Kapitalskyddade placeringar

Marknadsföringsmaterial februari 2015
Ett tryggt sparande med
möjlighet till hög avkastning
Kapitalskyddade placeringar nr 82
för privatpersoner och företag
Sista dag för
Sista
förköp
köp
20 mars
2015
25
april 2014
”Tillväxt och centralbankspolitik kommer att visa
vägen för marknaderna även 2015.”
Året har börjat på samma sätt som det förra slutade, med en relativt volatil, kursrörlig, miljö
och en fortsatt positiv trend uppåt. Prisfallet på olja, geopolitiska störningar och centralbankernas agerande är faktorer som är i fokus i dagsläget.
Vår syn är att det finns fortsatta möjligheter, men att utvecklingen kommer att skilja sig åt
mellan de olika tillgångsslagen. Förra årets stora överraskning var att räntorna fortsatte
att sjunka. Möjligheten att den trenden ska hålla i sig är begränsad, med dagens extremt
låga räntenivåer. Givet att den globala ekonomin inte går in i väggen, tror vi helt enkelt inte
att räntorna kommer att sjunka ytterligare.
Även om tillväxten inte förväntas bli särskilt stark de kommande åren bedömer vi att den
kommer att hålla sig kring snittet för de senaste 20 åren, runt 3,5 procent per år. Vi anser
att den nivån är tillräcklig för att stödja en fortsatt vinsttillväxt i bolagen, och därmed ge bra
förutsättningar för aktier. En annan viktig faktor är centralbankernas agerande. De har varit
i fokus länge och kommer så att förbli. Även här finns en viss skillnad mellan olika regioner.
Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, har avslutat sina kvantitativa lättnader
och kommer med största sannolikhet att höja räntan under 2015. Samtidigt stimulerar den
europeiska centralbanken, ECB, och Bank of Japan ekonomin kraftigt. ECB signalerade
även kommande tillgångsköp vid mötet i slutet av januari. Schweiz mycket överraskande
drag att slopa ”peggen”, bindningen, mot euron skakade om marknaden och kan få ytterligare konsekvenser, framför allt i Europa. I tillväxtländerna börjar en räntehöjningscykel att
lida mot sitt slut och vissa länder kan genomföra lättnader framöver. Till exempel har Kina
nyligen sänkt sin styrränta, medan andra, som Ryssland och Brasilien, går motsatt väg.
Tillväxt och centralbankspolitik kommer att visa vägen för marknaderna även 2015.
Fundamentalt ser det ändå hyggligt ut i år. Vi tror dock det blir svårt att upprepa de avkastningstal som genererades 2014, framför allt när det gäller obligationer. Vår rekommendation
är att taktiskt fokusera lite extra på aktier, som fortsatt är vår favorit inom tillgångsslagen.
Michael Livijn
Strateg, Nordea Sverige
Vanliga frågor och svar om våra kapitalskyddade placeringar
2
Vad är en kapitalskyddad placering?
En kapitalskyddad placering är ett tryggt sparande med
möjlighet till hög avkastning. Varje månad ger vi ut nya
kapitalskyddade placeringar som är baserade på Nordeas
aktuella marknadssyn. Placeringarna kan vara kopplade
till aktiemarknaden, valutamarknaden eller någon annan
finansiell marknad. De kapitalskyddade placeringarna
erbjuds normalt som två alternativ, Trygg och Chans.
Måste jag behålla placeringarna hela löptiden?
Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd
löptid, vilken oftast är mellan två och sex år. Men du binder
inte dina pengar. De kapitalskyddade placeringarna är
börsnoterade och det gör att du under normala marknadsförhållanden kan sälja dem när du vill under löptiden, på
samma sätt som du handlar aktier. Det är viktigt att veta
att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen.
För vem passar kapitalskyddade placeringar?
Kapitalskyddade placeringar passar privatpersoner och
företag som vill spara tryggt till låg risk och samtidigt ha
möjlighet till hög avkastning.
Finns det några risker?
Att spara i Nordeas kapitalskyddade placeringar är tryggt
och sparformen har låg risk. De placeringar som kallas för
Trygg har lägre risk än de som heter Chans, men Chans har
större möjlighet till högre avkastning. På sidan 14 kan du
läsa mer om riskerna med Kapitalskyddade placeringar nr 82.
Placeringsalternativ just nu
Aktieobligation Europa
Europa har startat året bra, till skillnad från 2014. Vår syn är fortsatt positiv, då det finns flera faktorer som
talar för en hygglig utveckling för den europeiska aktiemarknaden framöver. Bland dessa hittar vi en potential till högre bolagsvinster.
Aktieobligation Europa är kopplad till utvecklingen i iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50 Index
(EUR). Indexet omviktas månadsvis och består av 50 stora likvida europeiska aktier som ger utdelning den
närmaste tiden och som historiskt haft låg volatilitet.
Sid 6
Aktieobligation Globala bolag
Den globala återhämtningen efter finanskrisen fortsätter. Ännu har vi inte gått in i en renodlad expansionsfas,
utan vi bedömer att tillväxten kommer att hamna runt tre och en halv procent per år de närmaste åren. Fjärran
från nivåerna före nämnda finanskris, men ändå tillräckligt för att ge goda förutsättningar för en fortsatt vinsttillväxt i bolagen.
Aktieobligation Globala bolag är kopplad till utvecklingen i en likaviktad aktiekorg med tio börsnoterade bolag.
Sid 8
Aktieobligation Olja och Energi
Det senaste halvårets oljeprisfall har skapat stora rubriker. Prisnedgången har varit över 50 procent. Innebär
detta att det nu är köpläge i energirelaterade tillgångar, eller är nya prisfall att vänta? Vi tycker att det finns
en hel del som talar för ett stigande oljepris de kommande åren.
Aktieobligation Olja och Energi är kopplad till utvecklingen i en likaviktad aktiekorg med sju börsnoterade bolag.
Sid 10
Korta fakta
Kapitalskyddad placering
Pris per post
1
2
Du får minst tillbaka Preliminär
(nominellt belopp) 1deltagandegrad 2
Löptid
Aktieobligation Europa Chans102
Aktieobligation Europa Chans110
10 200 kr
11 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
45 %
135 % 6 år 6 år
Aktieobligation Globala bolag Chans 110
11 000 kr
10 000 kr
140 %
3 år
Aktieobligation Olja och Energi Chans110
11 000 kr
10 000 kr
110 % 6 år
Förutsätter att Nordea har tillräcklig betalningsförmåga på återbetalningsdagen.
Deltagandegraderna fastställs senast den 30 mars 2015.
3
Kapitalskyddade placeringar – du tjänar
på uppgång och är trygg vid nedgång
I Sverige har vi en lång tradition av att äga aktier, både direkt och via fonder. Faktum är att Sverige har högst andel
aktieägare i världen. Att spara i aktier har över tid gett en bra avkastning, men risken är hög och när aktiemarknaden
faller förlorar du pengar.
I tider när börsen faller har vi nog alla tänkt tanken att vi gärna hade sparat pengar i en placering som ökar i värde när
börsen stiger, men som inte minskar i värde när börsen faller. Eller att risken åtminstone var begränsad.
Den önskade sparformen ovan är ingen omöjlighet, den finns faktiskt redan. Aktieobligationen, som den kallas, är vår
vanligaste kapitalskyddade placering. Med våra aktieobligationer kan du tjäna pengar på en uppgång och samtidigt
vara trygg vid nedgång.
Så här fungerar kapitalskyddade placeringar
Kapitalskyddade placeringar består av två delar, en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en
marknad, i aktieobligationens fall aktiemarknaden.
Obligationen står för tryggheten. Aktiedelen i sin tur gör
att du kan få avkastning när börsen stiger. Kombinationen
av de två delarna gör att du kan tjäna pengar, samtidigt
som ditt kapital är skyddat.
Alla våra aktieobligationer har en bestämd löptid, vilken
oftast är mellan två och sex år. Aktieobligationen säljs i
sin enklaste form för 10 000 kronor per post (per styck).
Detta belopp, som vi kallar nominellt belopp, får du tillbaka
även om börsen skulle falla. Det nominella beloppet är
alltså skyddat.
När du köper en kapitalskyddad placering betalar du ett
courtage på normalt 2 procent på priset.
Så här beräknas avkastningen
Låt oss anta att du köpt en aktieobligation för nominellt
10 000 kronor. När löptiden är slut beräknas hur mycket
pengar du får tillbaka.
Om aktiemarknaden har fallit får du ändå tillbaka hela ditt
nominella belopp, 10 000 kronor per post.
Om aktiemarknaden har stigit får du tillbaka mer än 10 000
kronor per post. Hur mycket mer du får, din avkastning, beror
4
dels på hur mycket marknaden har stigit under löptiden, dels
på hur stor aktieobligationens så kallade deltagandegrad är.
En deltagandegrad på 100 procent innebär att du får tillgodoräkna dig hela uppgången på marknaden. Är deltagandegraden lägre än 100 procent får du mindre än den
faktiska uppgången och är deltagandegraden högre än
100 procent får du mer än den faktiska uppgången.
Vi erbjuder flera olika kapitalskyddade placeringar
Våra andra kapitalskyddade placeringar, till exempel valutaobligationer och råvaruobligationer, fungerar på samma
sätt som aktieobligationer, men är kopplade till valutarespektive råvarumarknaden istället för aktiemarknaden.
Du kan enkelt handla under löptiden
En vanlig fråga kring kapitalskyddade placeringar är om
de måste behållas hela löptiden. Så är det inte. De har en
bestämd löptid, men du kan under normala marknadsförhållanden sälja när du vill. Väljer du att sälja före löptidens
slut betalar du courtage. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet.
Risker
Det finns risker som är förknippade med köp av kapitalskyddade placeringar. På sidan 14 kan du läsa om dessa.
Du kan ofta välja mellan Trygg och Chans
Vill du vara Trygg …
… eller vill du ta en Chans
Trygg passar dig som inte vill riskera några av de pengar
du placerar. Trygg kostar 10 000 kronor för en post på
nominellt 10 000 kronor. När du köper en kapitalskyddad
placering Trygg har du alltså möjlighet att tjäna pengar,
samtidigt som du vet att du får tillbaka ditt placerade
belopp om marknaden faller.
Chans passar dig som är villig att betala lite extra, en
så kallad överkurs. Överkursen gör att du får en högre
deltagandegrad och har då möjlighet att tjäna ännu mer
pengar. Vanligtvis är överkursen mellan 2–10 procent
(200 –1 000 kr) per post på nominellt 10 000 kronor.
Om marknaden faller förlorar du överkursen.
Möjlig
avkastning
Möjlig
avkastning
Överkurs
Marknadsdel
Marknadsdel
Arrangörsarvode
Arrangörsarvode
Nominellt
belopp
Obligation
Startdag
10 000 kr
Återbetalningsdag
minst 10 000 kr
Nominellt
belopp
Obligation
Startdag
11 000 kr
Återbetalningsdag
minst 10 000 kr
Räkneexempel Trygg
Anta att du köper 10 aktieobligationer för 10 000 kronor
styck, det vill säga för totalt 100 000 kronor plus courtage.
Räkneexempel Chans
Anta att du köper 10 aktieobligationer för 11 000 kronor
styck, det vill säga för totalt 110 000 kronor plus courtage.
Låt oss vidare anta att deltagandegraden fastställs till 70
procent och att aktiemarknaden stiger med 40 procent.
Då beräknas din avkastning så här:
100 000 kr × 70 % × 40 % = 28 000 kr
Det nominella beloppet är då 100 000 kronor och överkursen är 10 000 kronor. Låt oss vidare anta att deltagandegraden fastställs till 160 procent och att aktiemarknaden
stiger med 40 procent. Då beräknas din avkastning så här:
100 000 kr × 160 % × 40 % = 64 000 kr
Det du får tillbaka, ditt återbetalda belopp, blir alltså:
100 000 kr + 28 000 kr = 128 000 kr
Skulle marknaden däremot falla under perioden,
får du ändå tillbaka ditt nominella belopp, det vill säga
100 000 kronor.
Det du får tillbaka, återbetalt belopp, blir alltså:
100 000 kr + 64 000 kr = 164 000 kr
Skulle marknaden däremot falla under perioden, får du ändå
tillbaka ditt nominella belopp, det vill säga 100 000 kronor.
5
7
Aktieobligation Europa Chans102 och Aktieobligation Europa Chans110
Mycket talar för att de europeiska
bolagens vinster kommer att stiga
2014 ser det ut att ha vänt. Tredje kvartalets rapporter
indikerar en vinsttillväxt på runt fem procent i årstakt. Just
den relativa vinstpotentialen är mycket god i Europa och
det krävs inte mycket på tillväxtsidan för att den ska lyfta
ytterligare. Just nu är det exportsektorn som starkast
bidrar till vinsterna, men skulle tillväxten i Europa hamna
runt 1-1,5 procent får vinsterna även draghjälp från hemmamarknaden.
Ytterligare stöd kommer från den europeiska centralbanken, ECB, som har ökat sina stimulanser med kvantitativa
lättnader. Det tror vi i första hand kommer att gynna investerarna, via högre tillgångspriser. Till skillnad från USA ser
vi ingen större effekt i den europeiska reala ekonomin, utan
det är genom en svagare euro stimulanserna kommer att
märkas. Det får, med viss eftersläpning, bäring på bolagens
vinster. Rapporterna för fjärde kvartalet 2014 borde alltså
få en positiv effekt av detta.
Europa har startat året bra, till skillnad från 2014.
Vår syn är fortsatt positiv, då det finns flera faktorer som talar för en hygglig utveckling för den europeiska aktiemarknaden framöver. Bland dessa
hittar vi en potential till högre bolagsvinster.
Synen på Europa domineras av den svaga tillväxten och
risken för att den låga inflationen ska växla över i deflation. På sistone har också spänningarna inom euroområdet ökat, med Grekland i fokus. Men det gäller också att
ha rimliga förväntningar. Europa är ingen snabbväxande
region, och har inte varit det på länge. Snarare ska man
fokusera på bolagen, som man faktiskt investerar i. Och
där ser det bättre ut. Visst har vinstutvecklingen varit minst
sagt svag de senaste åren, till och med negativ, men under
Värderingsmässigt handlas Europa kring sin ”normala”
rabatt relativt andra utvecklade marknader. Vår syn är att
värderingen varken är hög eller låg.
Marknadsutsikter
+ Den europeiska marknaden har ett starkt stöd
från den europeiska centralbanken
+ De europeiska bolagen har en potentiellt hög
vinsttillväxt
– Makroekonomin i Europa är sämre än i övriga
västvärlden.
Aktieobligation Europa passar dig som ...
... tror på en uppgång på den europeiska aktiemarknaden de kommande sex åren. Nordea bedömer att det finns goda
möjligheter att de europeiska bolagen går en ljus framtid till mötes, då tillväxten i världen tar fart.
Aktieobligation Europa är en trygg placering som erbjuds i två alternativ, Chans102 och Chans110. Förutom aktieindexets
utveckling påverkas även en positiv avkastning av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. På nästa
sida kan du läsa mer om alternativen i Aktieobligation Europa.
6
Aktieobligation Europa
Aktieobligation Europa
Aktieobligation Europa har en löptid på sex år och är
kopplad till utvecklingen i aktieindexet iSTOXX® Europe
Next Dividend Low Risk 50 Index (EUR). Indexet omviktas månadsvis och består av 50 stora likvida europeiska
aktier som ger utdelning den närmaste tiden och som
historiskt haft låg volatilitet. Alla aktier i indexet riskviktas. Under rubriken Underliggande tillgång på sidan 12
hittar du mer information om indexet.
Aktieindexets utveckling de fem senaste åren*
140
120
100
Förutom utvecklingen i aktieindexet påverkas avkastningen även av valutakursförändringen mellan den svenska
kronan och euron. Se tabellerna nedan och på sidan 12
under rubriken Valuta. För att Chans110 ska ge en bättre
avkastning än Chans102 krävs det att det underliggande indexet stiger med mer än cirka 1,5 procent per år, om förhållandet mellan den svenska kronan och euron är oförändrat.
80
2011/02
2012/02
2013/02
2014/02
2015/02
*Källa: Bloomberg.
Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
Chans102
Fakta
Pris per styck
Minst tillbaka (nominellt belopp)
Preliminär deltagandegrad
10 200 kr
10 000 kr
45 %
6 år
2%
NBF ET82 A847A
Löptid
Courtage
Börskod
Så här kan det bli
Aktieindexets
Återbetalt Avkastning 3
utveckling 1belopp 2
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %
-20 %
13 600 kr
12 700 kr
11 800 kr
10 900 kr
10 000 kr
10 000 kr
Avkastning
per år 3
30,7 %
22,1 %
13,4 %
4,8 %
-3,9 %
-3,9 %
Återbetalt belopp
Återbetalt belopp
om försvagning 10 % 4 om förstärkning 10 % 5
4,6 %
3,4 %
2,1 %
0,8 %
-0,7 %
-0,7 %
13 240 kr
12 430 kr
11 620 kr
10 810 kr
10 000 kr
10 000 kr
13 960 kr
12 970 kr
11 980 kr
10 990 kr
10 000 kr
10 000 kr
Chans110
Fakta
Pris per styck
Minst tillbaka (nominellt belopp)
Preliminär deltagandegrad
11 000 kr
10 000 kr
135 %
6 år
2%
NBF EC82 A847B
Löptid
Courtage
Börskod
Så här kan det bli
Aktieindexets
Återbetalt Avkastning 3
utveckling 1belopp 2
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %
-20 %
20 800 kr
18 100 kr
15 400 kr
12 700 kr
10 000 kr
10 000 kr
85,4 %
61,3 %
37,3 %
13,2 %
-10,9 %
-10,9 %
Avkastning
per år 3
10,8 %
8,3 %
5,4 %
2,1 %
-1,9 %
-1,9 %
Återbetalt belopp
Återbetalt belopp
om försvagning 10 % 4 om förstärkning 10 % 5
19 720 kr
17 290 kr
14 860 kr
12 430 kr
10 000 kr
10 000 kr
21 880 kr
18 910 kr
15 940 kr
12 970 kr
10 000 kr
10 000 kr
Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning).
Baserat på preliminär deltagandegrad och att förhållandet mellan den svenska kronan och euron varit oförändrat under löptiden.
3
Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.
4
Återbetalt belopp om euron försvagas med 10 procent mot den svenska kronan.
5
Återbetalt belopp om euron förstärks med 10 procent mot den svenska kronan.
1
2
Aktieobligation Europa
7
Aktieobligation Globala bolag Chans110
Ökad tillväxt ger goda förutsättningar
för stigande bolagsvinster
där finns det stöd för fortsatta börsuppgångar globalt. Årets
vinsttillväxt väntas bli runt sex procent och vi bedömer att vi
kommer att få se en liknande siffra nästa år.
En faktor som kan hjälpa tillväxten ytterligare på traven är
det kraftigt lägre oljepriset, som i praktiken är en omfördelning av inkomster från producenter till konsumenter. En
negativ faktor av det fallande oljepriset är att det påverkar
vinsterna i energisektorn i fel riktning och fortsätter oljan
att falla kan det även få genomslag i de totala vinstestimaten. På sistone har oljepriset dock stabiliserats. Risken
är förstås att det stora prisfallet beror på att efterfrågan
sjunker, vilket minskar tillväxten. Hittills anser vi dock att
de positiva fördelarna överväger.
Den globala återhämtningen efter finanskrisen fortsätter. Ännu har vi inte gått in i en renodlad expansionsfas, utan vi bedömer att tillväxten kommer att
hamna runt tre och en halv procent per år de närmaste åren. Fjärran från nivåerna före nämnda finanskris, men ändå tillräckligt för att ge goda förutsättningar för en fortsatt vinsttillväxt i bolagen.
Tillväxttakten är ojämn i världen. USA är den region som
ligger längst fram, medan Europa och Japan släpar efter
något. Tillväxtländerna ser ut att stabiliseras efter en period
med avtagande tillväxt, men på en nivå som fortfarande
ligger klart över den i väst. Tillväxt i all ära, men det som
driver marknaden uppåt är trots allt bolagsvinsterna, och
Värderingsmässigt finns mindre stöd för fortsatta uppgångar. Fortsätter aktier uppåt gör de det för att bolagen
levererar bättre vinster, inte på förhoppningar om det. I
absoluta tal börjar aktievärderingen närma sig något höga
nivåer, men på en relativ bas, till exempel mot obligationer,
framstår aktier som fortsatt attraktiva. Ytterligare stöd för
globala aktier kommer från det faktum att stora kontanta
medel letar avkastning samt att centralbankerna förväntas
fortsätta driva en expansiv penningpolitik.
Marknadsutsikter
+ Stabil global tillväxt
+ Vinsterna i de ingående bolagen förväntas stiga i takt med att tillväxten i världen ökar
– Oroligheterna i Ukraina och i Mellanöstern kan störa den ekonomiska tillväxten.
Aktieobligation Globala bolag passar dig som ...
... tror på en bred uppgång på den globala aktiemarknaden de kommande tre åren. Nordea bedömer att det finns goda
möjligheter att världens aktiemarknader kommer att stiga framöver, då bolagen drar nytta av den globala tillväxtökningen.
Aktieobligation Globala bolag är en trygg placering som erbjuds i ett alternativ, Chans110. Förutom aktiekorgens utveckling påverkas även en positiv avkastning av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. På nästa
sida kan du läsa mer om Aktieobligation Globala bolag.
8
Aktieobligation Globala bolag
Aktieobligation Globala bolag
Aktieobligation Globala bolag har en löptid på tre
år och är kopplad till utvecklingen i en likaviktad korg
med tio börsnoterade bolag: Centrica, GlaxoSmithKline,
HSBC Holdings, Kellogg, Procter & Gamble, Repsol,
Sampo, Swiss Re, Telstra och Zurich Insurance Group.
För information om de underliggande bolagen, se under
rubriken Underliggande tillgång på sidan 12.
Aktiekorgens utveckling de fem senaste åren*
160
140
120
100
Om aktiekorgen exempelvis stiger med 40 procent får
du preliminärt 15 600 kronor per aktieobligation. Förutom utvecklingen i aktiekorgen påverkas avkastningen
även av valutakursförändringen mellan den svenska
kronan och euron. Se tabellen nedan och på sidan 12
under rubriken Valuta.
80
2011/02
2012/02
2013/02
2014/02
2015/02
*Källa: Bloomberg.
Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
Chans110
Fakta
Pris per styck
Minst tillbaka (nominellt belopp)
Preliminär deltagandegrad
11 000 kr
10 000 kr
140 %
3 år
2%
NBF GC82 A848
Löptid
Courtage
Börskod
Så här kan det bli
Aktiekorgens
Återbetalt Avkastning 3
utveckling 1belopp 2
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %
-20 %
21 200 kr
18 400 kr
15 600 kr
12 800 kr
10 000 kr
10 000 kr
88,9 %
64,0 %
39,0 %
14,1 %
-10,9 %
-10,9 %
Avkastning
per år 3
23,6 %
17,9 %
11,6 %
4,5 %
-3,8 %
-3,8 %
Återbetalt belopp
Återbetalt belopp
om försvagning 10 % 4 om förstärkning 10 % 5
20 080 kr
17 560 kr
15 040 kr
12 520 kr
10 000 kr
10 000 kr
22 320 kr
19 240 kr
16 160 kr
13 080 kr
10 000 kr
10 000 kr
Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning).
Baserat på preliminär deltagandegrad och att förhållandet mellan den svenska kronan och euron varit oförändrat under löptiden.
3
Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.
4
Återbetalt belopp om euron försvagas med 10 procent mot den svenska kronan.
5
Återbetalt belopp om euron förstärks med 10 procent mot den svenska kronan.
1
2
Aktieobligation Globala bolag
9
Aktieobligation Olja och Energi Chans110
Ett minskat utbud av olja borde,
allt annat lika, ge ett högre oljepris
vad som ligger bakom fallet är många, men en klart bidragande faktor är den ökade volymen i USA där man genom
att använda ny teknik har kunnat öka produktionen från
5,5 miljoner fat om dagen 2011 till nästan 10 miljoner i dag.
Lägg till att OPEC vid sitt möte i november förra året beslutade att inte skära ner sin produktion, vilket marknaden
förväntade. Det går dock inte att utesluta att en svagare
efterfrågan, från framför allt Asien, till viss del ligger bakom
prisfallet. Mot detta står det faktum att lägre energipriser
i de flesta fall är positivt för ekonomin och även om den
globala tillväxttakten inte är hög så är den ändå strax över
tre procent.
Det senaste halvårets oljeprisfall har skapat stora
rubriker. Prisnedgången har varit över 50 procent.
Innebär detta att det nu är köpläge i energirelaterade tillgångar, eller är nya prisfall att vänta?
I slutet av juni 2014 var oljepriset rekordhögt och ett fat olja
kostade då drygt 115 dollar. Sedan dess har priset fallit
kraftigt, och varit lägre än 50 dollar per fat. Energirelaterade tillgångar har också tagit mycket stryk och vinstestimaten har reviderats ned kraftigt. Till och med så kraftigt att det faktiskt påverkat de totala vinstestimaten för
flera marknader. Orsakerna till prisfallet är flera. I det långa
perspektivet styr utbud och efterfrågan prissättningen,
men frågan är vilket som är mest betydande. Det har nämligen stor betydelse för utvecklingen framöver. Om efterfrågan minskar är det en signal att aktiviteten i ekonomin
troligtvis saktar in, vilket sällan är positivt. Ett ökat utbud
är däremot generellt mer positivt än negativt. Analyserna om
I en situation med överutbud kommer de producenter som
har högst kostnader till slut slås ut, om kostnaderna ligger
över det aktuella marknadspriset. Resulterar detta i minskat utbud borde, allt annat lika, oljepriset stiga. Och med
tanke på hur snabbt och hur mycket priset fallit är en stabilisering i första hand, och stigande priser i andra hand, inte
alls otrolig framöver.
Aktieobligation Olja och Energi är kopplad till följande aktier:
BP, Chevron, ConocoPhillips, Kinder Morgan, Occidental
Petroleum, Repsol och Total. Bolagens aktiekurser har gått
ner kraftigt i takt med att oljepriset fallit. Skulle vi få se
ett stabiliserat eller stigande oljepris talar mycket för att
aktiekurserna kommer att stiga från dagens nivåer.
Marknadsutsikter
+ Oljeprisfallet har varit anmärkningsvärt stort
+ Den globala tillväxten är fortsatt hygglig
– Det är ofta stora rörelser i olje- och energisektorn.
Aktieobligation Olja och Energi passar dig som ...
... tror att oljepriset kommer att stiga de kommande sex åren. Ett förmodat minskat utbud talar för att oljepriset på sikt
kommer stiga från dagens låga nivåer. Om oljepriset stiger är det mycket som talar för att även aktiekurserna för de sju
underliggande bolagen kommer att stiga.
Aktieobligation Olja och Energi är en trygg placering som erbjuds i ett alternativ, Chans110. Förutom aktiekorgens
utveckling påverkas även en positiv avkastning av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. På nästa sida kan du läsa mer om Aktieobligation Olja och Energi.
10
Aktieobligation Olja och Energi
Aktieobligation Olja och Energi
Aktieobligation Olja och Energi har en löptid på
sex år och är kopplad till utvecklingen i en likaviktad
korg med sju börsnoterade bolag: BP, Chevron, ConocoPhillips, Kinder Morgan, Occidental Petroleum, Repsol
och Total. För information om de underliggande bolagen,
se under rubriken Underliggande tillgång på sidan 12.
Aktiekorgens utveckling de fem senaste åren*
120
100
Om aktiekorgen exempelvis stiger med 40 procent
får du preliminärt 14 400 kronor per aktieobligation.
Förutom utvecklingen i aktiekorgen påverkas avkastningen även av valutakursförändringen mellan den
svenska kronan och den amerikanska dollarn. Se tabellen nedan och på sidan 12 under rubriken Valuta.
80
60
2011/02
2012/02
2013/02
2014/02
2015/02
*Källa: Bloomberg.
Kinder Morgan ingår i grafen sedan den 11 februari 2011. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
Chans110
Fakta
Pris per styck
Minst tillbaka (nominellt belopp)
Preliminär deltagandegrad
11 000 kr
10 000 kr
110 %
6 år
2%
NBF OC82 A849
Löptid
Courtage
Börskod
Så här kan det bli
Aktiekorgens
Återbetalt Avkastning 3
utveckling 1belopp 2
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %
-20 %
18 800 kr
16 600 kr
14 400 kr
12 200 kr
10 000 kr
10 000 kr
67,6 %
48,0 %
28,3 %
8,7 %
-10,9 %
-10,9 %
Avkastning
per år 3
9,0 %
6,7 %
4,2 %
1,4 %
-1,9 %
-1,9 %
Återbetalt belopp
Återbetalt belopp
om försvagning 10 % 4 om förstärkning 10 % 5
17 920 kr
15 940 kr
13 960 kr
11 980 kr
10 000 kr
10 000 kr
19 680 kr
17 260 kr
14 840 kr
12 420 kr
10 000 kr
10 000 kr
Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning).
Baserat på preliminär deltagandegrad och att förhållandet mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn varit oförändrat under löptiden.
3
Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.
4
Återbetalt belopp om den amerikanska dollarn försvagas med 10 procent mot den svenska kronan.
5
Återbetalt belopp om den amerikanska dollarn förstärks med 10 procent mot den svenska kronan.
1
2
Aktieobligation Olja och Energi
11
Viktigt att veta
Emittent och fullständiga villkor
Nordea Bank Finland Abp (Nordea) är emittent. Information om
emittenten finns i Grundprospektet för Nordeas EMTN-program
för strukturerade placeringar och i Nordea Bank Finland Abp:s
årsredovisning som finns på nordea.com. Grundprospektet för
Nordeas EMTN-program har godkänts av den irländska centralbanken. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank
AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.com.
Kapitalskyddade placeringar nr 82 ges ut under ovan nämnda
EMTN-program. En av de viktigaste delarna av programmet vad
gäller villkoren för placeringen utgörs av Allmänna Villkor, som
återfinns på sidorna 279-390 i Grundprospektet. De fullständiga villkoren till de kapitalskyddade placeringarna i denna broschyr, som du förutsätts ta del av innan du köper Kapitalskyddade
placeringar nr 82, återfinns i Grundprospektet, inklusive Allmänna
Villkor, och Slutliga Villkor som, bland annat, anger metoden för
beräkningen av avkastning eller ränta. Både Grundprospekt och
Slutliga Villkor finns tillgängliga på nordea.se.
Courtage
När du köper Kapitalskyddade placeringar nr 82 betalar du courtage. Courtaget är 2 procent på priset. Du betalar inga löpande
förvaltningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning.
Underliggande tillgång
Aktieobligation Europa
Aktieindexet iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50 Index
(EUR) (www.stoxx.com).
Aktieobligation Globala bolag
Aktiekorg med följande aktier: Centrica (initialt noterad i GBP),
GlaxoSmithKline (GBP), HSBC Holdings (GBP), Kellogg (USD),
Procter & Gamble (USD), Repsol (EUR), Sampo (EUR), Swiss
Re (CHF), Telstra (AUD) och Zurich Insurance Group (CHF).
Aktieobligation Olja och Energi
Aktiekorg med följande aktier: BP (initialt noterad i GBP),
Chevron (USD), ConocoPhillips (USD), Kinder Morgan (USD),
Occidental Petroleum (USD), Repsol (EUR) och Total (EUR).
Se Marknadsavbrott och särskilda händelser under rubriken
Risker på sidan 14 för exempel på när en underliggande tillgång
kan behöva bytas ut.
Likviddag
Kapitalskyddade placeringar nr 82 ska betalas den 30 mars 2015.
Startkurser
Startkurser fastställs senast den 30 mars 2015.
Värdet under löptiden – andrahandsmarknad
Kapitalskyddade placeringar nr 82 avses noteras på NASDAQ
Stockholms obligationslista den 1 april 2015.
Du kan följa värdet på Kapitalskyddade placeringar nr 82 på
nordea.se. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under
löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage,
precis som när du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden
kan värdet vara lägre än det nominella beloppet.
Slutkurser och genomsnittsberäkning
Slutkurser fastställs enligt följande:
Slutkurs för Aktieobligation Europa Chans102 och Aktieobligation
Europa Chans110: Aktieindexets genomsnittliga värde från och med
den 16 mars 2020 till och med den 16 mars 2021, med en avläsning den 16:e varje månad.
12
Slutkurs för Aktieobligation Globala bolag Chans110: Aktiekorgens genomsnittliga värde från och med den 15 december
2017 till och med den 15 mars 2018, med en avläsning den
15:e varje månad.
Slutkurs för Aktieobligation Olja och Energi Chans110: Aktiekorgens genomsnittliga värde från och med den 16 mars 2020
till och med den 16 mars 2021, med en avläsning den 16:e
varje månad.
Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet
av löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden
under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag.
Återbetalningsdag
Återbetalningsdag är följande dag:
Aktieobligation Europa Chans102 och Aktieobligation Europa
Chans110 den 30 mars 2021.
Aktieobligation Globala bolag Chans110 den 3 april 2018.
Aktieobligation Olja och Energi Chans110 den 30 mars 2021.
Deltagandegrad
Avkastningen bestäms av utvecklingen på den eller de marknader som värdeutvecklingen är kopplad till, av den så kallade
deltagandegraden och i förekommande fall av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska
dollarn respektive euron. Deltagandegraden talar om hur stor
del av uppgången i marknaden du får. Om deltagandegraden är
högre än 100 procent får du mer än den faktiska uppgången.
Och tvärtom, om deltagandegraden är lägre än 100 procent får
du mindre än den faktiska uppgången. Deltagandegraderna i
denna broschyr är preliminära. Deltagandegraderna fastställs
senast den 30 mars 2015. Nivåerna avgörs bland annat av hur
svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida
kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras fram till
den 30 mars 2015.
Valuta
I Aktieobligation Europa Chans102, Aktieobligation Europa
Chans110 och Aktieobligation Globala bolag Chans110 påverkas
tilläggsbeloppet av valutakursförändringen mellan den svenska
kronan och euron. I Aktieobligation Olja och Energi Chans110
påverkas tilläggsbeloppet av valutakursförändringen mellan
den svenska kronan och den amerikanska dollarn. En förstärkning av euron respektive dollarn ger ett högre tilläggsbelopp
och en försvagning av euron respektive dollarn ger ett lägre
tilläggsbelopp. Observera att det nominella beloppet inte påverkas av valutakursförändringar.
Tilldelning och villkor för emissionens genomförande
Avräkningsnota beräknas sändas ut den 24 mars 2015.
Nordea äger rätt att fastställa ett tidigare datum än den
20 mars 2015 då anmälan ska vara Nordea tillhanda.
Nordea kommer att ställa in alternativ där deltagandegraden
inte kan fastställas till minst:
35 procent för Aktieobligation Europa Chans102
120 procent för Aktieobligation Europa Chans110
120 procent för Aktieobligation Globala bolag Chans110
90 procent för Aktieobligation Olja och Energi Chans110.
Nordea äger rätt att till och med likviddagen ersätta den underliggande tillgången med en motsvarande tillgång.
Nordea äger rätt att ställa in ett alternativ i vilket det tecknade
beloppet är mindre än 20 000 000 kronor.
Nordea äger också rätt att ställa in Kapitalskyddade placeringar
nr 82 om ekonomiska eller politiska händelser inträffar som
enligt Nordeas bedömning kan äventyra emissionen. För ytterligare information, se Slutliga Villkor.
Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts betalar
Nordea tillbaka beloppet till det konto som angetts.
Beskattning
Aktieobligationerna beskattas som delägarrätter, det vill säga
på samma sätt som aktier.
Detta är endast allmän information. Om du vill ha rådgivning
eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar
vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor.
Totalkostnad
På likviddagen den 30 mars 2015 fastställs villkoren för de
kapitalskyddade placeringarna och likvid inklusive courtage
betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter
eller avgifter vid återbetalning.
Branschkod och ordlista
Nordea stödjer och uppfyller Svenska Fondhandlareföreningens
branschkod för strukturerade placeringar. I syfte att öka jämförbarheten mellan olika strukturerade placeringar har Svenska
Fondhandlareföreningen tagit fram en ordlista som finns på
www.strukturerade.se.
Index och licenser
Nordea har rätt att använda nedanstående index och ska därför
enligt licensavtal publicera följande textavsnitt:
The iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 Index® is the
intellectual property (including registered trademarks) of STOXX
Limited, Zurich, Switzerland and/or its licensors (“Licensors”),
which is used under license. The securities based on the Index
are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX
and its Licensors and neither of the Licensors shall have any
liability with respect thereto.
Webbsida: www.stoxx.com
I den kapitalskyddade placeringens pris ingår ett arrangörsarvode som uppgår till maximalt 1,2 procent per löptidsår.
Arrangörsarvodet, som tas ut som en engångskostnad på
likviddagen, ska bland annat täcka kostnader för riskhantering,
produktion, distribution, börsnotering och eventuella licenser.
Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Europa
Chans102, vid ett placerat belopp på 10 200 kronor:
Courtage: 2 % = 204 kr (tillkommer utöver placerat belopp)
Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 6 år = 734:40 kr
(inkluderat i placerat belopp).
Maximal totalkostnad: 938:40 kr
Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Europa
Chans110, vid ett placerat belopp på 11 000 kronor:
Courtage: 2 % = 220 kr (tillkommer utöver placerat belopp)
Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 6 år = 792 kr
(inkluderat i placerat belopp).
Maximal totalkostnad: 1 012 kr
Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Globala
bolag Chans110, vid ett placerat belopp på 11 000 kronor:
Courtage: 2 % = 220 kr (tillkommer utöver placerat belopp)
Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 3 år = 396 kr
(inkluderat i placerat belopp).
Maximal totalkostnad: 616 kr.
Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Olja och
Energi Chans110, vid ett placerat belopp på 11 000 kronor:
Courtage: 2 % = 220 kr (tillkommer utöver placerat belopp)
Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 6 år = 792 kr
(inkluderat i placerat belopp).
Maximal totalkostnad: 1 012 kr
Placeringarna i Kapitalskyddade placeringar nr 82 kan marknadsföras eller förmedlas av en extern part. För denna marknadsföring eller förmedling erlägger Nordea en engångsersättning
till den externa parten, beräknat på nominellt belopp. Engångsersättningen ingår i det ovan nämnda arrangörsarvodet.
13
Risker
Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med kapitalskyddade placeringar. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet för Nordeas EMTN-program för strukturerade
placeringar. Du kan hämta Grundprospektet på närmaste
Nordeakontor eller på nordea.se.
Kreditrisk
Vid köp av Nordeas kapitalskyddade placeringar tar du en
kreditrisk på Nordea Bank Finland Abp. Återbetalning av
nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att
Nordea klarar av att uppfylla dessa åtaganden på återbetalningsdagen. Ett sätt att bedöma om Nordea är kreditvärdigt är att titta på Nordeas kreditvärdighetsbetyg som
är AA- enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s.
Mer information finns på moodys.com och
standardandpoors.com.
Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning
Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Kapitalskyddet
gäller endast på återbetalningsdagen. Om du väljer att sälja
den kapitalskyddade placeringen före återbetalningsdagen
och marknadsvärdet då understiger det du betalade för
den kapitalskyddade placeringen gör du en förlust. Vid
försäljning under löptiden betalar du courtage.
Likviditetsrisk
Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea en
köpkurs för den som vill sälja i förtid. Köpkursen beror dels
på de faktorer som nämnts under stycket Marknadsrisk
ovan, dels på värdeutvecklingsstrukturen. Under vissa marknadsförhållanden kan det dock vara svårt eller omöjligt att
sälja en kapitalskyddad placering under löptiden (man säger
då att den är illikvid).
Deltagandegrad
Den kapitalskyddade placeringens värde bestäms av marknadens utveckling, placeringens struktur och den så kallade deltagandegraden.
Deltagandegraden bestämmer hur stor del av utvecklingen som du får ta del av. Det innebär att om deltagandegraden är lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska
utvecklingen.
Deltagandegraden fastställs av Nordea och avgörs bland
annat av den kapitalskyddade placeringens löptid, rörligheten (volatiliteten) på den underliggande marknaden, ränteläget och förväntade utdelningar.
14
Överkurs
Våra kapitalskyddade placeringar erbjuds ofta i två olika
risknivåer, Trygg och Chans. Trygg erbjuds till nominellt
belopp och för Chans betalar du lite mer än det nominella
beloppet, en så kallad överkurs. Eftersom kapitalskyddet
endast gäller det nominella beloppet riskerar du att förlora
överkursen om du väljer Chans.
Alternativkostnadsrisk
Om marknadsutvecklingen är ogynnsam får du tillbaka det
nominella beloppet på återbetalningsdagen. Det innebär
att du då går miste om den ränta som du skulle ha fått om
du istället hade valt en räntebärande placering.
Valutarisk
Samtliga alternativ i Kapitalskyddade placeringar nr 82 är
kapitalskyddade i svenska kronor. Det innebär att det nominella beloppet inte påverkas av någon eventuell valutakursförändring.
Dock påverkas tilläggsbeloppet i Aktieobligation Europa
Chans102, Aktieobligation Europa Chans110 och Aktieobligation Globala bolag Chans110 av valutakursförändringen
mellan den svenska kronan och euron. I Aktieobligation
Olja och Energi Chans110 påverkas tilläggsbeloppet av
valutakursförändringen mellan den svenska kronan och
den amerikanska dollarn. En förstärkning av euron respektive dollarn ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning
av euron respektive dollarn ger ett lägre tilläggsbelopp.
Valutakursförändringar kan påverka ett företags eller en
tillgångs marknadsvärde. Vidare, om ett företag eller en tillgång är noterat på flera börser och i olika valutor kan prisutvecklingen variera börserna emellan exempelvis som en
följd av valutarörelser.
Marknadsavbrott och särskilda händelser
Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Nordea behöva göra vissa ändringar i beräkningen
eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan.
Nordea får göra sådana ändringar i villkoren som Nordea
bedömer nödvändiga i samband med de särskilda händelser
som anges i Grundprospektet. Med marknadsavbrott och
andra särskilda händelser menas bland annat att:
• Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns
någon officiell kurs att tillgå.
• Tillgången avnoteras, bolaget sätts i konkurs eller
likvidation, genomför en aktiesplit, nyemission, återköp
eller liknande.
• Det sker en lagändring eller att Nordea får ökade riskhanteringskostnader.
Om Nordea bedömer att det inte är ett rimligt alternativ att
göra en ändring eller byta ut den underliggande tillgången
får Nordea göra en förtida beräkning av avkastningen. I
dessa fall får du marknadsmässig ränta på kapitalbeloppet
under återstående löptid. Kapitalbeloppet kan då vara såväl
högre som lägre än det nominella beloppet.
Kapitalskyddade placeringar är komplexa
Såväl Nordea som andra aktörer ger ut kapitalskyddade
placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara
kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på
olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. Innan du köper en
kapitalskyddad placering bör du sätta dig in i hur den fungerar. I avsnittet Lån – Villkor och Strukturer på sidorna
155–169 i Grundprospektet beskrivs hur avkastningen
och räntan bestäms, liksom andra viktiga funktioner, för
olika kapitalskyddade placeringar. För att få en helhetsbild
av Kapitalskyddade placeringar nr 82 bör du läsa Grundprospektet och Slutliga Villkor.
Övrigt
Den här broschyren är tänkt att ge allmän information om
Kapitalskyddade placeringar nr 82 och är inte avsedd som
placeringsråd, då informationen inte är anpassad till den
enskildes specifika placeringsmål, ekonomiska situation
eller personliga behov. Du måste själv bedöma om en
placering i dessa kapitalskyddade placeringar är lämplig
utifrån din egen ekonomiska situation. Det är viktigt att du
kan värdera fördelarna och nackdelarna med placeringen
och att du har tagit del av den information som finns i
Grundprospektet och Slutliga Villkor. För rådgivning i det
enskilda fallet rekommenderar vi att du vänder dig till din
personliga bankman eller annan privatekonomisk rådgivare.
Broschyren innehåller vissa uttalanden om framtiden. Vi vill
understryka att vår uppfattning av den framtida marknadsutvecklingen var aktuell när broschyren skrevs och ska inte
uppfattas som en garanti för framtida utveckling. Bedömningen kan komma att ändras till följd av faktiska händelser
som inträffar efter publiceringsdagen eller av andra skäl.
Observera att kapitalskyddade placeringar inte omfattas
av den statliga insättningsgarantin.
15
7
Ett tryggt sparande med
möjlighet till hög avkastning
Kapitalskyddade placeringar nr 82
för privatpersoner och företag
Aktieobligation Europa
Löptid: 6 år
Preliminär deltagandegrad: Chans102 45 % och Chans110 135 %
Aktieobligation Globala bolag
Löptid: 3 år
Preliminär deltagandegrad: Chans110 140 %
Aktieobligation Olja och Energi
Löptid: 6 år
Preliminär deltagandegrad: Chans110 110 %
Du kan köpa på flera olika sätt
Du kan köpa Kapitalskyddade placeringar nr 82 via Internetbanken, på något av våra bankkontor eller via Telefonbanken. Sista dag för köp är den 20 mars 2015 och betalning sker den
30 mars 2015.
Via Internetbanken
Har du Nordeas Internetbank loggar du in på www.nordea.se och köper under:
Spara och placera
Handla och placera
Aktuella placeringar
Teckna
På våra bankkontor
Besök något av våra Nordeakontor och lämna in din anmälan.
Via Telefonbanken
Ring 0771-22 44 88. Du behöver både din personliga kod och en svarskod för att kunna
köpa.
Har du frågor är du välkommen in till ett av våra kontor. Du kan också mejla din fråga till
[email protected] eller ringa oss på 08 - 614 90 70.
Nordea är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska
Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet
i marknadsföringsmaterialet, se vidare på www.strukturerade.se.