Andreas Suupio Dimensions Full Report

Andreas Suupio
2015-08-22
Andreas Suupio
2015-08-22
Bedömning
Färdigställd datum Språk
Dimensions
2012-01-29
Svenska
Innehåll
Karaktärsdragsprofil
Karaktärsdragsprofilen är tänkt att användas såväl i rekryterings- som
utvecklingssammanhang. De 15 dimensioner som mäts är tänkta att motsvara de vanligaste
kompetenser som används i flertalet organisationer
Personlighetsmatchprofil
I denna rapport ställs en persons typiska beteende i förhållande till de 15 dimensionerna mot
rollprofilerna som kan fastställas för olika roller och sedan lagras i Talent Q-systemet och
underlätta en snabb identifiering av tänkbara riskområden i ett rekryteringssammanhang.
Intervjuguide
Intervjuguiden ställer en persons typiska uppträdande mot en användarfastställd rollprofil och
identifierar tänkbara starka sidor, begränsningar och neutrala områden. Motsvarande
intervjufrågor finns som stöd för rekryteringsintervjuer.
4
5
7
Friskrivningsklausul
Denna rapport härrör från Dimensions personlighetsbedömning som undersöker svarandens personlighet i
förhållande till arbetsuppgiften. Svarandens resultat jämförs med en standardiseringsgrupp.
Frågeformuläret är en självrapporteringsåtgärd och representerar den svarandes självuppfattning. Omfattande
psykologisk forskning visar att självrapportering är en god prediktor.
Denna rapport är datorgenererad. Talent Q International, dess dotterbolag och agenter kan inte garantera att
rapporten inte har blivit modifierad.
Talent Q International, dess dotterbolag och agenter accepterar ingen skadeståndsskyldighet för konsekvenser
av användandet denna rapport kan ha.
Användandet av Dimensions är begränsat till individer som är auktoriserade av Talent Q International, dess
dotterbolag och agenter.
Informationen som finns i denna rapport ska behandlas som konfidentiell och därför ska denna rapport förvaras
säkert och i överensstämmelse med gällande dataskyddsprinciper.
Denna rapport kan användas mellan 18 till 24 månader under normala förhållanden
© Talent Q International 2015. All rights reserved.
2
Andreas Suupio
2015-08-22
Inledning till Dimensions
Dimensions är ett personlighetsfrågeformulär i "rätt format" som
ger effektiv och lättbegriplig vetenskaplig insikt om
personligheten i dagens affärsvärld. Dimensions kan användas
från högre chefsbefattningar till lednings-, yrkes-, akademikeroch tillsynsnivåer i alla funktioner och branscher. Den finns i ett
antal olika språk vilket innebär möjlighet till bedömning över
geografiska gränser.
Dimensions har varit föremål för ingående forskning och utveckling i fråga om normer,
tillförlitlighet och giltighet vilket ger förtroende i det faktum att Dimensions både är ytterst
effektivt och överensstämmer såväl med bästa praxis och myndigheternas riktlinjer.
Frågeformuläret har ett unikt format som kombinerar enkla värderingsskalor med forcedchoiceinslag (tvingat val) för att se till att det är krävande och svårt att manipulera.
Dimensions ingår i Talent Q, en nyskapande portfölj med bedömningsprodukter som
inspirerats och utvecklats av Roger Holdsworth. Dimensions kan användas fristående eller
som en del av en bredare Talent Q-bedömning. Följande rapporter finns:
© Talent Q International 2015. All rights reserved.
3
Andreas Suupio
2015-08-22
Karaktärsdragsprofil
Människor och förhållanden
Kommunikativ
Är oberoende av andra människor, kan hålla saker för sig själv och
undviker att visa sina känslor, kan arbeta på egen hand
1
2
3
6
4
Har ett stort socialt nätverk, kommunicerar öppet med andra,
upprätthåller relationer, föredrar att arbeta i grupp
8
9
10
Inflytelserik
Föredrar att följa, snarare än leda, är relativt försiktig i förhandlingar,
accepterar lätt direktiv och instruktioner från andra
2
4
5
6
7
8
9
10
Socialt säker
Agerar på ett lågmält och diskret sätt, är osäker inför nya
bekantskaper, undviker att prata eller umgås alltför mycket
1
4
2
6
7
8
9
10
Stödjande
Låter andra klara sig bäst de kan, är hårdhudad, undviker att
involvera sig i andra människors problem, eller att ta en hjälpande roll
1
2
3
4
7
5
9
10
Konsultativ
Kan agera utan att ta in andras åsikter, visar tydligt när man inte
håller med, kan gå sin egen väg ensam
1
2
3
4
7
5
9
10
En naturlig ledare och uppskattar att ha ansvar för andra, en
dominant och kraftfull karaktär, hård förhandlare, kan sälja produkter
och idéer till andra
Är socialt skicklig med charm och utstrålning, tar initiativ till nya
kontakter, passar ihop med de flesta typer av människor, bra på att
presentera och tala inför grupper
Är stödjande och hjälpsam gentemot andra, utvecklar och
uppmuntrar andra, avsätter tid för att hjälpa personer med
svårigheter, tycker om att ge av sig själv och tillmötesgå andras
behov
Är en god lyssnare och en tillmötesgående person, rådgör med
andra, intresserad av andra människors motiv och beteende, tolerant
gentemot olika perspektiv och åsikter
Uppgifter och projekt
Analytisk
Mer intuitiv än analytisk, undviker att sätta för mycket tilltro till fakta
och hårddata information, skeptisk till siffror och statistik
1
2
3
1
2
3
6
7
10
8
4
5
Bidrar till strategiutveckling, en visionär, förstår olika perspektiv på
komplexa frågor och relevanta teoretiska modeller
8
6
10
Kreativ
1
2
3
4
5
6
Nyfiken och frågvis, söker och kommer alltid med nya idéer, livlig
fantasi, snabb att anamma radikala idéer och angreppssätt
9
7
Metodisk
Mer spontan än strukturerad, emot all form av byråkrati, drunknar
inte i detaljer
1
Kan rucka på regler och bestämmelser de finner begränsande, följer
inte tidsramar strikt, kan göra mindre misstag och komma undan
med det
5
Konceptuell
Föredrar att operera på en taktisk eller operativ nivå, snarare än på
en strategisk
Föredrar de väl beprövade sätten, hellre än att behöva kreera nya,
nöjd med ett jobb som inte erbjuder så många möjligheter till kreativa
lösningar, har konventionella snarare än radikala idéer
4
2
3
4
5
8
6
10
Plikttrogen
1
2
3
4
5
En analytisk problemlösare, med relevant information tillhands, med
förmåga att se för- och nackdelar, duktig att arbeta med siffror och
hantera statistik
Följer plikttroget de regler som gäller för arbetet, håller de löften,
tidsramar eller åtaganden som gjorts, tror på etik och värden
8
6
Tror på ett metodiskt och organiserat tillvägagångssätt, planerar och
organiserar uppgifter, strukturerar sitt eget arbete effektivt,
kontrollerar att allt är korrekt
10
Drivkrafter och Emotioner
Avspänd
Förstår när rädsla och oro är på sin plats, förmögen att visa
frustration, känslig för kritik, påverkas av andras åsikter om dem
1
Mer realist än optimist, undviker att ha en alltför ljus bild av
framtiden, tar på sig skulden när det är rimligt, och tar tid på sig för
att komma över misslyckanden
Motståndare till förändringar för förändringens skull, beter sig stabilt
och håller sig till ett förutsägbart mönster, trivs med rutiner och en
oföränderlig omgivning
Föredrar att arbeta i ett lugnt tempo, undviker en hektisk och
frenetisk stil, beaktar alla tänkbara konsekvenser före beslut,
undviker att ta onödiga risker
Mer angelägen om kvalitativa än kvantitativa mål, eftersträvar en god
balans mellan arbete och fritid, undviker att agera på ett
konkurrerande sätt
2
3
4
5
8
6
10
Uthållig
1
2
3
4
5
6
Ser alltid de positiva aspekterna i en situation, hanterar alla problem
bra, undviker anklagelser och självkritik, uthållig och hämtar sig
snabbt från bakslag
9
7
Flexibel
1
2
5
3
7
8
9
10
Beslutsam & Handlingsinställd
1
2
3
6
4
8
9
10
Prestationsorienterad
1
2
3
6
4
8
9
Lugn och avspänd, har förmåga att hantera stress, behåller lugnet i
emotionellt laddade situationer, hårdhudad och kapabel att
acceptera kritik
10
Anpassar sig flexibelt till nya utmaningar och omständigheter, har
förmåga att ändra agerande så det passar de nya omständigheterna,
motiveras av variation och ständigt skiftande omgivningar
Har en hög energinivå och uthållighet, får saker gjorda, fattar snabba
beslut även om viss information saknas, trivs med risker och ett högt
arbetstempo
Motiveras av att prestera, med en hög ambition att lyckas mot alla
odds, sätter arbete och karriär före andra mål i livet, motiveras av
konkurrens
Svarsegenskaper
Självskattning
Tendens att kritisera sig själv: kanske profilen gör personen mindre
än full rättvisa.
1
2
3
5
6
7
10
8
Profilspridning
En relativt jämn profil: relativt små skillnader mellan egenskaper,
möjlig inkonsekvens eller bristande självkännedom.
1
2
3
5
7
En accentuerad profil, med klara relativa styrkor och svagheter eller
utvecklingsbehov.
8
9
10
Värderingsspridning
Snävt omfång av värderingar, tendens att undvika extrema
skattningar
1
© Talent Q International 2015. All rights reserved.
4
2
3
5
7
Tendens att presentera sig själv på ett positivt sätt, eller kanske
personen har en hög grad av självsäkerhet. Profilen bör tolkas med
försiktighet.
8
Brett omfång av värderingar, extrema skattningar har ofta varit
använda
9
10
4
Andreas Suupio
2015-08-22
Personlighetsmatchprofil
Den här profilen jämför kandidatens resultat med
personlighetsmatchprofilen för:
Distriktschef Telecom (exempel)
Frågeformuläret är ett självskattningsformulär och utgör den svarandes självuppfattning.
Omfattande psykologisk forskning visar att självrapportering har god validitet.
Personlighetsmatchprofilen har skapats för att visa på de huvudsakliga element i Dimensions
som är av vikt för den roll som personen ifråga bedöms för.
Syftet med profilen är att bedöma hur pass bra kandidatens personlighet överensstämmer
med rollkraven. Om det t.ex. är viktigt för rollen att kunna påverka andra och en kandidats
Dimensionsprofil tyder på att han/hon i mindre omfattning än de flesta andra föredrar att
påverka andra är det troligen en fråga som behöver undersökas mer.
Om en skattning faller inom det angivna området i profildiagrammet innebär det att kandidaten
kanske inte känner sig bekväm att arbeta med aspekter av jobbet som relaterar till dessa delar
av Dimensions. För områden där kandidaten inte passar ihop med personlighetsmatchprofilen
bör detta helst bekräftas (eller på annat sätt) genom andra typer av belägg, t.ex. från
påföljande uppföljningsintervjuer eller andra bedömningsövningar.
Vanligtvis kan ett antal olika arbetsstilar fungera i många roller varför det inte finns en helt
”perfekt personlighet” för en given roll. Det finns emellertid ofta tydliga aspekter av en roll där
det är viktigt att känna sig bekväm med arbetet för att kunna prestera bra. I möjligaste mån
bör en personlighetsmatchprofil skapas med hjälp av en noggrann analys av
kompetenskraven för den aktuella rollen och helst en bekräftande studie för att komma
underfund med vilka delar i Dimensions som förutsäger faktisk prestation.
Profilen bör sammanfattningsvis användas som riktlinje för att fastställa överensstämmelsen
mellan en kandidats personlighet och rollkraven. Områden som saknar överensstämmelse bör
följas upp genom responsintervju eller andra bedömningsmetoder.
© Talent Q International 2015. All rights reserved.
5
Andreas Suupio
2015-08-22
Personlighetsmatchprofil
Distriktschef Telecom (exempel)
Människor och Relationer
1
2
3
4
5
6
7
9
10
8
9
10
6
Kommunikativ
2
Inflytelserik
4
Socialt säker
Stödjande
7
Konsultativ
7
Uppgifter och Projekt
8
1
2
3
4
5
6
7
10
Analytisk
8
Konceptuell
9
Kreativ
Metodisk
8
Plikttrogen
8
Drivkrafter och Emotioner
1
2
3
4
5
6
9
10
9
Uthållig
5
Beslutsam & Handlingsinställd
6
Prestationsorienterad
6
© Talent Q International 2015. All rights reserved.
8
8
Avspänd
Flexibel
7
6
Andreas Suupio
2015-08-22
Intervjuguide
Denna intervjuguide grundar sig på den kompetens som krävs av
Distriktschef Telecom (exempel) rollen samt personens typiska
beteende som den har bedömts i Dimensions
personlighetsformulär.
© Talent Q International 2015. All rights reserved.
7
Andreas Suupio
2015-08-22
Intervjuguide
Roll: Distriktschef Telecom (exempel)
Kandidat:: Andreas Suupio
Rapporten identifierar förmodade positiva sidor, begränsningar och neutrala områden för
personen ifråga i förhållande till rollen. Motsvarande intervjufrågor finns som stöd för
uppföljande rekryteringsintervju i syfte att mer djupgående bedöma personens lämplighet
På nästa sida sammanfattas den förutsagda överensstämmelsen mellan kandidaten och
rollkraven. Var och en av rollens krav har givits 1 till 5 poäng vilket visar hur pass bra
överensstämmelsen mellan personens psykometriska bedömningsresultat och rollen är, enligt
följande:
5 = Utmärkt överensstämmelse
4 = Bra överensstämmelse
3 = Tillfredsställande överensstämmelse
2 = Dålig överensstämmelse
1 = Mycket dålig överensstämmelse
Resten av denna instruktion innehåller ett antal förslag till intervjufrågor (använd åtminstone en
fråga från respektive område) för att man ska kunna undersöka överensstämmelsen mellan
kandidat och roll utifrån den redan slutförda psykometriska bedömningen.
När intervjun är klar kan du notera poäng och eventuella kommentarer på den sista
sammanfattningssidan.
© Talent Q International 2015. All rights reserved.
8
Andreas Suupio
2015-08-22
Sammanfattning av krav och
förutsagd överenskommelse
Roll: Distriktschef Telecom (exempel)
Kandidat:: Andreas Suupio
Väsentlig
Förutsagd överensstämmelse
Analytisk
En analytisk problemlösare, med relevant information tillhands, med förmåga att se för- och
nackdelar, duktig att arbeta med siffror och hantera statistik
5
Prestationsorienterad
Motiveras av att prestera, med en hög ambition att lyckas mot alla odds, sätter arbete och
karriär före andra mål i livet, motiveras av konkurrens
3
Flexibel
Anpassar sig flexibelt till nya utmaningar och omständigheter, har förmåga att ändra
agerande så det passar de nya omständigheterna, motiveras av variation och ständigt
skiftande omgivningar
3
Socialt säker
Är socialt skicklig med charm och utstrålning, tar initiativ till nya kontakter, passar ihop med
de flesta typer av människor, bra på att presentera och tala inför grupper
2
Inflytelserik
En naturlig ledare och uppskattar att ha ansvar för andra, en dominant och kraftfull
karaktär, hård förhandlare, kan sälja produkter och idéer till andra
Önskvärd
1
Förutsagd överensstämmelse
Uthållig
Ser alltid de positiva aspekterna i en situation, hanterar alla problem bra, undviker
anklagelser och självkritik, uthållig och hämtar sig snabbt från bakslag
5
Avspänd
Lugn och avspänd, har förmåga att hantera stress, behåller lugnet i emotionellt laddade
situationer, hårdhudad och kapabel att acceptera kritik
5
Metodisk
Tror på ett metodiskt och organiserat tillvägagångssätt, planerar och organiserar uppgifter,
strukturerar sitt eget arbete effektivt, kontrollerar att allt är korrekt
5
Beslutsam & Handlingsinställd
Har en hög energinivå och uthållighet, får saker gjorda, fattar snabba beslut även om viss
information saknas, trivs med risker och ett högt arbetstempo
4
Plikttrogen
Kan rucka på regler och bestämmelser de finner begränsande, följer inte tidsramar strikt,
kan göra mindre misstag och komma undan med det
3
Konceptuell
Föredrar att operera på en taktisk eller operativ nivå, snarare än på en strategisk
3
Konsultativ
Kan agera utan att ta in andras åsikter, visar tydligt när man inte håller med, kan gå sin
egen väg ensam
3
Stödjande
Låter andra klara sig bäst de kan, är hårdhudad, undviker att involvera sig i andra
människors problem, eller att ta en hjälpande roll
© Talent Q International 2015. All rights reserved.
3
9
Andreas Suupio
2015-08-22
AVSNITT 1 – Potentiella styrkor
Roll: Distriktschef Telecom (exempel)
Kandidat:: Andreas Suupio
Följande intervjufrågor rör de områden där det förelåg god överensstämmelse mellan
bedömningsresultaten för Andreas Suupio och Distriktschef Telecom (exempel) rollprofil
Analytisk
En analytisk problemlösare, med relevant information tillhands, med förmåga att se för- och nackdelar, duktig
att arbeta med siffror och hantera statistik
Vilka problemlösningstekniker känner du till? Vilka anser du vara mest användbara? Har du någon gång misslyckats med
att lösa ett problem?
Kan du nämna några olika åsikter eller perspektiv som du behövt lägga ned stor tankemöda på för att stämma överens?
Ge ett exempel.
Anser du dig vara bättre på siffror och fakta än på människors känslor och åsikter? Varför?
ANTECKNINGAR
Uthållig
Ser alltid de positiva aspekterna i en situation, hanterar alla problem bra, undviker anklagelser och självkritik,
uthållig och hämtar sig snabbt från bakslag
Kan man vara för optimistisk? Är du det? Håller din optimism beträffande framtiden när den konfronteras med
verkligheten?
Hur lätt har du för att skaka av dig förebråelser? Förebrår du någon gång dig själv när något blir fel?
Kan någonting i arbetet eller företaget du arbetar på få dig på dåligt humör? Bör du ibland tillåta dig att känna så?
ANTECKNINGAR
© Talent Q International 2015. All rights reserved.
10
Andreas Suupio
2015-08-22
AVSNITT 1 –Potentiella styrkor fortsättning
Roll: Distriktschef Telecom (exempel)
Kandidat:: Andreas Suupio
Avspänd
Lugn och avspänd, har förmåga att hantera stress, behåller lugnet i emotionellt laddade situationer,
hårdhudad och kapabel att acceptera kritik
Nämn något tillfälle när du lyckades hålla dig lugn i en synnerligen besvärlig situation? Kan man vara för avslappnad?
Har det funnits tillfällen då du har haft svårt att hålla dig lugn? När hände det senast?
Får du tillräckligt med kritik från andra beträffande din arbetsprestation? Har du bett om mer respons någon gång?
ANTECKNINGAR
Metodisk
Tror på ett metodiskt och organiserat tillvägagångssätt, planerar och organiserar uppgifter, strukturerar sitt
eget arbete effektivt, kontrollerar att allt är korrekt
Vad har du för principer som gör livet lättare att leva? Kan du ge ett specifikt exempel på hur principerna har varit till
hjälp?
Skulle du vilja att det fanns mer planering och detaljerad organisation på din arbetsplats? Vad har du gjort för att det ska
bli så?
Hur ser du till att alla som är inblandade i ditt arbete är lika noggranna? Har du någonsin blivit anklagad för att vara alltför
detaljfokuserad?
ANTECKNINGAR
© Talent Q International 2015. All rights reserved.
11
Andreas Suupio
2015-08-22
AVSNITT 1 –Potentiella styrkor fortsättning
Roll: Distriktschef Telecom (exempel)
Kandidat:: Andreas Suupio
Beslutsam & Handlingsinställd
Har en hög energinivå och uthållighet, får saker gjorda, fattar snabba beslut även om viss information saknas,
trivs med risker och ett högt arbetstempo
Vill du att det ska hända någonting hela tiden? Skulle du klara av ett mindre hektiskt arbete?
Tänker du efter tillräckligt länge innan du fattar ett beslut? Hur ofta har du ångrat att du inte tog längre tid på dig?
Är du en risktagare och i vilken omfattning? Vilka risker måste du ta i ditt arbete? Trivs du med det?
ANTECKNINGAR
© Talent Q International 2015. All rights reserved.
12
Andreas Suupio
2015-08-22
AVSNITT 2 – Potentiella
begränsningar
Roll: Distriktschef Telecom (exempel)
Kandidat:: Andreas Suupio
Följande intervjufrågor rör de områden där det förelåg dålig överensstämmelse mellan
bedömningsresultaten för Andreas Suupio och Distriktschef Telecom (exempel) rollprofil
Socialt säker
Är socialt skicklig med charm och utstrålning, tar initiativ till nya kontakter, passar ihop med de flesta typer av
människor, bra på att presentera och tala inför grupper
Hur har du lyckats utveckla ditt sociala självförtroende? Vilka händelser eller människor har hjälp dig skaffa det?
Hur bra tycker du det går att tala med nya människor? När kan det kännas svårt att ta initiativet för att utveckla en ny
arbetsrelation?
Har du svårt för mer formella situationer? Vad kan man göra för att känna sig mera hemmastadd och vad skulle kunna
vara till hjälp?
ANTECKNINGAR
Inflytelserik
En naturlig ledare och uppskattar att ha ansvar för andra, en dominant och kraftfull karaktär, hård
förhandlare, kan sälja produkter och idéer till andra
Ser du dig själv huvudsakligen som en gruppmedlem eller en gruppledare? Varför?
Ge något exempel på ett tillfälle när du var tvungen att förhandla med en ytterst besvärlig person? Vad gjorde du?
Hur säker känner du dig när det gäller att sälja saker eller idéer till andra människor? Varför?
ANTECKNINGAR
© Talent Q International 2015. All rights reserved.
13
Andreas Suupio
2015-08-22
AVSNITT 3 – Neutrala områden
Roll: Distriktschef Telecom (exempel)
Kandidat:: Andreas Suupio
Följande intervjufrågor rör de områden där överensstämmelsen var relativt bra mellan
bedömningsresultaten för Andreas Suupio och Distriktschef Telecom (exempel) rollprofil
Prestationsorienterad
Motiveras av att prestera, med en hög ambition att lyckas mot alla odds, sätter arbete och karriär före andra
mål i livet, motiveras av konkurrens
Nämn några av de absolut svåraste mål du ställt upp, och klarat av. Vilka mål har du inte lyckats uppnå?
Kan du ge exempel på åtgärder som du vidtagit för att främja karriären? Vad blev resultatet?
Hur viktigt är det att vinna för dig? Kan du ge ett exempel på när du "vann" i en situation? Hur kändes det?
ANTECKNINGAR
Flexibel
Anpassar sig flexibelt till nya utmaningar och omständigheter, har förmåga att ändra agerande så det passar
de nya omständigheterna, motiveras av variation och ständigt skiftande omgivningar
Har du blivit påtvingad några förändringar på senaste tiden? Hur pass bra har du lyckats klara av sådana situationer?
Har du lätt för att anpassa ditt normala beteende till nya utmaningar eller miljöer? Kan du ge några exempel?
Föredrar du en stabil arbetsmiljö eller en som ändras från ena dagen till den andra? Tycker du om att flytta runt eller bli
kvar på samma plats?
ANTECKNINGAR
© Talent Q International 2015. All rights reserved.
14
Andreas Suupio
2015-08-22
AVSNITT 3 – Neutrala områden fortsättning
Roll: Distriktschef Telecom (exempel)
Kandidat:: Andreas Suupio
Plikttrogen
Kan rucka på regler och bestämmelser de finner begränsande, följer inte tidsramar strikt, kan göra mindre
misstag och komma undan med det
Vilka vedertagna åsikter håller du med om? Finns det andra som du bryter mot eller åtminstone inte tror på?
Hur ser du till att kunna hålla löften till andra människor även om du är pressad? Kan du ge ett aktuellt exempel?
Vilka värderingar tror du det är viktigt att visa upp? Kan du ge ett exempel på när du senast gjorde det?
ANTECKNINGAR
Konceptuell
Föredrar att operera på en taktisk eller operativ nivå, snarare än på en strategisk
Föredrar du en mer praktisk eller mer abstrakt attityd till problemlösning? Varför trivs du bättre med det?
Kan du ge exempel på de två viktigaste och mest komplicerade frågor som du arbetar med för närvarande? Varför är
dessa frågor komplicerade?
Hur håller du dig à jour med vad som krävs inom andra sektorer av den bransch du arbetar inom? Kan du ge ett exempel
på något du lärt dig av detta?
ANTECKNINGAR
© Talent Q International 2015. All rights reserved.
15
Andreas Suupio
2015-08-22
AVSNITT 3 – Neutrala områden fortsättning
Roll: Distriktschef Telecom (exempel)
Kandidat:: Andreas Suupio
Konsultativ
Kan agera utan att ta in andras åsikter, visar tydligt när man inte håller med, kan gå sin egen väg ensam
Vad har du fått för respons från andra ifråga om hur du presterar i din roll? Hur reagerade du på det? Brukar du lyssna på
andra?
Hur pass intresserad är du av andra människors motivation eller beteende? Hur mycket tid lägger du ned på att studera
deras ”mentalitet”?
Vilken sorts människor kan fresta på ditt tålamod? Hur hanterar du det? Tror du att de vet om att de tråkar ut dig?
ANTECKNINGAR
Stödjande
Låter andra klara sig bäst de kan, är hårdhudad, undviker att involvera sig i andra människors problem, eller
att ta en hjälpande roll
Berätta om något tillfälle när du har försökt att hjälpa eller uppmuntra andra? Vad blev resultatet?
Blir du någonsin påverkad av andra människors känslor? Kan du nämna något tillfälle när detta inträffade?
Verkar människor uppfatta dig som person- eller processorienterad? Varför, tror du?
ANTECKNINGAR
© Talent Q International 2015. All rights reserved.
16
Andreas Suupio
2015-08-22
Sammanfattning av krav och
förutsagd överenskommelse
Roll: Distriktschef Telecom (exempel)
Kandidat:: Andreas Suupio
Väsentlig
Överensstämmelsepoäng
Analytisk
En analytisk problemlösare, med relevant information tillhands, med förmåga att se för- och
nackdelar, duktig att arbeta med siffror och hantera statistik
ANTECKNINGAR
Prestationsorienterad
Motiveras av att prestera, med en hög ambition att lyckas mot alla odds, sätter arbete och
karriär före andra mål i livet, motiveras av konkurrens
ANTECKNINGAR
Flexibel
Anpassar sig flexibelt till nya utmaningar och omständigheter, har förmåga att ändra
agerande så det passar de nya omständigheterna, motiveras av variation och ständigt
skiftande omgivningar
ANTECKNINGAR
Socialt säker
Är socialt skicklig med charm och utstrålning, tar initiativ till nya kontakter, passar ihop med
de flesta typer av människor, bra på att presentera och tala inför grupper
ANTECKNINGAR
Inflytelserik
En naturlig ledare och uppskattar att ha ansvar för andra, en dominant och kraftfull
karaktär, hård förhandlare, kan sälja produkter och idéer till andra
ANTECKNINGAR
Önskvärd
Förutsagd överensstämmelse
Uthållig
Ser alltid de positiva aspekterna i en situation, hanterar alla problem bra, undviker
anklagelser och självkritik, uthållig och hämtar sig snabbt från bakslag
ANTECKNINGAR
Avspänd
Lugn och avspänd, har förmåga att hantera stress, behåller lugnet i emotionellt laddade
situationer, hårdhudad och kapabel att acceptera kritik
© Talent Q International 2015. All rights reserved.
17
Andreas Suupio
2015-08-22
Sammanfattning av krav och
förutsagd överenskommelse fortsättning
Önskvärd
Förutsagd överensstämmelse
ANTECKNINGAR
Metodisk
Tror på ett metodiskt och organiserat tillvägagångssätt, planerar och organiserar uppgifter,
strukturerar sitt eget arbete effektivt, kontrollerar att allt är korrekt
ANTECKNINGAR
Beslutsam & Handlingsinställd
Har en hög energinivå och uthållighet, får saker gjorda, fattar snabba beslut även om viss
information saknas, trivs med risker och ett högt arbetstempo
ANTECKNINGAR
Plikttrogen
Kan rucka på regler och bestämmelser de finner begränsande, följer inte tidsramar strikt,
kan göra mindre misstag och komma undan med det
ANTECKNINGAR
Konceptuell
Föredrar att operera på en taktisk eller operativ nivå, snarare än på en strategisk
ANTECKNINGAR
Konsultativ
Kan agera utan att ta in andras åsikter, visar tydligt när man inte håller med, kan gå sin
egen väg ensam
ANTECKNINGAR
Stödjande
Låter andra klara sig bäst de kan, är hårdhudad, undviker att involvera sig i andra
människors problem, eller att ta en hjälpande roll
ANTECKNINGAR
REKOMMENDATION?
© Talent Q International 2015. All rights reserved.
JA
NEJ
?
Annan roll
18
Andreas Suupio
2015-08-22
Sammanfattning av krav och
förutsagd överenskommelse fortsättning
Önskvärd
Förutsagd överensstämmelse
GENERELL SAMMANFATTNING
© Talent Q International 2015. All rights reserved.
19