skog- och träteknik
Driftstekniker
Stationstekniker
Teknisk säljare
Upphandlare på teknisk förvaltning
Processingenjör
Ventilationstekniker
VA och renhållningsingenjör
Konsult inom energi
Arbetsledare
Mekaniker
8
2.3.2 Arbetsuppgifter
Den breda utbildningen och det breda spann av yrken gjorde även att arbetsuppgifterna
är väldigt varierande. Här presenteras ett utdrag:
Miljöfrågor
Kvalitetssäkring
Studier på forskarnivå
Energikartläggning
Planering
Produktionsutveckling
Personalfrågor
Systemövervakning
Samordning av installationer
Kalkylering
Utvärdering
Support
Produktion av innehåll till informationsmaterial
Projektion i 3D-teknik
2.3.3 Inkomst
Alumnernas månadslön återfanns i ett spann mellan 25 000 och 39 000 kronor. Där
medianlönen blad de intervjuade hamnade på 27 000 kr.
Löneutvecklingen ansågs var mycket god. Många berättade att den ingångslön de fått
från början snabbt gick att få upp och att tack vare de goda karriärmöjligheterna inom
branschen, kunde lönen öka ytterligare.
Majoriteten tyckte att deras nuvarande lön motsvarade den tid och det arbete de
investerade i sin utbildning. Lönen beskrivs som rimlig och helt godkänd. Sedan fanns
det Alumner som menade att lönen alltid kunde bli högre.
2.3.4 Arbetsmarknad
Majoriteten av Alumnerna tyckte att deras nuvarande arbete stämde helt eller delvis
överrens med det som utbildningen handlade om. Då utbildningen beskrevs som bred
och mångsidig arbetade Alumnerna med någon del som togs upp under studietiden. De
Alumner som arbetade med något som hade en svagare koppling till utbildningen tyckte
ändå att kunskaperna de fått med sig kom till nytta på ett eller annat sätt. En Alumn
menade att det är nu efteråt som hen fått förståelse för varför de läste vissa kurser och
att de har kommit till nytta i arbetslivet.
Att ta sig ut på arbetsmarknaden beskrevs som både enkelt och svårt. De som tyckte det
var enklast fick arbete redan innan examen eller direkt efter. Det fanns många arbeten
att söka och flera Alumner berättade att de haft möjligheten att välja mellan flera olika
9
erbjudanden innan de tackat ja till den tjänst som de velat ha. En Alumn tyckte det var
svårt när hen var arbetssökande, men i efterhand upplevde hen det som ganska enkelt.
Bland de som tyckte det var svårt att få arbete inom området var en anledning att det var
svårt att gå från arbetssektorn till tjänstesektorn. En annan Alumn som var
arbetssökande menade att arbetsgivarna inte vet vad de får när de anställer en
energiingenjör, eftersom att utbildningen fortfarande är ny.
2.4 Framtiden
2.4.1 Framtidsvisioner
Energi- och miljöbranschen beskrevs enligt Alumnerna ha en väldigt ljus framtid. Det
kommer finnas många möjligheter till att arbeta med olika saker, då branschen
expanderar på flera håll. Den tekniska revolutionen kommer att fortsätta länge, menar
en Alumn som samtidigt säger att hen inte är orolig för att det ska bli ont om arbeten i
framtiden. Det kommer att finnas fler arbeten att söka, då arbetsgivarna börjar inse att
de behöver anställa "rena" energiingenjörer och inte enbart civilingenjörer. En Alumn
berättade att om man bara är på tårna och visar vad man kan, så är det inga problem att
få arbete.
Energi- och miljöbranschen beskrevs som ett ständigt aktuellt ämne och det som kan
vara ett möjligt hot mot den till synes ljusa framtiden var det politiska läget. Några
Alumner arbetade inom kärnkraftssektorn och där har politikerna makten att i framtiden
avveckla verksamheten, vilket skulle minska antalet arbeten radikalt.
2.4.2 Alumnerna om fem år
Majoriteten tror att de kommer vara kvar på sin nuvarande arbetsplats, men att de
kanske bytt till andra arbetsuppgifter. Många tyckte det var svårt att sia om sina
framtidsplaner, då de nyss kommit ut på arbetsmarknaden. De Alumner som arbetade
som doktorander hoppas att de är färdiga med sina forskningsstudier och har gått vidare
till nya utmaningar inom forskningsområdet. De som arbetade med forskning trodde att
de fortsätter sitt arbete. Några Alumner ville göra karriär och tänker sig att de innehar en
chefsposition om fem år.
2.4.3 Gästföreläsningar
Det var flera Alumner som visade intresse för att komma och gästföreläsa på
utbildningen. Några hade redan varit och gästat programmet och några hade redan tagit
10
kontakt med utbildningsansvariga. Namn på de som var intresserade sammanställs i en
bilaga, för ytterligare kontakt och samarbete(Bilaga B).
2.4.4 Övriga synpunkter
Här presenteras några synpunkter från Alumnerna som kan hjälpa till i det fortsatta
utvecklingsarbetet med utbildningen:
•
"Lärarna behöver pusha på studenterna till att ta ut sin examen. Det är ju synd att
inte fler blir färdiga när det finns så många jobb. Visst, det lättade ju
konkurrensen för mig när jag sökte jobb, men det är inte bra på lång sikt."
•
"Lärarna behöver hjälpa studenterna att inse att de måste hitta sin egen
studieteknik, om de gör det klarar de utbildningen."
•
"Vi var en liten klass, så vi hade bra sammanhållning och vi hade bra relationer
med lärarna. Jag tycker att de ska fortsätta med små klasser för att kunna behålla
den känslan."
•
"Skulle önskat att vi läst mer om kärnkraft, för det är också en energikälla precis
som vind- och vattenkraft."
•
"Jag tycker att det borde finnas ett starkare samarbete mellan Linnéuniversitetet
och Näringslivet för att båda parter ska kunna hålla sig uppdaterade på vad som
händer och anpassa utbildningen efter arbetsmarknadens behov. Samtidigt som
Näringslivet behöver ta reda på vad energiingenjörer faktiskt gör och hänga med
i utvecklingen."
11
12
Bilagor
Bilaga A Intervjuguide
Bakgrundsfrågor
1. Kön
2. Födelseår
3. I vilken kommun bor du idag
4. I vilken kommun tillbringade du större delen av din uppväxt
Utbildning
5. Vilket utbildningsprogram har du läst
6. Vilket år påbörjade och avslutade du ditt program
7. Kan du ge exempel på något moment/någon kurs som var bra i din utbildning
8. Om du fick chansen att ändra något i den utbildning du gick, vad skulle det vara
9. Är det någon kunskap som du tycker att du saknat i ditt nuvarande yrke?
10. Har du tagit ut någon akademisk examen?
- Om du tagit ut akademisk examen, vid vilket lärosäte?
- Om du inte tagit ut någon akademisk examen, varför?
11. Vilken har din huvudsakliga sysselsättning efter studierna varit?
12. Hur lång tid efter avslutade studier tog det innan du fick en anställning? Som vad
och hur länge stannade du?
13. Hur lång tid efter avslutade studier tog det innan du fick en anställning som
motsvarade din utbildning? Som vad och hur länge stannade du?
14. Hur fick du din nuvarande anställning?
15. Hur många anställningar inom yrkesområdet har du haft?
Arbetsliv
16. Vilket är ditt nuvarande yrke?
17. Kan du beskriva några av dina arbetsuppgifter?
18. Vilken anställningsform har du?
19. Inom vilken sektor arbetar du?
20. Vad får du i lön?
21. Är du nöjd med din investering i utbildningen, har den lett ett givande arbete och
en förväntad lön?
22. Hur tycker du att ditt nuvarande arbete stämmer med din avslutade utbildning?
I
23. Hur tycker du det var att ta sig ut på arbetsmarknaden, var det lätt att få ett jobb
som motsvarar din kompetens?
24. Tycker du att dina kunskaper (från utbildningen) behövs och tillför kunskap till
företaget/samhället?
25. Vad tror du om framtiden inom ditt yrke?
26. Vad tror du att du arbetar med om 5 år?
27. Skulle du vara positiv till att bidra att förbättra ditt utbildningsprogram på Lnu
genom att t ex gästföreläsa och dela med dig av dina erfarenheter?
28. Någon ytterligare synpunkt som du vill dela med dig av då du reflekterar över din
utbildning?
Avslutning: Bli gärna medlem i vår alumnigrupp Energi och miljö vid
Linnéuniversitetet på LinkedIn och Facebook
II
Bilaga B Gästföreläsare
Dessa alumner har visat intresse för att komma och gästföreläsa på Energi- och
miljöprogrammet.
Anders Svensson
073-0384781
Carl Palmén
070-337 41 35
Erik Blomgren
073-064 15 41
Filip Sjöstrand
076-8772579
Tobias Ingemansson
072-313 74 87
Pernilla Hansson - Har redan varit och gästföreläst, men kan tänka sig att göra det igen
076-276 83 28
Niklas Johansson - Har redan haft kontakt med Jörgen Forss och bestämt tid för
gästföreläsning
070-355 24 38
Företag som alumnerna arbetar på:
* Enertech Group
* KTH
* E.O.N
* Linnéuniversitetet
* Ljungby kommun
* Golvabia AB
* IV produkt
* VEAB
* Bravida
* Växjö kommun
* Oskarshamns kärnkraftverk
* Södra AB
* Sveco Energi
III