projektbeskrivningen - Graninge Kulturcenter

MOLKOMS KRETSLOPPSPARK
– ETT PILOTPROJEKT INOM ÅTERBRUK
OCH ENTREPRENÖRSSKAP.
1. GRUNDIDÉN
1.1 Bakgrund
Molkoms Kretsloppspark är ett pilotprojekt för att testa en idé om en småskalig kretsloppspark, anpassad särskilt för orter på landsbygden. Syftet med projektet är att testa och utveckla olika sätt att
genom en aktivare återvinning verka för ett hållbarare samhälle, där färre saker går till återvinning
och fler till återbruk. Allt från kläder och konsumtionsvaror till vitvaror, byggmaterial och hela fastigheter. Och att därigenom samtidigt skapa meningsfull sysselsättning och chans till en ny start för den
växande grupp människor som idag står långt från arbetsmarknaden. Enkelt beskrivet skulle man
kunna kalla idén en sorts Solareturen Next Generation. Projketet har ett tydligt och genomgripande fokus på småskalighet, personlig utveckling, kreativt tänkande, entreprenörskap och socialt
företagande. Och i arbetet vill vi involvera flera aktörer, Karlstads Kommun, Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan av naturliga skäl, men också studieförbund och andra lokala organisationer.
1.2 Liknande projekt
Inspirationen till idén är hämtad från liknande projekt utomlands och i andra svenska kommuner,
t ex Kretsloppsparken Alelyckan som ligger utanför Göteborg som tydligt visar att det finns
enorma miljövinster att göra (läs mer på http://bit.ly/QYYoGt). Arbetskooperativet Kooptjänst
har sin bas i Östergötland är ett annat exempel, där har man mycket framgångsrikt lyckats ge ett stort
antal personer i Fas3 en ny chans i livet genom först praktik och sedan anställning. Kooptjänst är i
dagsläget verksamma i åtta kommuner (läs mer på http://kooptjanst.se/). Basta! är pionjärer inom
socialt företagande i Sverige. De har bl.a. synts i media under deras samarbete med Arga snickaren i
tv serien ”Nybyggarna” (läs mer på http://www.basta.se/).
1.3 Småskalighet, personlig utveckling och entreprenörsskap
Dessa tre värdeord utgör projektets ledstjärnor. Ambitionen är att inspirera, utmana och uppmana
deltagarna att bidra med eget kreativt tänkande för att komma med egna idéer samt förslag på lösningar och förbättringar. Vår vision är att deltagarna ska ges möjlighet att utveckla såväl hantverksmässiga färdigheter som ett entreprenörstänkande. Kanske att några av dem så småningom vill driva
egen verksamhet. Vi serverar inte färdiga lösningar utan löser problemen tillsammans. Resan är
sålunda en väsentlig del av målet. Vi kallar vår modell för Molkoms Kretsloppsbruk. Småskaligheten
är viktig; vi vill inte bygga en ny anläggning eller satsa på alltför många deltagare till en början, utan
verksamheten ska byggas upp från grunden i befintliga lokaler.
1.4 Från passiv återvinning till aktivt återbruk
1.4.1 Kretsloppsvärdar
En central del av idén är att vi testar en ny form av en mer aktiv återvinningscentral. I korta drag
innebär det att ingen får slänga saker på egen hand. Istället bemannar vi centralen med särskilt utbildade kretsloppsvärdar, som tar hand om samtliga besökare. Under värdarnas översyn sorteras de
saker som kan gå tillbaka till återbruk ut från de som kan gå till återvinning. Värdarna kan också vara
behjälpliga med att kasta tyngre saker, för att göra hanteringen smidigare och snabbare.
1.4.2 Kretsloppsverkstaden
I kretsloppsverkstaden sorteras inkomna produkter efter vad som behöver göras med dem. Hela saker rekonditioneras och läggs ut till försäljning i någon av butikerna eller via internet. Trasiga saker
går till någon av verkstäderna för lagning. Här finns också en kreativ redesign-verkstad vars uppgift
är att förädla produkterna, antingen med färg och form, eller genom att skapa helt eller delvis nya
produkter av dem genom redesign. Prylar som gått sönder går bra att lämna in till Kretsloppsparkens
reparationsverkstad, så lagar vi dem mot en mindre avgift. De föremål som inte kan återbrukas, sorteras och kasseras via det befintliga systemet på återvinningsstationen eller via andra specialiserade
aktörer ex. Myrorna. På Kretsloppsparken erbjuder vi dessutom gratis hämtning av prylar, tömning
av förråd, ladugårdar och dödsbon.
1.4.3 Kretsloppsbutiker
När produkterna är färdiga att säljas hamnar de i butiken. Delar av sortimentet i den fysiska butiken
finns också till försäljning via internet. Överskottet återinvesteras i att vidareutveckla verksamheten.
1.4.4 Kretsloppsakademien
I samverkan med bland annat studieförbunden vill vi ha ett tydligt fokus på personlig utveckling.
Vi vill utveckla tanken på en Kretsloppsakademi, där varje deltagare får möjlighet att utvecklas och
fördjupa sina kunskaper såväl inom kretsloppstänkande, självhushållning, hantverk, ekonomi, ledarskap och entreprenörsskap. Allt med syfte att öka möjligheten att i förlängningen komma åter i
arbete. Vi leker med tanken att anlägga odlingslotter, bygga en skol-hönsgård, bygga en jordkällare
och iordningställa en slöjdsal som kan utgöra resurser för kursverksamheten. Exempel på tänkbara
kurser skulle kunna vara: Snickra hemma för tjejer, meka med bilen, datorkunskap for dummies, klä
om möbler, så fixar du shabby-chic-stilen, fönsterenovering, retrofit - sy nytt av gammalt, vårserva
cykeln, vårserva gräsklipparen, slipa knivar/yxor/skrapor/saxar, klippa träd och buskar, anlägg en
köksträdgård, anlägg en kryddträdgård, klädsömnad, bygga jordkällare, skaffa en egen hönsgård,
skaffa eget bisamhälle.
1.4.5 Egna lokaler i återvunna fastigheter
En verksamhet som denna kommer kräva en hel del lokaler. Vi vill, till skillnad från andra svenska
kretsloppsparker, även använda och återbruka befintlig infrastruktur. Istället för att centralisera
verksamheten och anlägga nya lokaler, så vill vi bidra till att skapa liv och rörelse genom att utnyttja
tomma eller övergivna fastigheter. Och genom att återbruka dessa fastigheter skapar vi intressanta
arbetsuppgifter inom byggnadsvård och fastighetsskötsel för projektdeltagarna, samt bidrar till att
levandegöra och vitalisera orten.
2. PILOTPROJEKTET MOLKOMS KRETSLOPPSPARK
2.1 Varför en pilot i Molkom?
Att vi valt Molkom som plats för piloten har flera anledningar. Dels har Molkom ett intressant utvecklingsläge, naturskönt beläget, bara dryga 20 minuters bilväg från Karlstad. Här finns en tämligen nyöppnad och modern återvinningsstation, dryga två kilometer från centrumkärnan. Inne i
citykärnan finns gott om tomma fastigheter, som t ex den gamla tågstationen, det gamla mejeriet,
en nedlagd och övergiven ICA-butik samt ett central beläget sädesmagasin. Och i närområdet finns
såväl det gamla bruksområdet ner mot Molkomssjön som det gamla Blombacka Bruk, där delar på
sikt skulle kunna nyttjas i verksamheten. På orten finns dessutom idag ett stort antal personer som
befinner sig långt utanför arbetsmarknaden. Slutligen finns det i Molkom en historia av utbildningsverksamhet samt entreprenörsskap, som känns naturlig att bygga vidare på.
3. PROJEKTETS FASER
3.1 Nuläge
En hel del arbete har redan gjorts, flera kontakter är tagna och projetet är redan idag i ett ganska långt
framskridet läge. I de initiala kontakter som tagits med Karlstads Kommun, Arbetsförmedlingen och
Folkuniversitetet har responsen varit mycket god. Projektet ligger helt i linje med kommunens
långsiktiga strategiska avfallsplan 2014-2018 och en del av nedan nämnda förstudiemedel är
redan finansierade.
3.2 Förstudie
För att ta projektet vidare behöver vi nu genomföra en förstudie. Målet med förstudien är att ta fram
en fördjupad projektbeskrivning, en tidplan för igångsättning samt en budget. Vi behöver kartlägga
intressenter, behov och förutsättningar för projektet. Vi vill också undersöka möjligheten att starta
upp verksamheten i liten skala inom ramen för förstudien för att kunna utvärdera olika metoder och
lösningar. Detta skulle ge oss bättre förutsättningar att hitta ett format som fungerar i realiteten innan vi går över i ett skarpt läge. För att kunna genomföra förstudien har vi ansökt om 100.000 kronor
i förstudie-medel från Karlstads Kommun. 30.000 kronor av dessa är redan finansierade via Karlstad Energi. Övriga 70.000 kronor hoppas vi kunna få via i avfallsplanen angivna ansvariga enheter
-SBN, TFN, ASN och KBAB - samt eventuellt via KS. Förstudien kommer att genomföras av företaget
Greenhouse i samarbete med Mötesplats Graninge, Ängsbacka kursgård och XMentor.
3.3 Successiv igångsättning
När förstudien är genomförd kommer vi att söka finansiering för att kunna realisera själva projektet.
Vi bedömer det som sannolikt att detta kommer att ske i form av en successiv igångsättning av olika
delar av Kretsloppsparken under projektets gång.
3.3.1 Tänkbart steg 1
Initial testverksamhet i samarbete med återvinningscentralen i Molkom. Inskolning av kretsloppsvärdar, uppstart av en butik med begränsat sortiment, en mindre reparationsverkstad och ett projektkontor. Igångsättning av renoveringsprojekt på utvalda fastigheter. Rekrytering av viss personal
och deltagare. Samarbete med Solareturen och evt andra kretsloppsaktörer. Antal sysselsatta 10-20.
3.3.2 Tänkbart steg 2
Utvärdering av steg 1. Uppskalning av den den initiala testverksamheten. Molkoms Kretsloppspark
blir en integrerad del av Molkoms återvinningscentral. Uppskalning av butiks- och reparationsverkstadsverksamheten. Start av café och restaurang. Antal sysselsatta 25-50 personer.
3.4 Tidplan
Så snart finansiering av förstudien är löst kan projektet ta fart. Om detta kan ske före sommaren 2014
kan en successiv mindre igångsättning av testverksamhet eventuellt ske redan under sommaren/
hösten 2014. Och en första skarp igångsättning under senvintern/våren 2015.
4. KONTAKTPERSONER
I projektgruppen ingår Peter Sörensen/Greenhouse, Jonas Holmström/kulturarbetare, Mikael Bernholm/Möteplats Graninge, Anna Geiden/Ängsbacka samt Håkan Mörtsell/XMentor. Kontaktpersoner är Peter Sörensen, 0730-20 52 82, [email protected] samt Mikael Bernholm, 070-261 94 26.