Cykelparkeringar i Karlskrona

Öst erle
den
gö
Lån
T Christoffersg
Ostermansg
Arvid Nilssons g
Vallg a tan
Var vs ga tan
K ungs brog
sg
ka s
Marinmuseum
B ar
Ö Ha
mn g
B redgatan
Drottning-
S
Alamedan
Amiralitets-
Karlskrona
kommun
K ungs b
ron
K ons tape ls
g
Östra Prinsgatan
torget
n
Guldsmedsgr
ns ga ta
Kyrkogatan
Boverket
F ortifikationsg
ed
je g
Sm
tare gatan
Prinsgatan
Finnagr
S ke ppare g
S tyrma ns g
TROSSÖ
Ami ralitetsg
K öpma
B a s tio n
Västra
Saknar du någon cykelparkering
eller har du andra synpunkter är du
välkommen att kontakta oss.
[email protected]
L a ndbron
La ndbroga tan
B ryg g
a
ga tan
Arklimä s -
Styrmansg
G al é rg
K o r v e tt
g
Fregattg
gatan
g
an
erkare
Ö s tra
R onne byga tan
Konserth.teatern
TuristRådbyrå
hus
Stortorget
are
ga
t
re -
Hantv
äst
ma
ka
rgm
Sko
Ölandsg
tan
Stenbe rgs gr
R ådhusg
en
j
röm
sk a
K ils t
sund
Blekinge
Museum
Bo
Saltö
Fisktorget
Skep
sgossep
g
e rk sg
Parkg
sg a
n
le
b. g
r
Vittu
ta
ga
rgsg
be
öl
tan
Chapmansplan
M
St
nsga
n
pm a
G as v
-
C ha
Björkholmspl.
D o cke
K riste r H ornsg
Henr
Trollesgik
W ac
htme is
terg
N orde n
s k jölds g
aj e
en Pukesg
Ö st r a
G Skeppsbrog
mn
g
E kh olms s
olms - toaletter
Offentliga
ka j
en
Björkh
og
Skeppsbrotorget
Ha
mä st arek
are
g
are
Saltö
torg
n
tra
KungsplanN Skeppsbr
N
Polis
ba Möl
c ks legr
g V V ittu s g
re
V K öp
ma ns g
H öga
tra
M
ål V i
Offentliga
cykelparkeringar
d
Spårg
Läns styrelsen
Ös
-
r
kto
J ärnvä gs torg et
B o rg
Fisk
ia g
Järnvägs station
Brunnsgr
Tro
N S me dje ga tan
Övriga cykelparkeringar är inte
ssö markerade.
g
Skeppsbrokajen
Norra K ungs g atan
Borgmästarefjärden
Karlskrona
stadsmarina
B lek ingeg
Bor
g
Markerade cykelparkeringar är
offentliga och till för alla.
gatan
mä
star
e ka
j en
n
bro
Cykelparkeringar i Karlskrona
s ga
ta n
Läns residens
Rosenbom
Amiralitets kyrkan
Mer information på www.karlskrona.se/cykel
0455-30 30 00