Hand admin Hand admi Handels- och administrationsprogrammet

Följ
Följoss
ossi medvind!
i medvind!
DinDin
framtid
framtid
börjar
börjar
hos oss
hospå
oss på
Tannbergsskolan!
Tannbergsskolan!
Under
Under
utbildningstiden
utbildningstiden
ingår minst
ingår 15
minst
veckor
15 veckor
arbetsplatsförlagt
arbetsplatsförlagt
lärande
lärande
(APL). (APL).
Under den
Under den
tidentiden
får du
fåri du
praktiken
i praktiken
möta de
möta
kravdesom
krav som
branschen
branschen
inom inom
handelhandel
och administration
och administration
ställer.
ställer.
A
A
N
NYY
HandelsHandels-och
och
administrationsprogrammet
administrationsprogrammet
Arbetsplatsförlagt
Arbetsplatsförlagt
lärande
lärande
Detta
Detta
kan bli
kanditt
bliframtida
ditt framtida
yrke:
 Tycker
Tyckerom
omattatt
sälja
sälja
 Vill
Villarbeta
arbetamed
med
människor
människor
 Butikssäljare
 Är
Ärintresserad
intresserad
avav
kommunikation,
kommunikation,
markmark- Butikssäljare

Projektkoordinator
 Projektkoordinator
nadsföring
nadsföringoch
och
reklam
reklam

Ledare
 Ledare
i butiki butik
 Funderar
Funderarpåpå
attatt
starta
starta
eget
eget
företag
företag
 Kommunikatör
 Tycker
Tyckerom
omattatt
arbeta
arbeta
med
med
ochoch
i projekt
i projekt  Kommunikatör
yrke:
HandelsHandelsoch och
administrationsprogrammet
administrationsprogrammet
mixar
mixar
teoretiska
teoretiska
och
praktiska
och
praktiska
inslag inslag
vilket vilket
Vill
Villdu
dumöta
mötakunder
kunder
och
och
ge ge
service?
service?
innebär
innebär
att duatt
antingen
du antingen
kan börja
kanjobba,
börja eller
jobba, eller
studera
studera
vidarevidare
efter utbildningen.
efter utbildningen.
ProgramProgrammet met
ger behörighet
ger behörighet
för yrkeshögskola
för yrkeshögskola
och
och
Handel
Handeloch
ochadministrationsprogramadministrationsprogram-kan ge
kangrundläggande
ge grundläggande
behörighet
behörighet
till högskotill högskolestudier.
lestudier.
met
metriktar
riktarsig
sigtilltill
dig
dig
som:
som:
Är
Ärdu
duintresserad
intresserad
avav
reklam?
reklam?
Vill
Villdu
duarbeta
arbetainom
inom
handeln?
handeln?
Fortsatta
Fortsatta
studier
studier
och arbete
och arbete
Vill
Villdu
duarbeta
arbeta
inom
inom
handeln?
handeln?
Fortsatta
Fortsatta
studier
studier
och arbete
och arbete
Är
Ärdu
duintresserad
intresserad
avav
reklam?
reklam?
HandelsHandelsoch och
administrationsprogrammet
administrationsprogrammet
teoretiska
teoretiska
och praktiska
och praktiska
inslag vilket
inslag vilket
Vill
Villdu
dumöta
möta
kunder
kunder
och
och
ge ge
service?
service? mixarmixar
innebär
innebär
att duatt
antingen
du antingen
kan börja
kanjobba,
börjaeller
jobba, eller
studera
studera
vidarevidare
efter utbildningen.
efter utbildningen.
ProgramProgrammet met
ger behörighet
ger behörighet
för yrkeshögskola
för yrkeshögskola
och
och
Handel
Handeloch
ochadministrationsprogramadministrationsprogram-kan ge
kan
grundläggande
ge grundläggande
behörighet
behörighet
till högskotill högskolestudier.
lestudier.
met
metriktar
riktarsig
sig
tilltill
dig
dig
som:
som:
Detta
Detta
kan bli
kan
ditt
bliframtida
ditt framtida
yrke:
 Tycker
Tyckerom
om
attatt
sälja
sälja
 Vill
Villarbeta
arbeta
med
med
människor
människor
 Butikssäljare
 Är
Ärintresserad
intresserad
avav
kommunikation,
kommunikation,
markmark- Butikssäljare
 Projektkoordinator
 Projektkoordinator
nadsföring
nadsföring
och
och
reklam
reklam
 Ledare
 Ledare
i butiki butik
 Funderar
Funderarpåpå
attatt
starta
starta
eget
eget
företag
företag
 Kommunikatör
 Tycker
Tyckerom
om
attatt
arbeta
arbeta
med
med
ochoch
i projekt
i projekt  Kommunikatör
HandelsHandels-och
och
administrationsprogrammet
administrationsprogrammet
yrke:
Arbetsplatsförlagt
Arbetsplatsförlagt
lärande
lärande
Under
Under
utbildningstiden
utbildningstiden
ingår minst
ingår15
minst
veckor
15 veckor
arbetsplatsförlagt
arbetsplatsförlagt
lärande
lärande
(APL). (APL).
Under den
Under den
tidentiden
får dufåri praktiken
du i praktiken
möta de
möta
kravdesom
krav som
branschen
branschen
inom inom
handelhandel
och administration
och administration
ställer.
ställer.
A
A
Y
Y
N
Följ
Följoss
ossi medvind!
i medvind!
DinDin
framtid
framtid
börjar
börjar
hos oss
hos
påoss på
Tannbergsskolan!
Tannbergsskolan!
Tannbergsskolan
Tannbergsskolan
Tannbergsskolan
är den
ärärden
den
största
största
största
gymnasieskolan
gymnasieskolan
gymnasieskolan
i Västerbottens
i Västerbottens
i Västerbottens
inland
inland
inland
ochoch
och
belägen
belägen
belägen
i Lycksele.
i Lycksele.
i Lycksele.
Skolan
Skolan
Skolan
erbjuder
erbjuder
erbjuder
flertalet
flertalet
flertalet
av av
gymnasieskolans
avgymnasieskolans
gymnasieskolans
program;
program;
program;
BA,BA,
BA,
BF,BF,
EE,
BF,EE,
EK,
EE,EK,
EK,
ES,ES,
FT,
ES,FT,
HA,
FT,HA,
HA,
HT,HT,
HT,
HU,
HU,
HU,
HV,HV,
HV,
IM,IM,
IN,
IM,IN,
NA,
IN,NA,
NA,
NB,NB,
NB,
RL,RL,
SA,
RL,SA,
TE
SA,TE
och
TEoch
och
VOVO
och
VOoch
och
Gymnasiesärskolan.
Gymnasiesärskolan.
Gymnasiesärskolan.
Inom
Inom
Inom
skolan
skolan
skolan
finns
finns
finns
också
också
också
specialidrottsutbildning
specialidrottsutbildning
specialidrottsutbildning
inom
inom
inom
fotboll,
fotboll,
fotboll,
ishockey
ishockey
ishockey
ochoch
och
skidor.
skidor.
skidor.
Dessutom
Dessutom
Dessutom
finns
finns
finns
Komvux
Komvux
Komvux
integrerat
integrerat
integrerat
i verksamheten.
i verksamheten.
i verksamheten.
Totalt
Totalt
Totalt
harhar
skolan
harskolan
skolan
ca ca
800
ca800
800
gymnasieelever
gymnasieelever
gymnasieelever
ochoch
och
ca ca
300
ca300
300
Komvuxelever.
Komvuxelever.
Komvuxelever.
I Lycksele
I Lycksele
I Lycksele
är det
ärärdet
lätt
detlätt
att
lättatt
skaffa
attskaffa
skaffa
bostad,
bostad,
bostad,
antingen
antingen
antingen
i skolans
i skolans
i skolans
elevhem
elevhem
elevhem
eller
eller
eller
i egen
i egen
i egen
lägenhet.
lägenhet.
lägenhet.
Avstånden
Avstånden
Avstånden
till till
centrum,
tillcentrum,
centrum,
skola
skola
skola
ochoch
friluftsaktiviteter
ochfriluftsaktiviteter
friluftsaktiviteter
är korta.
ärärkorta.
korta.
DetDet
finns
Detfinns
finns
också
också
också
ett ett
bra
ettbra
utbud
brautbud
utbud
av av
kulturavkulturkulturochoch
och
föreningsaktiviteter
föreningsaktiviteter
föreningsaktiviteter
förför
ungdomar.
förungdomar.
ungdomar.
Tannbergsskolan är den största gymnasieskolan i Västerbottens inland och belägen i Lycksele. Skolan erbjuder flertalet
av gymnasieskolans program; BA, BF, EE, EK, ES, FT, HA, HT, HU, HV, IM, IN, NA, NB, RL, SA, TE och VO och
Gymnasiesärskolan. Inom skolan finns också specialidrottsutbildning inom fotboll, ishockey och skidor. Dessutom finns Komvux
integrerat i verksamheten. Totalt har skolan ca 800 gymnasieelever och ca 300 Komvuxelever. I Lycksele är det lätt att skaffa
bostad, antingen i skolans elevhem eller i egen lägenhet. Avstånden till centrum, skola och friluftsaktiviteter är korta. Det finns
också ett bra utbud av kultur- och föreningsaktiviteter för ungdomar.
Läs
Läs
Läsoch
och
ochlär,
lär,
lär,din
din
dinchans
chans
chansfinns
finns
finnshär
här
här
---iiiLycksele!
Lycksele!
Lycksele!
Handels- och
administrationsprogrammet
Krister Holm, syv 0950-163 08 [email protected]
Monica Norén, rektor 0950-168 12 [email protected]
Programgemensamma ämnen
100 p
200
200
200
ppp
100 p
Samhällskunskap
Samhällskunskap
Samhällskunskap
Svenska
Svenska
Svenska
2
2
2
Historia
Historia
Historia
Engelska
Engelska
Engelska
6
66
Religion
Religion
Religion
Handel
Handel
Handel
specialisering
specialisering
specialisering
Personaladministration
Personaladministration
Personaladministration
Programgemensamma
Programgemensamma
Programgemensamma
ämnen
ämnen
ämnen 400
400
400
pppAffärskommunikation
Affärskommunikation
Affärskommunikation
Praktisk
Praktisk
Praktisk
marknadsföring
marknadsföring
marknadsföring
2 22
Evenemang
Evenemang
Evenemang
Vill du starta och driva ett eget företag?
- Ung Företagsamhet ger dig chansen!
Du får genom Handels– och administrationsprogrammet och Ung Företagsamhet möjlighet att vara kreativ och skapa din egen affärsidé som du
sedan driver under ett skolår. Du får även kontakt med näringslivet och
företagande.
försäljning
försäljning
försäljning
och
och
och
kommunikation
kommunikation
kommunikation
Inom
Inom
Inom
ramen
ramen
ramen
för
för
för
fördjupningen
fördjupningen
fördjupningen
ger
ger
ger
HAHAHAprogrammet
programmet
programmet
dig
dig
dig
kunskaper
kunskaper
kunskaper
inom
inom
inom
rad av.
500 p Här kan du välja kurser som du är intresse-
Entreprenörskap
Servicekunskap
Branschkunskap
Information och kommunikation
Individuellt val
Programgemensamma ämnen
Svenska 1
Engelska 5
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1
Samhällskunskap
Historia
Religion
400 p
200 p
Svenska 2
Engelska 6
Handel specialisering
Personaladministration
Affärskommunikation
Praktisk marknadsföring 2
Evenemang
DuDu
Du
fårfår
får
genom
genom
genom
Handels–
Handels–
Handels–
och
och
och
administrationsprogrammet
administrationsprogrammet
administrationsprogrammet
och
och
och
Ung
Ung
Ung
FöreFöreFöretagsamhet
tagsamhet
tagsamhet
möjlighet
möjlighet
möjlighet
attatt
att
vara
vara
vara
kreativ
kreativ
kreativ
och
och
och
skapa
skapa
skapa
din
din
din
egen
egen
egen
affärsidé
affärsidé
affärsidé
som
som
som
dudu
du
sedan
sedan
sedan
driver
driver
driver
under
under
under
ettett
ett
skolår.
skolår.
skolår.
DuDu
Du
fårfår
får
även
även
även
kontakt
kontakt
kontakt
med
med
med
näringslivet
näringslivet
näringslivet
och
och
och
företagande.
företagande.
företagande.
Gymnasiearbetet
Individuellt
Individuellt
Individuellt
val
val
val
Inriktning handel och service
- Ung
--Ung
Ung
Företagsamhet
Företagsamhet
Företagsamhet
ger
ger
ger
dig
dig
dig
chansen!
chansen!
chansen!
Här
Här
kan
kan
kan
dudu
du
välja
välja
välja
kurser
kurser
kurser
som
som
som
dudu
du
ärär
är
intresseintresseintresseInriktning
Inriktning
Inriktning
handel
handel
handel
och
och
och
service
service
service 500
500
500
pppHär
Vill
Vill
Vill
du
du
du
starta
starta
starta
och
och
och
driva
driva
driva
ett
ett
ett
eget
eget
eget
företag?
företag?
företag?
rad av.
försäljning och kommunikation
Inom ramen för fördjupningen ger HAprogrammet dig kunskaper inom
Vill
Vill
Vill
du
du
du
veta
veta
veta
mer?
mer?
mer?
Ring
Ring
Ring
eller
eller
eller
maila
maila
maila
oss!
oss!
oss!
Vill du veta mer? Ring eller maila oss!
Krister
Krister
Krister
Holm,
Holm,
Holm,
syv
syv
syv
0950-163
0950-163
0950-163
08
08
08
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Monica
Monica
Monica
Norén,
Norén,
Norén,
rektor
rektor
rektor
0950-168
0950-168
0950-168
12
12
12
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Krister Holm, syv 0950-163 08 [email protected]
Monica Norén, rektor 0950-168 12 [email protected]
Svenska
Svenska
Svenska
1 11
Engelska
Engelska
Engelska
5 55
Idrott
Idrott
Idrott
och
och
och
hälsa
hälsa
hälsa
1 11
Matematik
Matematik
Matematik
1 11
Naturkunskap
Naturkunskap
Naturkunskap
1 11
Gymnasiearbetet
Personlig försäljning 1
Praktisk marknadsföring 1
Inköp 1
Näthandel 1
Affärsutveckling och ledarskap
500 p Här kan du välja kurser som du är intresse-
Entreprenörskap
Entreprenörskap
Entreprenörskap
Servicekunskap
Servicekunskap
Servicekunskap
Branschkunskap
Branschkunskap
Branschkunskap
Information
Information
Information
och
och
och
kommunikation
kommunikation
kommunikation
Personlig försäljning 1
Praktisk marknadsföring 1
Inköp 1
Näthandel 1
Affärsutveckling och ledarskap
Personlig
Personlig
Personlig
försäljning
försäljning
försäljning
1 11
Praktisk
Praktisk
Praktisk
marknadsföring
marknadsföring
marknadsföring
1 11
Inköp
Inköp
Inköp
1 11
Näthandel
Näthandel
Näthandel
1 11
Affärsutveckling
Affärsutveckling
Affärsutveckling
och
och
och
ledarskap
ledarskap
ledarskap
100
100
100
p pp
200 p
rad
rad
rad
av.
av.
av.
Vill du starta och driva ett eget företag?
Inriktning handel och service
Gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet
Svenska 2
Engelska 6
Handel specialisering
Personaladministration
Affärskommunikation
Praktisk marknadsföring 2
Evenemang
Individuellt val
Här
Här
kan
kan
kan
dudu
du
välja
välja
välja
kurser
kurser
kurser
som
som
som
dudu
du
ärär
är
intresseintresseintresseInriktning
Inriktning
Inriktning
handel
handel
handel
och
och
och
service
service
service 500
500
500
p ppHär
rad
rad
rad
av.
av.
av.
400 p
Entreprenörskap
Servicekunskap
Branschkunskap
Information och kommunikation
100
100
100
ppp
- Ung Företagsamhet ger dig chansen!
200
200
200
p pp
försäljning och kommunikation
Gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet
Svenska
Svenska
Svenska
2 22
Engelska
Engelska
Engelska
6 66
Handel
Handel
Handel
specialisering
specialisering
specialisering
Personaladministration
Personaladministration
Personaladministration
Programgemensamma
Programgemensamma
Programgemensamma
ämnen
ämnen
ämnen 400
400
400
p ppAffärskommunikation
Affärskommunikation
Affärskommunikation
Praktisk
Praktisk
Praktisk
marknadsföring
marknadsföring
marknadsföring
2 22
Entreprenörskap
Entreprenörskap
Entreprenörskap
Evenemang
Evenemang
Evenemang
Servicekunskap
Servicekunskap
Servicekunskap
Branschkunskap
Branschkunskap
Branschkunskap
Individuellt
Individuellt
Individuellt
val
val
val
Information
Information
Information
och
och
och
kommunikation
kommunikation
kommunikation
Inom ramen för fördjupningen ger HAprogrammet dig kunskaper inom
Personlig
Personlig
Personlig
försäljning
försäljning
försäljning
1 11
Praktisk
Praktisk
Praktisk
marknadsföring
marknadsföring
marknadsföring
1 11
Inköp
Inköp
Inköp
1 11
Näthandel
Näthandel
Näthandel
1 11
Affärsutveckling
Affärsutveckling
Affärsutveckling
och
och
och
ledarskap
ledarskap
ledarskap
Du får genom Handels– och administrationsprogrammet och Ung Företagsamhet möjlighet att vara kreativ och skapa din egen affärsidé som du
sedan driver under ett skolår. Du får även kontakt med näringslivet och
företagande.
försäljning
försäljning
försäljning
och
och
och
kommunikation
kommunikation
kommunikation
Svenska 1
Engelska 5
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1
Samhällskunskap
Historia
Religion
Vill
Vill
Vill
du
du
du
starta
starta
starta
och
och
och
driva
driva
driva
ett
ett
ett
eget
eget
eget
företag?
företag?
företag?
Inom
Inom
Inom
ramen
ramen
ramen
förför
för
fördjupningen
fördjupningen
fördjupningen
ger
ger
ger
HAHAHAprogrammet
programmet
programmet
dig
dig
dig
kunskaper
kunskaper
kunskaper
inom
inom
inom
700 p
- -Ung
-Ung
Ung
Företagsamhet
Företagsamhet
Företagsamhet
ger
ger
ger
dig
dig
dig
chansen!
chansen!
chansen!
Vill du veta mer? Ring eller maila oss!
Svenska
Svenska
Svenska
1 11
Engelska
Engelska
Engelska
5 55
Idrott
Idrott
Idrott
och
och
och
hälsa
hälsa
hälsa
1 11
Matematik
Matematik
Matematik
1 11
Naturkunskap
Naturkunskap
Naturkunskap
1 11
Samhällskunskap
Samhällskunskap
Samhällskunskap
Historia
Historia
Historia
Religion
Religion
Religion
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Programfördjupning
Du
Du
Du
fårfår
får
genom
genom
genom
Handels–
Handels–
Handels–
och
och
och
administrationsprogrammet
administrationsprogrammet
administrationsprogrammet
och
och
och
Ung
Ung
Ung
FöreFöreFöretagsamhet
tagsamhet
tagsamhet
möjlighet
möjlighet
möjlighet
attatt
att
vara
vara
vara
kreativ
kreativ
kreativ
och
och
och
skapa
skapa
skapa
din
din
din
egen
egen
egen
affärsidé
affärsidé
affärsidé
som
som
som
dudu
du
sedan
sedan
sedan
driver
driver
driver
under
under
under
ettett
ett
skolår.
skolår.
skolår.
Du
Du
Du
fårfår
får
även
även
även
kontakt
kontakt
kontakt
med
med
med
näringslivet
näringslivet
näringslivet
och
och
och
företagande.
företagande.
företagande.
700
700
700
p pp
Vill
Vill
Vill
du
du
du
veta
veta
veta
mer?
mer?
mer?
Ring
Ring
Ring
eller
eller
eller
maila
maila
maila
oss!
oss!
oss!
Gymnasiegemensamma
Gymnasiegemensamma
Gymnasiegemensamma
ämnen
ämnen
ämnen
600
600
600
p ppProgramfördjupning
Programfördjupning
Programfördjupning
Krister
Krister
Krister
Holm,
Holm,
Holm,
syv
syv
syv
0950-163
0950-163
0950-163
08
08
08
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Monica
Monica
Monica
Norén,
Norén,
Norén,
rektor
rektor
rektor
0950-168
0950-168
0950-168
12
12
12
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Läs och lär, din chans finns här
- i Lycksele!
HandelsHandelsHandels-och
och
och
administrationsprogrammet
administrationsprogrammet
administrationsprogrammet
Gymnasiegemensamma
Gymnasiegemensamma
Gymnasiegemensamma
ämnen
ämnen
ämnen
600
600
600
pppProgramfördjupning
Programfördjupning
Programfördjupning
700
700
700
ppp
HandelsHandelsHandels-och
och
och
administrationsprogrammet
administrationsprogrammet
administrationsprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Programfördjupning
700 p
Handels- och
administrationsprogrammet
Läs
Läs
Läsoch
och
ochlär,
lär,
lär,din
din
dinchans
chans
chansfinns
finns
finnshär
här
här
---iiiLycksele!
Lycksele!
Lycksele!
Läs och lär, din chans finns här
- i Lycksele!
Tannbergsskolan
Tannbergsskolan
Tannbergsskolan
är den
ärärden
största
denstörsta
största
gymnasieskolan
gymnasieskolan
gymnasieskolan
i Västerbottens
i Västerbottens
i Västerbottens
inland
inland
inland
ochoch
belägen
ochbelägen
belägen
i Lycksele.
i Lycksele.
i Lycksele.
Skolan
Skolan
Skolan
erbjuder
erbjuder
erbjuder
flertalet
flertalet
flertalet
av av
gymnasieskolans
avgymnasieskolans
gymnasieskolans
program;
program;
program;
BA,BA,
BF,
BA,BF,
EE,
BF,EE,
EK,
EE,EK,
ES,
EK,ES,
FT,
ES,FT,
HA,
FT,HA,
HT,
HA,HT,
HU,
HT,HU,
HV,
HU,HV,
IM,
HV,IM,
IN,
IM,IN,
NA,
IN,NA,
NB,
NA,NB,
RL,
NB,RL,
SA,
RL,SA,
TE
SA,TE
och
TEoch
VO
ochVO
och
VOoch
och
Gymnasiesärskolan.
Gymnasiesärskolan.
Gymnasiesärskolan.
Inom
Inom
Inom
skolan
skolan
skolan
finns
finns
finns
också
också
också
specialidrottsutbildning
specialidrottsutbildning
specialidrottsutbildning
inom
inom
inom
fotboll,
fotboll,
fotboll,
ishockey
ishockey
ishockey
ochoch
skidor.
ochskidor.
skidor.
Dessutom
Dessutom
Dessutom
finns
finns
finns
Komvux
Komvux
Komvux
integrerat
integrerat
integrerat
i verksamheten.
i verksamheten.
i verksamheten.
Totalt
Totalt
Totalt
harhar
skolan
harskolan
skolan
ca ca
800
ca800
gymnasieelever
800gymnasieelever
gymnasieelever
ochoch
ca
ochca
300
ca300
Komvuxelever.
300Komvuxelever.
Komvuxelever.
I Lycksele
I Lycksele
I Lycksele
är det
ärärdet
lätt
detlätt
att
lättatt
skaffa
attskaffa
skaffa
bostad,
bostad,
bostad,
antingen
antingen
antingen
i skolans
i skolans
i skolans
elevhem
elevhem
elevhem
eller
eller
eller
i egen
i egen
i egen
lägenhet.
lägenhet.
lägenhet.
Avstånden
Avstånden
Avstånden
till centrum,
tilltillcentrum,
centrum,
skola
skola
skola
ochoch
friluftsaktiviteter
ochfriluftsaktiviteter
friluftsaktiviteter
är korta.
ärärkorta.
korta.
DetDet
finns
Detfinns
finns
också
också
också
ett ett
bra
ettbra
utbud
brautbud
utbud
av av
kulturavkulturkulturochoch
föreningsaktiviteter
ochföreningsaktiviteter
föreningsaktiviteter
för för
ungdomar.
förungdomar.
ungdomar.
Tannbergsskolan är den största gymnasieskolan i Västerbottens inland och belägen i Lycksele. Skolan erbjuder flertalet
av gymnasieskolans program; BA, BF, EE, EK, ES, FT, HA, HT, HU, HV, IM, IN, NA, NB, RL, SA, TE och VO och
Gymnasiesärskolan. Inom skolan finns också specialidrottsutbildning inom fotboll, ishockey och skidor. Dessutom finns Komvux
integrerat i verksamheten. Totalt har skolan ca 800 gymnasieelever och ca 300 Komvuxelever. I Lycksele är det lätt att skaffa
bostad, antingen i skolans elevhem eller i egen lägenhet. Avstånden till centrum, skola och friluftsaktiviteter är korta. Det finns
också ett bra utbud av kultur- och föreningsaktiviteter för ungdomar.