- Arkeologikonsult

Schaktning för VA i Torggränd
Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1,
Sigtuna kommun, Stockholms län
Arkeologisk förundersökning
Rapporter från Arkeologikonsult 2015:2866
Tove Björk
Arkeologikonsult
Optimusvägen 14
194 21 Upplands Väsby
Tel: 08-590 840 41
www.arkeologikonsult.se
Omslagsbild: Schakt 2 med Drakegården i bakgrunden. Foto från öst.
Allmänt kartmaterial: © Lantmäteriet Dnr: 50007066_140003
© Arkeologikonsult 2015
Schaktning för VA i Torggränd
Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1,
Sigtuna kommun, Stockholms län
Tove Björk
Arkeologisk förundersökning
Rapporter från Arkeologikonsult 2015:2866
Norrtälje !
(
Torggränd
!
(
!
(
Märsta
Upplands
Vallentuna
!
(
Väsby !
(
!
( Åkersberga
Täby
!
(
Sollentuna !
(
!
( Lidingö
( Stockholm
!
Södertälje
!
(
!
(
Tumba
!
( Nynäshamn
SAMMANFATTNING
Under fyra dagar fördelade på två tillfällen under
januari och februari månad 2015 genomförde
Arkeologikonsult en förundersökning i form av
schaktövervakning inom fornlämning Sigtuna
195:1, Sigtunas medeltida stadslager med anledning av att Sigtuna kommuns stadsbyggnadskon-
tor dels skulle reparera en trasig dagvattenledning
samt ansluta en servisledning till huvudledning
från turistbyrån under gatan på Torggränd. I gatan
framkom dels en äldre gatstensnivå, en härd och
kulturlager.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SAMMANFATTNING..............................................................................................................4
INLEDNING............................................................................................................................7
SYFTE....................................................................................................................................7
FORNLÄMNINGSMILJÖ OCH TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR..........................................7
UTFÖRANDE ........................................................................................................................7
RESULTAT ........................................................................................................................... 8
Schakt 1.......................................................................................................................... 8
Schakt 2.......................................................................................................................... 9
LOKALENS POTENTIAL ................................................................................................... 10
REFERENSER..................................................................................................................... 11
Otryckta källor................................................................................................................. 11
Litteratur......................................................................................................................... 11
TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER...............................................................12
±
0
1
2 km
Figur 1. Undersökningsområdet markerat på Terrängkartan, skala 1:50 000.
±
La
ur
St
or
ag
ata
n
Schakt 1
en
ti
Schakt 2
igr
än
d
rg
To
grä
nd
Schakt med indikation
0
20
40 m
Figur 2. Sigtuna och Torggränd med de två schakten markerade på Fastighetskartan, skala 1:1 000. Översikt skala 1:10 000.
INLEDNING
Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i
Stockholms län genomfört en arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom fornläm-
ning Sigtuna 195:1 vid kvarteret Draken 1, Sigtuna
kommun (Lst beteckning 4311-41855-2014).
SYFTE
Uppdragsgivare för båda schaktkontrollerna var Sigtuna kommuns stadsbyggnadskontor som dels skulle leta efter platsen för en trasig dagvattenledning
under marken på Torggränd samt även ansluta en
servisledning från turistbyrån på Stora gatan till huvudledning under gatan på Torggränd. Syftet med
kontrollen var att övervaka så att inga äldre kulturlager eller konstruktioner kom till skada.
FORNLÄMNINGSMILJÖ OCH
TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR
Fornlämning Sigtuna 195:1 utgör hela Sigtuna stad
med dess medeltida stadslager eller svarta jorden.
Kulturlagren är mellan några decimeter upp till 3,5
meter i tjocklek. Enligt FMIS utgörs fornlämningen
av ca 1100 x 250 x 650 meter stort lager som går i
NÖ–SV riktning.
I Sigtuna har utförts flera hundra arkeologiska undersökningar och staden är välkänd för sin rikedom
av arkeologiska fornlämningar och fynd från främst
sin storhetstid och glansperiod vikingatid fram till
medeltid.
Torggränd har tidigare genomgått schaktkontroller i
samband med VA arbeten, elledningsarbeten o dyl.
De antikvariska syftena då har varit att se till att inga
kulturlager förstörts, men om kulturlager påträffats
skulle dessa dokumenteras (Mathiesen 1994, Savonen
2002, Wikström et al.2008). Kulturlagren som då dokumenterats har varit mellan 0,50–0,70 meter tjocka.
Även lergolv, härdar, gatunivåer och syllstenar har då
också påträffats (Wikström 1997).
UTFÖRANDE
Fältarbetet utfördes av en arkeolog vid två tillfällen under fyra dagar, 20–21 januari samt 2–3 februari 2015.
Anledningen till de två tillfällena var att det var två
olika arbeten som skulle utföras. Vid det första arbetstillfället skulle en dagvattenledning repareras under
gatan på Torggränd. Vid det andra tillfället skulle en
dagvattenledning från turistbyrån på Stora gatan anslutas till en större ledning under gatan på Torggränd.
Två schakt har grävts ner i Torggränd. I det ena
schaktet påträffades en äldre gatstensnivå och kulturlager samt i det andra schaktet en del av en
möjlig härd och kulturlager. Där kulturlager och
anläggningar påträffades rensades dessa fram och fotograferades, beskrevs i text samt ritades in i profil. Två
sektionsritningar från de båda upptagna schakten har
upprättats. Samtliga inmätningar gjordes med en GPS
med nätverks-RTK med en standardavvikelse på 0,02
meter i öppen terräng.
7
RESULTAT
I båda schakten fanns spår efter tidigare nedgrävningar i samband med olika markarbeten (figur 3).
I schakt 1 var enbart den östra delen bevarad och
endast litet kulturlager fanns bevarade. I schakt 2
var schaktets översta del i östra delen störd ned till
cirka 1,0 meters djup och i schaktets övriga del var
marken omrörd ned till cirka 0,60 meters djup.
3 cm
Schakt 1
Schakt 1 blev totalt 1,70 meter djupt och cirka
2,5 x 3 meter stort och hade på cirka 0,50 meters
djup spår efter en äldre gatstensnivå och därefter
ett 0,50 meter tjockt kulturlager (lager 3) som bestod av sotig, fet mylla med ett innehåll av djurben, keramik, bränd lera och ett avbrutet bryne i
skiffer med slipskåror på ena kortsidan (figur 4).
Brynet har inte daterats närmre då det påträffades i
ett lager som även innehöll yngre rödgods. Brynen
Figur 4. Bryne i skiffer (fnr 3:250:1) som påträffades i lager 3 i
schakt 1.
med detta utseende är inte heller ovanliga i Sigtuna
då de hittats flera gånger tidigare och i olika lager
vilket försvårar dateringen. Under lager 3 kom ett
0,05 meter tjockt tjust gråbrunt lager (lager 4) med
innehåll av sand och därefter ett sotigt, fett lager
(lager 5) som påminde om lager 3 och var 0,50 meter tjockt (figur 5).
±
653 582
6 611 867
Schakt 1
653 531
Schakt 2
6 611 834
Konstruktion (15)
2015 års schakt
2001 års schakt
1988 års schakt
0
10
20 m
Figur 3. Schakt 1 och 2 samt tidigare undersökningar utmed Torggränd, skala 1:500. Översikt med Fastighetskartan skala 1:10 000.
8
X= 6611860,64
Y= 653552,81
X= 6611858,28
Y= 653554,94
Sektion mot öst
Gatsten
8,0 möh
8,0 möh
Bärlager
x
Keramik
Lager 3
Lager 4
Elledning
x
Bryne
Lager 3
Ej grävt
Lager 5
Ej grävt
Figur 5. Till höger: Sektion schakt 1.
Nedan: Sektion schakt 2.
1m
Sektion mot norr
X= 6611852,57
Y= 653554,80
X= 6611854,12
Y= 653557,27
Gatsten
Asfalt
7,5 möh
7,5 möh
Bärlager
Lera
Lager 13
Konstruktion 15
Störning
Lager 16
1m
Schakt 2
Schakt 2 blev cirka 1,30 meter djupt och 2 x 4
meter stort och hade i schaktets västra del på 0,45
meters djup ett cirka 0,05 meter tjockt gråbrunt
lerigt lager med innehåll av trärester. Mot östra
delen i schaktet fanns inte lerlagret kvar på grund
av störningar från tidigare nedgrävningar. Under
detta lerlager påträffades en stenkonstruktion (15)
som bestod av sten i två skikt (figur 6). Stenarna
låg i ett ljust siltigt sandigt lager (lager 13) som
var cirka 0,40 meter tjockt. Stenkonstruktionen
utgjordes av stenar i varierande storlek, 0,45 x 0,25
meter där flera av de litet större stenarna låg med
platt sida upp och mindre samt kantigare stenar
med sin vassa sida uppåt. Stenkonstruktionen var
något söndergrävd närmast öst och föreföll ha
NNÖ–SSV riktning. Återstoden av stenkonstruktionen var cirka 1,5 meter bred. Under lager 13
Figur 6. Konstruktion 15 i schakt 2. Foto från öst.
kom ett 0,40–0,65 meter tjockt kulturlager (lager 16) av brunsvart fet karaktär med innehåll av
mycket djurben samt litet tegelflis. Lager 16 grävdes inte till botten då djupet för nedläggning av
dräneringsrör var nådd.
9
År 1988 och 2001 grävdes utmed i stort sett samma
sträckning i Torggränd ett flera meter långt schakt (figur 7) där sektionen av schaktet finns upprättad i två
olika rapporter (1988 års rapport opublicerad). Den
sektionsdel som ritades år 2001 (Runer 2001) förefaller
utifrån tolkningarna då matcha mycket väl med kon-
struktion 15 som påträffades i schakt 2. Sektionen från
2001 visar på att det inom den delen av ritningen bör
kunna finnas ett hus vilket förefaller överensstämma
med konstruktionens (15) plats samt utseende att stenkonstruktionen utgörs av en härd i zon 4 på en tomt i
det medeltida Sigtuna.
±
ata
n
Schakt 1
en
ti
St
or
La
ur
ag
Schakt 2
ig
rän
d
rg
To
grä
nd
2001 års schakt
0
20
40 m
1988 års schakt
2015 års schakt
Figur 7. Schakt utmed Torggränd markerade på Fastighetskartan, skala 1:1 000. Översikt skala 1:10 000.
LOKALENS POTENTIAL
Målet för förundersökningen var att övervaka den
schaktdragning som skulle genomföras inom fornlämning Sigtuna 195:1, Sigtunas medeltida stadslager där Sigtuna kommun stadsbyggnadskontor
skulle ansluta en dagvattenledning till den befintliga
ledningen samt laga en VA ledning.
Trots de relativit små upptagna schakten i Torggränd, påträffades kulturlager samt en stenkonstruktion som skulle kunna utgöra en härd i zon 4
10
på en tomt i det medeltida Sigtuna. Just uppskattandet av avstånd mellan tomter samt passager i
området närmast främst Stora gatan är ofta användbar i tolkningsprocessen när mindre schakt öppnas
upp och fornlämningar blottas. Mönstret för tillblivelsen av Sigtunas stadsplanering har ifrågasatts,
men fortfarande gäller att de yngre faserna följde
ett etablerat gammalt system av gator och tomter
(Wikström 2006 och där anförd litteratur), något
som även följt med in i historisk tid.
REFERENSER
Otryckta källor
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS).
Litteratur
Mathiesen, T. & Wikström, A. 2008. Strandvägen-Torggränd och
Koppardosan 2:1 Sigtuna, Uppland. Rapport Arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Sigtuna Museers Uppdragsverksamhet.
Runer, J. 2001. Stora gatan/Torggränd. Sigtuna Up, Rapport från
arkeologisk förundersökning. Meddelanden och rapporter från
Sigtuna Museum nr 48.
Savonen, J. 2002. Kv. Draken 1. Antikvarisk kontroll. Sigtuna
Museer. Arkeologisk rapport 2002:3.
Wikström, A. 1997. Torggränd Sigtuna, Uppland. Rapport Arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdragsverksamhet.
Wikström, A. (red). 2006. På väg mot Paradiset – arkeologisk undersökning i kvarteret Humlegården 3 i Sigtuna 2006. Meddelanden
och Rapporter från Sigtuna Museum nr 33.
11
TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Arkeologikonsults projektnummer: Länsstyrelsens diarienummer: Uppdragsgivare: 2014:2 866
4311-41855-2014
Sigtuna kommun stadsbyggnadskontoret
Fastighet: Kvarteret Draken 1
Socken: Sigtuna
Kommun: Sigtuna
Län: Stockholm
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Höjdsystem: RH 00
Typ av underökning: Utförandetid fältarbete: Projektledare och rapportansvarig: Fältarkeologer: Förundersökning
20–21 januari, 2–3 februari 2015
Tove Björk
Tove Björk, Åsa Berger
Kartor: Ida Söderström, Tove Björk
Layout: Ida Söderström
Kvalitetssäkring: Peter Sillén
Fynd: Ett bryne tillvaratogs (fnr 3:250:1) och förvaras hos
Arkeologikonsult i väntan på fyndfördelning
12
Rapporter från Arkeologikonsult 2015:2866