Nya terapier vid typ 1 diabetes - PerOla Carlsson

Nya terapier vid typ 1 diabetes
Per-Ola Carlsson
Inst. för Medicinsk Cellbiologi och Medicinska
Vetenskaper
Uppsala Universitet och Akademiska
Sjukhuset
Det första insulinet
Best och Banting
Före och efter insulinbehandling
Första insulinbehandlade patienten 1922
Typ 1 diabetes
• Behandlingssvikt är vanligt, få når målen
• Hypoglykemi är:
– allvarligt livshotande tillstånd
– En viktig faktor för minskad livskvalitet
– En betydelsefull begränsande faktor för att nå bra
blodsockerkontroll
Huvudsakliga problem att åtgärda
vid typ 1 diabetes:
A. Förhindra förlust av
insulinproducerande celler
B. Öka och återställa mängden
insulinproducerande celler
Successiv förlust av
insulinproducerande celler i alla
åldersgrupper vid typ 1 diabetes
Greenbaum et al Diabetes 2012
Möjlighet till kompensatorisk betacellsnybildning vid typ 1 diabetes?
Wilcox et al Diabetologia 2010
Espes and Carlsson Diabetologia 2014
Intervention hos patienter med
nydebut typ 1 diabetes
Öppen, randomiserad pilot studie för att
utvärdera säkerhet och effektivitet
av autologt transplanterade mesenkymala
stam celler (MSCs) (ClinTrials.gov
NCT01068951)
Nydiagnosticerade patienter med typ 1
Diabetes 18-40 år gamla. Patienter skickas
också från Örebro, Gävle och
Stockholm. Studien har under 2012
Inkluderat samtliga 20 patienter.
Intervention hos patienter med
nydebut typ 1 diabetes
• Inga biverkningar av behandling ännu
rapporterade. Ingen ökad
infektionsbenägenhet eller andra sjukdomar
Interventional strategy in newly
diagnosed patients with T1D
Changes during the first year in c-peptide response
to a mixed meal tolerance test
Intervention hos patienter med
nydebut typ 1 diabetes
C
10
0
-1 0
-2 0
-3 0
*
30
 A U C C - p e p t id e ( % )
( n m o l/l x 1 2 0 m in )
 A U C C - p e p t id e
20
D
P = 0 .0 7
20
10
0
-1 0
-2 0
Förändring under första året som svar på måltidsbelastning
Carlsson et al, Diabetes in press
Intervention hos patienter med
nydebut typ 1 diabetes
• Studien planeras fortsätta i ytterligare 4 år.
-Årliga måltidsbelastningar samt studier av
immunangrepp mot insulinproducerande
celler.
Ny Interventionsstudie
Figur 1. Schematiskt studieprotokoll
En prövar-initierad, randomiserad,
blindad studie för att utvärdera
säkerhet och effektivitet av
mesenkymal stamcellsbehandling.
25 patienter i varje arm. Primary
end-point: Förändring i insulinsvar
(C-peptidsvar) på måltidsbelastning
under 2 år.
Nydiagnosticerade patienter 18-40 år gamla.
Visualisering av Langerhanska öar
[11C]5-Hydroxy tryptophane (HTP) PET
0-1 minutes
1-10 minutes
10-60 minutes
[11C]5-HTP
T1D
HV
SUV 5
Eriksson et al, Diabetes in press
BETACELL REGENERATIV
MEDICIN
Experimentella studier
för att återskapa
förlorade/skadade
betaceller
- I tidigt stadium rädda
betacellerna från förstörelse
- Nyskapa betaceller från
stamceller
Beta-cell ersättande behandling
• Hel bukspottkörteltransplantation
– Standardbehandling för patienter med njursvikt, då också
transplantation av njure
– >14.000 genomförda
– Mer nyligen också enbart singeltransplantation av bukspottkörtel
• Ötransplantation
– Betydligt mindre ingrepp än hel bukspottkörteltransplantation
– Högre tillgänglighet än hel bukspottkörtel
– Mindre effektivt?
NORDISKA NÄTVERKET MED UPPSALA SOM
NAV
Uppsala är säte för:
-Ölaboratorium för Norden
med mer än 1 800
isoleringar
- Nordiska nätverket för
ötransplantation.
INDIKATION OCH MÅL FÖR
ÖTRANSPLANTATIONER
INDIKATION
Typ 1-diabetes med stora okontrollerbara
svängningar i blodsocker trots optimerad
terapi
MÅL
Förhindra svåra hypo- och
hyperglykemier
Maria Svenaeus-Lundgren
Forskningssjuksköterska
Femårsresultat
-Erfarenheter från Edmonton
Ryan et al. Diabetes
54:2060, 2005
Mer nyliga data visar mer än
50% femårs insulinoberoende med bättre
immunsuppression
t ex alemtuzumab (Mabcampath®),
en monoklonal CD52antikropp
CGMS - GLUKOSKURVOR
INNAN
EFTER
Prövar-driven första studie för att
värdera säkerhet och effektivitet av
transplantation av makroenkapsulerade humana öar i den
bioartificiella bukspottkörteln BetaAir®
hos patienter med typ 1 diabetes
‘b-Air’ – en bioartificiell bukspottkörtel utvecklad av
Beta O2 Technologies

‘b-Air’ möter de två behoven –



Syrgasförsörjning till enkapsulerade öar
Immunskydd-inget behov av immundämpande läkemedel
En enkel lokal för insättning av öar andvänds-underhudsfett
‘b-Air’
22
‘b-Air’ Kapseln – Syrgaspåfyllningsprocessen
Injektionsenhet
Syrgastank
Genomskärning av makrokapsel
Injectable
Subunit
Syrgasinjektionsenhet
Hud
Injektionsportar
Underhudsfett
Syrgaspåfyllning
var 24:e h
23
Schematiskt studieprotokoll för BetaAir studien
• Investigator-driven pilot trial at Uppsala
University Hospital 2014
Secondary endpoints for efficacy e.g. number of patients insulin-free,
measurable c-peptide, delta changes in HbA1c and insulin requirements, QoL
Forskningsgrupp
Medicinska Vetenskaper, UU
Jose Caballero-Corbalan, post-doc, ST-läk
Daniel Espes, ST läk (även mcb)
Violeta Armijo Del Valle, fo-ssk
Rebecca Hilmius, fo-ssk
Medicinsk cellbiologi, UU
Joey Lau, post-doc
Svitlana Vasylovska, post-doc
Carl Johan Drott, AT-läk, doktorand
Liza Grapensparr, doktorand
Sara Ullsten, doktorand
Hanna Liljebäck, MD/PhD student
Zhanchun Li, fo ingenjör
Monica Sandberg, fo ingenjör
Lisbet Sagulin, fo ingenjör
My Quach, fo ingenjör
Lokala samarbeten:
FHV, UU
Mats Martinell, ANDiU projektledare
IGP, UU
Olle Korsgren, prof
Johan Olerud, post-doc
Neurovetenskap, UU
Elena Kozlova, assoc. Prof
ROS, UU
Håkan Ahlström, prof
Lars Johansson, docent
Lina Carlbom, doktorand
Preklinisk PET platform
Olof Eriksson, post-doc
Stem Cell Center, Huddinge, KI
Katarina LeBlanc, prof
Medicin, Örebro
Överläkare Erik Schvarcz