Läs mer om arbetet på Lunnarbergsgatan och hitta kontaktuppgifter

Datum
Dnr
Dpl
2015-10-26
2015/S291-6
353
Lilla Edets kommun förnyar vatten- och avloppsledningar
del av Lunnarbergsgatan, Lilla Edet
Nu gräver vi i gatan
Lilla Edets kommun kommer genom entreprenör Göteborgs Betongborrning AB att anlägga nya
VA-ledningar i del av Lunnarbergsgatan, Lilla Edet
Var?
Delar av Lunnarbergsgatan grävs upp, se
blåmarkerad streckning på karta nedan.
När?
Arbetet beräknas pågå under perioden 28 oktober
och med 4 december 2015. Arbetet utförs
måndagar – fredagar på dagtid mellan kl. 06:45 –
17:00. Eventuellt kan vissa avvikelser
förekomma. Innan arbetet startar kommer
Ansvarsbesiktningar AB att kontakta berörda
fastighetsägare för en inledande besiktning av
fastigheten.
För dig som är fastighetsägare kommer ett
särskilt krav ställas avseende separering av
dagvatten och spillvatten. Kravet sänds i separat
försändelse till berörda fastighetsägare.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta:
Jan Erlandsson, produktionsplanerare
Telefon: 0520-65 95 67
E-post: [email protected]
Tekniska avdelningens Kundtjänst
Telefon: 0520-65 97 00
E-post: [email protected]
Felanmälan utanför kontorstid, SOS Alarm
Telefon: 031-703 16 95








ta
ga
n
3




tan
1






18






1






D U VAN


Vä g
20 04


1












Fu xe rn
aväg en
AFTON-




PIL GR IMSFAL KEN










3


FALKEN
1
2


2
JAKT-
1








2


17




2












4
a
sg
DUVAN


3


TU RTU R -


16


n
lla
Me
15


2


9
Lunn
ar-


FALKEN


4
5






s ga
6
tan
1
St orgårdsgat an


8






2
8
4


berg




9
3
4


3




7
5






1




3






6
4










5




7










6










7


1
en












väg
Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Internet:
www.lillaedet.se




ks
Bru
Lilla Edets kommun
463 80 Lilla Edet






BREV1
Hur du påverkas
Framkomligheten på Lunnarbergsgatan och dess
anslutningsvägar kommer periodvis att
begränsas och du som trafikant kan få välja en
alternativ väg. Tillfälliga skyltar för
omdirigering av trafiken kommer att sättas upp.
Under arbetets gång kan parkeringsmöjligheten
längs med gatan vara begränsad och för att inte
hindra anläggningsarbetet bör parkering på
gatan i största möjliga mån undvikas.
Tillgängligheten till befintliga parkeringsplatser
och infarter kommer att begränsas.
Dricksvattnet kan också komma att tillfälligt
19


g
Än
Hur?
Arbetet kommer att bedrivas med öppna schakt
som successivt flyttas utmed ledningssträckan.
Vi gräver helt enkelt upp för ny ledningssträcka i
gatan och fyller igen vart efter. Det innebär att
delar av gatan delvis eller helt måste stängas av
under arbetet. Gatan återställs sedan så snabbt det
är möjligt.
stängas av. Mer ingående information kring
vattenavstängningar sker löpande under arbetets
gång.


Tel: 0520-65 95 00
Fax: 0520-65 74 20
KAR D-
1
s :1
LÄRKFALKEN
STEN-






3 6




m


E-post: [email protected]
[email protected]
sid 1/1