Avtalsnytt #1 2015

avtalsnytt
E t t
n y h e t s b r e v
f r å n
s v e n s k
scenkonst
omställning
pension
s c e n k o n s t
NorrlandsOperans vd vill ge frilansare
ett mer rättvist system
”Självklart ska frilansare och fast anställda
behandlas lika.” Kjell Englund, vd för Norrlands­
Operan
N
orrlandsOperan firade nyss
40 år och det är en verksamhet som
vuxit kraftigt sedan starten. Bredden
är stor och här finns en egen kör, en
egen symfoniorkester och väl etablerade scener
för opera, dans och jazzmusik. Vd:n Kjell Eng­
lund har en bakgrund som violinist och dirigent
och har under lång tid sett problemen med det
gamla systemet. Han ser nu fram emot att få
erbjuda ett nytt system för pension och omställ­
ning till dem som kommer efter honom.
– Det har varit som att stoppa in pengar in i ett
svart hål. Vi har genom åren betalat in väldigt
mycket pengar till pensioner, men många
anställda får aldrig ut något av detta, säger Kjell
Englund, vd och konstnärlig ledare för
Norrlands­Operan.
När en person har anställts i det gamla systemet
har man inte i förväg kunnat få fram korrekta
uppgifter på hur mycket pensionen kostar för
denna. För dansare och sångare har premiekost­
naden ibland varit högre än lönen. Att budgetera
pensionskostnader under dessa premisser har
varit svårt.
– Det har närmast varit som att spela på tom­
bola, fortsätter Englund.
De höga pensionskostnaderna har drivit upp
produktionskostnaderna och minskat antalet
jobb. Med förut­sägbarheten i det nya systemet
kommer det att bli enklare och mindre dyrt att
anställa, vilket kommer kunna leda till fler jobb.
– Systemet har också varit väldigt orättvist, me­
nar Englund. Även om arbetsgivarna har betalat
in lika höga premier för frilansare, är det bara de
som har varit tillsvidareanställda som i praktiken
har fått gå i tidig pension.
– Självklart ska frilansare ha samma rätt som
fast anställda! säger Kjell Englund med eftertryck.
Därför ser Kjell Englund också mycket positivt
på att de som får höjd pensionsålder vid system­
skiftet kommer att kompenseras genom en omräk­
ningspension från staten, oavsett anställningsform.
De får en extra pensionsförmån från 65 års ålder
baserad på de premier som betalats in under deras
anställningstid i det nuvarande systemet.
Vad förväntar du dig av det nya systemet?
– Mer rättvisa och förutsägbarhet, för både
anställda och arbetsgivare, säger Englund.
Åsa Söderberg, vd Skånes Dansteater
”Det gamla systemet har spärrat många anställningstillfällen
för professionella dansare och hållit nere deras löner. Ju förr
vi får ett nytt system på plats desto bättre för alla!”
Foto: Malin Arnesson
Foto: Hanna Degerström
Frilansande konstnärer är en självklar del av en levande scenkonst­
institution. Nu anpassas pensionssystemet så att det bättre möter
frilansarnas behov och rättigheter.
|
# 1
|
2 0 1 5
SYSTEMSKIFTE
Regeringen har beslutat att
avskaffa systemet med lägre
pensionsålder för konstnärlig
personal inom den statsunder­
stödda scenkonstbranschen.
Ett nytt system ska bygga på
kollektivavtal. Branschen ska
också skapa ett omställnings­
stöd för dem som inte kan
arbeta i sina konstnärliga yrken
till 65 års ålder.
VARFÖR?
Det gamla systemet kostar
300 miljoner kronor per år men
fungerar dåligt för ar­bets­­­­givare
och anställda. Premierna är
höga och oförutsägbara.
Den konstnärliga kvaliteten
garan­teras inte, då anställda
kan välja att inte utnyttja
pensionsrätten. Frilansare
missgynnas dubbelt, med
färre jobbtillfällen och ingen
tidig pensionsrätt. Pensione­
ring före 65 är politiskt starkt
ifrågasatt. Tidig pension för
både kommunalråd och
riksdagsledamöter har ersatts
med omställningsstöd.
HUR?
Svensk Scenkonst och de
fackliga organisationerna ska
förhandla fram två kollektiv­
avtal. Ett för tjänstepension
med villkor i nivå med övriga
arbetsmarknaden och ett för
omställningsstöd för konst­
närlig personal. Regeringen
har satt en ram på 180 miljoner
kronor för dessa.
NÄR?
Det statliga systemet av­
vecklas från 1 januari 2015.
De med mindre än fem år
kvar till pension samt vissa
sjukskrivna kan gå kvar på de
gamla reglerna, övriga omfattas
av det nya systemet. Målet är
att avtalen är klara före 1 april
2015.
Foto: Kennet Ruona (Creative Commons)
avtalsnytt #1 2015
Bättre förutsättningar för spårbyte
Karriären som professionell dansare eller sångare har ett slut långt före 65-årsåldern,
men dessa grupper har många alternativa yrkesvägar. Ändå har systemet hittills
varit inriktat på en passiv pension. Nu blir det fokus på omställning.
D
Foto: Elis-Hoffman
en nuvarande och den förra
regeringen har klargjort att man
inte kan behålla ett offentligt
finansierat system där anställda
regelmässigt lämnar arbetsmarknaden långt
före alla andra. I det nya systemet ersätts
därför ett tidigare passivt ekonomiskt stöd
med ett mer aktivt karriärväxlingsstöd.
Därmed ökar chansen att de som lämnar
sina konstnärliga yrken snabbare går till
andra anställningar – eller startar egen
verksamhet. Ett stöd som inriktas på att
scenkonstnärer ska kunna få både lön och
tjäna in ny pension i ett annat yrke ger
därför ett stabilare och tryggare system än
ett som försöker sprida ut ersättningen för
en kortare konstnärskarriär livet ut.
Cecilia Langemark är avdelningschef för
Kultur Skåne inom Region Skåne. Hon har
själv bytt bana flera gånger efter att hon
avslutat sin konstnärliga karriär som flöjtist.
Hon uppskattar möjligheterna till karriär­
växling som det nya systemet innebär.
– Det här gynnar konstnärerna och
förbättrar förutsättningarna för att byta
spår någon gång i livet. Det nya systemet
är en följd av att arbetslinjen gäller även
inom våra branscher, precis som i resten av
arbetslivet.
Det nya omställningsavtalet måste enligt
regeringen utformas så att det även ger stöd
för den konstnärliga kvaliteten i verksam­
heterna. När PISA-förordningen infördes
var rätten till tidig pension kopplad till en
skyldighet att lämna sin anställning. Sedan
avgångsskyldigheten togs bort har kostna­
derna för att bibehålla den konstnärliga
kvaliteten ökat för arbetsgivarna. De tvingas
välja mellan att skjuta till mer pengar för
att anställda ska gå i pension, alternativt ha
kvar anställda i tjänst och samtidigt anställa
andra för att stå på scenen.
– De förändringar som skett på pensions­
området i stort gör att PISA-förordningen
inte fungerar längre. Rådande system har
inneburit att framförallt institutioner med
sångare och dansare anställda haft stora
problem att beräkna pensionskostnaderna.
Ägarna har ofta tvingats skjuta till extra
medel. Med det nya systemet kommer
”De allra flesta människor
byter bana någon gång under
livet, jag har själv gjort det flera
gånger sedan jag slutade som
musiker.”
Cecilia Langemark, avdelningschef för Kultur
Skåne, Region Skåne
kostnaderna att bli mer förutsägbara.
Regeringens besked är att det nya
pensionssystemet ska vara jämförbart med
övriga arbetsmarknadens, medan branschen
får möjlighet att utforma ett unikt omställ­
ningsstöd utifrån scenkonstens behov. Trots
minskade ekonomiska ramar visar det på
en fortsatt politisk vilja att ge konstnärliga
grupper ett särskilt stöd efter avslutad
karriär.
– Både arbetsgivar- och arbetstagarrepresen­
tanter måste ta ansvar för att detta sker på ett
bra sätt. Nu har man fått det här förtroendet,
och då gäller det att hitta en lösning med de
medel som ges. Det finns inget annat alterna­
tiv, säger Cecilia Langemark.
Magnus Aspegren, vd Riksteatern
”Det är viktigt att vi får ett system för pension och omställning som innebär att vi kan
fortsätta ha en hög konstnärlig kvalitet men som samtidigt är ekonomiskt ansvarsfullt.”
pension
Foto: Mats Lundqvist
avtalsnytt #1 2015
Stefan Forsberg, ordförande Svensk Scenkonst
Nytt pensionssystem höjer kvali­tet­en
på landets scener
var oerhört
dyrt, men det kostade också mer än
det gav i form av pensioner och säkrad
konstnärlig kvalitet. Att de pengar som
förr gick tillbaka till staten i framtiden istället kan
användas inom scenkonsten är mycket positivt,
säger Ulrika Holmgaard, vd för Svensk Scenkonst.
De medel som frigörs när pensionssystemet
görs om ska stanna i branschen – det kravet har
Svensk Scenkonst ställt och det har både den
förra och den nuvarande regeringen utfäst. Hur
pengarna ska användas avgörs i samband med det
årliga budgetarbetet och fördelningen av anslag
till scenkonsten, direkt till de statliga institutio­
nerna eller via Statens kulturråd till övriga be­
rörda verksamheter. Regeringen har också bjudit
in parterna till en dialog om hur detta ska ske.
En viktigt uppföljning är att stämma av faktiska
kostnadssänkningar med ”frigjorda medel”.
Ett annat viktigt krav från Svensk Scenkonst
och facken för att acceptera systemskiftet var att
de premier som redan har betalats in för lägre
pensionsåldrar ska gå till de anställdas pensioner,
trots att dessa inte var intjänade förmåner i vanlig
mening. Efter många års motstånd har reger­
ingen nu lyssnat på parterna och låter inbetalade
premier omvandlas till en ”omräkningspension”,
som Statens tjänstepensionsverk (SPV) kommer
att administrera.
Regeringen kräver att det framtida pensions­
systemet ska vara i nivå med arbetsmarknaden i
övrigt. Men de lägre pensionsåldrarna får ersättas
med ett tidsbegränsat omställningsstöd för de
grupper som av konstnärliga och fysiska skäl inte
kan arbeta kvar i sina konstnärliga yrken fram till
65 års ålder. Totalt får de nya avtalen kosta 180
miljoner kronor per år.
– Vår viktigaste uppgift som arbetsgivarorga­
nisation är att förhandla fram kollektivavtal som
et gamla systemet
Foto: Anders j larsson
Svensk Scenkonst har länge arbetat för att lösa problemen med
dagens pensionssystem och bana väg för bättre villkor för branschen.
Regeringens beslut att låta parterna skapa det nya systemet sam­
tidigt som kostnaderna ska sänkas innebär en stor utmaning, men
öppnar för förbättringar för både anställda och verksamheter.
D
scenko
omstä
pensio
”Svensk Scenkonst har arbetat hårt med denna svåra fråga i
många år men suttit fast i ett politiskt dödläge. Nu när ansvaret
har gått över till parterna kommer vi tillsammans kunna skapa
ett väl fungerande system som blir mer rättvist.”
Vad händer med
inbetalade premier?
De som byter pensions­
system vid årsskiftet får
fribrev från staten för den
förmånsbestämda ålders­
pensionen från 65 år. De
som har månadslöner över
36 600 kronor får tilläggs­
premier för att de går över
till en helt avgiftsbestämd
pensionslösning. De som
får höjd pensionsålder
kommer också att kom­
penseras, förutsatt att de
varit anställda någon gång
under 2013 eller 2014. In­
betalda premier omvandlas
då till en s.k. omräknings­
pension som betalas ut
från 65 års ålder. Detta
gäller även frilansare.
Vad händer med
”frigjorda medel”?
”Våra kollektivavtal ska bidra till att stärka scen­
konsten långsiktigt” Ulrika Holmgaard, vd Svensk
Scenkonst
skapar långsiktigt goda villkor för branschen. De
ska svara upp mot både arbetsgivarnas och de
anställdas behov, och de måste vara långsiktigt
hållbara. En absolut förutsättning för detta är att
parterna håller sig inom de ramar som regeringen
har meddelat, både ekonomiskt och politiskt,
säger Ulrika Holmgaard.
Detta är avgörande för verksamheter som är
beroende av politiskt beslutade anslag och bara
marginellt kan påverka sina egna intäkter. Särskilt
när de anslagen under många år inte har skrivits
upp i nivå med de löneavtal som tecknats på
svensk arbetsmarknad.
– De ramar vi har fått ger oss ändå möjlighet
att skapa ett omställningssystem som blir världs­
unikt. När jag träffar kollegor runtom i Europa
avundas de oss de resurser vi i Sverige fortfarande
ges för att skapa goda anställningsvillkor och
upprätthålla hög konstnärlig kvalitet, säger Ulrika
Holmgaard.
Det nya systemet ska enligt
regeringen kosta 120
miljoner kronor mindre än
dagens system på cirka 30
års sikt. Övergångsregler
och olika systemskiftes­
kostnader gör att kostnads­
sänkningen totalt inom
branschen det första året
beräknas bli 60 miljoner
kronor. Effekterna av
system­skiftet kommer att
variera mellan olika
institutioner beroende på
verksamhet och personal­
sammansättning. Såväl den
förra som den nuvarande
regeringen har aviserat att
de medel som frigörs
kommer att omfördelas
genom anslag direkt till
institutionerna eller via
Statens kulturråd, men att
pengarna ska stanna inom
scenkonsten.
foto: Carl Thorborg
avtalsnytt #1 2015
Birgitta Svendén, vd Kungliga Operan
”Att tillsammans med Teaterförbundet och Symf ta fram en ny pensionsoch omställningslösning som ger anställda en trygghet in i framtiden är
den viktigaste frågan för vår bransch. Det är avgörande för att kunna
locka unga människor att utbilda sig inom scenkonstens områden.”
Information om
avvecklingen av PISA
Statens tjänste­
pensionsverk (SPV)
www.spv.se
Tel 060-18 75 03
Fakta om förhandlingarna
Vilka verksamheter berörs av systemskiftet?
Systemskiftet berör de 60-tal statsunder­
stödda scenkonstinstitutioner i hela landet
som i dag omfattas av PISA-förordningen.
Dessa har cirka 6 000 anställda varav cirka
2 500 är konstnärlig personal.
Vilka förhandlar fram det nya systemet?
Det system som ska ersätta dagens scen­
konstpensioner ska regleras i kollektivavtal.
Förhandlingar pågår sedan ett år mellan
arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst
och på arbetstagarsidan PTK:s förhand­
lingsgrupp Svensk Scenkonst (för tjänste­
pensionsavtalet) respektive Teaterförbundet
Information om förhandlingarna
Svensk Scenkonst
www.svenskscenkonst.se
Tel 08-440 83 70
och Symf (för omställningsavtalet). Svensk
Scenkonsts ställningstaganden i förhand­
lingarna bestäms av styrelsen och förhand­
lingsdelegationen. Parternas målsättning är
att träffa avtal under första kvartalet 2015.
Vilka ska omfattas av det nya systemet?
De nuvarande reglerna (PISA-förordningen
och Avgiftsbestämd individuell ålderspension,
AIP) fortsätter att gälla för anställda som
vid årsskiftet har mindre än fem år kvar till
pension, eller som har en pågående sjukskriv­
ning. Övriga ska omfattas av de nya avtalen.
Det är regeringen som har beslutat om hur
PISA-förordningen ska avvecklas och det är
Statens tjänstepensionsverk (SPV) som tolkar
och tillämpar reglerna. Viktig information om
detta finns på www.spv.se. En förutsättning
för att omräkningspension ska betalas ut är att
arbetsgivarna rapporterar in dem som haft en
anställning 2013 eller 2014.
När börjar det nya systemet att gälla?
Avvecklingen av PISA-förordningen
inleds redan från 1 januari 2015. AIP (det
nuvarande kollektivavtalet om Avgiftsbe­
stämd individuell ålderspension) fortsätter
formellt att gälla tills nya kollektivavtal
tecknats. Parterna har enats om en tidplan
där förhandlingarna ska vara avslutade
senast 31 mars 2015. I så fall gäller de nya
avtalen retroaktivt från 1 januari 2015.
Hur fungerar dagens system?
Dagens system är en blandning av ett
avgifts­bestämt branschavtal (AIP) och ett
Foto: Lina Alriksson
Svensk Scenkonsts krav i förhandlingarna
•De nya avtalen måste vara långsiktigt håll­
bara för branschen. De ska rymmas inom
den ekonomiska ram som regeringen har
satt och uppfylla de politiska kraven på
stöd för aktiv omställning istället för passiv
pensionering.
•Det nya omställningsavtalet måste garan­
tera en fortsatt hög konstnärlig kvalitet i
verksamheterna. Inbetalade pengar ska gå
till dem som av konstnärliga skäl måste
byta yrke före 65 års ålder.
•Kostnaderna måste vara förutsägbara för
arbetsgivarna. Avgiftsbestämda system ska
ersätta tidigare förmånsbestämda system,
för att slippa stora kostnadsskillnader mellan
individer och produktioner.
•Alla anställda måste behandlas likvärdigt.
Frilansare ska omfattas på samma villkor
som fast anställd personal.
förmånsbestämt, statligt kollektivavtal (PA
03). Dessutom ger en statlig förordning
(PISA) lägre pensionsåldrar för konstnärlig
personal (dansare 41 år, sångare 52 år, skå­
despelare och regissörer 59 år, musiker 60
eller 63 år), förutsatt att de har en anställ­
ning vid pensionsåldern. Det innebär att de
flesta frilansare går miste om den förmånen.
Konstnärspensionen är inte pensionsgrun­
dande, vilket ger lägre ålderspension efter
65 för dem som går i tidig pension.
Hur kommer de nya avtalen se ut?
Parterna är överens om att det nya pen­
sionsavtalet bör baseras på det tongivande
avtalet inom privat sektor, ITP 1. Det
innebär löpande, månadsvisa premieinbe­
talningar, till skillnad från AIP som betalas
in årsvis i efterhand. Kostnaden för detta
framgår på www.collectum.se. Till detta
kommer avtalade tilläggspremier för dem
som har månadslöner över 36 600 kronor.
Det nya omställningsavtalet för konstnär­
liga grupper har inga förebilder i andra
branscher och måste konstrueras från grun­
den. Premienivåerna kommer som tidigare
att variera mellan olika yrkesgrupper.
Hur påverkas sjuklönereglerna?
Genom ITP 1 kommer ersättningen till
långtidssjukskrivna att utökas så att de
gäller även efter 180 dagar, samtidigt som
kostnadsansvaret för arbetsgivarna sänks
till 90 dagar. Dessutom täcker försäkringen
även premier för anställda som har gått i
sjukpension. En förbättring för båda parter.
Magnus Holm, vd Regionteatern Blekinge Kronoberg
”De visstidsanställda är en oerhört viktigt grupp inom
teatern. Därför är jag glad att vårt förslag innehåller
tydliga förbättringar för dem.”
birger jarlsgatan 39 | box 1778 | 111 87 stockholm | tel 08 440 83 70
[email protected] | www.svenskscenkonst.se