Föreningen Tjolöholms Vänner

Föreningen Tjolöholms Vänner
Verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 31 december 2014.
Styrelsen
Ordförande
Vice ordf.
Kassör
Sekreterare
Ledamöter
Suppleant
La Margareta Hertz
Marianne Nilsson
Ewe Blomqvist
Gunlög Bölin (suppl)
Lena Jonsson
Hans Rosén
Kenneth Thulin
Bertil Andersson
Bjarke Olsen
Adjungerade: Magdalena Kasper
Revisorer: Inga-Lill Bengtsson
Göran Jacobsson
Rev. Suppleant: Bo Svensson
Valberedning: Boo Å Wallen (sam kall)
Erik Johansson
Inge Andersson
Avsägelser
Jonathan Flexgård har avsagt sig sitt styrelseuppdrag vid årsmötet.
Ansvarsfördelning inom styrelsen
Utöver styrelseposter har ansvaret under året fördelats enligt följande:
Ewe: Tjolöholmsnytt och tillsammans med Hans: Kontakt med vänföreningar.
Kenneth: Hemsidan.
La och Marianne: Kontakt med Stiftelsen.
Lena Jonsson: Medlemsvärvning.
Marianne: Aktiviteter.
Ewe: Resor.
Bengt Ove Gunnarsson: Strandängar och stigar.
Marianne: Lotteriansvarig med hjälp av Margareta Hed och Ralf Galme
Varje ansvarig har sedan möjlighet att bilda grupp av intresserade medlemmar runt sitt ansvarsområde.
Styrelsen
har under året genomfört10 protokollförda sammanträden. Däremellan har styrelsen haft aktiv mailkontakt. Sammanträdena har till största delen hållits på Slottet.
Magdalena Kasper, marknadsförare, m.fl. har medverkat vid de flesta tillfällena med information om
verksamheten på Slottet samt föreliggande önskemål.
2 (4)
Samarbetet med Stiftelsen
har skett genom Magdalena Kaspers m.fl. deltagande vid styrelsemötena. Stiftelsens ordförande och VD
har vid ett tillfälle deltagit vid föreningens möten och berättat om Stiftelsens verksamhet.
Verksamheten
Tjolöholms Vänner
har under verksamhetsåret 2014 arbetat i enlighet med föreningens mål och riktlinjer d.v.s. att stödja
Stiftelsen i dess verksamhet samt bevara Tjolöholms unika natur och kulturvärden. Föreningen har även
utfört en hel del praktiskt arbete på Tjolöholm såsom strandstädning, rengöring av fågelholkar, guidat i
Vagnsmuseet samt deltagit som publikvärdar vid Teater Hallands sommarföreställningar.
Tjolöholmskortet
Styrelsen har följt årsmötets beslut 2009 om att inköpa ett antal kort till styrelsen att användas vid olika
arbetstillfällen på Slottet som t.ex. strandstädning, publikvärdar, information och bevakning i husen
samt vagnsmuseet. Vid Skördefesten och Julmarknaden har samtliga som deltagit i arbetsgrupperna fått
parkeringskort. Samtliga medlemmar har möjlighet att köpa kortet, som gäller för parkering och med
diverse rabatter. Kostnaden är 100 kr d.v.s. halva priset.
Bänkfond
Vid årsstämman 2011 beslöt deltagarna att Vännerna skulle inrätta en Bänkfond till vilken hugade medlemmar kunde insätta valfri summa för att kunna bidra med ett antal bänkar i samband med att
Stiftelsen rustar upp trädgården runt Slottet. Detta gav 2012 resultatet att 5 bänkar kunde skänkas och
placeras framför Slottet. För 2014 är resultatet 1 350 kr.
Det finns önskemål om sittbänkar med bord vid den kommande lekplatsen. Föreningen kommer att
bidra med detta och finansiera det med nettot från lotterierna.
Nationaldagen
Vännerna deltog inte.
Skördefest 5-6 oktober
Vännerna deltog som vanligt med liv och lust i årets skördefest, vilket är ett mycket bra tillfälle att sprida
information om vår verksamhet och att värva nya medlemmar.
Vår utställning om "Det var då" visades i Manegen i anslutning till vårt lotteri- och informationsbord. I
Vagnsmuseet berättade vi om vagnar och seldon. Utställning och lottförsäljning inbringade ca 14 000 kr.
Julmarknaden 15-17 samt 20-24 november
I magasinet sålde vi lotter och bjöd på pepparkakor och godis. Alla lotterivinster var skänkta av medlemmar och alla de sponsorer, som så givmilt bidragit till vårt lyckade resultat.
Vi sålde lotter för 45 000 kr. Resultatet från båda tillfällena gav netto 48 000 kr.
Vi fick också 6 nya medlemmar.
Tack till alla de vänner, som deltog i arbetet och ett särskilt tack till våra ”vinstjägare”.
3 (4)
Medlemsaktiviteter/frågor
Årsmötet
ägde rum onsdagen den 5 mars i Storstugan. Sedvanliga årsmöteshandlingar och vi lyssnade till musik
och sång av Birgitta Lindén och Bent-Ove Gunnarsson. Årsmötet beslutade att med ordalydelsen ”natur
och kulturskatt” anta vision för Tjolöholms Vänner. Hans Rosén berättade och visade fantastiska bilder
av ”Naturen och djuren under ett år på Tjolöholm”.
Årsmötet besöktes av 26 personer.
Medlemsmöte
Två ”historiska” möten har hållits på Hembygdsmuseet i Kungsbacka då Birgitta Lundin visat bilder och
berättat om Tjolöholms ”gamla” historia med biträde av bl.a. Ewe Blomqvist och Gunnar Dramsvik.
Vårmötet den 7 maj
Vårmötet besöktes av 26 medlemmar. Under en promenad i Slottsparken tittade vi på de fågelholkar
föreningen satt upp. Därefter samlades vi i Storstugan där senapskungen – Bo Stigsson - berättade om
tillverkningen och gav oss smakprover på olika sorter. Kvällen avslutades med kaffe, smörgås och kaka.
Slottsresan
Den 15 maj reste vi - i strålande väder - med buss till Läckö Slott. Kafferast på Nääs Slott. På Läckö fick vi
en intressant guidad visning. Särskilt roligt var det att få se slottsträdgården där man odlar sina egna
grönsaker till restaurangen. Efter en härlig lunch på Hvita Hjorten for vi till fiskeläget Spiken vid Vänern
där vi kunde köpa många fina delikatesser. En i allt mycket lyckad resa!
Vänföreningar
Den 22 maj besökte styrelsen Nääs Slott. Vi informerades om slottets historia och fick, efter en rundvandring i den natursköna parken och lunch, en guidad tur i slottet, som bevarats med möbler och tavlor
från tiden då det var bebott. Vi samlades därefter till en stund med utbyte av erfarenheter och tips inom
våra föreningar.
Höstmötet
ägde rum den 10 september. Vi samlades vid storstugan. Lennart Palm höll ett mycket innehållsrikt och
intressant föredrag om ”kuriosa vid adliga gravkammare”. Mötet avslutades med aktuell information
från styrelsen och därefter serverades kaffe och smörgås.
Medlemsantalet och medlemsavgift
Vid årets slut är vi 287 medlemmar i Tjolöholms Vänner. Medlemsavgiften har under året varit oförändrad 150 kr per person och 250 kr per familj.
Medlemsvärvning
Styrelsens syfte är att vi skall bli fler medlemmar. Detta för att kunna få större gehör för viktiga frågor
som rör Tjolöholms verksamheter samt få en starkare ekonomi och kunna utveckla nya verksamheter.
Under året har föreningen fått 24 nya medlemmar.
4 (4)
Medlemsbladet Tjolöholmsnytt
Medlemsbladet har sänts till samtliga medlemmar tre gånger under året samt till våra vänföreningar och
stiftelsens ledning. I syfte att hålla en god medlemskontakt, påminna om viktiga aktiviteter och dessutom har en hälsning inför sommaren och julen sänts ut.
Slutord
Styrelsen tackar medlemmarna för ett intressant verksamhetsår och vänder sig då särskilt till alla de som
deltagit aktivt i olika arrangemang och arbetsuppgifter. Skördefesten och Julmarknaden är goda tillfällen
att informera om föreningens verksamhet. Det är då som föreningen behöver hjälp av många medlemmar. Det är vår förhoppning att vi skall bli fler i det arbetet under 2015 och att vi skall kunna bilda en
styrgrupp, som arbetar med att ta fram riktlinjer för föreningens arbete med dessa aktiviteter.
Tjolöholms Vänner i januari 2015.
La Margareta Hertz
Marianne Nilsson
Ewe Blomqvist
Hans Rosèn
Lena Jonsson
Bertil Andersson
Gunlög Bölin
Kenneth Thulin
Bjarke Olsen