Luften i tunnelbanan full av giftiga partiklar

14 MITT I SAMTIDNING.
16
SÖDERORT BANDHAGEN.
TISDAG 19 TISDAG
MAJ 2015
19 MAJ 2015
nyheter
Länet För att förenkla
laddningen av elibilar ska nu
ny teknik testas i Stockholm,
Göteborg och Uppsala.
Det handlar om att bilarna
nu ska laddas upp trådlöst
med så kallad induktionsteknik. Projektet är först i Europa
med att låta vanliga användare få testa trådlös laddning.
Elbilarna kommer att gå i
kommunal verksamhet och
först ut i Stockholm är trafikkontoret och Spånga Tensta
stadsdelsförvaltning, Familjebostäder och Stockholmshem
som kommer att få dela på
totalt totalt fem bilar som ska
använda den nya tekniken.
många
vill ha ny
t-banelinje
Länet Stockholmarna är
positiva till en utbyggnad av
tunnelbanan såväl till Nacka
som från Kungsträdgården
via Sofia på Södermalm till
Gullmarsplan. Det visar en undersökning som Stockholms
läns landsting genomfört.
Mer än 80 procent är ganska eller mycket positiva till
den planerade utbyggnaden
av tunnelbanan.
Luften i tunnelbanan
full av giftiga partiklar
i luften i tunnelbanan
virvlar partiklar av bly,
arsenik och nickel.
– Luften kan ha effekter på människors hälsa.
den borde absolut bli
bättre, säger professor
tom Bellander.
Just nu pågår mätningar vid olika
tunnelbanestationer för att se hur
förorenad luften är. Men det är
inte första gången.
SL har tidigare mätt luftnivåerna för partiklar och metaller och
har då upptäckt att luften vid perrongerna består av bland annat
järn, arsenik, bly och nickel, som
antagligen kommer från räls, hjul
och bromsar.
– Vi är oroliga. Vår personal
känner av en påverkan, framför
allt i luftvägarna, säger Ann-Kristin Mattsson, huvudskyddsombud
för personalen inom fackförbundet Seko.
DeN seNaste rapporteN från år
2011 visade att partikelhalterna
i tunnelbanemiljön är cirka fyra
gånger högre än vad som är tillåtet enligt lag i utomhusmiljö.
Men ett problem är att det sak-
Samtidigt har inga direkta studier gjorts hur människor påverkas.
– Det är inte genomförbart, då
skulle vi behöva följa tusentals
personer under oerhört lång tid.
Men vi ser att metallhalterna ändå
sjunkit sedan år 2001, kanske
beror det på att vi får modernare
tåg, säger Stefan Wallin.
de stationer där man nu mäter luften är Mariatorget, Medborgarplatsen, rissne och rådhuset. resultaten kommer i slutet av sommaren.
arkivFoto: anna-karin landin
nas reglering för hur höga partikelhalterna får vara i tunnlarna.
– Det har hamnat mellan stolarna, eftersom folk inte vistas där en
längre tid. Men det behöver regleras. Risken finns att personer
med hjärt- och kärlsjukdomar och
luftvägssjukdomar kan få komplikationer, säger Tom Bellander,
vid centrum för arbets- och miljömedicin.
Han har framfört detta till så-
väl trafikförvaltningen som Förvaltning för utbyggd tunnelbana,
FUT, som nu bygger ut tunnelbanan i Stockholm. Men inga åtgärder är planerade, menar Stefan
Wallin vid trafikförvaltningen.
– Vi bevakar frågan, men det
är en så oerhört liten exponering
som människor utsätts för eftersom man vistas i tunnlarna så kort
tid. Jag hyser ingen oro för att personer ska få skador.
INBJUDAN TILL SAMRÅD
NYA ELFÖRBINDELSER I SÖDRA STOCKHOLM OCH HUDDINGE
Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse i
södra Stockholm mellan stationerna Snösätra i
Högdalen och Ekudden i Huddinge, samt två
kortare elförbindelser i Högdalen; Högdalen–
Snösätra och Nackaskarv–Högdalen. Vi vill nu få in
synpunkter på olika utredningskorridorer.
SAMRÅD OM OLIKA UTREDNINGSKORRIDORER
Nu inleder vi samrådsprocessen med berörda för
att informera om de planerade elförbindelserna och
ta emot synpunkter. De tre olika samrådsunderlagen finns tillgängliga på vår webbplats
www.svk.se/snosatra–ekudden. Där beskriver vi
olika utredningskorridorer för de nya elförbindelserna och hur dessa kan påverka omgivningen.
miljösamordnare vid FUT och hennes mål
är att halvera dagens partikelnivåer vid utbyggnaden.
– Vi planerar för att tillgodose
nivåer på partiklarna som behövs
för att ha bra kvalitet på luften.
Vid de nya stationerna ska dörrar finnas mellan uppgångarna
och plattformarna, och ett ventilationssystem planeras.
I framtiden kan det också komma plattformsavskiljande väggar
mellan perrong och tåg.
– Det går inte att få till väggarna
nu, eftersom dörrarna sitter olika
på de tåg vi har i dag. Men vi bygger så att de kan komma upp längre fram, säger Ulrika Bernström.
ULrika BerNström är
Svenska kraftnät bjuder in till samråd för de
planerade elförbindelserna Snösätra–Ekudden,
Högdalen–Snösätra och Nackaskarv–Högdalen i
Stockholm och Huddinge kommun enligt 6 kap 4§
miljöbalken, om byggande och drift. Elförbindelserna är en del av en helt ny struktur för regionens
elnät för att säkra framtidens behov av el.
VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS DEN 2 OCH 3 JUNI
Under öppet hus finns vi som arbetar med projektet tillhands för att svara på dina frågor.
> Tid: kl. 16–20
> Plats: Huddinge Konferenscenter, Patron Pehrs väg 3
Vattenfall kommer samtidigt, vid samma plats och tid,
att hålla öppet hus för två andra elförbindelser i
Huddinge.
LÄMNA SYNPUNKTER SENAST 2 SEPTEMBER 2015
Skriftliga synpunkter skickar du separat för varje
elförbindelse via e-post till [email protected] eller
per post till : Svenska kraftnät, Box 1200, 172 24
Sundbyberg.
Ange följande diarienummer för respektive elförbindelse.
ELNÄTET FÖRSTÄRKS OCH FÖRNYAS
Elförbindelserna bidrar till att förstärka Stockholmsregionens elnät och är en del av flera förstärkningar inom projektet Stockholms Ström för
att möta framtidens behov av säkra elleveranser.
l  CaroLine Cederquist
[email protected]
tel 550 551 25
© Lantmäteriet, SvK-Geodatasamverkan
Nytt projekt
för att ladda
elbilar trådlöst
Snösätra-Ekudden: 2015/883,
Högdalen-Snösätra: 2015/884,
Nackaskarv-Högdalen: 2015/885.
Elförbindelsen Snösätra–Ekudden
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som
omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi utvecklar
stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har Svenska kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.