Planbeskrivning laga kraft

Planbeskrivning
2015-02-09
Laga kraft
Bn 804/2013
Planområde
Detaljplan för
Gamla gatan
Olaus Petri 3:12 m fl.
Örebro kommun
Samrådstid: 5 november – 15 december 2014
Enkelt planförfarande
Handläggare: Ulf Nykvist tel. 019-21 14 08, E-post: [email protected]
Stadsbyggnad, Örebro kommun
Box 33400
Stadsbyggnadshus 1
[email protected]
701 35 Örebro
Åbylundsgatan 8 A
019-21 10 00 kundtjänst
019-21 15 63 fax
www.orebro.se
VAD ÄR EN DETALJPLAN?
Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning.
Detaljplaner, som ser ut som en slags karta, innehåller juridiskt bindande
bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden skall
användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning med mera. Byggrätten i
detaljplanen anger den maximala grad av bebyggelse som tillåts på en plats. Örebro
består av ett lapptäcke av detaljplaner som reglerar vad som får byggas var.
Mer information om hur detaljplanen arbetas fram finns under:
http://www.orebro.se/detaljplan
I arbetet med denna plan har vi nu kommit till:
Planprogram
Planarbete
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag (2010:900) att gälla. Enligt de
övergångsbestämmelser som finns i lagen ska planärenden som påbörjades innan
detta datum göras efter det regelverk som finns i plan- och bygglagen (1987:10).
PBL 2010:900
Arbetet med denna detaljplan påbörjades efter den 2 maj 2011 och görs enligt de
bestämmelser som finns i plan- och bygglagen (2010:900).
2
PLANBESKRIVNING
Detaljplan för
Gamla gatan
Olaus Petri 3:12
Örebro kommun
Den 9 februari 2015
Den här detaljplanen genomförs med enkelt planförfarande.
Enkelt planförfarande kan användas om en föreslagen detaljplan är av begränsad
betydelse, saknar intresse för allmänheten och om den överensstämmer med
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Endast närmast berörda,
sakägare och länsstyrelsen behöver höras.
HANDLINGAR
Planhandlingen omfattar:
- Plankarta i skala 1:1 000 med planbestämmelser
- denna planbeskrivning
- fastighetsförteckning
PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND
Syftet med planen är att omvandla den södra delen av Gamla gatan från kvartersmark
till allmän plats – torg. Detaljplanen är av administrativ karaktär och en anpassning
till rådande förhållanden.
LÄGE
Planområdet är beläget precis norr om Järntorget i centrala Örebro och utgör en
passage mellan Olaigatan och Fredgatan.
Planområde
3
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Kulturmiljö
Planområdet är utpekat som riksintresse för kulturmiljö enligt beslut av
Riksantikvarieämbetet 1996-08-27. Vid planläggning får inte riksintressets värden
försämras. Skyddet gäller slottsmiljön, stadsplanens rätvinkliga rutnätsstruktur med
enstaka medeltida drag, förindustriell bebyggelse, storstadsmässig stenbebyggelse
från sekelskiftet, samt karaktärsbyggnader, parker och grönstråk.
Planen bedöms inte påverka dessa värden, då den befintliga miljön inte kommer att
förändras vid planens genomförande. Dessutom bidrar planen till att säkerställa
Gamla gatans medeltida sträckning.
Översiktliga planer
I Örebro kommuns översiktsplan, Vårt framtida Örebro, antagen av
kommunfullmäktige 2010-03-24, utpekas planområdet som medeltida kulturlager.
Under rubriken 12.1 Allmänt om kulturmiljö framgår det att:
-
Kulturmiljöer ger värden som berikar den moderna kommunen. Därför ska
man ha omtanke om den befintliga kulturmiljön i alla förändringar som görs.
Under rubriken 5.3.1. Stadskärnan anges vidare att:
-
De delar av gatunätet som härstammar från medeltiden bevaras i fråga om
läge och bredd.
Vidare anges korsningen Storgatan - Olaigatan som framtida knutpunkt för
kollektivtrafik. Storgatan klassas även i ÖP som en befintlig lokal huvudlänk och
som ett viktigt stråk för kollektivtrafik. Under rubriken 13.1 Övergripande
trafikfrågor anges att:
Den fysiska planeringen strävar till att persontransporter inom Örebro och i de
mindre tätorterna i första hand ska ske med gång-, cykel- eller kollektivtrafik så att
marknadsandelen för de trafikslagen ökar. Gaturum i stadskärnan och i Örebros
centrala delar byggs om i syfte att förbättra attraktivitet, tillgänglighet,
framkomlighet och säkerhet för gående och cyklister. Längs många av stadskärnans
stråk är tillgängligheten med bil viktig, men biltransporter kan ske under låg
hastighet och på gåendes och cyklisters villkor.
Bevarandeprogram
Planområdet ingår i Bevarandeprogram för innerstadens bebyggelse antaget i
kommunfullmäktige 1988-08-25. Programmet syftar till att skydda
bebyggelsemiljöer och byggnader som från allmän synpunkt är angelägna att bevara.
Planen redovisar även äldre gatusträckningar, och Gamla gatans sträckning fastställs
som del i det medeltida gatunätet.
Planen bedöms inte påverka bevarandeplanens syfte, utan snarare bidra till att säkra
den medeltidslämning som Gamla gatan utgör.
4
Planeringsunderlag för Norrcitys utveckling
Riktlinjer för planområdets utveckling finns även i Planeringsunderlag för
Norrcitys utveckling antagen av programnämnd samhällsbyggnad 2013-10-08.
Syftet med dokumentet är att stärka stadsdelens kvaliteter, skapa ett fokus på en
framtida helhetsbild av Norrcity för information, marknadsföring och inspiration av
stadsdelen. I plandokumentet utpekas Gamla gatan som en potentiell plats för
streetmarket eller saluhall. En möjlighet ses göra gatan till en plats för vila lek och
musik. Detta ska ske genom att öppna upp fasader och genom att omgestalta gatan
men även genom samtal med fastighetsägare. En ny detaljplan bör också tas fram för
att klargöra ansvarsroller.
Detaljplanen bedöms följa planeringsunderlagets intentioner. Någon saluhall blir
dock inte aktuellt då en saluhall nyligen etablerats vid Kungsgatan.
Detaljplaner
Planområdet utgör en del av
detaljplanen förslag till ändring
i stadsplan för kv Gillet antagen
i BN 1982-03-25. Inom
planområdet är
markanvändningen bostäder,
garage samt i vissa fall handel.
Marken skall dock hållas öppen
för gång och cykeltrafik, vara
tillgängligt för ledningar samt
tillgänglig för gemensam
förbindelseled. Byggnader får
även uppföras under markplan. I
kvarteret väster om planområdet
får ett byggnadskvarter uppföras
för bostäder och handel med
våningshöjder mellan 5 och 7
våningar.
Kvarteret angränsar även till två
andra detaljplaner. I detaljplanen
förslag till ändring av stadsplan
för kvarteret 22 Freden tillåts
byggnader för handel i mellan 3
till 5 våningar.
I
Gällande detaljplan A665, laga kraft 1982
Detaljplan för del av fastigheten Gillet 21 höjs våningsantalet från tidigare ovan
nämnda 5våningar till 7 våningar inom en del av kvarteret mot Storgatan. Dessutom
ändras bestämmelsen för att tillåta handel, bostäder och kontor.
5
FÖRUTSÄTTNINGAR
Markägoförhållanden
Planområdet omfattar 3 fastigheter. Gillet 17 och Olaus Petri 3:12 ägs av Örebro
kommun, medan fastigheten Gillet 19 ägs av PG Jönsson Fastigheter AB.
Natur
Mark och vegetation
Planområdet utgörs endast av själva gaturummet mellan omgivande bebyggelse.
Marken utgörs av stenplattor och ingen vegetation förekommer. Stenplattorna är inte
tillräckligt hållfasta för att bära regelbunden biltrafik.
Geotekniska förhållanden
Planområdet utgörs i norr av isälvssediment med låg blockighet, vilket i söder
övergår i lera med låg blockighet.
Förorenad mark
Enligt det MIFO-register som redovisar eventuell förorenad mark inom kommunen,
finns det inga markföroreningar inom planområdet.
Inom kvarteret Gillet 21, utanför planområdet har dock drivmedelshantering och
lösningsmedel för kemtvätt förekommit. Ingen förstudie har påbörjats för dessa.
Radon
Planområdet ligger inte inom område med förhöjd risk för markradon.
Risk för skred/höga vattenstånd
Ingen risk för skred finns inom planområdet.
Enligt Myndigheten för samhällets beredskaps beräkningar, riskerar planområdets
nordligaste del att översvämmas vid ett beräknat högsta flöde. Detta förutsätter dock
extrema situationer under en längre tidsperiod.
Fornlämningar
Planområdet ingår i fornlämningen Örebro 1:83, vilken innefattar hela Örebros
stadskärna. Lämningen utgörs främst av spår av den medeltida stadskärnan, men
även lämningar från drottning Kristinas stadsplan från 1654. Den exakta
utbredningen är något oklar. I stadskärnan har ett stort antal fynd gjorts i form av
bland annat lämningar av hus, odlingar, mynt och keramik. Dock har inga fynd gjorts
inom planområdet.
Eventuella markarbeten inom planområdet kräver tillstånd av Länsstyrelsen enligt
KML.
Bebyggelse
Planområdet omfattar ingen bebyggelse ovan mark. Dock finns en lasttunnel som
under Gamla gatan med infart från Klostergatan ned under kvarteret Gillet 17. Denna
beskrivs under rubriken Parkering, varumottag, utfarter
6
Väster om planområdet finns även bostadsbebyggelse med restauranger och handel i
bottenvåningen. Dessa vetter i stor utsträckning mot Olaigatan eller Klostergatan och
endast i den södra delen mot själva Gamla gatan. Bebyggelsen är främst
karakteristisk för 80-90talet med undantag av sekelskiftsbebyggelsen i fastighetens
södra del mot Järntorget. I öster förekommer också bebyggelse. På denna sidan
kantas Gamla gatan med affärer och restauranger och medan resten av kvarteret
består av lokaler för handel och kontor. Bebyggelsen varierar i ålder. I kvarteret finns
även en mataffär.
Vattenområden
Planområdet ligger delvis inom strandskyddsområdet för Svartån. Se markerad
strandskyddsgräns på plankartan. Strandskydd föreslås upphävas på kvartersmark
(under gatan). Området är ianspråktaget av tunnel.
Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Gamla gatan inom planområdet leder från Olaigatan till Fredsgatan. Gatan fortsätter
sedan utanför planen norrut i ytterligare ett kvarter upp till Järnvägsgatan där den
slutar. Inom planområdet är motortrafik förbjuden med undantag för avlastning.
Gång och cykeltrafik är tillåten på hela gatan.
Kollektivtrafik
Både utmed Storgatan och vid Olaigatan stannar flera av stadsbusslinjerna.
Turtätheten är hög med avgångar i princip var 5:e minut.
Parkering, varumottag, utfarter
Inom planområdet finns endast parkering i form av cykelparkering utmed Gamla
gatans norra del. Ingen bilparkering finns och endast en infart finns från gamla gatan
vid kvarteret Gillet 19 i öster.
Under gatan finns även en lasttunnel som försörjer handelslokalerna i gillet 17 och
gillet 19. Infarten till tunneln sker utmed Klostergatan och därifrån sker sedan en
nedfart genom gillet 17 ner under bebyggelsen vidare under gamla gatan. Tunneln
sträcker sig sedan från kvarterets södra gräns till dess norra. Tunneln ligger idag på
kvartersmark och en gemensamhetsanläggning finns för att säkerställa butikernas och
restaurangernas tillgång till tunneln. Tunnelns körbara höjd är 3,7 meter. Tunnelns
nedersta punkt ligger cirka 5 meter under marken. Tunnelns bredd sträcker sig
utanför planområdet in på kvartersmarken i Gillet 17 till en varierande bred av runt
11 meter. Körfältets bredd är 7,5 meter.
7
Ritning över den befintliga tunneln för varumottagning
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Under tunneln finns
vattenledning,
spillvattenledning, och
dagvattenledning
nedgrävt. Dagvattnet leds
ner i ledningarna via
brunnar i gatan. Hela
gatan omfattas även av ett
ledningsservitut
Värme
Ingen fjärrvärme finns
utdraget i planområdet
El
Elledningar finns utdraget
i den norra och den södra
delen av planområdet.
Anslutningar finns även
till kringliggande
fastigheter. En nätstation
finns under Gillet 19 som
endast kan nås via
lasttunneln.
8el
fjärrvärme
Teleledningar finns också inom planområdet.
FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation
Ingen befintlig förändring i utformning av mark och vegetation kommer att ske.
Dock övergår tidigare kvartersmark utformad som gata till allmän platsmark i form
av användningen TORG. Detta innebär att marken fortfarande tillåter gatuhandel och
GC-trafik. Under marknivå ändras användningen från garage med viss typ av handel
till PARKERING. Dessutom tas tidigare gällande markreservat i gatunivå bort, då
området istället blir allmän platsmark.
Fornlämningar
Genom att Gamla gatans användning ändras till TORG säkras gatans historiska
sträckning. Det innebär att fornlämningen Örebro 1:83, innefattande det medeltida
gatumönstret och bredder, stärks. Detta gäller även riksintresset för kulturmiljö.
Bebyggelse
I markplan utgår tidigare användning från Garage med viss typ av handel och ingen
bebyggelse får längre uppföras. Under markplan ges fortsatt tillåtelse till den
lastningstunnel med lastplatser som leder under Gamla gatan. Dock utgår
användningen garage med viss typ av handel till fördel för parkeringsändamål.
Tidigare användningar bedöms ingå under den nya användningen.
Kommersiell service
Vid framtida efterfrågan kan även
viss typ hav handel som
torghandel eller streetmarket bli
aktuell på Gamla gatan. Detta
innebär dock ingen fast typ av
handel som innebär permanent
bebyggelse eller en permanent
begränsning av gång och
cykeltrafik på gatan.
Vattenområden
Strandskyddet upphävs på
kvartersmark eftersom området
redan har tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets
syften. Vidare är bebyggelsen
även väl avskild från området
närmast
strandlinjen av såväl bebyggelsen
inom gillet 19, som Järntorget,
Olaigatan och Stortorget.
Dessutom behöver planområdets
Exempel på handel på Gamla gatan (från Planeringsunderlag för
Norrcity).
9
användning ändras från kvartersmark till allmän plats för att kunna säkra passagen
för allmänheten mellan gamla gatans norra del och Järntorget. Kvartersmarken under
marknivån, i form varumottagningstunneln är dessutom nödvändig för att den
kommersiella servicen som finns inom kvarteren gillet 17 & 19 ska kunna fortsätta
bedriva sina verksamheter. Bland annat finns här som tidigare nämndes en mataffär
med lokalt upptagningsområde, som är i behov av lastplatsen under mark.
Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Allmänhetens tillgång till Gamla gatan säkras genom
användningen TORG. Användningen innebär också att
ingen allmän biltrafik tillåts på gatan. Reglering av trafik
beslutas i Tekniska nämnden.
Trafik som behöver kunna ske i viss utsträckning på
gatan är angöring för varudistribution,
utryckningsfordon, flyttransporter, färdtjänst etc.
Parkering, varumottagning, utfarter
Under markplan ges fortsatt användning till lasttunneln
under hela gamla gatan genom användningen
PARKERING. In och utfart till tunneln sker fortfarande
via Klostergatan. Tunneln ska fortsättningsvis omfattas
av en gemensamhetsanläggning för handelsändamål, där
berörda parter ingår. Gemensamhetsanläggningen (g1)
gäller endast under mark och begränsas nedåt av
det ledningsservitut (u) som börjar cirka 5 meter
under markplan.
TORG
Sektion över bestämmelsernas utbredning i
höjdled.
Räddningstjänsten
Bebyggelsen förutsätter räddningstjänstens medverkan med höjdfordon vid
utrymning. Hängande arrangemang mellan husfasaderna bör begränsas. Gatans
utformning förutsättes planeras i samråd med räddningstjänsten.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Under lasttunneln finns befintliga vatten-och avloppsledningar. Därför ges marken
under tunneln ett ledningsservitut (u). Detta gäller dock endast från tunnelns botten
ner i marken och inte i själva tunneln (se sektion ovan).
Dagvatten
Avrinning från närliggande bebyggelse och från gatumarken omhändertas i befintliga
brunnar och dagvattenledningar i planområdet. Befintliga ledningar ligger även kvar
under lasttunneln. Marken under tunneln ges därför samma ledningsrätt som VAledningarna ovan.
El
Befintliga elledningar används till fortsatt försörjning inom planområdet.
10
GENOMFÖRANDE
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planens syfte
Detaljplanens syfte är att skapa rättslig rätt till allmänheten att gå och cykla på gamla
gatan. Gatan fungerar redan idag som allmän plats men är en kvartersgata. Planen är
att på sikt skapa bättre förutsättningar för handel längs gatan och göra detta till ett
handelsstråk för passerande från och till centralstationen.
Organisation
Planen upprättas av Örebro Stadsbyggnad som också författar
genomförandebeskrivning. Lantmäterimyndigheten verkställer de fastighetsrättsliga
genomförandefrågorna efter ansökan. Något behov av lantmäteriförrättning anses
inte föreligga i nuläget.
Detaljplanen skall ändras så att den stämmer mer överens med hur gatan uppfattas
idag. Idag skulle gatan kunna säljas till fastighetsägarna och stängas av för
allmänheten vilket kommunen inte önskar sig.
Några kostnader för planändringen föreligger inte för vara sig kommunen eller
fastighetsägare, förutom plankostnaden.
Tidplan
Arbetet inriktar sig på att detaljplanen vinner laga kraft under 2015.
Genomförandetid
Planen behöver ingen genomförandetid eftersom allt idag är befintligt. Så fort som
planen antas och vunnit laga kraft övergår driften till tekniska förvaltningen.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.
Genomförandeavtal
Behov av genomförandeavtal föreligger inte.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastigheter och rättigheter
Eftersom gatan idag fungerar som en allmän gata anses inte fastigheterna
runtomkring påverkas av att gatan rättsligt blir en allmän gata.
Under gatan finns en distrubutionstunnel som det finns en gemensamhetsanläggning
bildad för. Gemensamhetsanläggningen är Gillet ga:1. Gemensamhetsanläggningen
sköts av en samfällighetsförening där kommunen har en liten andel för att ha tillgång
till vatten och avloppsledningar.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Rättsförhållandena för var gränsen går mellan gemensamhetsanläggning och allmän
plats går kan i framtiden komma att kräva fastighetsbestämning. Detta är dock inte
att anse som en följd av denna planändring. För genomförande av detaljplanen anses
inte några fastighetsrättsliga åtgärder behövas.
11
TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska undersökningar
Inga undersökningar anses nödvändiga. Gatan har dålig bärighet. Gatstenar är satta i
grus som gör att stenarna ofta spricker och behöver lagas. Om behov föreligger att
köra på gatan med fordon måste åtgärd vidtas för att inte förstöra plattläggningen.
Tekniska anläggningar
Inga åtgärder behöver utföras på allmän plats.
EKONOMISKA FRÅGOR
Ekonomiska konsekvenser
Ingen ekonomisk konsekvens förutom att drift och underhåll lämnas till tekniska
förvaltningen från stadsbyggnads markreserv.
- för kommunen
SUMMERING
Kommunens kostnader har beräknats till ca 20.000 kr och fördelar sig enligt tabellen.
kkr
40
40
UTGIFTER
Mark
Förberedande arbeten
Planläggning
Fastighetsbildning
Gata
Belysning
Park
VA
LOD
Övrigt/oförutsett
Administration
Summa
Kostnader för den årliga driften beräknas till 47.000kr. Kostnaderna flyttas från
stadsbyggnad till tekniska förvaltningen.
- för fastighetsägare
Inga kostnader uppstår för någon privat fastighetsägare.
Medverkande tjänstemän
Paul Göransson
Exploateringsingenjör
12
MILJÖKONSEKVENSER
Detaljplanen innebär inte en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 §
miljöbalken. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har
därför inte upprättats enligt kraven i plan och bygglagen 4 kap. 34 §.
Detaljplanen är av administrativ art som innebär att gatan blir allmän plats och
tunneln under gatan bibehålles som kvartersmark. Detaljplanen ger ett starkare skydd
av kulturvärden och medeltida gatustruktur konsekvenser för fastigheterna blir
minimal gemenshetsanläggning för gatan kan begränsa allmänhetens tillträde om
anläggningen förändras.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planen har utarbetats av planarkitekt Ulf Nykvist i samarbete med
planeringspraktikant Oscar Hall. Paul Göransson har medverkat i
genomförandefrågor och Terttu Nilsson som tekniker.
Frida Hammarlind
Ulf Nykvist
enhetchef detaljplan
planstrateg
13
14
FASTIGHETSFÖRTECKNING
2014-10-25
BN 804/2013
Fastighetsförteckning till detaljplan för
Örebro kommun
FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET
OLAUS PETRI 3:12
ÖREBRO KOMMUN
BOX 30000
701 35 ÖREBRO
ZAND KARIMI,NEDA NICOLE
Hus på
BREDGATAN 6 LGH 1101
702 25 ÖREBRO
ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET
DISTRIBUTIONSTUNNEL FÖR
VARUFÖRSÖRJNING OCH
PARKERING UNDER FD GAMLA
GATAN SAMT UTFARTSTUNNEL
MOT KLOSTERGATAN
GILLET GA:1
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN
GILLET
RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET
1880K-CB603.1
GILLET 17
VÄG
ÖREBRO KOMMUN
BOX 30000
701 35 ÖREBRO
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GILLET
BOX 395
701 47 ÖREBRO
GILLET 19
PG JÖNSSON FASTIGHETER AB
SLOTTSGATAN 19
703 61 ÖREBRO
15
GILLET 21
CARLSSON,EJVOR
CORPS DE LOGI HJÄLMARSBERG 320
705 95 ÖREBRO
CARLSSON,LEIF
CORPS DE LOGI HJÄLMARSBERG 320
705 95 ÖREBRO
GILLET 22
K/B CENTRUMFASTIGHETER I NORRKÖPING
C/OHENRY STÅHL FASTIGHETER
601 77 NORRKÖPING
1880IM-13/1021.1
KRAFTLEDNING
HALLSBERGS-BÄCK 3:4, HALLSBERG
1880IM-02/10629.1
TEATERN 3
NÖDUTGÅNG
BEHRN,PER JOHAN
OLAIGATAN 22 LGH 1001
703 61 ÖREBRO
FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
GILLET 1
GÖRTZ FASTIGHETER AB
ESSWEGE FASTIGHETER AB BOX 220
34
702 02 ÖREBRO
GILLET 11
1 HEM FASTIGHETER AB
BOX 1510
701 15 ÖREBRO
GILLET 17
ÖREBRO KOMMUN
BOX 30000
701 35 ÖREBRO
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GILLET
BOX 395
701 47 ÖREBRO
GILLET 19
PG JÖNSSON FASTIGHETER AB
SLOTTSGATAN 19
703 61 ÖREBRO
GILLET 21
CARLSSON,EJVOR
CORPS DE LOGI HJÄLMARSBERG 320
16
Tomträtt
705 95 ÖREBRO
CARLSSON,LEIF
CORPS DE LOGI HJÄLMARSBERG 320
705 95 ÖREBRO
GILLET 22
K/B CENTRUMFASTIGHETER I NORRKÖPING
C/OHENRY STÅHL FASTIGHETER
601 77 NORRKÖPING
KLOSTRET 9
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
BOX 1613
701 16 ÖREBRO
KÄLLAN 9
GÖRTZ FASTIGHETER AB
ESSWEGE FASTIGHETER AB BOX 220
34
702 02 ÖREBRO
OLAUS PETRI 3:133
H/B UNDER FIRMA BEHRN & CO
Adressuppgifter saknas
PJ BEHRN HOTELL I ÖREBRO AB
Hus på
BEHRN FASTIGHETER AB RUDBECKSGATAN 7
702 11 ÖREBRO
17