FÖRENINGEN FRANSKA SKOLANS VÄNNER

FÖRENINGEN FRANSKA SKOLANS VÄNNER
Inbjuder till årsmöte samt en lättare måltid tisdagen den 21:a april 2015
kl. 18.00 i Franska Skolans matsal, Döbelnsgatan 9 (portkod: 1862)
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
öppnande av mötet;
upprättande och godkännande av röstlängd;
val av ordförande samt sekreterare vid stämman;
val av en justeringsperson som även fungerar som valkontrollant;
fråga om stämmans behöriga utlysande;
behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsår;
revisorernas berättelse för samma tid;
fråga om balansräkningens och resultaträkningens godkännande samt disposition
av tillgängliga vinstmedel alternativt behandling av förlust;
9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter;
10. beslut om medlemsavgift till föreningen;
11. val av styrelseordförande eller vice ordförande, två till tre styrelseledamöter samt
eventuellt fyllnadsval;
12. val av två revisorer varav minst en skall vara auktoriserad revisor;
13. beslut om ersättning till styrelse, valberedning och revisorer;
14. behandling av motioner;
15. behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman;
16. val av valberedning bestående av tre personer.
En person i valberedningen skall utses av stämman att vara sammankallande;
Årsredovisning och verksamhetsberättelse hålls tillgänglig vid årsmötet. Medlem, som
önskar ta del av verksamhetsberättelsen före årsmötet, är välkommen att vända sig till
Thomas Schanning på tel nr 070-6010006.
FRANSKA SKOLANS VÄNNER
Styrelsen
--------------------------------------------------------------------------------------------Anmälan till Franska Skolans Vänners årsmöte, tisdagen 21 april 2014.
O S A senast måndagen den 13 april till [email protected] eller per post till
rektor Eva Näslund, Franska Skolan, Box 1344, 111 83 Stockholm alternativt fax
nr 08-59888999
Jag/Vi anmäler oss till följande program
Årsmöte med lättare måltid
kl 18.00
JA
Namn: ......................................................................(Helst textat, tack!)
Tel:
...........................
Mail …………………………………………….