Cykelöverfarter

Cykelöverfarter
Malmö stads arbete med cykelöverfarter och
en policy för detta
Trafik och Gatudagarna – 151019
Bakgrund
Nya trafikregler då cyklister korsar körbana
- Gäller från 2014-09-01 då alla cykelöverfarter blev
cykelpassager
- Oväntat för kommunerna. Oklar implementering
- Mer bakgrund
- SKLs Trafik- och gatudagarna 2014
- TS Cykelpassager och Cykelöverfarter
Bakgrund
Cykelpassage
Kan anges med vägmarkering M16
Trafik på körbanan
- Anpassa hastigheten så att det inte uppstår
fara för cyklande och mopedförare som är ute
på cykelpassagen.
- Ut ur en cirkulationsplats eller vid sväng i
korsning = låg hastighet och lämna cyklande
och mopedförare tillfälle att passera.
- Stannaförbud 10 m även vid
cykelpassage.
Trafik på cykelpassagen
- Väjningsplikt när man lämnar
cykelbanan.
- Cyklande eller mopedförare ska
sänka hastigheten, ta hänsyn till
fordon som närmar sig passagen
och får korsa vägen endast om
det kan ske utan fara.
Bakgrund
Cykelöverfart
Markering M16 och Märke B8
Trafik på körbanan
- Vid en cykelöverfart har en förare
väjningsplikt mot cyklande och
mopedförare som är ute på eller just
ska färdas ut på cykelöverfarten.
Trafik på cykelöverfarten
- Väjningsplikt när man lämnar
cykelbanan
- Cyklande eller mopedförare ska ta
hänsyn till avståndet och
hastigheten hos fordon som närmar
sig överfarten.
Hast.säkrad till 30 km/tim
- Väjningslinje som komplement
- Lokal trafikföreskrift
Bakgrund
Ser cyklisten skillnad ?
Policy för att skapa tydlighet och enhetlighet
Malmös policy
Tre utformningsprinciper
1. Korsande (genomgående) cykelbana
Används för cykelbanor längs huvudgator över korsande lokalgator.
Förutsättningar
• cykelbanan är överordnad tvärgatan och fortsätter därför i samma höjd över gatan som på
ömse sidor om
• cykelbanans beläggningsyta är genomgående och densamma som på ömse sidor om
tvärgatan
• tvärgatans kantsten är inte förlängd över cykelbanan.
• det får inte finnas vägmarkeringar/vägmärken för cykelöverfart/cykelpassage eller
övergångsställe på platsen
• det får inte heller finnas vägmarkering eller vägmärke som varnar för farthinder i anslutning
till en korsande/ genomgående cykelbana.
Prioriterar cykeltrafik.
Finns redan etablerat.
Malmös policy
Tre utformningsprinciper
2. Cykelöverfart
Används för cykelbanor som ingår i det prioriterade huvudcykelnätet (ÖP) korsar
gator på sträcka.
Andra cykelpassager som redan idag är hastighetssäkrade eller kommer att bli (tex säkra
skolvägar) skyltas om till cykelöverfarter även om de inte ligger på det prioriterade
huvudcykelnätet.
Prioriterar cykeltrafik.
Finns förberett på flertalet
platser. Kräver ombyggnation
på andra platser.
Malmös policy
Tre utformningsprinciper
3. Cykelpassage
Vid korsningspunkter som inte är något av alternativen 1 eller 2 har
cyklisten väjningsplikt gentemot övrig trafik eftersom cykelbanan upphör.
Utgångspunkt ska vara att utformningen tydligt ska återspegla
väjningsreglerna för cyklisten utan att komforten försämras.
Cykelpassager kan markeras med
vägmarkering (M16) men för att tydligt skilja
på passager och överfarter ska detta inte
göras i Malmö.
Utgångspunkten i Malmö är att det är den
generella trafikregeln om att cykelbanan
upphör som gäller, om utformningen inte
tydligt återspeglar regeln så kan detta vid
behov märkas ut med slut på påbjuden bana
(D11) enligt bild och inte med väjningsplikt
och väjningslinje (B1 och M14).
Malmös policy
Övrig utformning
Signalreglering
Ingen förändring
Malmös policy
Övrig utformning
Cirkulationsplatser
Utmärkning med vägmärke
Utformning av Lokal trafikföreskrift - LTF
TS förslag Allmänna råd om LTF
Utformning av Lokal trafikföreskrift - LTF
Malmö/Göteborg förslag om LTF
”Markerad del av A-gatan” ska vara cykelöverfart.
- markera hela överfarten med en yta/område.
”Den del av A-gatan norr om korsningen med B-gatan som är markerad på kartan” ska vara cykelöverfart.
- markera hela cykelöverfarten med s.k. egen geometri som en (grön) yta.
Frågor?
Tack!
[email protected]