Dagordning - ÅDALS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Ådals samfällighetsförening
Dagordning för årsstämma den 11 juli 2015. Plats: Grusgropen Tid: 14.00
§1 Mötets öppnande.
§2 Val av ordförande, sekreterare, 2 protokolljusterare samt rösträknare.
§3 Namnupprop enligt debiteringslängd.
§4 Frågan om kallelse till stämman kan godkännas.
§5 Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-2015.
§6 Genomgång av den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2014-2015.
§7 Revisorernas genomgång av verksamheten.
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§9 Fastställande av utgående balansräkning per den 31 maj 2015.
§ 10 Fastställande av ersättning till kommande styrelse. ( Se proposition).
§11 Fastställande av budget, avgifter och debiteringslängd för verksamhetsåret
1/6 2015-31/5 2016.
§12 Styrelsens förslag till framtida organisation gällande styrelsen i föreningen.
( Se bifogad proposition).
§ 13 Val av ordförande för kommande verksamhetsår. ( 1 år).
§ 14 Val av 2 ledamöter för kommande verksamhetsår. ( 2 år).
§ 15 Val av vägfogde och strandfogde. ( 2 år).
§ 16 Val av 2 vattenfogdar. ( 1 respektive 2 år).
§ 17 Val av 2 suppleanter i styrelsen för kommande verksamhetsår. ( 1 år)
§ 18 Val av 2 revisorer för kommande verksamhetsår. (1 år)
§ 19 Val av ersättare för revisorer för kommande verksamhetsår. (1 år).
§ 20 Motion gällande vattnets användande. ( Se bilaga samt styrelsens kommentar).
§ 21 Övriga frågor. Observera att denna punkt ej äger rätt till beslutsfattande.
§22 Beslut om datum för nästa årsmöte samt avslutande av mötet.
Proposition gällande framtida styrelseorganisation.
Då det unders senaste åren blivit alltmer betungande att rekrytera folk i området gällande
styrelseuppdrag har styrelsen följande förslag:
Styrelsen rekryteras i huvudsak från samma ”gata” med en mandatperiod på 2 år. Om man
startar med ”Kungsgatan”, därefter gatan där Rödéns stuga är belägen (ännu ej namngiven),
sedan gatan där Lars Falk huserar och slutligen strandnära gatan tillsammans med de
sjöbodar som ej har stuga i området, innebär detta att varje gata tar ansvar för
styrelseuppdrag vart åttonde år ( under en tvåårsperiod). Undantaget är kassören som av
förklarliga skäl bör ha kunskap gällande bokföring, vilken rekryteras bland dem som har
kompetensen i området.
En vattenfogde och vägfogden går in som ordinarie ledamöter i styrelsen, vilket faller sig
naturligt då dessa personer har en nyckelroll i föreningen, vars uppgift endast är att tillse att
vägar och vatten fungerar tillfredsställande.
Valberedningen kommer att bli överflödig, då varje gata blir sin egen valberedning.
Styrelsen i Ådals samfällighet är att betrakta som en samling ”glada amatörer”.
Styrelsearbetat ska inte vara en belastning och styrelsemedlemmarna ska behandlas med
respekt och ”glada tillrop”!
Vår förhoppning är att denna organisation ska underlätta och avdramatisera framtida
styrelsearbete. Styrelsen bedömer att förslaget kan genomföras inom ramen för nuvarande
stadgar, varför stadgeändring inte är nödvändig.
Härnösand den 18 maj 2015
Kerstin Rödén
Proposition gällande arvoden gällande styrelseuppdrag.
Samtliga ordinarie ledamöter i styrelsen ersätts med 999 kronor/år. Denna summa är fri från
skatt och arbetsgivaruppgifter. Kassören ersätts även för utgifter gällande
bokföringsprogram, för närvarande 1.500 kronor/år.
Suppleanter som ersätter ordinarie styrelseledamot vid möten, ersätts med 200
kronor/möte.
Härnösand den 18 maj 2015
Kerstin Rödén