Jobbmöjligheter i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER
i Örebro län 2015
1
Jobbmöjligheterna i länet blir fler
Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var
du har störst möjlighet att få jobb under 2015. Möjligheterna till att få ett jobb ser
något bättre ut än tidigare. Jobben kommer främst att finnas inom den privata och
offentliga tjänstesektorn.
Arbetsmarknaden förbättras
Det sker en viss förbättring i omvärlden och
detta påverkar arbetsmarknaden i Örebro län
positivt. De företag som exporterar mycket är
beroende av hur läget utvecklas i framför allt
Europa. Med ett bättre läge i Europa kommer
exporten öka, vilket leder till en bättre arbetsmarknad. Industrin fortsätter dock att gå något
trögt även det här året, trots förbättringarna i
ekonomin. Antalet personer som får jobb under
2015 förväntas öka och det bidrar till att arbetslösheten minskar. Ökningen varierar mellan
olika branscher och yrken. Inom industrin
förväntas antalet jobb förbli oförändrat och det
drabbar vissa yrkesområden, så som tillverkning, drift och underhåll. Det är inom den
privata och offentliga tjänstesektorn flest jobb
tillkommer. Här finns störst jobbchanser för dig
som söker ett arbete.
Utbildning ökar dina jobbchanser
Jobben där det krävs en högre utbildning blir
allt fler. Samtidigt minskar antalet jobb där
det inte behövs en specifik utbildning. Har du
slutbetyg från gymnasiet ökar dina jobbchanser
väldigt mycket. Har du dessutom erfarenhet
inom ditt område ökar dina jobbmöjligheter
ännu mer. Bland de jobb som inte kräver någon särskild utbildning är konkurrensen ofta
väldigt hög. Det gör att möjligheterna till jobb
inom dessa yrken är betydligt lägre. Körkort
behövs inom många yrken. Du har också större
jobbchanser om du är beredd på att flytta eller
pendla.
Kort om Jobbmöjligheter 2015
2
Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2014.
Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats.
De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.
Här arbetar flest idag
Bilden visar hur alla anställda i Örebro län fördelar sig mellan olika yrkesområden. Flest personer
arbetar inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Nästan lika många arbetar inom försäljning,
hotell, restaurang och service. Det är dock ett stort och spretigt yrkesområde som rymmer allt ifrån
säljare i livsmedelsbutiker till brandmän och städare. Bara 2 av 100 arbetar med jord- eller skogsbruk
i någon form.
Andelen anställda per yrkesområde i Örebro län
20%
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
18%
Försäljning, hotell, restaurang och service
Tillverkning, drift och underhåll
15%
11%
Ekonomi, administration, kultur och media
Utbildning
7%
Transport
7%
Data, teknik och naturvetenskap
6%
5%
Bygg och anläggning
Naturbruk
2%
Andelen anställda och egenföretagare per yrke (2012, Örebro län 16–64 år) Källa: SCB
3
Tillverkning, drift och underhåll
Bilmekaniker
Distributionselektriker
Installationselektriker
Larmtekniker
Lastbilsmekaniker
Maskinreparatörer
Styr- och reglertekniker
Elmontörer
Fastighetstekniker
Lackerare
Låssmeder
Slaktare
Styckare
Svetsare
CNC-operatörer
Maskinoperatörer,
livsmedelsindustri
Maskinoperatörer, trävaruindustri
Montörer, el- och teleutrustning
Processoperatörer,
kemisk basindustri
Tillverkning, drift och underhåll
Det osäkra läget som fortfarande råder i ekonomin påverkar främst industrin, vilket gör att jobben inom tillverkning, drift och underhåll drabbas i
stor utsträckning. Jobben förväntas varken bli fler eller färre under 2015.
Industrin tar till viss del in personal från bemanningsföretag, så vill du öka
dina jobbmöjligheter är det bra att ta kontakt med dessa företag. Även om
läget för industrin fortsätter att vara tufft kommer det ändå finnas jobb att
söka. Yrken inom tillverkning, drift och underhåll ställer ofta krav på att du
genomfört en gymnasieutbildning med yrkesinriktning. I vissa fall krävs
dessutom någon mer utbildning som är inriktad specifikt mot det yrke du
söker. Ofta efterfrågas även några års erfarenhet av yrket.
Söker du dig till detta område är tunnplåtslagare ett yrke som efterfrågas,
där arbetsgivarna ofta har svårt att rekrytera. Även som styr- och reglertekniker har du goda chanser till jobb då det finns få personer med den
kompetensen. Söker du jobb som lastbilsmekaniker är jobbchanserna goda.
Särskilt goda är de om du har kunskaper i de senaste metoderna i exempelvis felsökning. Som svetsare bör du ha alla licenser giltiga för att lättare få
ett jobb. Söker du jobb som CNC-operatör efterfrågas erfarenhet och breda
kunskaper inom programmering av maskinerna.
Vill du arbeta som maskinoperatör av något slag bör du vara beredd på
hög konkurrens om jobben. Många söker sig till yrket vaktmästare och det
är därför hög konkurrens även här. Om du breddar dina kompetenser inom
exempelvis VVS-teknik och el kan du ha större chans till jobb här.
Vaktmästare
4
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Data, teknik och naturvetenskap
Inom det här yrkesområdet finns en mängd olika yrken med många
lediga arbeten. Inom IT-området är det ofta högskoleutbildad personal med erfarenhet som efterfrågas. Detta eftersom du behöver vara
självgående i dina arbetsuppgifter. Erfarenhet av projektledning är
meriterande och i många fall ett krav. Har du kunskaper inom vissa
programmeringsspråk ökar det jobbchanserna. Yrkesområdet utvecklas ständigt så det är nödvändigt att du håller dig uppdaterad på den
senaste tekniken för att öka dina jobbmöjligheter.
Mjukvaru- och systemutvecklare är exempel på ett yrke där du har
goda chanser till jobb. Söker du som helpdesktekniker/supporttekniker ökar dina chanser till jobb om du har kunskap för att svara på
komplicerade frågor inom specifika datasystem.
Inom det tekniska området är också möjligheterna till jobb goda om
du är vidareutbildad. Här krävs oftast en eftergymnasial utbildning
för att kunna få anställning, då det till stor del handlar om kvalificerade yrken. Främst är det olika ingenjörsyrken som efterfrågas. Är
du civilingenjör med maskinteknisk inriktning har du särskilt goda
möjligheter till jobb. Inom övriga ingenjörsyrken efterfrågas det också
personal och inte heller här är konkurrensen särskilt hög. Dina chanser till jobb som civilingenjör eller ingenjör ökar om du har erfarenhet
inom yrket.
Är du nyutexaminerad kan du skaffa dig erfarenhet genom att ta ett
jobb på en något lägre kvalifikationsnivå än det du utbildat dig till. Är
du i slutet av dina studier så ökar du chanserna till jobb om du gör ett
examensarbete åt ett specifikt företag. Det gäller inom hela yrkesområdet men särskilt inom IT.
Data, teknik och naturvetenskap
Civilingenjörer, bygg och
anläggning
Civilingenjörer, elkraft
Civilingenjörer, kemi
Civilingenjörer, maskin
Drifttekniker, IT
Elingenjörer och eltekniker
Helpdesktekniker/
Supporttekniker
IT-arkitekter
Maskiningenjörer och
maskintekniker
Mjukvaru- och systemutvecklare
Systemförvaltare/
Systemadministratörer
Testare och testledare
VVS-ingenjörer
Arkitekter
Biomedicinska analytiker
Flygtekniker
Logistiker
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer
5
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Transport
Bussförare
Lastbilsförare
Transportledare
Godshanterare och expressbud
Lokförare
Taxiförare
Brevbärare
Lagerarbetare
Truckförare
Tågvärdar
Bygg och anläggning
Betongarbetare
Byggnadsplåtslagare
Golvläggare
Murare
VVS-montörer
Anläggningsarbetare
Anläggningsmaskinförare
Träarbetare/Snickare
Grovarbetare inom bygg och
anläggning
Målare
Transport
Med ett lite osäkert ekonomiskt läge i framförallt Europa kommer
antalet jobb inom transport vara oförändrat under 2015. Inom yrkesområdet finns det en blandning av enklare och mer avancerade yrken
som kräver utbildning på minst gymnasial nivå.
Örebro är en viktig transportregion där det finns goda chanser till
jobb som lastbilsförare. Söker du som bussförare är det också goda
chanser till jobb. Du bör dock vara beredd på att jobba delade turer
inom yrket. För båda föraryrkena är chansen större om du har erfarenhet och alla certifikat, exempelvis ADR (farligt gods) och yrkeskompetensbevis.
Mindre goda möjligheter till jobb har du som söker som truckförare
eller lagerarbetare, då många söker sig till dessa yrken. Vill du arbeta
som truckförare underlättar det om du har samtliga truckkort.
Bygg och anläggning
Byggandet av bostäder i länet förväntas öka 2015 och inom anläggningssidan förväntas också något bättre tider. Söker du jobb inom
bygg och anläggning bör du tänka på att det finns färre jobb under
vinterhalvåret. För att få jobb på en byggarbetsplats ställs det krav
på utbildning och ett antal genomförda lärlingstimmar samt godkänt
yrkesteoretiskt prov. Det finns möjligheter till jobb men oftast ställs
det krav på erfarenhet. Lärlingar efterfrågas i dagsläget inte i stor omfattning. Detta gäller exempelvis lärlingar som utbildat sig till träarbetare/snickare.
VVS-montörer med erfarenhet har goda chanser till jobb. Söker du
som betongarbetare har du goda chanser till jobb då det är få som
utbildar sig till det. Det är mindre goda jobbmöjligheter om du söker
som grovarbetare inom bygg och anläggning, då det är ett yrke som
försvinner allt mer. Yrkena i tabellen avser inte lärlingar.
6
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Utbildning
Antalet barn och ungdomar påverkar efterfrågan på personal inom utbildningsområdet. Personalbristen är stor och den väntas öka, särskilt
inom förskolan och de lägre årskurserna i grundskolan. Det beror på
att antalet barn i dessa årskullar ökar och på att pensionsavgångarna
inom dessa yrken är höga.
Du behöver ha en eftergymnasial utbildning inom det yrke du söker
dig till. Viktigt att tänka på är kravet på lärarlegitimation som finns
för lärare. Söker du jobb som gymnasielärare i allmänna ämnen är
det störst chans inom matematik och naturvetenskapliga ämnen.
Grundskollärare är det också brist på, under 2015 gäller det särskilt
inom grundskolans senare år. Är du utbildad specialpedagog är dina
chanser till jobb goda då det behövs fler inom yrket. Söker du jobb som
lärare inom estetiska och praktiska ämnen är möjligheterna till jobb
medelgoda. De är något mindre goda om du har inriktningen bild- eller medialärare.
Utbildning
Naturbruk
Yrkesområdet naturbruk som omfattar jord- och skogsbruk är inte
stort. Det går ganska tungt för jordbruket och förväntningarna på
framtiden är inte särskilt höga. På grund av det läge som råder söks
inte så mycket personal till naturbruket och jobbmöjligheterna är därför mindre goda. Väljer du att söka dig hit är det en stor fördel att ha
gått naturbruksgymnasium samt att du har viss erfarenhet.
Söker du jobb som skogsmaskinförare är det bättre möjligheter till
jobb i länets norra delar. För yrket krävs olika certifikat och du bör
kunna arbeta självständigt. Arbetsmarknaden är mindre god för trädgårdsarbetare och skogsarbetare. Söker du som skogsarbetare är det
ett krav att du har motorsågskörkort.
Naturbruk
Fritidspedagoger
Förskollärare
Gymnasielärare i allmänna ämnen
Gymnasielärare i yrkesämnen
Lärare i grundskolans senare år
Lärare i grundskolans tidigare år
Specialpedagoger
Universitets- och högskolelärare
Lärare i estetiska och praktiska
Trafiklärare
Skogsmaskinförare
Skogsmästare
Djuruppfödare/Djurskötare
Lantmästare
Maskinförare, lantbruk
Parkarbetare
Skogsarbetare
Trädgårdsarbetare
7
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Försäljning, hotell, restaurang och service
Bagare/Konditorer
Kockar
Telefonförsäljare
Banktjänstemän
Baristor/Cafébiträden
Brandmän
Fastighetsmäklare
Frisörer
Företagssäljare
Inköpare
Marknadsanalytiker och
marknadsförare
Servitörer
Väktare
Bilförsäljare
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Köks- och restaurangbiträden
Massörer
Receptionister
Resesäljare
Städare
Försäljning, hotell, restaurang och service
Är du ung och mindre erfaren är det större möjligheter till jobb inom
detta yrkesområde än inom många andra. Även om det inte är goda
jobbmöjligheter inom alla yrken är det här som många personer börjar
sitt arbetsliv. Handeln i Örebro län kommer anställa fler under 2015
och som oerfaren är det inom dagligvaru- och detaljhandeln du har
störst chans till jobb. Konkurrensen är hård då många söker jobb inom
försäljning, men det är samtidigt hög personalomsättning. De som slutar behöver ersättas löpande. Här efterfrågas serviceinriktad personal.
Inom hotell och restaurang förväntas också fler rekryteringar ske
under 2015, så här kan du ha en god chans att bli anställd. Goda jobbmöjligheter har du som är utbildad och erfaren kock, speciellt om du
är specialiserad inom något särskilt kök. Ofta är det olika utländska
kök som efterfrågas.
Det är medelgoda jobbmöjligheter inom flera yrken. Söker du jobb
som frisör har du bättre chanser till jobb om du har gesällbrev. Söker
du som företagssäljare ökar dina chanser till jobb om du kan andra
europeiska språk, exempelvis tyska. Fastighetsmäklare har medelgoda
chanser till jobb men här är omsättningen på personal hög vilket gör
att det behövs personal. Vill du arbeta som fastighetsmäklare bör du
vara beredd på att jobba för en provisionsbaserad lön samt kvällar och
helger. Det är mindre goda möjligheter till jobb som försäljare inom
fackhandeln men om du har en god produktkunskap inom området
ökar jobbchanserna. Servicekänsla är ofta ett krav.
8
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Ekonomi, administration, kultur och media
Yrken inom ekonomi, administration, kultur och media är inte lika
känsliga när konjunkturen svänger upp eller ner. Jobbmöjligheterna
här påverkas mer av pensionsavgångar och antalet som utbildar sig
inom området. Många yrken inom området kräver en högskoleutbildning men i vissa fall räcker det med en gymnasieutbildning. Flera av
yrkena finns representerade inom i stort sett alla branscher, exempelvis jurister, informatörer och ekonomer.
Konkurrensen är hög inom flera yrken, då många utbildar sig inom
dessa områden. Som nyutexaminerad kan du behöva ta jobb som
kräver lägre utbildning än den du har för att få erfarenhet. Det gäller
exempelvis om du vill jobba som revisor, där erfarenhet efterfrågas.
Det är goda jobbmöjligheter om du söker som medicinsk sekreterare eller redovisningsekonom. Som medicinsk sekreterare bör du
ha genomgått den nya utbildningen och även som nyutexaminerad är
jobbchanserna goda. Vill du jobba med redovisning ökar dina chanser om du kan olika programvaror inom ekonomi och är trygg inom
bokföring.
Du har mindre goda möjligheter till jobb som exempelvis personaltjänsteman och ekonomiassistent. Konkurrensen bland dessa jobb är
hög då många söker sig hit. Många som arbetar som ekonomiassistenter eller löne- och personalassistenter har en gymnasieutbildning. Ett
bra sätt att öka sina jobbmöjligheter inom dessa yrken är att skaffa sig
en bred kompetens som sträcker sig över redovisning, löne- och personalfrågor. Söker du jobb som administratör eller sekreterare ökar du
dina jobbchanser om du har breda kunskaper. Dessa kunskaper kan
exempelvis vara språk och IT.
Ekonomi, administration, kultur och media
Medicinska sekreterare
Redovisningsekonomer
Revisorer
Controllrar
Handläggare/Utredare, offentlig
förvaltning
Informatörer
Jurister
Löne- och personalassistenter
Administratörer och sekreterare
Bibliotekarier
Ekonomiassistenter
Försäkringstjänstemän
Personaltjänstemän
Speditörer
Studie- och yrkesvägledare
9
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Apotekare
Barnmorskor
Biståndsbedömare
Geriatriksjuksköterskor
Läkare
Operationssjuksköterskor
Optiker
Receptarier
Röntgensjuksköterskor
Sjuksköterskor (Grundutbildade)
Socialsekreterare
Tandhygienister
Tandläkare
Arbetsterapeuter
Sjukgymnaster
Skötare
Undersköterskor
Veterinärer
Barnskötare
Behandlingsassistenter
Fritidsledare
Personliga assistenter
Vårdbiträden
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Det här yrkesområdet innehåller flera yrken där det under 2015 förväntas bli mycket enkelt att hitta jobb. Arbetsgivarna har ofta svårt att
hitta nog med personal inom hälso- och sjukvård, så här har du som
är utbildad inom området möjlighet att finna jobb.
Är du utbildad sjuksköterska, såväl grundutbildad som specialistutbildad, har du goda möjligheter till jobb. Även för yrken som läkare,
receptarie och psykolog ser det positivt ut och möjligheterna till jobb
är goda. Det finns färre utbildade inom dessa yrken än vad som behövs
i dagsläget. Likaså för optiker ser chanserna goda ut då många i yrket
är äldre och ska gå i pension.
Mindre goda jobbmöjligheter har du inom yrken som inte ställer lika
höga krav på vidareutbildning, till exempel skötare och personlig assistent. En undersköterskeutbildning ger dig dock bättre chanser till
jobb inom dessa yrken. Även körkort ökar dina chanser. Söker du jobb
som undersköterska har du bättre möjligheter till jobb om du har en
utbildning från vård- och omsorgsprogrammet.
Inom socialt arbete är jobbmöjligheterna för de flesta yrken generellt
mindre goda till medelgoda Det finns dock yrken där det är enklare
att få jobb. Inom yrkesområdet återfinner du bland annat yrken som
biståndsbedömare, fritidsledare och socialsekreterare. Söker du som
biståndsbedömare bör du ha förmågan att förstå andra människors
livssituation. Erfarenhet av att jobba med äldre kan öka dina möjligheter till jobb. Här kan du ibland behöva ta svåra beslut som påverkar en
annan människa väldigt mycket. Söker du jobb som behandlingsassistent ökar dina chanser avsevärt om du är erfaren samt har körkort.
10
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Vilket yrke väljer du?
Det finns omkring 5 000 olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt
hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem.
Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer.
I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke.
www.arbetsformedlingen.se/yrkesfilmer.
”Att stödja det friska
är en stor del av arbetet.”
Sandra Schubert, undersköterska.
”Roligast är att skapa själva produkten,
se den lanseras och få feedback
av användarna.”
Alek Åström, apputvecklare
Låt Yrkeskompassen vägleda dig
I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken.
Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt
för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och
på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna!
www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen
11
Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser.
Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig.
Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete.
Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet.
Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt.
Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb.
För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn
till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden.
På arbetsformedlingen.se/yrkenA-O kan du ta reda på mer.
Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken.
Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval.
Ring oss på 0771-416 416 och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling.
Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på
arbetsformedlingen.se/alternativaformat.
12
Arbetsförmedlingen 2015-01. Framsida: Scandinav, fotograf Tomas Adolfsén, Bild: Johnér Bildbyrå, Linda Broström
SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB