SO-Serien åk 7-9

or !
d
i
0 s slag
0
–1 sför
0
: 7 ing
g
n
n
ni lös
d
dle l och
n
ha del
r
a
o
lär gsm
d
a n
ök mni
t
U dö
be
!
HET
Y
N
SO•S
störst chans att
uppleva The Big 5
2
En säker väg till kunskapsmålen
Med SO-serien får du ett material som fokuserat tar eleverna till kunskapsmålen i
SO. Alla kunskapsområden finns med, och de unika övningarna gör
att eleverna jobbar med förmågorna på rätt sätt. Göran Svanelid, som är
upphovsman till ”The Big 5” har skrivit tre av lärarhandledningarna.
Får beröm för engagerande innehåll
Att innehållet i SO•S stämmer överens med centralt innehåll och kunskapskrav är förstås grunden. Men
lika viktigt är att kunskapsstoffet är lätt att ta in. Därför
tog vi reda på allt om modern läsforskning när vi skapade
SO-serien. Det har resulterat i ett läromedel med levande
texter som talar till dagens unga. Något som många lärare
också vittnar om.
T!
NYHE
S
verige för cirka 150 år sedan var ett fattigt
land och en stor del av svenskarna bodde på
landsbygden och arbetade inom jordbruket.
Barnadödlighet var hög, medellivslängden låg
och befolkningen bestod av många unga.
OCH NU
SVERIGE FÖRR
Idag har många flyttat in till städer och få arbetar i
lantbruket. Barnadödligheten är låg, vi är friskare,
blir äldre och unga får allt fler rättigheter. Många
söker sig hit från andra länder, så vi har blivit ett
mångkulturellt land. Vårt demokratiska samhälle
strävar efter jämlikhet och jämställdhet.
Nu finns bedömningsmodell och lösningsförslag
Efter att många bett oss om hjälp med bedömningen har
vi tagit fram en modell för hur du kan jobba med formativ
bedömning i klassrummet. Modellen hittar du i extramaterialet till respektive lärarhandledning.
Där har vi också lagt in lösningsförslag till i princip alla övningar. Läs mer på sidan 6 –7.
Samhälle_år_7.indd 4
Tre skäl att välja SO•S
• Erkänt lättlästa och engagerande texter
• Jobbar konsekvent med förmågorna, ”The Big 5”
• Stöd för formativ bedömning
11-06-22 09.01.42
Samhälle_år_7.indd 5
Testa SO-serien på vår webb
Vill du se mer av serien så gå in på www.liber.se/so69.
Där finns massor av tips och inspiration för din SOundervisning, och där kan du även ställa frågor till
din Ämnesrådgivare.
The Big Five är också en jägarterm för fem stora viltdjur i Afrika: leopard, lejon, elefant, noshörning och afrikansk buffel. Idag mest som
checklista på djur man vill se på en safari.
5
11-06-21 07.13.18
3
Så här jobbar du konsekvent med förmågorna!
Det finns fem förmågor ”The Big 5” som går som en röd tråd genom Lgr 11.
Göran Svanelid menar att fokus på dem gör att eleverna lättare når målen.
Göran Svanelid har skrivit SO-seriens lärarhandledningar i geografi, historia
och samhällskunskap, Ingrid Berlin den i religionskunskap. Här visar vi hur de
fem förmågorna kommer fram i övningarna.
Struktur och igenkänning
I lärarhandledningarna använder vi främst sex typer av övningar. Alla tar sin utgångspunkt i Lgr 11 och de fem
viktiga förmågorna, men också i aktuell forskning kring språk och tänkande. Övningstyperna återkommer i alla
de fyra SO-ämnena vilket gör det lätt för eleverna att känna igen sig. Viktigt inte minst för dem som behöver
mer stöd i att utveckla förmågorna.
De sex typövningarna
1. Utveckla analysförmågan
2. Utveckla kommunikativa förmågor
3. Utveckla begreppsförmåga
4. Utveckla informationshantering
5. Utveckla läsförståelse
6. Den stora frågan
Unikt sätt att göra övningar på
Ofta får eleverna göra övningarna tillsammans med kompisar
och då både ta och ge feedback. På så sätt jobbar de formativt
med kunskaperna samtidigt som de utvecklar förmågorna. Det
här nyskapande sättet att göra övningar på hittar du inte någon
annanstans.
Vad orsakade vad och vilka följder fick det? I denna övning får du arbeta mer med orsaker,
händelser och följder till första världskriget. Använd läroboken när du arbetar med uppgiften.
Uppgift
Här nedan finns ett antal orsaker, händelser och följder till första världskriget inskrivna. Välj
ut en eller flera under varje rubrik och gör en kort beskrivning där du förklarar varför just
detta var en betydelsefull orsak, händelse eller följd till första världskriget.
Orsaker
Viktigt orsak, därför att …
Maktkamp och
kolonialism i Europa
Europeisk nationalism
Militärupprustning
Europeiska allianser
Skotten i Sarajevo
Namn: ______________________________________________________
De fyra första har tydlig koppling till ”The Big 5”, medan
läsförståelsen är en förutsättning för att lyckas med de
andra förmågorna, inte minst begreppsförståelse. Det finns
övningar som direkt tränar den metakognitiva förmågan,
men eleverna får på olika sätt värdera, reflektera och
ompröva sina lösningar i nästan alla övningar.
Den stora frågan täcker de viktigaste delarna av respektive
kapitel. Använd den gärna när du introducerar arbetsområdet.
SOS Historia 8
14:4 Viktigt, därför att …
Händelser
Viktigt händelse, därför att …
Första vecka i augusti
1914
Kriget på västfronten
S•OS Historia lärarhandledning © Författarna och Liber AB
Får kopieras
ANALYSFÖRMÅGA
GÖRAN SVANELID är universitetslektor, lärarutbildare, läromedelsförfattare och föreläsare. Han medverkade i den grupp
som skrev kursplanen i samhällskunskap och var med om att
ta fram de nationella proven i alla fyra SO-ämnen.
Han är också upphovsman till ”The Big 5”, de fem
viktiga förmågorna i Lgr 11. Numera ingår tankarna om de
fem förmågorna i Skolinspektionens observationsmall. Lärarnas undervisning bedöms alltså efter dessa förmågor.
Förmåga att beskriva orsaker och
konsekvenser, föreslå lösningar,
förklara och påvisa samband, se utifrån och växla mellan olika perspektiv,
jämföra likheter och skillnader,
jämföra för- och nackdelar.
I det här fallet handlar det om
att analysera viktiga orsaker, händelser och följder till första världskriget.
14:4
4
So 7–9
SOS Samhälle 9
12:9 Dags att debattera och resonera.
I ämnet samhällskunskap får du chans att diskutera många olika samhällsfrågor. Denna
övning handlar om SKATTER, som vissa människor tycker borde höjas och andra att de ska
sänkas, och du ska göra på följande sätt:
1. Börja med att ta fram för- och nackdelar med skatter. Det du kommer på själv
för du in i ”stödmallen” nedan. Tänk att skatter kan kopplas till enskilda
individer, olika samhällsgrupper samt till hela samhällets sätt att fungera.
2. I nästa steg ska du delta i en diskussion i klassen på samma tema: ”För och
mot skatter”.
3. Efter debatten fyller du på ”stödmallen” med de nya argument för och
mot skatter som kom upp under debatten.
4. Slutligen skriver du en resonerande text på temat ”Skatternas för- och
nackdelar.
5. När du har skrivit färdigt din resonerande text byter du text med en
klasskamrat och ger respons genom ”två stjärnor och en önskan”.
6. När du gjort dina ändringar eter din klasskamrats respons så lämnar du in
texten till din lärare som kommer att ge dig sin respons genom ”två stjärnor
och en önskan”.
”Stödmall”
Argument MOT högre/höga skatter
Namn: ______________________________________________________
Argument FÖR högre /höga skatter
KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA
Innebär att samtala, diskutera, motivera,
presentera, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter, framföra och bemöta argument,
redogöra, formulera, resonera och redovisa.
I övningen om skatter finns sex steg, där
eleven hela tiden får argumentera, värdera
och ompröva. Alltså en samtidig träning av
den metakognitiva förmågan.
S•OS Samhälle lärarhandledning © Författarna och Liber AB
Får kopieras
12:9
SOS Samhälle 8
11. Reklam!
11:1 Den stora frågan
Varför finns det reklam och varför ”går vi på den”?
Vad betyder begreppen?
Reklaminkomsterna är viktiga för de flesta av våra tidningar, radio- och TV-kanaler.
I denna övning får du chans att utveckla din förmåga att använda några viktiga begrepp
som du kommer att möta i undervisningen i framtiden, och inte bara i samhällskunskap.
Kapitlets viktigaste begrepp
Visa genom exempel, eller sätt in begreppet i en eller ett par meningar, så att
det framgår att du har förstått vad begreppet betyder.
Reklam
Information
Propaganda
Marknadsföring
Målgrupp
Namn: ______________________________________________________
Marknadsundersökning
Direktreklam
BEGREPPSFÖRSTÅELSE
Sponsring
Produktplacering
Arbeta vidare
1. Försök att besvara Den stora frågan ovan med hjälp av begreppen till vänster i
listan.
2. Jämför, samtala med gruppen om betydelsen av begreppen och skapa gruppens
bästa gemensamma svar på hälften av begreppen. Välj helst de begrepp som ni
ansåg vara svårast att förstå.
3. Redovisa dessa fem exempel för de övriga grupperna i klassen.
4. Gör förbättringarna av er begreppsförståelse efter att har lärt av de andras
redovisningar.
S•OS Samhälle lärarhandledning © Författarna och Liber AB
Får kopieras
11:1
Den begreppsliga förmågan handlar om att
förstå innebörden av begreppen, relatera
begreppen till varandra och använda dem i
olika/nya sammanhang.
Här får eleven först utveckla förmågan att
använda olika begrepp kring reklam och sedan
även besvara Den stora frågan i flera steg för
att värdera, ompröva och förbättra sitt svar.
5
SOS Samhälle 8
10:8 Internet – nyttigt eller farligt?
Denna övning ger dig ett verktyg att se fördelar och nackdelar med Internet. Du får också
chans att ta ställning i ett par viktiga frågor om Internet.
Uppgifter
1. Sortera in följande påståenden om Internet under rubrikerna i schemat nedan.
Internet är:
a)
b)
c)
d)
e)
Namn: ______________________________________________________
f)
en bra informationskälla
har dålig teknisk spridning
sprider falska uppgifter
grund för ny typ av brottslighet
(t.ex. bombtillverkningstips,
drogimport)
ett diskussionsforum där viktiga
frågor debatteras
ger demokratin bättre
förutsättningar
g) allmänt använt i Sverige
h) bra för upprättande av nya
kontakter
i) bra för internationellt samarbete
j) källa till hat (rasistiska sidor)
k) känsligt för tekniska störningar
l) dåligt skyddat mot hackers
m) farligt för barn (visar våld och
pornografi)
n) roligt
Styrkor
Möjligheter
Svagheter
Hot
2.
Vilken är Internets största styrka som du ser det? Motivera ditt svar.
3.
Kommer Internetanvändningen att bidra till något positivt i framtiden, tror
du? Motivera ditt svar.
4.
INFORMATIONSHANTERING
Gäller att söka, samla, strukturera/sortera
och kritiskt granska information. Dessutom att skilja mellan fakta och värderingar,
samt avgöra källors användbarhet och
trovärdighet.
Här är ämnet internet, och övningen
sträcker sig från att sortera information till
att skilja mellan fakta och värderingar.
Vilka hot mot samhället anser du att Internet står för? Välj ett och skriv ned
några åtgärdsförslag.
Ǧ†’¤‘‘Š‘¤—†—†“‰‘Š‰“Ž“Œ © Frfat tarna och Liber AB
Fr kopieras
10:8
SOS Geografi 9
15:10 Prioritera! Vad är viktigast?
Anta att du har kommit tillbaka till FN efter en resa där du besökt flera fattiga länder. Under
din resa har du identifierat en mängd utvecklingsområden, men allt kan inte lösas på en gång.
Uppgift
I denna övning ska du välja ut de tre viktigaste (Topp 3) och de tre minst viktiga (Botten 3)
utvecklingsområdena. Glöm inte att du ska motivera dina prioriteringar!
Utvecklingsområde
Topp 3 & Botten 3
Min motivering
Bygga fler brunnar
Bygga bättre vägar
Bygga fler skolor
Bättre sjukvård
Bekämpa hiv/aids
Industrialisering
Namn: ______________________________________________________
Effektivare jordbruk
METAKOGNITIV FÖRMÅGA
Förstatliga gruvor
Handlar om att tolka, värdera, ha omdömen om, reflektera, avgöra rimligheten,
välja mellan olika strategier, pröva och
ompröva samt lösa problem med
anpassning till en viss situation, syfte
eller sammanhang.
I det här fallet gäller det att, efter en
resa till fattiga länder, bland annat
prioritera viktiga utvecklingsområden,
resonera och ompröva.
Bekämpa befolkningsökningen
Wild card
Arbeta vidare
1. Samtala om och jämför dina prioriteringar med gruppens.
2. Skapa gruppens gemensamma kompromissförslag på Topp och Botten 3.
3. Redovisa för övriga i klassen.
4. Revidera er egen prioritering och motiveringar efter vad de andra lärt er.
5. Skriv en resonerande text utifrån frågan: ”Vad bör FN satsa på och varför just
detta?”
S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB
Får kopieras
15:10
6
Så här får du in formativ bedömning i vardagen
Efter att många lärare hört av sig med önskemål om konkret hjälp till bedömningen, tog vi tillsammans med Göran Svanelid fram en modell för att jobba
formativt, tillsammans med eleven. Vi har även tagit fram lösningsförslag till
nästan varenda övningsuppgift i lärarhandledningen. Med de här verktygen får
du en utmärkt grund att stå på i feedback, diskussioner och inte minst i din
bedömning om hur eleven klarar kunskapskraven.
Ingår när du köper lärarhandledningen
Vi utökar lärarhandledningen: 70–100 sidor extra
per ämne med bedömningsmodell och lösningsförslag. Utkommer ht 2015. Har du en gång köpt
lärarhandledningen laddar du ned materialet
utan kostnad. Du hittar det på online.liber.se.
Både breddoch djupkunskaper
För att du och dina elever ska kunna se var de befinner sig
kunskapsmässigt behöver ni veta både hur mycket kunskaper de
har, och hur de kan använda dem. Vi skiljer därför mellan kvantitativa
och kvalitativa kunskaper – breddkunskaper respektive djupkunskaper:
• Breddkunskaper innefattar exempelvis faktakunskaper,
begreppsförståelse och att kunna ge exempel.
• Djupkunskaper innefattar analys, bedömning, jämförelse,
perspektivseende.
I modellen har vi valt att inte vikta de olika bedömningsaspekterna då
de hänger ihop – de kompletterar varandra på alla nivåer. För att kunna
resonera i termer av orsaker och konsekvenser krävs det fakta- och
begreppsliga kunskaper. Men för att utveckla faktakunskaper och
begreppsförståelse krävs också kunskaper om de sammanhang
i vilka begrepp används och fakta är relevanta.
7
Bedömningsmodell och lösningsförslag
Vår bedömningsmodell
– två aspekter, två nivåer
Här ser du hur man kan tänka
kring bredd- respektive djupkunskaper på E och A-nivå. Bredd
besvarar frågor som var, vad, vilka
och vem. Djup handlar om att
föra ”välutvecklade resonemang”
(som det står i kunskapskraven)
och ge svar på frågan varför.
Exempel på lösningsförslag till övningar
om U-länder, Ur Geografi 9
Testa SO-serien på liber.se
Gå gärna in på ditt Ämnestorg www.liber.se/so69. Där finns allt kring SO samlat:
läromedel, ämnesrådgivare, lektionstips, fortbildning och inspiration, och där kan
du testa de olika delarna. Välkommen!
RELIGION
Varje grundbok
ger en noga utvald
baskurs så att alla
ska kunna nå sina
mål.
För dem som
behöver större
utmaningar finns
SO•S Maxi med mer
och djupare stoff.
Med den nya
bedömningsmodellen
kan du och eleven
se hur det går i
förhållande till
kunskapskraven.
Med kapitel som
repeterar åk 4 och
5. Det ger eleverna
bästa utgångsläget
inför nationella
proven, som täcker
hela mellanstadiet.
GEOGRAFI
SAMHÄLLE
ÄMNESBOK
NYHET!
utkommer
ht 2015
MAXI
LÄRARHANDLEDNING
HISTORIA
Onlineböckerna är
en digital version av
den tryckta boken.
De har en syntetisk
talfunktion, vilket
underlättar för
elever med läs- och
skrivproblematik.
NYHET!
70–100 sidor extra per
ämne med bedömningsmodell och lösningsförslag.
Utkommer ht 2015.
ÅRSKURS 6
ÅRSKURS 7
Onlineböckerna för
årskursböckerna 7–9
i samtliga ämnen
utkommer ht 2015.
ÅRSKURS 8
ÅRSKURS 9
TIPS till dig som undervisar i SO 4–6
Även i lägre årskurser är det ”The Big 5”-förmågorna som gäller, om än
på en enklare nivå. Du tränar och kartlägger eleverna med hjälp av
Tummen upp! Läs mer på www.liber.se
www.liber.se
[email protected]
Tel 08 690 93 30
Fax 08 690 93 01/02
KUNSKAPEN BOR I DET
NYFIKNA KLASSRUMMET
R1430151
SO 6 –9