Byggmästaregatan Etapp 2

ro
n
ta
ga
Lok
► Parallellt med arbetet kommer även VA-syd
lägga om vattenledningen i gatan.
Byggledare
Lars-Åke Tibbelin
0729 – 91 52 98
Projektledare
Staffan Martini
046 – 35 52 41
VA SYD
Leif Malmström 040 – 635 02 32
KONTAKT
Sm
ve
rk
sg
at
an
tan
nt
rega
föra
► Gatstenen kommer att tas bort, gatan grävas ur och förstärkas och gatan asfalteras.
Ha
tan
► Start i början av oktober 2015
► Beräknas klart vid årsskiftet 2015/2016
ega
Sträckan mellan Hantverksgatan och Vävaregatan
är den andra delen av Byggmästaregatan som
nu åtgärdas.
På grund av det omfattande grävarbetet kommer framkomligheten under byggtiden att vara
begränsad:
► Hela körbanan kommer att stängas av
i mindre delsträckor
► Trafiken på Byggmästaregatan leds om via
Fjelievägen och Bryggaregatan.
va
Vä
star
TIDPLAN
TRAFIK UNDER BYGGTID
an
at
reg
gmä
ÅTGÄRDER ETAPP 2
► Busshållplatsen vid Rallaregatan kommer
att tillgänglighetsanpassas.
r
da
El
tan
a
eg
Byg
Byggmästaregatan har under de senare åren blivit i allt sämre skick.
Ojämnheter i körbanan har gjort att framkomligheten för bussar, bilister
och cyklister har blivit avsevärt försämrad. Samtidigt som det funnits en
vilja att bevara gatans kulturhistoriska utseende, har önskemål om att gatan ska asfalteras framförts. Som följd togs ett förslag fram som innebär
att gatan asfalteras samtidigt som inslag av gatsten bibehålls. Hösten
2014 byggdes etapp 1 och nu är det dags för etapp 2.
ed
je
Byggmästaregatan Etapp 2
Jä
rng
ata
n
Kung Oskars b