Karta Kalmar

a t an
Hitta rätt på Linnéuniversitetet
n
E22
äg
sv
ar
l st
or
p
2
E2
sgatan
en
äg
go
nv
Celsiu
ra
D
an
gat
Ho
r ns
n
Bå å
tg a
ta n
g en
n
Var
v
e
Övrigt
n
at
a
nörsgat
an
ha
m
ns
pl
an
Im
Akademikrogen
po
r tg
Arena, Kalmar
Sportcenter
a
Café Bistro tan
Café Storken
Cårhuset
Hälsomottagningen
Linnéstudenterna/studentkåren
Restaurang Zegel
Studieverkstaden
Tentamenslokaler
lje
nd
ra
St
jen
Bo
jg
är
ho
v
F
n
sp
la n
E
at
a
A
är
ho
v
Tj
6, vån 2
6, vån 3
6, vån 1
9, vån 2
11
6, vån 2
9, vån 2
6 vån 2, 11
6, vån 2
6, vån 2
6, vån 1
9, vån 1
7
6, vån 3
sk a
s k ro
k en
Tj
Avdelningen för
externa relationer
Ekonomiavdelningen
Infocenter/växel
IT Servicedesk
Kansliet för lärarutbildning
Kommunikationsavdelningen
Lokal- och serviceavdelningen
Nämnden för lärarutbildning
Personalavdelningen
Studenthälsan
Studerandeavdelningen
Tentamensbokningen
Universitetsbiblioteket
Universitetsledningens kansli
atan
Universitetsförvaltningen
Var
v
Dramahuset
Rostad
Bruunska Villan
Nisbethska
Musikhuset
Falken i
Universitetsbiblioteket
Norrgård
Västergård
Arena/Kalmar Sportcenter
Storken
Internatet/Fojo
Kalmar Nyckel A-huset
Kalmar Nyckel G-huset
Kalmar Science Park/Varvsholmen
Kocken Biologi och miljö
Kocken Sjöfartshögskolan
Kalmarsundslaboratoriet
Trångsundet
Cårhuset
Taxi A Kocken, Barlastgatan 11
Taxi B Bruunska, Esplanaden 5
Lotsgatan
Taxi C Falken, Nygatan
18B
Fy rgatan
Taxi D Västergård, Smålandsg 26E
Taxi E Storken, Stagneliusg 14A
Taxi F TKalmar
Nyckel, Gröndalsv 19
är
O
Sjö
n
at
a
og
br
plan
Barlast
13
6
10
12B
11
17
11
7
14B
7, vån 2
9
2015-04-23
ata
n
l lsg
r r eg
at a
atan
peg
Gr i
pg a
ta n
Spa
H
gå n
B
D
Silog
Fre
j
Rap
n
gata
dsLin
döl
un
en
väg
t ts
en
Od
a ga
ta n
gat
Slo
en
väg
nsö
an
rde
an
Ste
ö
a
at
n
atan
ng
ng
t
Fo
rn
Ä
am
nde
Vas
ag
an
kaje
Slip
A
B
an
ajpl
A
gatan
Barlast
B
C
C
ra K
15
A
Ö st
st a f
an
gat
dba
ron
keppsb
gatan
n
ata
an
ajplan
Norra K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
12
13
14
14
15
16
17
n
ata
gat
S
iusgatan
Scheele
s väg
Bre
gata
geg
Sjö
n
n
ata
A rrhen
lg
Va l
n
vdi
n
ata
ntg
t ra
dspark
Gu
s-
gat
t ra
shö
v ia
Ös
dsg
re g
A
ata
an
Öl
n
ata
St u v a
en
B
14
a l lg
ra V
L
g
ång
ta n
rg a
Sto
je n
ka
ng
arsun
hus / vån
3, vån 1
3, vån 2
6, vån 2
6, vån 3
6, vån 2
6, vån 3
ra
Söd
Stortorget
an
an
Öl
gå
Kalm
hus / vån
14B, vån 1
6, vån 3
4, vån 2
9, vån 2
12B, vån 1
11, vån 1
ta n
rg a
gat
n
ata
an
d
Sö
nd
Kalmar slott
Sto
nsg
La
sg a
ta n
an
gat
ång
Sjö
L
N:a
gat
Stat io
nsgata
n
Busstation
Centralstation
ds
Hörsalar
ta n
eg a
g ge
Larmtorget
ta n
a lga
ra
17
kar
Ka
nsga
ta n
B135 Fullriggaren
12B C305 Falkens hörsal
n
E312
ge
svä och livsvetenskap:
N2007
Fakulteten för hälsov ik
s
ByggnaderSten
8, 9, 11, 14A, 15 Ny200
V159
Fakulteten för konst och humaniora:
Byggnader
1, 2, 4, 5,12B,12C
Pukeberg, Nybro Konferenslokaler
Bruunska 12, 16
Fakulteten för samhällsvetenskap:
Bruunska 8, 24K
Byggnader
10, 11, 12B Grytet
Holken
Nästet
Fakulteten för teknik:
Byggnader
8, 13, 14B Redet
Ekonomihögskolan:
Byggnad
an
rm
s ga
ta
gat
F is
n
ata
lme
öm
K an
st
Vä
Stadsbibliotek
n
ra
Söd
St r
© Samhällsbyggnadskontoret i Kalmar kommun 2011
Fakulteter:
e-
Ös
gata
nd
a na l
La
ra K
Nor
P ro
an
ro g
Tjärhovsgatan
ng
gsg a
rlå
tan Lill
ste
a Dammg
Vä
g
å llare
ta n
Ståt h
ga
G:
mm
a Ku
a
D
ngsg
ra Krusenstiernska
o
t
gården
S
sa g
a
t
a
g
Va
:s
l
l
l
Ku
n
a
h
o
ng
J
gat
lmb
La
an
gat Moli
Ma
n
ata
an
lm
sg
gat
ata
n
Olo
f Pa
atan
g en
ahlberg
sg
an
ägsg
sg a
ta n
a l lg
ra V
Ve
ga
Järnv
öld
st
Vä
Södra vägen
ata
n
Ma
den
Spikgatan
atan
onsg
Uni
er g
d ra
Tullslätten
em
l a na
E sp
Sö
gå r
d sg
sk j
a t an
an
nsg
S:t Göra
an
jöld
s sk
sgat
1
a r sk
rik
Fab
2
mm
Ba g
s
Var v
tg
Pos
land
n
3
gat
rik s
B
Br
Ku n
Sm å
5 4
tan
g
né g a
n
t
yt
rgs R
led
en
gata
n
e
ar
atan
Lin
gata
sbe
Stagneliusgata
er g s
ta n
ér g a
ensb
n
Teg
L or
Lo
ren
6
C
7
n
Nyg
Trä
d
ä g en
n
gata
Ha
22
ed
Fr
We
rn
ra v
Nor
l in
Wa l
E
n
D
Erik D
Bje
lk
ta
Jutega
an
ä g en
8
9
sgat
ra v
Nor
land
ta n
u sg a
neli
Sm å
St a g
10
a
sgat
biliu
n
ansga
tan
Sk yttegatan
Sve
sgatan
regata
Ängöleden
n
Lagm
n
Öh
ne
gat a
Doma
öv ä g e
Magistrat
s t a re
ä g en
ta n
ga
ta n
sg a
Lind
Fogdegatan
g
11
E
K
Grönd
Rådmansgatan
g mä
ms
ta n
sg a
rgs vä
en
en
a lsväg
ga
ta n
a re
M
ur
an
K ämnärsga
tan
Bor
ra v
Nor
he
ård
ahlbe
en
ä g en
id
Fr
r rg
No
Erik D
op
le d
gö
an
Kolonigat
at a n n
a r eg
e
t verk nda lsväg
n
a
H
Grö
n
sk
Bi
16
Än
egat
ra v
Nor
g at a
F
A
Tolvmannag
Ga lg
C
B
12
l na r
Mjö
en
sv
or p
ndt
n
ä ge
sg
ta n
re g a
n
an
väg
Brä
ppa
Naturreservat
en
sgat
r ra
No
Sk e
n
an
r ma
an
sgat
sgat
St y
atan
ma n
a nsg
R åd
n
ma n
gata
me r
tens
Tim
K ap
Sjöm
ga
ta
gata
öv ä g
Sv i n
i ra ls
Kalmar
Am
ps
nsg
ep
sma
Sk
Båt
a t an
Find your way around
n
E22
äg
sv
ar
l st
or
p
2
E2
sgatan
en
äg
go
nv
Celsiu
ra
D
gat
an
Spa
Ho
r ns
n
H
g en
n
Var
v
e
n
at
a
nörsgat
an
Miscellaneous
ha
m
ns
pl
an
Im studies workshop
Academic
po
r tg
Arena, Kalmar
Sports Center
a
Café Bistro tan
Café Storken
Cårhuset
Examination halls
Health clinic
Linnéstudenterna/Student Union
Restaurant Akademikrogen
Restaurant Zegel
lje
nd
ra
St
jen
Bo
jg
är
ho
v
F
n
sp
la n
E
at
a
A
är
ho
v
Tj
atan
Board of Teacher Education
6 2nd floor , 11
Communications Office
6, 2nd floor
Examination booking
9, 1st floor
Executive Office
6, 3rd floor
Finance Office
6, 3rd floor
Infocenter/switchboard
6, 1st floor
IT Office
9, 2nd floor
Office of External Relations
6, 2nd floor
Office of Facilities Management and
Services
9, 2nd floor
Office of Human Resources
6, 2nd floor
Office of Student Affairs
6, 1st floor
Student Welfare Office
6, 2nd floor
Teacher Training Office
11
The University Library
7
sk a
s k ro
k en
Tj
University administration
Var
v
Dramahuset
Rostad
Bruunska Villan
Nisbethska
Musikhuset
Falken i
University Library
Norrgård
Västergård
Arena/Kalmar Sports Center
Storken
Fojo housing
Kalmar Nyckel Building A
Kalmar Nyckel Building G
Kalmar Science Park/Varvsholmen
Kocken Natural Sciences
Kocken Kalmar Maritime Academy
Kalmarsundslaboratoriet
Trångsundet
Cårhuset
Taxi A Kocken, Barlastgatan 11
Taxi B Bruunska, Esplanaden 5
Lotsgatan
Taxi C Falken, Nygatan
18B
Fy rgatan
Taxi D Västergård, Smålandsg 26E
Taxi E Storken, Stagneliusg 14A
Taxi F TKalmar
Nyckel, Gröndalsv 19
är
O
Sjö
n
at
a
og
br
plan
Barlast
13
7, 2nd floor
6
12B
11
17
9
11
7
6
14B
2015-04-23
ata
n
l lsg
r r eg
at a
atan
peg
Gr i
pg a
ta n
Bå å
tg a
ta n
ö
a
at
gå n
B
D
Silog
Fre
j
Rap
n
gata
dsLin
döl
un
en
väg
t ts
en
Od
a ga
ta n
gat
Slo
en
väg
nsö
an
rde
an
Ste
atan
ng
ng
n
Fo
rn
Ä
am
t
A
gatan
Barlast
A
B
an
ajpl
15
B
C
C
ra K
Vas
ag
an
nde
ajplan
Norra K
A
Ö st
st a f
an
gat
kaje
Slip
ron
keppsb
gatan
n
ata
n
ata
an
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
12
13
14
14
15
16
17
Scheele
s väg
dba
gata
geg
gat
n
n
ata
iusgatan
lg
Va l
n
vdi
Sjö
dsg
re g
dspark
Gu
s-
gat
t ra
shö
n
ata
ntg
t ra
ata
an
Öl
n
ata
St u v a
en
A
a l lg
ra V
L
g
ång
ta n
rg a
Sto
je n
ka
ng
B
14
Ös
ra
Söd
Stortorget
an
ta n
rg a
gat
an
Öl
gå
arsun
3, 1st floor
3, 2nd floor
6, 2nd floor
6, 3rd floor
6, 2nd floor
6, 3rd floor
Sjö
n
ata
an
d
Sö
nd
Kalm
Conference rooms
10, 11, 12B Bruunska 12, 16
Bruunska 8, 24K
Faculty of Technology
Grytet
Buildings
8, 13, 14B Holken
Nästet
Redet
School of Business and Economics
Buildings
12B
build/floor
14B, 1st floor
6, 3rd floor
4, 2nd floor
9, 2nd floor
12B, 1st floor
11, 1st floor
an
gat
ång
Sto
nsg
gat
La
Tjärhovsgatan
Kalmar slott
Lecture halls
L
N:a
g ge
Stat io
nsgata
n
Busstation
Centralstation
ds
sg a
ta n
ta n
eg a
ra
kar
Larmtorget
ta n
a lga
st
Vä
17
K an
v ia
an
rm
s ga
ta
gat
F is
n
ata
nsga
ta n
lme
öm
Ka
Olo
f Pa
B135 Fullriggaren
Faculty of Arts and Humanities
Buildings
1, 2, 4, 5,12B,12C C305 Falkens hörsal
n
Pukeberg, Nybro E312
ge
s vä
N2007
v ik
s
n
Ny200
Faculty of Health
and Life Sciences
Ste
Buildings
8, 9, 11, 14A, 15 V159
Faculty of Social Sciences
Buildings
ra
Söd
St r
Stadsbibliotek
n
A rrhen
Bre
gata
© Samhällsbyggnadskontoret i Kalmar kommun 2011
Faculties
e-
Ös
a na l
nd
ra K
Nor
P ro
an
ro g
La
lmb
La
an
gat Moli
ng
gsg a
rlå
tan Lill
ste
a Dammg
Vä
g
å llare
ta n
Ståt h
ga
G:
mm
a Ku
a
D
ngsg
ra Krusenstiernska
o
t
gården
S
sa g
a
t
a
g
Va
:s
l
l
l
Ku
n
a
h
o
ng
J
gat
n
ata
an
Ma
sg
gat
atan
g en
ahlberg
sg
an
ägsg
lm
a l lg
ra V
Ve
ga
Järnv
sg a
ta n
st
Vä
Södra vägen
ata
n
Ma
öld
ata
n
den
Spikgatan
atan
onsg
Uni
er g
d ra
Tullslätten
em
l a na
E sp
Sö
gå r
d sg
sk j
a t an
an
nsg
S:t Göra
an
jöld
s sk
sgat
1
a r sk
rik
Fab
2
mm
Ba g
s
Var v
tg
Pos
land
n
3
gat
rik s
B
Br
Ku n
Sm å
5 4
tan
g
né g a
n
t
yt
rgs R
led
en
gata
n
e
ar
atan
Lin
gata
sbe
Stagneliusgata
er g s
ta n
ér g a
ensb
n
Teg
L or
Lo
ren
6
C
7
n
Nyg
Trä
d
ä g en
n
gata
Ha
22
ed
Fr
We
rn
ra v
Nor
l in
Wa l
E
n
D
Erik D
Bje
lk
ta
Jutega
an
ä g en
8
9
sgat
ra v
Nor
land
ta n
u sg a
neli
Sm å
St a g
10
a
sgat
biliu
n
ansga
tan
Sk yttegatan
Sve
sgatan
regata
Ängöleden
n
Lagm
n
Öh
ne
gat a
Doma
öv ä g e
Magistrat
s t a re
ä g en
ta n
ga
ta n
sg a
Lind
Fogdegatan
g
11
E
K
Grönd
Rådmansgatan
g mä
ms
ta n
sg a
rgs vä
en
en
a lsväg
ga
ta n
a re
M
ur
an
K ämnärsga
tan
Bor
ra v
Nor
he
ård
ahlbe
en
ä g en
id
Fr
r rg
No
Erik D
op
le d
gö
an
Kolonigat
at a n n
a r eg
e
t verk nda lsväg
n
a
H
Grö
n
sk
Bi
16
Än
egat
ra v
Nor
g at a
F
A
Tolvmannag
Ga lg
C
B
12
l na r
Mjö
en
sv
or p
ndt
n
ä ge
sg
ta n
re g a
n
an
väg
Brä
ppa
Naturreservat
en
sgat
r ra
No
Sk e
n
an
r ma
an
sgat
sgat
St y
atan
ma n
a nsg
R åd
n
ma n
gata
me r
tens
Tim
K ap
Sjöm
ga
ta
gata
öv ä g
Sv i n
i ra ls
Kalmar
Am
ps
nsg
ep
sma
Sk
Båt