Budget 2014-2016

Budget 2014-2016
Samhällsbyggnadsförvaltningen
1
Budget 2014-2016
Investeringar
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gator och vägar
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppgift är att samla resurser
och kompetenser för att bygga ett långsiktigt och hållbart Katrineholm. Det innebär bl a att långsiktigt arbeta med insatser
som skapar förutsättningar för en positiv ortsutveckling i form
av fler arbetstillfällen, flera företag och kommuninvånare.
Förvaltningens ansvarsområden är tillsyn och rådgivning
inom områdena hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd, naturvård, energi- och klimatrådgivning samt bygglov,
trafik, kommunikation, gator och torg och frågor kring markoch exploatering.
Vasavägen
2014 3000
(Investeringar i tkr)
2015
0
2016
0
Drift 10
Upprustning av gatan efter VA-ledningsarbeten, fjärrvärmearbeten m m. Gatan är
i dåligt skick och behöver ny kantsten och ny beläggning på gångbanor och körbana. Samtidigt bör man minska gatubredden för att sänka fordonshastigheterna.
Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år.
Foto: Håkan Stenström, Kjell Åkerblom, Lena Hammarbäck,
Pierre Fauvelle, Anders Ekström
2
3
Vingåkersvägen/Mejerigatan
2014 1000
0
2015
2016
Ny tillfartsväg till Valla go-cartbana
0
Drift
0
För att minska genomfartstrafiken i Katrineholm planeras en ombyggnad av
korsningen Vingåkersv/Mejerig. Projektet medfinansieras tillsammans med Trafikverket. Ingen ökad driftkostnad.
Lövåsen/Sandbäcken
2014 1000
2015 1000
2016 1000
Drift 15
Utbyggnaden av Lövåsen/Sandbäckenområdet beräknas fortsätta under de närmaste åren med investeringar i infrastruktur i form av gator och vägar. Utbyggnaden väntas komma som en följd av etableringen av Katrineholmsterminalen.
Driftkostnaden ökar med 15 tkr per år.
Bondegatan
2014
700
2015
500
2016
500
Drift
700
2015
0
2016
0
Drift
5
Tillfarten till Valla go-cartbana sker idag genom villaområden med onödiga
trafiksäkerhetsrisker. En ny tillfartsväg planeras förbi Kronfågels tidigare kycklingslakteri. Driftkostnaden ökar med 5 tkr per år.
Östermalmsgatan
2014
0
2015
900
2016
0
Drift
0
Upprustning i den norra delen i samband med etablering/utveckling av lokstallarna/skatepark. Gatan är i dåligt skick. Ingen ökad driftkostnad.
Stensättersgatan
2014
0
2015
600
2016
0
Drift
0
0
Flera gator på norr är utformade med mycket bred gatusektion, vilket leder till
höga hastigheter i bostadsområdet, med ökade olycksrisker, särskilt i gatukorsningarna. En ombyggnad av gatorna föreslås till smalare sektion i korsningarna
utmed Bondegatan. Ingen ökad driftkostnad förväntas.
4
2014
Flera gator på norr är utformade med mycket bred gatusektion, vilket leder till
höga hastigheter i bostadsområdet, med ökade olycksrisker, särskilt i korsningarna. En ombyggnad av gatorna föreslås till smalare sektion i korsningarna och en
minskad gatubredd föreslås på Stensättersgatans östra del. Ingen ökad driftkostnad förväntas.
5
Ny infart Djulöområdet
2014
0
2015
0
Trädgårdsgatan - Floragatan
2016 1500
Drift 25
Ombyggnad av befintlig infart i två etapper. Etapp 1 omfattar belysnings- och
beläggningsarbeten, etapp 2 en helt ny infart från väg 55. Driftkostnaden ökar
med ca 25 tkr per år vid full utbyggnad.
2014
0
2015
0
2016 1200
0
2016
700
Drift 10
Genomfarten
2014 1000
Drift 10
2015
I korsningen Trädgårdsgatan - Floragatan föreslås åtgärder för att förbättra
trafiksäkerheten främst för oskyddade trafikanter. Investeringen medför en ökad
driftkostnad med ca 10 tkr per år.
Värmbolsvägen- Dalvägen
2014
0
2015 2000
2016 3000
Drift
0
Utredning startas om de famtida gatornas utformning och funktion. Cirkulationsplater kan ge bättre framkomlighet och miljö samt sänkt hastighet på den f d
genomfarten. Särskild hänsyn tas till de oskyddade trafikanterna.
Nya informationsplatser
2014
För att åstadkomma en hastighetsdämpning av trafiken på Värmbolsvägen för en
ökad trafiksäkerhet, särskilt för oskyddade trafikanter, föreslås utbyggnad av en
cirkulationsplats i korsningen med Dalvägen.
Investeringen medför en ökad driftkostnad med 10 tkr.
0
2015
2016 1100
Drift
0
750
2016
750
Drift
5
Hastighetsplan, byte skyltar
2014
0
2015
Efter utbyggnaden av Östra förbifarten måste nya informationsplatser tillskapas
på minst tre av infarterna. Informationsplatserna utförs i enlighet med befintliga.
I vissa fall kan skyltmaterialet återanvändas. Driftkostnaden ökar med 5 tkr per
år.
Drottninggatan
2014
750
250
2015
0
2016
0
Drift
0
Uppsättning av nya hastighetsskyltar enligt den nya hastighetsplanen.
Etapp 3 av ombyggnaden av Drottninggatan omfattar delen mellan Djulögatan
och Linnévägen med korsningsåtgärder för oskyddade trafikanter samt gestaltningsåtgärder. Ingen ökad driftkostnad.
6
7
Övrigt gator
Parker och grönområden
Smärre utvidgningar och förbättringar
2014
350
2015
350
2016
350
Drift
0
Små, oplanerade gatuarbeten som behöver utföras under respektive budgetår.
Gång- och cykelvägar
2014
250
2015
250
2016
250
Drift
0
Diverse objekt som aktualiseras under respektive budgetår i samband med övrig
sanering.
Kollektivtrafikåtgärder
2014
250
2015
250
2016
250
Drift
0
Smärre åtgärder som behövs för att förbättra förhållandena för kollektivtrafiken.
Sanering
2014
250
2015
250
2016
250
Drift
0
Ombyggnad av gator efter va-saneringsarbeten o likn där gatorna inte har erforderlig överbyggnad.
Stortorget
2014 1000
2015 2000
2016 2000
Drift
0
Ombyggnaden av Stortorget beräknas starta under 2014 och fortsätter med
förbättringar av den offentliga miljön under de närmaste åren i enlighet med
framtaget gestaltningsprogram. Ingen ökad driftkostnad.
8
9
Sveaparken
2014
0
Aulaparken
2015 2500
2016 2500
Drift
0
Sveaparken anlades i slutet på 1970-talet och är vår mest frekventerade park.
Tidens tand har kommit ikapp och parken behöver en total uppfräschning.
Parken föreslås bli en magnet som drar folk från hela Katrineholm och även som
besöksmål med olika typer av nya aktiviteter med inriktning på upplevelser.
Stadsparken
2014
0
2015
400
2016
0
Drift
0
0
2014
2015
0
2016
700
Drift 20
Aulaparken, är belägen söder om Tallåsaulan med sträckning åt öster utefter
åsens norra sida. Parken utvidgas att omfatta del av åsen. Med bevarande av befintliga träd anordnas en park på norrsluttningen med inslag av blomsterarrangemang, rinnande vatten, stenar, växter och promenadvägar.
Driftkostnaden ökar med 20 tkr per år.
Hundpark
2014
190
2015
0
2016
0
Drift 10
Upprätta ett inhägnat område där hundar kan springa fritt.
Aktivitetspark Nävertorp
2014
100
2015
0
2016
0
Drift 15
Aktivitetspark i samma stil som Furulidens.
Stadsparken får attraktiva anläggningar som Magnolialund, lundparti m m som
ger en upplevelse utöver det vanliga.
0
2015
400
2016
2014
0
2015
500
2016
0
Drift
0
Upprätta en grönplan för Katrineholms centralort och kransorter.
Arboretum, automatbevattning
2014
Grönplan
0
Drift 10
Temaparker
2014
0
2015
0
2016 1000
Drift 10
Katrineholms lekplatser behöver omdanas och få inspirationsrikt och spännande
innehåll med olika teman, t ex ”Cirkuslekplats” och ”Musikparken” där man kan
själv kan prova på olika utmaningar. Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år.
Installation av automatbevattning i parken.
10
11
GC-väg till Lokstallarna
Gång- och cykelvägar
2014
0
2015
700
2016
0
Drift
5
Byggande av GC-väg mellan Trädgårdsgatan och Lokstallarna i samband med
etablering av ungdomsverksamhet i området.
Beräknad ökad driftkostnad 5 tkr per år.
Cykelstrategi
2014 1000
GC-väg Lövåsen
2014 1200
2015
750
2016
0
Drift 10
2015 1000
2016 1000
Drift
0
En cykelstrategi tas fram för att stimulera till ett ökat cyklande främst i tätorterna. Det kan handla om utbyggnad av felande länkar i cykelbanesystemet men
också bättre belysning och vägvisning. Även informationskampanjer och liknade
åtgärder kommer att ingå i cykelstrategin.
Attraktiva gångstråk
2014
För att tillskapa bättre tillgänglighet till Lövåsens handelsområde föreslås en
utbyggnad av GC-nätet främst när det gäller anslutningsvägar till befintliga GCnät. Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år.
Hantverkaregatan gågata
2014
0
2015 2000
2016
0
Drift
0
500
2015
500
2016
500
Drift 10
I dag vet vi att det till varje pris inte är nödvändigt med att hålla i gång med
löpning i motionsspår. För den ”vanlige” motionären räcker det gott med några
rejäla promenader i veckan för att den fysiska hälsan påtagligt skall stärkas. Är
promenadstråket tilltalande stärks också den mentala hälsan. För att locka de icke
redan frälsta till aktivitet vill vi skapa promenadstråk i omväxlande och tilltalande miljöer. Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år.
Hastighetssäkring övergångställen
2014
500
2015
500
2016
500
Drift
0
En översyn av samtliga övergångställen i kommunen har utförts. Av utredningen
framgår att många markerade övergångställen kan tas bort. Samtidigt måste den
fysiska utformningen på de som skall vara kvar ändras, så att säkerheten för de
oskyddade trafikanterna ökar. Ingen ökad driftkostnad.
Efter genomförande av planerat husbygge i Kv. Violen finns förslag på att bygga
om Hantverkaregatan mellan Fredsgatan och Apoteket till gågata alt. gångfartsområde. Ingen ökad driftkostnad.
12
Cykelplan, byte skyltar
2014
100
2015
100
2016
100
Drift
0
Uppsättning av nya vägvisningsskyltar enligt den nya cykelplanen.
13
Djulöområdet, belysning
Belysning
2014
500
2015
500
2016
0
Drift 10
Föreningar och företag vid Djulö har lämnat synpunkter på belysningen. De vill
att belysning skall anordnas i första hand från Djulökvarnsvägen ner till kanotstadion samt från Djulökvarnsvägen till Hilding Hjelmbergs väg.
Driftkostnaderna ökar med 10 tkr per år.
Utbyte av belysning i centrum
2014
500
2015
500
2016
500
Drift
5
Belysning Vedebyvägen, Björkvik
2014
800
2015
0
2016
0
Drift
0
I samband med att en ljusplan upprättats har förslag framtagits för att förbättra
miljön för Katrineholmarna.
Driftkostnaden ökar med 5 tkr per år.
Ljus i staden, fastighetsägare o kommun
Gatubelysningen utefter Vedebyvägen är mycket dålig och måste bytas ut. Stolparna är rostiga och även elektriskt är anläggningen i mycket dåligt skick med
stora brister i säkerheten.
Belysning i parker
2014
200
2015
200
2016
200
Drift
2014 1000
2015 1000
2016
500
Drift 10
Ljus i staden syftar till att skapa skönhet och glädje och framförallt trygghet i
Katrineholms centrum. Parker, torg, gaturummet och fasader lyser upp i olika
färger. Detta ljusprojekt är tänkt som ett samarbete mellan kommunen och fastighetsägare. Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år.
5
Parker behöver belysas för att ge en trygghetskänsla men det kräver även andra
fysiska åtgärder t ex siktröjning. Även våra gång- och cykeltunnlar skall ses över
trygghetsmässigt. Driftkostnaden ökar med 5 tkr per år.
14
15
Nollvisionsåtgärder
Trafikåtgärder
2014
500
2015
500
2016
500
Drift 15
En trafiknätsanalys för kommunens samtliga tätorter har antagits. I den anges
mål och riktlinjer för hur det kommunala vägnätet skall göras säkrare, särskilt
för de trafikantgrupper som har det svårast i dagens trafikmiljö, barn, gamla och
personer med olika grader av funktionsnedsättningar. Kommunen har som väghållare ett stort ansvar för genomförandet av den s.k. 0-visionen. Alla trafikantkategorier måste ta sin del av ansvaret till en ökad samverkan och ett ökat hänsynstagande i trafiken och kommunen måste se till att den fysiska trafikmiljön görs
säkrare med låga hastigheter där oskyddade och skyddade trafikanter gör anspråk
på samma gatuytor. Investeringar i gatunätet kommer att krävas under många år,
om det gemensamma målet att minimera antalet dödade och svårt skadade, skall
nås. Investeringen medför en ökad driftkostnad med ca 15 tkr per år.
Kollektivtrafikåtgärder
2014
Parkeringsplatser i centrum
2014
750
2015
750
2016
750
Drift 10
500
2015
500
2016
500
Drift
0
Åtgärder som behövs för att förbättra förhållandena för kollektivtrafiken eller
sådana som behövs på grund av linjeomläggningar i busstrafiken, inklusive uppsättning av väderskydd m m.
En parkeringsutredning har visat att det finns ett ökat behov av parkeringsplatser i centrum. Ett ökat byggande på de tidigare parkeringsplatserna visar på att
ytterligare behov kommer att uppstå under de närmaste åren. Driftkostnaden ökar
med 10 tkr per år.
Hastighetssäkring inom 30-zoner
2014
500
2015
500
2016
500
Drift
0
I den av nämnden antagna trafiknätsanalysen för samtliga tätorter i kommunen
föreslås att samtliga bostadsområden skall utgöra s.k. 30-zoner. En förutsättning
är dock för att åtgärder skall genomförs att detta sker i samråd med boende och
näringsidkare inom resp. område. Åtgärderna kan bestå av portar vid områdets
infarter, cirkulära gupp i korsningar och/eller andra typer av hastighetsdämpande
åtgärder. Under 2014 planeras åtgärder i Forssjö och några områden i centralorten.
16
17
Miljöinventeringar
Övriga projekt
2014
250
2015
250
2016
250
Drift
0
Inventeringar av gamla avfallstippar runt om i kommunen. Metodik för Inventering av Föro­renade Områden, s.k. MIFO fas 2-åtgärder*.
* MIFO är ett inventeringsinstrument som gör det möjligt att dela in förorenade
områden i riskklasser.
I fas 1 samlar man in tillgänglig data om objektet via kart- och arkivstudier,
rekognosering och platsbesök samt intervjuer med personer som t ex arbetat eller
varit bosatta i området. Efter fas 1 prioriterar man vilka objekt man ska gå vidare
med i fas 2. Fas 2 innebär oftast att man utför en mycket översiktlig miljöteknisk
markundersökning, med provtagning.
Utifrån fas 2 tas beslut om ytterligare undersökningar behövs och om sanering
behöver utföras.
Tillgänglighetsanpassad trädgård
2014
0
0
2015
2016
500
Drift
0
Iordningställande av tillgänglighetsanpassad trädgård i någon av de centrala parkerna för att underlätta för personer med någon form av funktionsnedsättning.
Tillgänglighetsåtgärder
2014
500
2015
500
Övriga investeringar
2016
500
Drift
0
Förvaltningen har genomfört en s.k. tillgänglighetsinventering/analys 2013 som
visar att en hel del åtgärder måste vidtas för att åstadkomma en bättre offentlig miljö för funktionshindrade i enlighet med de nationella målen. Ingen ökad
driftkostnad.
Järnvägsinfarterna
2014
250
2015
250
2016
250
2014
150
2015
150
2016
150
Drift
0
Inköp av inventarier, arbetsmiljöteknisk utrustning/inventarier.
Drift 10
Katrineholms kommun har startat ett projekt angående attraktiva infarter via
järnvägen i Katrineholm. Genom samarbete med berörda fastighetsägare önskar
vi få resenärer att uppleva Katrineholm på ett positivt och minnesvärt sätt när
de passerar med tåget. Projektet kan vara en möjlighet att med gemensam insats
skapa mervärden för både kommun, fastighetsägare och tågresenärer. Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år.
18
19
Exploatering
KLC Knorran
2014
*
2015 2000
2016 2000
Drift
0
Projektering av området för att utreda de tekniska förutsättningarna att nyttja
området inklusive geotekniska förutsättningar, dagvattenhantering m m.
Kv Hunden
2014
*
2015
0
2016
0
Drift
0
0
2016
0
Drift
0
Lövåsen
2014
*
2015 5000
2016 5000
Drift
0
Bostadsbyggnation.
Jägareparken
2014
20
*
2015
Fortsatt exploatering av etableringsområdet Lövåsen. Utbyggnad av gator och
övrig infrastruktur i takt med behoven vid nya etableringar. Kompletterande
geotekniska undersökningar och markberedning.
Nyproduktion av 4-8 lägenheter. Ev. flytt av transformatorstation.
* Avser nyttja ej använd del av tidigare års investeringsmedel vilka bör överföras
till 2014
* Avser nyttja ej använd del av tidigare års investeringsmedel vilka bör överföras
till 2014
21
Katrineholms Logistikcentrum (KLC)
2014
*
2015
0
2016
0
Nyköpingsvägen
Drift
0
Yttre skalskydd i form av stängsel omgärdar KLC. Kompletterande stängsel efter
Östra förbifarten slutförs vid ny etablering. Även åtgärder såsom grönytor t ex
längs terminalgatan utföres vid ny etablering.
2014 1500*
2015 1500
2016 1500
Drift 60
Byggnation av bostäder i form av både flerfamiljshus och småhus.
Klubbetorp, Björkvik
2014 1000
2015
200
2016
0
Drift
0
0
Drift 20
Djulönäset
2014
*
2015
0
2016
0
Drift
0
Mindre bostadsområde i sjönära läge.
Djulö skola
Komplettering av befintlig bebyggelse med 10-15 tomter.
2014 1000
2015
0
2016
Trollestrand
2014
*
2015
0
2016
0
Drift
0
Förtätning med villabebyggelse enligt gällande detaljplan.
Nytt bostadsområde för villabebyggelse öster om Jordvallstorp vid Djulösjön.
Utbygges etappvis med start 2015 under förutsättning att efterfrågan av bostäder
i detta område är tillräckligt hög.
* Avser nyttja ej använd del av tidigare års investeringsmedel vilka bör överföras
till 2014
22
* Avser nyttja ej använd del av tidigare års investeringsmedel vilka bör överföras
till 2014
23
Kv Vägskälet
2014
300
Luvsjön etapp 3b
2015
300
2016
300
Drift
0
2014
0
2015
0
2016 3000
Drift
0
Utveckling av etableringar och bostadsområde.
Ca 25 nya tomter för villabebyggelse i det vackra Luvsjöområdet.
Kv Hjorten
Lasstorp/Gersnäs
2014
0
2015 1200
2016
500
Drift
0
Byggnation flerfamiljshus i centrala Katrineholm.
0
2015
500
2016
500
Drift
0
2015
0
2016 2000
Drift
0
Förtätning med bebyggelse mellan bostadsområdena Lasstorp och Gersnäs.
Kv Örnen
2014
2014
0
Krämbol
2014
0
2015
0
2016 1000
Drift
0
F d fotbollsplan bebyggs med bostäder.
Större bostadsområde i anslutning till sjön Viren.
24
25
Sammanfattning Investeringar 2014-2016
2014
2015
2016
500
250
500
250
500
250
BELYSNING
Drift
SKYLDIGHETER OCH ÅTAGANDEN
ö Tillgänglighetsåtgärder
ö Miljöinventeringar
Summa
750
750
750
0
150
0
150
500
150
TRAFIKÅTGÄRDER
Parkeringsplatser i centrum
Hastighetssäkring inom 30-zon
Nollvisionsåtgärder
Kollektivtrafikåtgärder
ÖVRIGA INVESTERINGAR
p Tillgänglighetsanpassad trädgård
ö Övriga investeringar
Summa
INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
GATOR OCH VÄGAR
Vasavägen
Vingåkersvägen - Mejerigatan
Lövåsen/Sandbäcken - gator och vägar
Bondegatan
Tillfartsväg Valla go-cartbana
Östermalmsgatan norra delen
Stensättersgatan
Ny infart Djulöområdet
Värmbolsvägen - Dalvägen
Drottninggatan
Trädgårdsgatan - Floragatan
Genomfarten
Nya informationsplatser
Hastighetsplan, byte skyltar
Övrigt gator
PARKER OCH GRÖNOMRÅDEN
Stortorget
Sveaparken
Stadsparken
Arboretum, automatbevattning
Aulaparken
Hundpark
Aktivitetspark Nävertorp
Grönplan
Temaparker
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
GC-väg, Lövåsen
Hantverkargatan gågatan
GC-väg till Lokstallarna
Cykelstrategi
Attraktiva gångstråk
Hastighetssäkring övergångsställen
Cykelplan, byte skyltar
26
150
150
Belysning Vedebyvägen, Björkvik
Djulöområdet belysning
Utbyte av beslysning i centrum
Ljus i staden
Belysning i parker
650
ÖVRIGA PROJEKT
Järnvägsinfarterna
3 000
1 000
1 000
700
700
0
0
0
0
0
0
1 000
750
250
1 100
0
0
1 000
500
0
900
600
0
0
0
0
2 000
750
0
1 100
0
0
1 000
500
0
0
0
1 500
1 200
1 100
700
3 000
750
0
1 100
1 000
0
0
0
0
190
100
0
0
2 000
2 500
400
400
0
0
0
500
0
2 000
2 500
0
0
700
0
0
0
1 000
1 200
0
0
1 000
500
500
100
750
2 000
700
1 000
500
500
100
0
0
0
1 000
500
500
100
10
800
500
500
1 000
200
0
500
500
1 000
200
0
0
500
500
200
750
500
500
500
750
500
500
500
750
500
500
500
10
250
250
10
250
Summa Infrastrukturåtgärder
19 590
22 900 22 850
Summa totalt
20 490
23 800 24 250
10
5
10
5
15
15
5
25
10
Sammanfattning Exploatering 2014-2016
Område
10
20
10
15
Lövåsens handelsområde
KLC Knorran (väster om Österleden)
Kv Hunden
Jägareparken
KLC explo (mellan södra o norra terminal)
Djulönäset
Trollestrand
Nyköpingsvägen
Klubbetorp, Björkvik
Djulö skola
Kv Vägskälet
Kv Hjorten
Kv Örnen
Luvsjön etapp 3b
Lasstorp/Gersnäs
Krämbol
10
Summa totalt exploatering
10
5
2014
2015
2016
*
*
*
*
*
*
*
1 500 *
1 000
1 000
300
0
0
0
0
0
5 000
2 000
0
0
0
0
0
1 500
200
0
300
1 200
500
0
0
0
5 000
2 000
0
0
0
0
0
1 500
0
0
300
500
500
3 000
2 000
1 000
3 800
10 700
15 800
Drift
60
20
10
5
10
Projekt Katrineholms logistikcentrum
Katrineholms logistikcentrum
35 100
Summa totalt KLC
35 100
* Avser nyttja ej använd del av tidigare års investeringsmedel vilka bör överföras till 2014
27
28