KursPM - Högskolan Väst

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur
KursPM
Vetenskaplig teori och metod, VTM 401, 7.5 hp
Grundnivå
HT 2014
Lärare:
Åse Boman (ABM) – kursansvar
Ann-Sofie Magnusson (ANNMAG) – kursansvar
Ingela Berggren (IBE)
Ina Berndtsson (IBR)
Azar Hedemalm (AHA)
Annika Janson Fagring
Inga Larsson (IL)
Åsa Rejnö (ASAREJ)
Examinator:
Inga Larsson (IL)
Innehåll
KURSPM................................................................................................................................................ 0
INLEDNING .......................................................................................................................................... 1
KURSINFORMATION ........................................................................................................................ 1
VETENSKAPLIGT MINGEL ...................................................................................................................... 1
FORSKNINGSINSPIRATIONSEFTERMIDDAG .......................................................................................... 1
DELTAGANDE I EXAMINATION AV KANDIDATUPPSATS MED UPPFÖLJANDE SEMINARIUM I GRUPP . 1
ARTIKELGRANSKNINGSSEMINARIUM ................................................................................................... 1
SKRIFTLIG INDIVIDUELL HEMTENTAMEN ............................................................................. 2
KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV SKRIFTLIG INDIVIDUELL HEMTENTAMEN ..................................... 3
PLAN FÖR LITTERATURBASERAD STUDIE .............................................................................. 4
IDÉSEMINARIUM ..................................................................................................................................... 4
PLANSEMINARIUM FÖR LITTERATURBASERAD STUDIE ....................................................................... 4
KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV RESPONDENT- OCH OPPONENTSKAP AV PLAN FÖR
LITTERATURBASERAD STUDIE ............................................................................................................... 5
FÖR BETYGET GODKÄNT PÅ RESPONDENTSKAPET KRÄVS ATT .......................................................... 5
FÖR BETYGET GODKÄNT PÅ OPPONENTSKAPET KRÄVS ATT .............................................................. 5
Inledning
Som sjuksköterska skall du kunna förstå, kritiskt granska, implementera och tillämpa ett
vetenskapligt förhållningssätt i ditt arbete, vilket innebär att du måste tillägna sig de kunskaper
som behövs för att bli en kompetent forskningskonsument.
Syftet med denna kurs är således att ge en grund för att du skall kunna förstå, kritiskt granska,
implementera och tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt. Efter genomgången kurs ska du
ha uppnått samtliga lärandemål och tillgodogjort dig kursens huvudsakliga innehåll enligt
kursplanen
Kursen examineras genom en skriftlig individuell hemtentamen och ett seminarium i grupp där
kritisk granskning och försvar av plan för litteraturbaserad studie utgör underlag för godkänt
betyg i kursen.
Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för
examination.
Kursinformation
Vetenskapligt mingel
Vid vetenskaplig workshop med mingel, se schema, möts vi alla som är engagerade i kursen
och pratar om förväntningar på kursen, förväntningar på varandra, uppsatsämne, internationella
studier och andra angelägna frågor. Här har du chans att diskutera idéer till din uppsats och hitta
skrivpartner. Du har chans att fråga och diskutera med andra studenter, lärare, forskare,
handledare, bibliotekarie, arkivarie med flera. Vi bjuder på cider och tilltugg.
Forskningsinspirationseftermiddag
Under den här eftermiddagen får du ta del av olika forskares och studenters erfarenheter i tre
”mini ”föreläsningar. Förhoppningen är att du ska inspireras och att tankar och idéer väcks
som kan vara till hjälp och inspiration i ditt kommande examensarbete. Vi vill också erbjuda
en inblick i hur forskning produceras, vedermödor och lyckostunder i en forskares liv samt
hur det vårdnära arbete både kan inspirera och ta del av forskningen.
Deltagande i examination av kandidatuppsats med uppföljande
seminarium i grupp
En viktig del av arbetet kring forskning är att granska varandras arbeten. Vi deltar gruppvis på
ett slutseminarium av kandidatuppsats och samlas sedan och diskuterar detta vidare tillsammans
med fokus på dialogen mellan respondent och opponent. Inför detta seminarium, se schema,
skriver du ut uppsatsen och förbereder dig genom att läsa och notera synpunkter.
Prenumerera på kursen Examinationsseminarier examensarbete omvårdnad kandidatnivå på
DisCo, för att få kontinuerlig information om kommande uppsatsseminarier.
Artikelgranskningsseminarium
I kursen ingår ett examinationsförberedande seminarium där syftet är att kritiskt granska
vetenskapliga artiklar. Uppgiften genomförs parvis och vid seminariet deltar sex till åtta
studenter. En artikel där kvantitativ metod använts och en där kvalitativ metod använts och
1
granskas med hjälp av granskningsmallar enligt Friberg (2012). Granskningen omfattar
samtliga delar i forskningsprocessen med fokus på såväl likheter som skillnader i relation till
kvantitativt och kvalitativt angreppssätt, etiska överväganden och kvalitetsindikatorer i
vetenskaplig produktion.
Inför seminariet
Studenterna delas in i par, se Disco, och varje granskningspar förbereder sig för att redovisa sin
granskning av följande artiklar:
Mohammadi, F., Jowkar, Z., Reza Khankeh, H. & Fallah Tafti, S. (2013). Effect of homebased nursing pulmonary rehabilitation on patients with chronic obstructive
pulmonary disease: a randomised clinical trial. British Journal of Community Nursing,
398-403.
Lowey, S. E., Norton, S. A., Quinn, J. R. & Quill, T. E. (2013). Living with advanced heart
failure or COPD: experiences and goals of individuals nearing the end of life.
Research in Nursing and Health, 36, 349-358.
Vid seminariet
Vid seminariets början kommer lottdragning att ske om vilket par som redovisar granskningen
av den kvalitativa respektive den kvantitativa artikeln. Samtliga studenter deltar i diskussion
och reflektion. Seminarietiden delas så att halva tiden, cirka 70-75 minuter, anslås till
granskning av respektive artikel.
Använd OH-bilder, Power-Point eller andra visuella hjälpmedel vid presentationen. Referera
fortlöpande till kurslitteratur och/eller annan relevant litteratur.
Skriftlig individuell hemtentamen
Följande mål från kursplanen examineras i den individuella skriftliga hemtentamen.
Efter genomgången kurs ska studenten:
• förstå vetenskapsteoretiska grunders betydelse för kunskapsutveckling
• kunna redogöra för olika kvantitativa och kvalitativa metoder inom
omvårdnadsforskning
• förklara grundläggande statistiska och kvalitativa begrepp inom omvårdnadsforskning
• diskutera innebörden i ett forskningsetiskt förhållningssätt
Den individuella hemtentamen tar sin utgångspunkt i två angivna vetenskapliga artiklar som
granskas med tydlig koppling till kurslitteraturen.
Examinationen består av tre delar, avsnitt A, B och C med följdfrågor där samtliga delar skall
besvaras. Hemtentamen skall omfatta välstrukturerad text relaterat till adekvat
litteratur i ämnet, 2000 ord exklusive försättsblad och referenslista, och skrivs med 1 ½
radavstånd, 12 punkter Times New Roman.
Motivera fortlöpande dina ståndpunkter genom att referera till relevant litteratur i texten.
Uppgiften är individuell, texten skall vara bearbetad så den inte kan anses som plagiat och
skickas via Urkund. Ytterligare information om plagiat finns på Urkunds hemsida eller länk
från http://www.bibliotek.hv.se/sv/skriva/praktiska-tips Skicka in endast en version av din
hemtentamen.
2
Examinationsuppgiften lämnas in på Disco till respektive seminarieledare, se schema
A. Kvalitativa metoder
Holmgren, J., Emami, A., Eriksson, L. E., & Eriksson, H. (2013). Intersectional perspectives
on family involvement in nursing home care: rethinking relatives' position as a
betweenship. Nursing inquiry. 21(3). 227–237
1. Redovisa metodavsnittet inklusive etiska aspekter och vetenskapliga kvalitetsaspekter
(trovärdighet etc.).
2. Redogör för och reflektera över sambandet mellan den studerade forskningsfrågan och
metoden för datainsamling. Vilka vetenskaps teoretiska antaganden gör författarna och
vad får det för konsekvenser för det presenterade resultatet?
3. Reflektera utifrån artikelns innehåll kring begreppen induktion och deduktion.
B. Kvantitativa metoder
Ali, L., Krevers, B., Sjöström, N., & Skärsäter, I. (2014). Effectiveness of web-based versus
folder support interventions for young informal carers of persons with mental illness:
A randomized controlled trial. Patient education and counseling, 94(3), 362-371.
1. Redovisa metodavsnittet inklusive etiska aspekter och vetenskapliga
kvalitetsaspekter (validitet, reliabilitet).
2. Redogör för och reflektera över sambandet mellan den studerade forskningsfrågan
och metoden (mätinstrument och statistisk) för datainsamling. Vilka vetenskaps
teoretiska antaganden gör författarna och vad får det för konsekvenser för det
presenterade resultatet
3. Reflektera utifrån artikelns innehåll kring begreppen induktion, kvantifiering och
orsakssamband.
C. Metodansats
Diskutera för– och nackdelar samt likheter och skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa
metoder med utgångspunkt i de två artiklar (urval, generaliserbarhet/överförbarhet, forskarens
roll, forskningsetik, forskningsprocessen samt presentation av resultat).
Kriterier för bedömning av skriftlig individuell hemtentamen
För betyget Godkänt ska studenten visa kunskap om vetenskaplig teori och metod genom att:
• på ett relevant sätt använda för artiklarna adekvata vetenskapliga begrepp
• systematiskt och kritiskt analysera metodfrågor inom omvårdnad
• reflektera över och kritiskt värdera forskningsetiska frågor inom omvårdnad
• tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt som visas i den skriftliga framställningen
3
Plan för litteraturbaserad studie
Följande mål från kursplanen examineras i respondent- och opponentskap vid
planseminarium.
Efter genomgången kurs ska studenten:
• redogöra för hur en litteraturbaserad studie genomförs
• identifiera ett problemområde inom sjuksköterskans kompetensområde
• tillämpa vetenskapligt förhållningssätt vid framtagande av en plan för en
litteraturbaserad studie i relation till ett identifierat problemområde
•
tillämpa forskningsetiska principer i en plan för en litteraturbaserad studie
•
kritiskt granska, reflektera och argumentera för val av problemområde i en
litteraturbaserad studie
I detta avsnitt sammanfogas och används kunskaper från hela utbildningen med de olika
avsnitten i denna kurs i en plan för en litteraturbaserad studie. Denna plan utarbetas av två
studenter tillsammans. Introduktion till examensarbete och litteraturbaserade studier ges i
föreläsning. Dessutom ges föreläsning om litteraturbaserade studier, informationssökning samt
vetenskapligt skrivande som ett stöd för arbetet med planerna. Vid två seminarier behandlas
arbetet med planerna, först vid ett idéseminarium och sedan avslutas kursen med ett
examinerande seminarium där studentparen opponerar på varandras planer och ger synpunkter
för det fortsatta arbetet med uppsatserna.
Idéseminarium
Seminariegrupperna diskuterar idéer kring uppsatsämne, med fokus på problemområde och hur
planerna kan utformas.
Planseminarium för litteraturbaserad studie
Inför seminariet
Två studenter skriver tillsammans en plan för en litteraturbaserad studie. Planen skall ge en bild
av problemområdet och hur undersökningen är tänkt att genomföras så att synpunkter kan ges
vid seminariet som stöd i kommande uppsatsarbete. Planen för den litteraturbaserade studien
ska innehålla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Försättsblad
Innehållsförteckning
Kortfattad inledning
Bakgrund
Teoretiskt perspektiv
Problemformulering
Syfte
Metod med underrubrikerna datainsamling, urval och analys inkluderande metodreferenser
Tabell med sökhistorik av den systematiska artikelsökningen
Referenser
Arbetet får omfatta max 2000 ord exklusive Försättsblad, Innehållsförteckning och Referenser.
Skriv i Times New Roman 12 punkter, 1 ½ radavstånd.
4
Senast klockan 09.00 två dagar innan seminariet skall plan för litteraturbaserad studie laddas
upp under fliken Inlämning på DisCo så att respektive lektor och det par som skall opponera på
arbetet kan få tillgång till det. För att lätt kunna hitta bland inlämnade filer, ska de döpas med
namnen på författarna till planen (exempelvis andersson_pettersson_plan).
Vem som opponerar på vilket arbete framgår av schema som läggas ut på DisCo.
Vid seminariet
Vid kursens slutseminarium diskuteras Plan för litteraturbaserad studie genom opponent- och
respondentskap enligt Anvisningar för examensarbete på grundnivå (Vid kursstart är
”Anvisningarna…” under revidering men kommer att vara färdiga och tillgängliga innan
Planseminarium). Varje plan diskuteras i 30 minuter. Använd exempelvis Power-Point, OHbilder eller andra visuella hjälpmedel vid opponentskapet.
Kriterier för bedömning av respondent- och opponentskap av plan för
litteraturbaserad studie
För betyget Godkänt på respondentskapet krävs att
•
•
•
•
Opponenters argument bemöts med vetenskaplig argumentation
Ett ömsesidigt och konstruktivt diskussionsklimat råder
Ett vetenskapligt, kritiskt förhållningssätt präglar diskussionen
Respondenterna (när två studenter samarbetar) bidrar i lika omfattning i
respondentskapet
För betyget Godkänt på opponentskapet krävs att
•
•
•
•
•
Ett ömsesidigt och konstruktivt diskussionsklimat råder
Ett vetenskapligt, kritiskt förhållningssätt präglar diskussionen
Opponenten/erna lyfter fram såväl förtjänster som brister i examensarbetet
Opponenten/erna värderar och diskuterar examensarbetet ur såväl individ
som samhällsperspektiv
Opponenterna (när två studenter samarbetar) bidrar i lika omfattning i
opponentskap
5