Full Colour, 15 hp, kursbeskrivning, H15

KONSTFACK
Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst
Masterprogrammet Visuell kommunikation
Kurskod: MVK100
Provkod: 2000
Nivå: Avancerad nivå
Gäller: HT15
KURSBESKRIVNING DELMOMENT
Introduktion / Introduction
Full Colour
15 högskolepoäng av totalt 30 hp
Kursansvariga lärare: Parasto Backman och Emma Rendel
Medverkande lärare: Joanna Rubin Dranger, Johanna Lewengard, Sophie Hedin, Moa Matthis, Brita
Lindvall, Petra Bauer
Föreläsare: Rikard Heberling, Fanny Ambjörnsson, Mahoyo, Tobias Hübinette, Ng' endo Mukii,
Alexandra Falagara, Peter Lööv Roos, Bitte Andersson, Oivvio Polite
Allmänt
Kursen ger en fortsatt introduktion till projekt, forskning och frågor som är relevanta för fältet.
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande:




visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera frågeställningar och bidra till
kunskapsutveckling inom fältet
ange exempel på projekt inom visuell kommunikation och redogöra för hur dessa förhåller
sig till olika perspektiv såsom samhälleliga aspekter och maktförhållanden
visa förmåga att analysera och problematisera användningen av stereotypa bilder, och visa
medvetenhet om stereotypa bilders utveckling genom historien och förankring i olika
maktstrukturer.
visa kunskaper i hur olika medier formar budskap och mottagarens förståelse
Kursens uppläggning och undervisningsformer:
Seminarier, föreläsningar, workshops, studiebesök, färgseminarium, filmvisning + diskussion,
muntliga presentationer.
Examination
Muntlig och visuell presentation och textinlämning av färguppgift.
Presentation av eget projekt och dess frågeställningar (6min).
Textinlämning med analys av ett fall av hur stereotypa bilder inom visuell kommunikation har
förändrats över tid och hur detta förhåller sig till maktstrukturer, medieform och kontext.
Aktivt deltagande, samt presentation av egna projektet (6min) och textuppgiften (10 min), på
slutexaminationsdagarna den 14 och 15 januari.
Betygskriterier
För betyget godkänt ska studenten:
- ge en muntlig och visuell presentation av egen färgforskning
- skriva en text på 6000 tecken och ge en muntlig och visuell redovisning av den
- kunna redovisa för ett fall där kategorier av stereotypa bilder inom visuell kommunikation har
förändrats över tid, göra en relevant analys av detta ur ett maktförhållandeperspektiv och visa
förståelse för det specifika mediets påverkan på budskapet
- presentera det egna projektet och för projektet intressanta frågeställningar.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Peggy McIntosh: White Privilege. Unpacking the Invisible Knapsack.
Film:
White Privilege
The Slanted Screen
Page One
Tank Man
Read the Mask, Tradition Is Not Given
Schema:
Dag 1: 9 november klockan 9 i sal E1.
Detaljschema delas ut då.
Dokument upprättat av:
Emma Rendel och Parasto Backman 2015-10-27