14 Bilaga 3 (10 226 kb)

KRANSEN
MARKANVISNINGSTÄVLING
FÖR BILLIGA OCH YTEFFEKTIVA
BOSTÄDER I MIDSOMMARKRANSEN
INNEHÅLL
INNEHÅLL
BYGGNADEN OCH PLATSEN - VOLYMEN OCH STADSRUMMET 
VISION / BESKRIVNING AV VOLYMER  
FOTON - MIDSOMMARKRANSEN    
4
SITUATIONSPLAN SKALA 1:4005
GRÖNSTRUKTUR  
SOLSIDAN   
DIAGONALA RÖRELSER  
VY FRÅN TELLUSBORGSVÄGEN   
6
FASAD SKALA 1:400
PLANER7
PLAN 0 - ENTRÉPLAN - SKALA 1:200   
PLAN 1 - GÅRDSPLAN - SKALA 1:200   
PLAN OCH SEKTION8
PLAN 2
- SKALA 1:200  
TVÄRSEKTION A-A - SKALA 1:200
HYRA , MODULSAMMANSÄTTNING & YTOR   
9
TVÄRSEKTION 1:509
PLANER10
PLAN 4 - SKALA 1:200 
PLAN 5 - SKALA 1:200  
VY FRÅN GÅRDEN   11
MILJÖ & FAMILJEBOSTÄDER   
GRÖNA TANKAR   
MODULLÄGENHETER- PLANER 1:50   
MODUL 1
MODUL 2
12
INTERIÖRER13
ENTRÉBALKONGER
MOT GÅRDEN
K R A N SE N
SI DA 3 /1 3
BYGGNADEN OCH PLATSEN - VOLYMEN OCH STADSRUMMET
SITUATIONSPLAN 1:400
CYKE LVÄG TI L L
STOCKHOL M
FOTON - MIDSOMMARKRANSEN
Bebyggelse som följer topografin och arkitektur som tar in platsen.
GRÖNSTRUKTUR
Gården och takterrassen erbjuder stora grönytor för
de boende. På takterassen kan man odla och njuta
av utsikten. En buffertzon av träd mot villorna kan
planteras längs tomtens södra gräns.
VISION / BESKRIVNING AV VOLYMER
Förslaget tar utgångspunkt i Midsommarkransens
småskaliga kvartersstruktur med slutna kvarter på plan mark
och öppna på kuperad, och dess varierande arkitektur från
olika tidsepoker. Tomten i fråga är kuperad, sluttande mot
nordväst, bullerutsatt och ligger delvis ovanpå tunnelbanans
skyddsområde.
Byggnaden vi föreslår är samtida i sin utformning men
förhåller sig likt omgivningen till det kuperade landskapet.
Byggnadsvolymen består av 34 kilformade moduler som
tillsammans bildar en svagt s-formad byggnadskropp på
3 och 4 våningar. Byggnadsvolymerna följer och trappas
upp längs höjden som en förstärkning av landskapet,
ett grepp som bygger vidare på Midsommarkransens
bebyggelsestruktur. Entrén ligger på plan 0 vilket
är gatuplanet, och gårdsplanet en våning högre.
Höjdskillnaden tas upp på gården och genom placering av
lokaler/bokaler med högre takhöjd mot gatan.
Den svängda byggnadskroppen möjliggör en fortsättning
på villornas grönstruktur, med en fin södervänd kuperad
gård, samtidigt som den möter grannhusens placering mot
gatan genom att dra sig tillbaka från gatulivet i hörnen och
därmed behålla Midsommarkransens kvartersrytm med
gröna platser även i gaturummet. Öppningar i volymen ger
genomsikt till gården samtidigt som dessa öppningar även
möjliggör genvägar genom kvarteret.
De moduler som ligger närmast gatan på entréplan
förbereds för att inhysa bokaler; en boendeform som
kombinerar bostad och lokal och som passar väl in i
Midsommarkransens myller av småföretagare.
SOLSIDAN
Den nya byggnadens placering skapar med sin
ytterkontur en skyddad gård i soligt söderläge som
samtidigt möter villornas grönstruktur.
0
0
1
2
2
4
6
4
5
10 dm
Skala 1:10
S E KT I O
N
TA
A
8
10G
O
M
T
LÖ
20 dm
0
M I D SO M M A R K R A N SE N S
T- B A N A
TE
2
1
5m
LL
US
BO
FOTON - OMGIVANDE BEBYGGELSE
Kulörer i blekt rött, rosa, orange, varm grått och gult
omger platsen.
P
0
1
2
3
4
5
10 m
RG
SV
ÄG
Skala 1:50
DIAGONALA RÖRELSER
Den uppbrutna volymen möjliggör passage även
diagonalt över platsen och tar upp rörelseflöden som
kopplar till kollektivtrafik samt cykelväg.
N A-A
Skala 1:20
P
EN
P
Skala 1:100
Skala 1:100
D
0
2
4
0
KRANS EN
SIDA 4 / 13 3
0
6
10
10
5
5
8
10
15
20 m
20 m
20
Skala 1:200
G
N
O
YP
N
N
RÄ
Skala 1:200
Skala 1:250
40 m
Skala 1:400
K R A N SE N
SI DA 5 /1 3
PLANER
VY FRÅN TELLUSBORGSVÄGEN
I Midsommarkransen är byggnaderna ofta kulörta i
en gulorange/rödrosa färgskala. Vår byggnad har
en form som tillför något nytt i kvartersstrukturen
samtidigt som den förhåller sig till det befintliga både
genom färgsättning och placering mot gata.
ORGANI SE RI NG
Planlösningarna är medvetet organiserade
för att stimulera sociala möten med bred
interaktion mellan de boende i husen.
Trapphuset är centralt placerat och binder
samman huskropparna.
Fasaduttrycket är monokromt gulorangt, med detaljer
som fönsterkarmar och sträckmetallräcken i mörkare
och ljusare nyanser. De olika volymerna binds
samman av ett semitransparent trapphus av glas och
gulfärgad sträckmetall, ett material som även används
som balkongräcken och entrébalkongsskärmar. Mot
gatan i tomtens nordvästra hörn skapas en plats för
cyklar samtidigt som den annonserar husets entré.
MÖ J LIGH ET T ILL BO KA LER
(BO STA D + LO KA L)
Bokaler är ett bra tillskott för att skapa
en blandad förstad, med varierande
boendeformer och lokallösningar som
kan erbjuda något för alla. Dessutom är
det ett hållbart koncept som kan stärka
det lokala entreprenörskapet och berika
det sociala livet i området. Förslaget
gör det möjligt att skapa två bokaler i
etage mot Tellusborgsvägen. Ett alternativ
är att en modul uppförs som lägenhet
med ingång från gården eller som en
gemensamhetslokal, och den andra som
bokal/lokal med entré från gatan.
PLAN 0 - ENTRÉPLAN
•3 LÄGENHETER- MODUL 2
•2ST BOKALER
•TVÄTTSTUGA
•FÖRRÅD
Midsommarkransen sjuder idag av liv och är redan
fullt av småföretag. Det är därför en attraktiv plats att
starta företag på. Den del av byggnaden som ligger
närmast gatan innefattar möjliga lokaler/bokaler.
Verskamheter som mikrobryggeri, cykelverkstad eller
ett litet kontor med grafiska designers skulle kunna
passa in här. Lokaler på gatuplan skänker ett socialt
liv till gaturummet och kan öka tryggheten i hela
kvartert under mörka tider.
PL ATS FÖR
MI L JÖSTATI ON
TVÄTTSTUGA
Tvättstugan nås från gården
på plan 0. I anslutning till
tvättfaciliteterna finns en liten
uteplats i söderläge där man
kan ta en kaffe medan man
väntar på att tvätten ska bli
färdig.
Ökad biogasproduktion
bidrar till Stockholms
koldioxidmål. Mer biogas
kräver mer matavfall.
Familjebostäder har under flera år investerat
i så kallade marktömmande behållare för att
möjliggöra för hyresgästerna att sortera ut
sitt matavfall. Utsortering finns nu i närmare
50 procent av beståndet.
GEN V Ä GA R
Öppningar i volymen ger
visuell kontakt med gatan och
uppmuntrar till snedda genom
kvarteret.
UTE PL ATS
Marklägenheterna får sydvända
uteplatser istället för balkong.
0
1
2
3
4
5
10 dm
Skala 1:10
CYKE L PARKE RI NG
FA S A DER
0
2
Steidle partner
Lodz public library
4
6
8
10
MONOKROMA FASADE R
20 dm
Marge arkitekter - äldreboende i N Vram
BKK3 arkitekter - Miss Sargfabriken, bostäder
Skala 1:20
Framför byggnadens entré
och längs tomtgränsen
placeras cykelställ med
plats för 45-50
cyklar.
PLAN 1 - GÅRDSPLAN
•6 ST LÄGENHETER- MODUL 2
•TEKNIK- & FÖRRÅDSUTRYMME
0
2
1
5m
Skala 1:50
DAGVATTE NHANTE RI NG
0
1
2
3
4
5
10 m
0
2
4
6
8
10
20 m
Skala 1:100
FASAD FRÅN TELLUSBORGSVÄGEN
Den kuperade tomten
lämpar sig väl för en
Skala 1:100
landskaplig lösning för att
ta hand om regnvatten.
BILPA RKERIN G
Unga använder bil mer sällan,
dessutom ligger tomten i
kollektivtrafiknära läge. Två
p-platser placeras vid byggnadens
ena kortsida medan en blir
gatuparkering.
SKALA 1:400
K R ANS EN
S IDA 6 / 13 Skala 1:200
Skala 1:200
K R A N SE N
SI DA 7 /1 3
PLANER
HYRA, MODULSAMMANSÄTTNING & YTOR
TVÄRSEKTION 1:50
M OD ULER /KONSTRUKTI ON
Byggnaden består av
fabrikstillverkade moduler placerade
i en betongstomme. Denna
byggteknik resulterar i effektivare
produktionskedjor med mindre svinn,
färre fuktskador samt kortare byggtid
på själva tomten vilket framför allt
gynnar de berörda grannarna.
HYRA
HYRA KR/KVM BOA OCH ÅR
1659 kr
MODUL 1,
2
33,5 m
4630 kr/mån
MODUL 2,
29,5 m2
4080 kr/mån
URBA N FA RMIN G
Takterrassen gör det möjligt att odla
på taket, ger ett bra solläge och
ett grönt gemensamt rum som de
boende kan njuta av.
PLAN 2
BIO DLIN G
På taket finns plats för en biodling
som kan stärka den lokala miljön.
MODUL 1, 9ST
•3 ST LÄGENHETER- MODUL 1
•6 ST LÄGENHETER- MODUL 2
MODUL 2, 21ST
LOKAL E R
FÖRRÅD, TVÄTTSTUGA
LOFTGÅNGAR
TAKTE RRASS
ENTR ÉB ALKONG ER
De sydvända
entrébalkonger kan
också användas
som samvaroytor
utomhus.
BA LKO N GER
Från balkongen
har man direkt
tillgång till sitt
lägenhetsförråd.
B A LKO N G / B U LLE R
4
5
10 dm
8
10
20 dm
2
5m
Modul 1 har en indragen balkong som
hjälper till att dämpa oönskat buller. För att
ytterliga öka dämpande bullereffekter kan
man delvis glasa in balkongerna alternativt
placera ljudabsobenter. På balkongen finns
Skalaäven
1:10
lägenhetsförråd tillgängligt.
Skala 1:20
Skala 1:50
FÖRSLAG I SIFFROR
PL AN 0
PL AN 1
PL AN 2
PL AN 3
PL AN 4
TOTALT
BOA
88,5 m2
211 m2
277,5 m2
218,5m2
159,5 m2
ca 954,0 m2
LOA (lokal/bokal)
49,5m2
Varm BTA (tvättstuga samt
förråd)
29,5m2
14,0 m2
Kall BTA (inkl passager,
trapphus, hiss samt
lägenhetsförråd)
192,5 m2
195 m2
ca 49,5,0m2
ca 43,5 m2
214,5 m2
210,5m2
199 m2
ca 1011,5 m2
Takterrass: Ca 92 m²
Totalt 18st balkonger, 46,8 m²
4
5
10 m
Skala 1:100
Skala 1:100
TVÄRSEKTION A-A
SKALA 1:200
8
10
K R ANS EN
S IDA 8 / 13 20 m
Skala 1:200
Skala 1:200
K R A N SE N
SI DA 9 /1 3
PLANER
VY MOT GÅRDEN
ENER GIA NVÄNDNI NG
Lägenheterna förbereds
för individuell mätning av
tappvarmvatten.
G R Ö N A TA K
De tak som ej används som
takterrass kläs med sedum
som fördröjer regnvattnet och
därmed undviker att belasta
det befintliga V/A-nätet. En
annan möjlighet är att placera
solceller eller solfångare på
dessa tak.
PLAN 4
•3 ST LÄGENHETER- MODUL 1
•4 ST LÄGENHETER- MODUL 2
M ILJÖ
E NE R G I
3
4
5
Familjebostäders totala utsläpp av koldioxid
har minskat perioden 2008-2012 med drygt
6 procent. Under 2013 installerades de första
storskaliga solcellsanläggningarna som är
en viktig satsning för att bolaget ska nå de
långsiktiga klimatmålen. Klimatpåverkan
mäts i CO2e genom en beräkningsmodell
framtagen av Miljöförvaltningen Stockholms
stad. Ingående parametrar är köpt el,
10 dmfjärrvärme och pellets, fjärrkyla och
Skala 1:10
transporter. Transporter som
omfattas är bränsleförbrukning för egna
fordon och bil i tjänsten.
TAKTER R AS S
Takterrassen ligger i direkt
anslutning till trapphuset och
blir ett komplement till gården.
Den kan exempelvis användas
för samvaro, biodling, eller
urban farming.
En av de viktigaste miljöfrågorna för
Familjebostäder är minskad energianvändning
och klimatpåverkan. En annan prioriterad
miljöfråga är att begränsa användningen
av farliga kemiska ämnen för att minska
den negativa påverkan på hälsa och miljö.
Byggmaterialfrågan är och kommer att bli allt
viktigare i byggsektorn och är avgörande för att
uppnå hållbart byggande.
MILJÖ & FAMILJEBOSTÄDER
Familjebostäder ska erbjuda sina
hyresgäster ett hälsosamt och
miljöanpassat boende. 1998
blev vi det första allmännyttiga
bostadsbolaget som miljöcertifierades
enligt ISO 14001. Miljöcertifieringen
innebär bland annat att vi arbetar
med miljöfrågor på ett strukturerat
sätt och ständigt minskar vår
negativa miljöpåverkan. All
nyproduktion ska projekteras för och
uppnå som mest 55 kWh per m²
golvarea (Atemp) och år. Boverkets
krav är 90 kW per m². Inriktning
för nyproduktion är att 2 kWh/
m²*år ska utgöras av egen förnybar
elproduktion alternativt 6 kWh/m²*år
egen förnybar värmeproduktion.
Energi- och miljöstyrningen i byggprojekt är en
av de mest betydande miljöåtagande vi har.
Vårt miljömål för byggprojekt sammanfattas
till mål för Energi- och Miljöprestanda,
EMP. I miljömålet ingår krav på låg
energianvändning, granskade och godkända
byggmaterial genom Byggvarubedömningen
och miljömässig avfallshantering samt krav
på god inomhusmiljön. EMP fungerar som
ett miljöbetyg på våra byggprojekt där vi
strävar efter att överträffa våra mål. EMP
följer byggprojekten från projektering och
produktion till förvaltning. Genom EMP jämför
vi byggprojekt med varandra och arbetar för
ständig förbättring.
Byggnaden kommer att vara ett lågenergihus.
All Familjebostäders nyproduktion projekteras
8
6
10
20 dmför och ska uppnå
mest 55 kWh per
Skalasom
1:20
•3 ST LÄGENHETER- MODUL 1
m² golvarea (Atemp) och år. Inriktning för
nyproduktion är att 2 kWh/m²*år ska utgöras
•2 ST LÄGENHETER- MODUL 2
av egen förnybar elproduktion alternativt 6
kWh/m²*år egen förnybar värmeproduktion.
PLAN 5
GRÖNA TANKAR
2
5m
Skala 1:50
GÅRD
3
6
4
5
10 m
8
10
20 m
K R ANS EN
S IDA 1 0/ 13 Skala 1:100
Skala 1:200
Skala 1:100
Skala 1:200
De mindre
lägenheterna har
alla balkong, förutom
de på markplan som
får soliga uteplatser.
Vår ambition är att spara så
många befintliga träd som möjligt.
Återplantering av förlorade träd sker
längs tomtgräns och runt den nya
bebyggelsen. Dessutom föreslår vi att
taken kläs med sedum då dessa gröna
tak fördröjer regnvattnets passage till det
befintliga ledningssystemet och därmed
minskar belastningen på detta.
K R A N SE N
SI DA 1 1 /1 3
MODULLÄGENHETER - PLANER 1:50
Idag byggs de flesta lägenheter för kärnfamiljen, trots att endast 20%
av Sveriges befolkning utgörs av just kärnfamiljen. Tvåsamhet utan barn
är vanligare, och det vanligaste är singelhushållet som utgör ca 60% av
Stockholms befolkning.
INTERIÖR
Nya regler från Boverket möjliggör minskning av köksinredning, och
samnyttjning av ytor som tidigare skulle vara separerade i lägenheter
på under 35 m2. Vårt förslag består av en kilformad mindre
lägenhetsmodul med balkong på 29,5 m2 och en större lägenhetsmodul
på 33,5 m2.
Att bygga billigt och yteffektivt handlar
inte bara om att bygga litet. Det handlar
också om att skapa rum att trivas i.
En hyresgäst som trivs, stannar längre
och tar bättre hand om sin lägenhet.
Färre flyttar ger också mindre slitage.
Lägenheterna kan kallas etta, en 1,5a
eller minitvåa. De båda större rummen
kan användas separat eller tillsammans
och har ett öppet rumssamband.
Sovalkoven förstärker ytterligare känslan
av fler rum i lägenheten.
B AD R UM , C A 3,6 K V M
MODULLÄGENHET 1
CA 33,5 KVM
HYRA 4630 KR/MÅN
Tillgängligt och rymligt.
H A LL , CA 2,3 K V M
FUNKTIONS VÄGG
Liten hall med
kappavhängning.
Hallen kan även
möbleras med
arbetsplats.
Garderober, plats för
förvaring, ev arbetsplats
och kök är några av de
funktioner som kan byggas
in längs väggen. I en liten
lägenhet kan det vara skönt
med ett sammanhållet
grepp kring interiören, samt
möjlighet för vardera boende
att disponera ytan fritt.
Köksdelen är något större än
i den mindre lägenheten.
Tillfrågade unga personer
fick rangordna ett
antal boendealternativ.
Prioriteringslistan såg då ut
så här:
1 . BIL L I G H YR A
2 . BA L KO N G
3 . MYC K E T F Ö R VA R I N G
4 . FÖR R Å D SU T RYM M E
5 . S TOR A F Ö N ST E R PA R T I E R
6 . EG EN T V Ä T T M A SK I N
7 . PA R K E T T I A LLA R U M
8 . EX TR A H Ö G TA K H Ö J D
9 . G EM E N SA M TA KT E R R A SS
1 0 . G E M E N SA M F E ST LO K A L
R EF. JAG V I LLH A B O STA D. N U
Båda lägenheterna har separat sovdel
som kan avdelas med exempelvis med
ett draperi, vilket även gör det möjligt för
två personer som inte är i en parrelation
att dela lägenheten. Att ha en separat
yta för säng är något unga värdesätter
enligt jagvillhabostad.nu:s undersökning
och förenklar dessutom möblering av
resten av lägenheten. Vi har valt att
fortsättningsvis ha ett enligt tidigare
regler fullstort kök samt att istället för att minska förvaringsutrymmet,
öka på det. Unga prioriterar sociala ytor som kök och vardagsrum till
förmån för privata ytor, och har gärna mycket förvaring i bostaden. Alla
lägenheterna har en funktionsvägg med förvaring och kök samlat i en
inredningsmöbel, något som vi anser är både snyggt och praktiskt. I en
liten lägenhet är förvaring A och O.
Alla lägenheterna är
fullt tillgängliga. Det större rummet
kan möbleras som sovrum med
möjlighet att nå sängen från två
håll.
R UM C A 7, 2 KVM
Rummet kan möbleras
varierat och även fungera
som ett sovrum. Det
öppna sambadet gör
att den lilla lägenhetetn
känns rymlig, men har
samtidigt en känsla av fler
rum för olika funktioner.
MODULLÄGENHET 2
CA 29,5 KVM
HYRA 4080 KR/MÅN
De kilformade lägenheterna har stora
ljusinsläpp och ett öppet rumssamband
mellan kök och vardagsrum. Eftersom
sovalkoven ligger på motsatt sida av
resten av rummen finns alltid 50% av
vistelseytan mot tyst sida. Dessutom finns
alltid vädringsmöjligheter åt två håll
samt i de mindre lägenheterna indragna
balkonger som ytterligare stävjar bullret.
SOVA LKOV, C A 3, 6 K V M
Sovalkoven har ett högt sittande
vädringsfönster. Möjlighet att
möblera vardagsrummet som
sovrum och använda alkoven som
arbetsplats finns också.
2 ) C3A 12 K4V M
R U M (0
K Ö K &1M ATP LATS
REFERENS:
Junior Living, Sverige.
Arkitekt: Andreas Martin-Löf
Tietgenkollegiet, Köpenhamn
Arkitekt: Lundgard & Tranberg
KRANS EN
SIDA 1 2/ 13 5
Kök och förvaring behandlas som en möbel. Möbeln
uppfyller dagens regler för kök, och gör samtidigt det
möjligt för den boende att välja hur mycket som blir kök/
förvaring. Modulmåtten bygger på 600 mm i bredd och
gör det möjligt att ha diskmaskin och inbyggnadsmicro om
så önskas. Ytan kan nyttjas som matplats eller arbetsplats.
8 som
0 med2ljus från
4 skjutdörrspartier
6
10 leder ut till en
Generöst
egen balkong.
0
1
2
10 dm
20 dm
Skala 1:10
Skala 1:20
BAL KONG CA 2, 6KVM
Glaspartiet leder ut till
en egen uteplats.
5m
Skala 1:50
FRIDA
Studerar vid universitet och är
sportintreserad. Frida är rullstolsburen
och att ha en rationellt planerad lägenhet
blir viktig för tillgängligheten. Frida har
valt en stor studieplats för att ge plats åt
studierna.
DANIEL
Daniel är social, aktiv och alltid på språng.
Han har möblerat för ett aktivt socialt liv,
med möjlighet att bjuda hem större sällskap
på både mat och fest. Köket blir en given
plats att samlas kring, och det öppna
rumsambandet gör att lägenheten känns
större.
K R A N SE N
SI DA 1 3 /1 3