Kv Gäddan trafikutredning slutrapport_150508

RAPPORT
KV GÄDDAN I PERSTORP
TRAFIKUTREDNING
2015-05-08
Uppdrag
262340, Kv Gäddan
Titel på rapport:
Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning
Status:
Slutrapport
Datum:
2015-05-08
Medverkande
Beställare:
Perstorps kommun
Kontaktperson:
Karolina Hansen
Konsult:
Tyréns AB
Uppdragsansvarig:
Anna-Karin Ekström
Handläggare:
Heléne Nilsson
Tyréns AB
205 19 Malmö
Besök: Isbergs gata 15
Tel: 010 452 20 00
www.tyrens.se
Säte: Stockholm
Org.Nr: 556194-7986
O:\MAL\262340\T\_Text\Kv Gäddan trafikutredning slutrapport_150508.docx
2015-05-08
Innehållsförteckning
1 Inledning .............................................................................................................. 5 2 Förutsättningar .................................................................................................... 5 3 2.1 Området .................................................................................................................... 5 2.2 Gatunät ..................................................................................................................... 6 2.3 Gång- och cykelnät ................................................................................................... 6 2.4 Planerad utbyggnad .................................................................................................. 7 Analys och förslag till åtgärder .......................................................................... 8 3.1 Angöring till kv Gäddan ............................................................................................. 8 3.1.1 Slutsats och förslag till åtgärder................................................................................ 9 3.2 Parkering kv. Gäddan ............................................................................................. 10 3.2.1 Slutsats och förslag till åtgärder.............................................................................. 11 4 Slutsats .............................................................................................................. 12 Uppdrag: 262340, Kv Gäddan i Perstorp, trafikutredning
Beställare: Perstorps kommun
2015-05-08
O:\MAL\262340\T\_Text\Kv Gäddan trafikutredning slutrapport_150508.docx
3(12)
Uppdrag: 262340, Kv Gäddan i Perstorp, trafikutredning
Beställare: Perstorps kommun
2015-05-08
O:\MAL\262340\T\_Text\Kv Gäddan trafikutredning slutrapport_150508.docx
4(12)
1
Inledning
Perstorps kommun planerar för utbyggnad av åtta små radhus i kv. Gäddan.
Denna trafikutredning syftar till att belysa de trafikala effekterna av den planerade utbyggnaden,
framför allt avseende kvarterets tillgänglighet med bil, men även för gång- och cykel.
2
Förutsättningar
2.1 Området
Kv. Gäddan ligger i östra delen av Perstorps tätort i nära anslutning till centrum och
järnvägsstationen. Fastigheten har tidigare varit bebyggd men är idag en i stort sett
gräsbevuxen yta i vid korsningen Postgatan/Svarvareliden. Tomten ligger i sluttning utmed
Svarvarelidens västra sida.
Kv. Gäddan markerat med rött, vid korsningen mellan Postgatan och Svarvareliden. (Kartunderlag: “© OpenStreetMaps bidragsgivare, se
openstreetmap.org)
Direkt söder om tomten finns två längor med mindre enplans radhus och i väster ligger
Ybbåsens serviceboende och förskolan Hattstugan. Öster om Svarvareliden finns
parkeringsytor bl a för besökande till vårdcentralen och folktandvården.
Norr om fastigheten, på andra sidan Postgatan ligger Missionskyrkan.
Uppdrag: 262340, Kv Gäddan i Perstorp, trafikutredning
Beställare: Perstorps kommun
2015-05-08
O:\MAL\262340\T\_Text\Kv Gäddan trafikutredning slutrapport_150508.docx
5(12)
Kv. Gäddan från nordost. Postgatan till höger och Svarvareliden till vänster i bild.
2.2 Gatunät
Gatunätet kring kv Gäddan utgörs av Postgatan i öst-västlig riktning norr om fastigheten och
Svarvareliden i nord-sydlig riktning öster om fastigheten. Norr om fastigheten ansluter en gångoch cykelväg från Snickaregatan till Postgatan.
Postgatan är avstängd för biltrafik norr om kv Gäddan, och vidare västerut förbi förskolan
Hattstugan. Avstängningen utgörs av betonggrisar och är relativt ny, sannolikt har den utförts
under de senaste tre åren. I öster ansluter Postgatan till Stockholmsvägen på det övergripande
gatunätet i Perstorp och i väster ansluter Postgatan till Hantverkaregatan.
Trafikflödet på Postgatan bedöms vara mycket begränsat och i stort sett obefintligt i direkt
anslutning till kv. Gäddan, då fastigheten ligger längst in på återvändsgata.
Svarvareliden, öster om kv. Gäddan, är endast avsedd för behörig trafik till
distriktsköterskemottagningen och befintliga bostäder söder om kv. Gäddan. Från Postgatan är
den skyltad med fordonstrafik förbjuden, med undantag för behörig trafik och cykeltrafik. Från
Bryggaregatan i söder är Svarvareliden skyltad motorfordonstrafik förbjuden.
Även på Svarvareliden bedöms trafikflödet vara mycket begränsat. Vid inventering på plats
kunde det dock konstateras att ett flertal fordon trotsade de regleringar som finns för gatan och
aktivt valde att köra Svarvareliden mellan Postgatan och Bryggaregatan.
2.3 Gång- och cykelnät
Gång- och cykeltrafik sker i huvudsak i blandtrafik på gatorna kring kv. Gäddan. Skyltad gångoch cykelbana finns i nordsydlig riktning mellan Postgatan och Snickaregatan. Vid inventering
på plats visade det sig att även denna används som en smitväg, dock inte i samma utsträckning
som Svarvareliden.
Den avstängda mellersta delen av Postgatan är skyltad som gång- och cykelbana.
Utmed Postgatan, väster om avstängningen, finns trottoar på södra sidan av vägen. Cyklister
färdas i blandtrafik. På Postgatan, öster om avstängningen och på Svarvareliden färdas både
gående och cyklister tillsammans med bilar i blandtrafik.
Uppdrag: 262340, Kv Gäddan i Perstorp, trafikutredning
Beställare: Perstorps kommun
2015-05-08
O:\MAL\262340\T\_Text\Kv Gäddan trafikutredning slutrapport_150508.docx
6(12)
Från Snickaregatan mot norr.
Från Postgatan mot öster
Från Postgatan mot väster, mot
Snickaregatan till höger i bild.
2.4 Planerad utbyggnad
Utbyggnaden avser åtta små radhus på 35 kvm vardera, med ett kombinerat allrum/kök och
sovloft. Till varje bostad hör ett mindre förråd i separat byggnad. Bilplatsbehovet är av
kommunen bedömt 0,75 platser/bostad, 6 bilplatser. I illustrationen nedan är 4 bilplatser
inritade.
Illustration av de planerade bostäderna.
Uppdrag: 262340, Kv Gäddan i Perstorp, trafikutredning
Beställare: Perstorps kommun
2015-05-08
O:\MAL\262340\T\_Text\Kv Gäddan trafikutredning slutrapport_150508.docx
7(12)
3
Analys och förslag till åtgärder
3.1 Angöring till kv Gäddan
En analys av gatunätet och den trafik som använder det har genomförts, dels utifrån
kartmaterial och flygfoton, dels utifrån observationer på plats vid inventeringen.
Som tidigare redovisats så kunde det vid inventeringen på plats konstateras att Svarvareliden
användes av viss genomfartstrafik, trots att detta är förbjudet. Det noterades också att
åtminstone ett par av dessa fordon hade parkeringsplatserna norr om vårdcentralen som mål.
Sannolikt kom man från sydväst, kanske på väg 21, och valde att köra till Postgatan via
Bryggaregatan-Svarvareliden, istället för att t ex köra Hantverkaregatan-Stockholmsvägen och
ansluta till Postgatan från öster.
Svarvareliden är smal och saknar gångbanor. Bredden på gatan medger inte mötande trafik i
kombination med gående och cyklister i gatan. Det finns egentligen inte heller utrymme att
bredda den, på grund av placering av träd och bostäder. Gatan används av många gående och
cyklister som ska till vårdcentralen, folktandvården och förskolan. Vid platsbesöket noterades
att många var föräldrar med barnvagnar och barn i cykelsitsar.
Det kan konstateras att det finns ett visst behov av att köra tvärs igenom området, förbi kv.
Gäddan, ett behov som tidigare har mötts av att Postgatan varit öppen för genomgående trafik.
Men bedömningen är att den trafik som har någon faktiskt nytta av att t ex Postgatan eller
Svarvareliden öppnas för genomgående trafik är de som har mål utmed östra delen av
Postgatan. Det gäller den trafik som har mål vid parkeringsytorna norr om vårdcentralen och
förskolan samt den trafik som kommer att alstras av kv. Gäddan, vilket totalt sett är relativt få
fordon per dygn. En översiktlig bedömning är att det som mest kan röra sig om ett drygt 100-tal
fordon/dygn.
För trafik som kör mellan områdena norr om Stockholmsvägen och södra delarna av centrum,
stationen och väg 21 kan det i vissa relationer finnas några meter att tjäna på att köra via t ex
Postgatan eller Svarvareliden istället för via Stockholmsvägen-Hantverkaregatan eller
Stockholmsvägen-Trädgårdsgatan. Men omvägarna via dessa gator bedöms inte vara orimligt
långa och man färdas då på ett gatunät som är bättre anpassat för biltrafik än vad Svarvareliden
och Postgatan förbi förskolan Hattstugan är.
Vid platsbesöket noterades också att gång- och cykelbanan i Snickaregatans förlängning
användes som smitväg till Postgatan, dock inte i samma omfattning som Svarvareliden.
Smitvägar kring som används kring kv. Gäddan idag (Kartunderlag: “© OpenStreetMaps bidragsgivare, se openstreetmap.org)
Uppdrag: 262340, Kv Gäddan i Perstorp, trafikutredning
Beställare: Perstorps kommun
2015-05-08
O:\MAL\262340\T\_Text\Kv Gäddan trafikutredning slutrapport_150508.docx
8(12)
3.1.1
Slutsats och förslag till åtgärder
Slutsatsen är att behovet att öppna Svarvareliden eller Postgatan för genomgående trafik är litet
och det inte är motiverat att göra detta med hänsyn till Svarvarelidens smala sektion eller med
hänsyn till trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna och förskolans utemiljö. För att öka
trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna bör istället åtgärder vidtas för att stoppa
smittrafiken.
På Svarvareliden föreslås att gatan stängs av i söder, vid Bryggaregatan. Stängningen kan
exempelvis göras med sk cykelfålla/bommar som antingen kan vara låsbara med trekantsnyckel
eller försedda med en kraftig fjäder så att t ex räddningstjänst eller vinterväghållning kan köra
igenom. Andra alternativ kan vara pollare, även dessa kan vara möjliga att låsa upp och flytta
vid behov. En mer permanent lösning kan vara av samma typ som använts vid Alvägens
avstängning mot Stockholmsvägen.
Detta innebär att skylten med motorfordonstrafik förbjuden kan plockas bort i södra delen av
gatan vid Bryggaregatan och i gatans norra del kan skylten fordonstrafik förbjuden ev ersättas
med skylt återvändsgata, med tilläggstavla att vändzon saknas. Sannolikt behövs därmed ingen
skyltning om behörig trafik.
Exempel på cykelfålla med låsbar bom.
Exempel på cykelfålla med fjädrande, öppen bom.
Algatans avstängning mot Stockholmsvägen.
Åtgärder bör även vidtas för att stoppa smittrafiken på gång- och cykelbanan mellan
Snickaregatan och Postgatan. Även här föreslås avstängning med t ex cykelfålla i någon ända
för att förhindra smittrafik. Här måste hänsyn tas till bl a sophanteringen för den bebyggelse
som finns i området. Enligt uppgift från entreprenören kör renhållningsfordonen idag in från
Stockholmvägen, vidare via Postgatan och gång- och cykelvägen och ut på Snickaregatan.
Enligt entreprenören kan man ha nyckel till cykelbom alternativt köra igenom en fjädrande bom.
Ett annat alternativ är att flytta uppställningsplatsen för sopkärlen på Snickaregatan 18-28 upp
till Postgatan eller ner till Snickaregatan.
På Postgatan kan den befintliga avstängningen med betonggrisar permanentas med
motsvarande typ av stängning som föreslås på Svarvareliden. Betonggrisar kan utgöra en
trafiksäkerhetsrisk för gående och cyklister som riskerar att inte se dem och istället går/kör in i
dem, särskilt när det är mörkt. Vilken utformning som väljs kan bero på hur permanent man vill
göra avstängningen samt med hänsyn till tillgängligheten för t ex räddningstjänst och
Uppdrag: 262340, Kv Gäddan i Perstorp, trafikutredning
Beställare: Perstorps kommun
2015-05-08
O:\MAL\262340\T\_Text\Kv Gäddan trafikutredning slutrapport_150508.docx
9(12)
vinterväghållning. Utformningen skall också göras med hänsyn till trafiksäkerheten för de
oskyddade trafikanterna, framför allt cyklister.
Möjligheten att anordna en vändplats, längre in på Postgatan, motsvarande den befintliga
vändplatsen har studerats översiktligt. Utrymmet är i dagsläget begränsat och intrång på
tomtmark krävs. Om en sådan vändplats kan anordnas i framtiden underlättar detta bland annat
för sophanteringen att vända sina fordon. Måttet, knappt 15 m, ska vara tillräckligt för
renhållningsfordonen enligt de vägföreskrifter som är vägledande för dessa.
Exempel utrymmeskrav för vändplats längre in på Postgatan.
3.2 Parkering kv. Gäddan
I illustrationen för den planerade utbyggnaden är parkeringsplatserna placerade i kv. Gäddans
sydöstra hörn, en bit upp i backen på Svarvareliden. Antalet bilrörelser som parkeringen
(bostäderna) alstrar är sannolikt begränsat, uppskattningsvis 20-25 rörelser/dygn.
Bedömningen är emellertid att detta inte är den bästa placeringen. Svarvareliden är smal, ca 5
m, vilket innebär att utrymmet bakom parkeringsplatserna är för kort och kräver att man angör
platserna med åtminstone ett par extra backrörelser, det går inte att svänga direkt in eller ut på
sin plats. Utrymmet att bredda gatan är begränsat, med ett stort träd och angöring till
distriktssköterskan på motstående sida. Sikten är delvis begränsad. Utrymmet kan ökas genom
att parkeringsplatserna dras in ytterligare på tomten, för att skapa de extra metrar som behövs
för att kunna svänga in och ut på platserna utan extra backrörelser. Utrymmet bakom en bilplats
bör vara ca 6,5-7,0 m för god standard.
Svarvareliden används också av gående och cyklande föräldrar till/från förskolan vars säkerhet
påverkas negativt av backande fordon. Placeringen i lutningen kan också medföra att cyklister
kan komma i relativt hög hastighet från Bryggaregatan.
Uppdrag: 262340, Kv Gäddan i Perstorp, trafikutredning
Beställare: Perstorps kommun
2015-05-08
O:\MAL\262340\T\_Text\Kv Gäddan trafikutredning slutrapport_150508.docx
10(12)
3.2.1
Slutsats och förslag till åtgärder
Slutsatsen är att parkeringsplatsernas placering behöver ses över för att både säkerställa en
god tillgänglighet men också en god trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanter som rör sig
längs gatan. Körspårskontroller bör genomföras för att säkerställa att det är möjligt att ta sig in
och ut från parkeringsplatserna. Även höjdförhållandena behöver studeras för att kontrollera
genomförbarheten i placeringen.
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det bättre om parkeringsplatserna placeras i närmare anslutning
till Postgatan. På så sätt undviker man onödig trafik på den redan smala Svarvareliden.
Genom att placera parkeringsplatserna längre ner på fastigheten, antingen längst ner på
Svarvareliden eller mot Postgatan, kan man skapa en bättre utformning för parkeringen. Detta
förutsätter dock en omdisponering av både huskroppar och förrådsbyggnader inom tomten.
Längre ner på Svarvareliden, mot Postgatan, finns en bred gräsremsa mot vårdcentralens
parkeringsplats, vilket innebär att det finns bättre utrymme att bredda gatan och därmed skapa
tillräckligt med plats för att minimera antalet backande rörelser till och från parkeringsplatserna.
En bredare gatusektion medför även större utrymme för bilar och oskyddade trafikanter att
samsas. Sikten bedöms vara bättre och lutningen på vägen är mindre närmast Postgatan.
I skissen nedan redovisas en placering av bilplatserna i tomtgräns med en breddning på 0,9-1,2
m av Svarvareliden mot vårdcentralens parkering, vilket ger ett avstånd bakom
parkeringsplatserna på ca 6,5 m. Ett alternativ kan vara att dra in bilplatserna på tomten med
motsvarande mått, 0,9-1,2 m.
Alternativ placering av parkering mot Svarvareliden.
Postgatan är något bredare än Svarvareliden, ca 6 m, och här finns också utrymme mellan
gatan och kv. Gäddans tomtgräns som kan nyttjas för backrörelser ut från parkeringsplatserna.
Det finns även här en potentiell konflikt med oskyddade trafikanter förbi parkeringsplatserna,
men utrymmet och sikten bedöms generellt vara bättre. Även denna placering av parkeringarna
kräver justering av tomtens disponering.
Uppdrag: 262340, Kv Gäddan i Perstorp, trafikutredning
Beställare: Perstorps kommun
2015-05-08
O:\MAL\262340\T\_Text\Kv Gäddan trafikutredning slutrapport_150508.docx
11(12)
I skissen nedan är bilplatserna placerad något utanför tomtgräns. Avståndet bakom
parkeringsplatserna till motstående körbanekant uppgår då till ca 7 m.
Alternativ placering av parkering mot Postgatan
Miljöhus/sophantering för de planerade bostäderna bör placeras i anslutning till Postgatan för
att undvika onödig trafik på Svarvareliden. Placeringen av såväl parkering som miljöhus skall
göras med hänsyn till sikttriangeln, skrafferad yta i skisserna ovan, i hörnet
Postgatan/Svarvareliden.
4
Slutsats
Den planerade utbyggnaden i kv. Gäddan förväntas inte medföra någon större ökning av
trafikflödet på gatunätet varför utbyggnaden i sig inte bedöms medföra att gatunätet kring
fastigheten bör förändras.
Analysen leder också fram till bedömningen att det inte finns något större övergripande behov
att öppna upp gatunätet kring kv. Gäddan, utan snarare att de avstängningar som finns bör
göras tydligare för att förhindra den smittrafik som idag förekommer på Svarvareliden och på
gång- och cykelbanan mellan Snickaregatan och Postgatan. Alla avstängningar bör genomföras
med hänsyn till framkomligheten för räddningstjänst, vinterväghållning och sophantering.
Vidare föreslås att placeringen av parkeringen, 6 bilplatser, inom kv. Gäddan ses över, dels
med hänsyn till det begränsade utrymmet som finns vid föreslagen placering, dels för att öka
trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna, vilka är många föräldrar med barn. Förslag till
alternativa placeringar är Svarvareliden, närmast Postgatan, eller mot Postgatan. En placering
mot Postgatan är att föredra, med i stort sett all biltrafik samlad på Postgatan. Svarvareliden
behålls som ett i huvudsak gång- och cykelstråk. Körspårskontroller bör genomföras under det
fortsatta arbetet för att säkerställa att det är möjligt att ta sig in och ut från parkeringsplatserna.
Även höjdförhållandena behöver studeras för att kontrollera genomförbarheten i placeringen.
Malmö 150508
Tyréns AB
Uppdrag: 262340, Kv Gäddan i Perstorp, trafikutredning
Beställare: Perstorps kommun
2015-05-08
O:\MAL\262340\T\_Text\Kv Gäddan trafikutredning slutrapport_150508.docx
12(12)