Förstudie Trafiksäkerhetsåtgärder i Tärnsjö sidan 18

2.4 Kommunala planer, framtida
markanvändning*
Tärnsjö ingår i Heby kommuns översiktsplan* från 1991. Flera av de planer som anges i översiktsplanen är inte
längre aktuella.
Söder om området Grällsbo och väg
865 finns detaljplaner för bostäder.
Efterfrågan på att bygga bostäder i
Tärnsjö är dock ganska liten.
Bensinmacken som ligger längs Norra
Storgatan kommer att sluta sälja
bensin och andra drivmedel. I dagsläget fortsätter försäljningen av film,
fiskekort och annat som exempelvis
mat och godis. I framtiden kan macken
komma att flyttas ut till riksväg 56.
2.5 Gator, bilar, lastbilar och hastighet
Nedan beskrivs de studerade gatorna
mer ingående.
Norra och Södra Storgatan (väg 854)
Norra och Södra Storgatan går genom
Tärnsjö och är ortens i viktigaste gata,
då den används för genomfartstrafik*
och transporter inom orten. Gatan saknar gång- och cykelbanor och har en
bredd på mellan 8,00 och 9,50 meter.
Gropar och vattenpölar förekommer på
vissa asfalterade ytor väster om Storgatan. I inventeringen observerades att
brunnar för dagvatten* är felplacerade
och få till antalet. Detta i kombination
Tärnsjö centrum, Södra Storgatan, vy mot
söder.
Stationsgatan, vy söder om Kyrvägen.
Tärnsjö centrum, Södra Storgatan, vy mot norr.
Stationsgatan, vy norr om Kyrkvägen .
18
Trafiksäkerhetsåtgärder i Tärnsjö • Förstudie*
med avsaknaden av diken eller andra
sätt att leda dagvattnet (regnvatten)
orsakar avrinningsproblem längs gatan.
Enligt mätningar från år 2004, har
Norra och Södra Storgatan ett trafikflöde* på cirka 2100 bilar/dag. Av dessa
är cirka 5 % lastbilar.
Centrumavsnittet Södra Storgatan
(väg 854). Avsnitet omfattar delar av
Södra Storgatan, Kyrkvägen och Kapellvägen. Affärer, bank, matbutiker
och annan service finns i detta centrumavsnitt.
Gatan har en bredd på 8,0 meter. Bilar parkerar nära till affärer och
på båda sidor av gatan. Inga parkeringsplatser är markerade. Tre parkeringsområden finns i anslutning
till centrum; kundparkeringarna till
matbutikerna ICA och Coop samt en
mindre parkering vid parkmarken
söder om Kapellvägen. Leveranser med
lastbilar sker bland annat till matbutikerna. Gång och cykelbanor saknas.
Kyrkvägen, förbi Tärnsjö skola.
Linders väg mot Storgatan. Kyrkvägen, vy från Kapellgatan.
Östervålavägen.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Tärnsjö• Förstudie*
19
Stationsgatan (väg 855) har en bredd
på cirka 5,4 meter. Den smala vägbredden kan medföra svårigheter vid
möten, särskild om gående*, cyklister
eller parkerade bilar finns på vägen.
Gång- och cykelbanor saknas
År 2007 uppmätte Vägverket trafikflöde* till 860 bilar/dag.
Hastigheten är skyltad till 50 km/tim,
men enligt mätningar ligger hastigheten på cirka 35 km/tim. Andelen lastbilar är cirka 5 %.
Asfalten på Stationsgatan har en dålig
standard* (gropar och sprickor) och på
vissa sträckor förekommer vattenpölar.
Stationsgatan används av barnen för
att cykla/gå på till skolan, biblioteket
och ungdomsgården. Även bilar för
skolskjuts kör på denna gata.
Kyrkvägen (väg 856) förbinder centrumområdet med bland annat skolan,
prästgården, behandlingshemmet och
Tärnsjö kyrkan. Väster om korsningen
med Stationsgatan är hastigheten skyltad till 30 km/tim. Väster om korsningen med Stationsgatan är gatan 5,50
mter bred, medan öster om korsningen
ökar breden till 7 meter. Gång- och
cykelbanor saknas.
20
Inga trafik- och hastighetsmätningar
har gjorts på denna sträckan, men
med hänsyn till markanvädningen
och gatubreden, bedöms trafikmängderna vara lägre än Stationsgatan och
hastigheten bör inte vara högre än 30
km/tim.
Linders väg (väg 865) och Östervålavägen (väg 853) Dessa vägar är infartsvägar till Tärnsjö från riksväg 56. I
förstudien studeras främst infartsfunktionen i närheten till orten.
För båda vägarna är den skyltade
hastigheten är 70 km/tim, vilket överensstämmer med resultatet från hastighetsmätningar. Trafikmängden på
Linders väg är cirka 740 bilar/dag.
Andelen lastbilar motsvarar cirka 7 %.
För Östervålavägen är trafikmängderna
730 bilar/dag. Andelen lastbilar motsvarar cirka 8 %.
Delar av Norra Storgatan, Linders väg
och Östervålavägen används för räddningstjänstens utryckningar.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Tärnsjö • Förstudie*
2.6 Korsningar
Med hänsyn till trafikmängder, utformning, hastighet och funktion, bör speciell uppmärksamhet riktas på ett antal
korsningar i Tärnsjö, se karta 4.
2.7 Kollektivtrafik (bussar)
Upplands lokaltrafik har tre busslinjer
som trafikerar Tärnsjö:
• Linje 844 Tärnsjö-Östervåla-HarboUppsala
Karta 5, visar lägen på busshållplatserna. Bilder på följande sida visar
några av busshållplatsernas* standard*.
• Linje 865 Östervåla-Tärnsjö-HebySala
• Linje 867 Östervåla-Tärnsjö-Huddunge-Heby
N
N
I Tärnsjö finns tio busshållplatser*,
fem på vardera sidan av Storgatan.
Standarden på busshållplatserna varierar, vissa har väderskydd*, information och bänk, medan andra bara har
en hållplatsstolpe. I dagsläget finns
inga bra passagemöjligheter över gatan i samband med busshållplatserna.
Gångbanor till och från hållplatsen
saknas. Hållplatserna är inte handikappanpassade.
854
854
Gäddsjön
Gäddsjön
.
lav
vå
ter
Ös
.
lav
vå
ter
Ös
853
ta
n
853
ga
ta
on
Linders väg
865
St
Ka
p
ati
Kyrkv.
sg
ata
n
No
rra
St
ati
on
s
or
ga
tan
No
855
St
856
n
rra
St
or
ga
855
ellv
äg
en
856
Kyrkv.
Linders väg
ga
ta
n
Ka
p
865
äg
en
Sö
d
ra
St
or
g
at
an
Sö
dr
a
St
or
ellv
Karta 4. Korsningar (grönvita prickar) i Tärnsjö
som bör uppmärksammas speciellt.
Heden
Karta 5. Busshållplatser* (röda prickar) i Tärnsjö
854
0
200m
0 50 100
Heden
200 Meters
Trafiksäkerhetsåtgärder i Tärnsjö• Förstudie*
21
854
0
200m
0 50 100
200 Meters