Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan)

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare
Datum
Ärendebeteckning
Niklas Hermansson
0480-453819
2015-01-13
SN 2015/0025.11.01
Socialnämnden
Uppföljning bostad med särskild service
Calmia (Gula gatan)
Förslag till beslut
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.
Bakgrund
Kvalitetsuppföljning av Calmias verksamhet gjordes av socialnämnden 141006
och de sammanfattade intrycken och slutsatserna var att verksamheten fungerade väl med ett tydligt fokus för brukarna och för deras välmående.
De förbättringsområden socialnämnden uppmärksammade handlade om att
föreskrifterna för Bostad med särskild service, dokumentation, ledningssystem
och lex Sarah borde bli mer kända i verksamheten. Man kunde också utveckla
rutiner för utrymning och för, social dokumentation.
Verksamheten återkom, med anledning av förbättringsområdena, under hösten
med handlingsplaner som visade att man åtgärdat dessa.
Uppföljning av verksamheten görs årligen och kommer nästa gång att göras
under hösten 2015.
Niklas Hermansson
Verksamhetschef
Bilagor
Kvalitetsuppföljning
Rutin lex Sarah
Rutin lex Maria
Rutin utrymning
Åtgärdsplan
Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare
Tel 0480-45 00 00 vx │ [email protected]
Cecilia Frid
Socialchef
SOCIALFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK
Fastställt av
Dokumentansvarig
Datum
Förvaltningschef Cecilia Frid
Avdelningschef Ingela Möller
2013-06-04
Kvalitetsuppföljning i avtalad verksamhet: Daglig verksamhet, boende och sysselsättning enligt SoL och LSS
- Rapportmall
Basuppgifter
Verksamhetens namn
Gruppboende Gula gatan
Utförare (bolag, stiftelse, entreprenad etc.)
Stiftelsen Calmia
Föreståndare/verksamhetsansvarig
Verona Carlsson
Telefon
0480-420858
Hemsida
Verksamhetens inriktning (boende, korttidsboende, dagverksamhet, sysselsättning)
Bostad med särskild service för vuxna LSS9:9
Antal omsorgstagare i verksamheten
3 st
Kvalitetsuppföljningen utförd av
Verksamhetsutvecklare Kerstin Lagerlund och Lena Jenisch, Socialförvaltningen
Medicinskt ansvarig sjuksköterka Annika Lindquist, Omsorgsförvaltningen
och Socialförvaltningen
Vid kvalitetsuppföljningen medverkade från verksamheten
Göran Stridsberg, Bonny Andersson, Verona Carlsson, Anette Åberg. Det
finns funderingar på att Anette Åberg övertar föreståndaransvaret.
Datum för kvalitetsuppföljningen
2014-10-06
Mätning - Analys - Resultat
Mätningar/redovisningar
1 (8)
2 (8)
Sammanfattande intryck och slutsatser med eventuella förbättringsområden
Intryck och slutsatser
Verksamheten ger intryck av att vara välfungerande utifrån vad företrädare för
verksamheten berättar och vad kvalitetsgranskarna kan se. Styrelsen för stiftelsen är aktiva intressenter och fokus för verksamheten är brukarna och deras
välmående.
Förbättringsområden
Gällande föreskrifter för insatsen Bostad med särskild service, dokumentation,
ledningssystem och lex Sarah är inte tillräckligt kända. Verksamheten behöver
fundera över vilka rutiner och processer som verksamheten behöver för att
uppfylla de krav som ställs i dessa föreskrifter.
För bostad med särskild service för vuxna gäller föreskriften SOSFS 2002:9.
För dokumentation gäller SOSFS 2006:5 t.o.m. 2014-12-31, fr.o.m. 2015-0101 gäller SOSFS 2014:5.
För ledningssystem gäller SOSFS 2011:9.
För lex Sarah SOSFS 2011:5.
De skriftliga rutiner som kvalitetsgranskarna främst anser saknas är:
- skriftlig rutin för lex Sarah
- skriftliga rutiner för utrymning
För övrigt anser kvalitetsgranskarna att:
- Utrymningsövningar bör planeras och genomföras minst 2 ggr/år, antingen som praktisk övning eller som en genomgång med personalen
där rutiner för personalens agerande vid utrymning gås igenom.
- Den sociala dokumentationen kring varje brukare bör utvecklas för att
uppfylla kraven främst vad gäller genomförandeplan.
Användbara länkar på nätet är:
Bostad med särskild service
http://www.ivo.se/Tillstand-och-register/lss-tillstand/Sidor/bostad-sarskildservice-vuxna.aspx
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-101-6
Angående föreståndare
http://www.ivo.se/Tillstand-och register/socialtjansttillstand/Sidor/forestandare.aspx
Angående ledningssystem
http://www.socialstyrelsen.se/ledningssystem
Angående lex Sarah
http://www.socialstyrelsen.se/lexsarah
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-49/Sidor/default.aspx
Handlingsplan
Rapport från kvalitetsgranskare skickas till ansvarig chef i avtalad verksamhet
senast två veckor efter kvalitetsgranskning. En handlingsplan upprättas av
ansvarig chef i avtalad verksamhet. Handlingsplanen ska innehålla vilka korrigerande och förebyggande åtgärder verksamheteten tänker vidta och när dessa
3 (8)
ska vara klara.
Handlingsplanen skickas per mail till ansvarig kvalitetsgranskare senast fyra (4)
veckor efter att rapporten mottagits.
Rapport och handlingsplan redovisas av tjänsteman i socialnämnden.
Vidtagna åtgärder följs upp av kvalitetsgranskare vid nästa årliga kvalitetsuppföljning eller tidigare vid behov.
Bakgrund
Den vård- och omsorgsverksamhet som bedrivs av annan, som socialnämnden i Kalmar kommun har tecknat avtal med (avtalad verksamhet), ska själva
göra egenkontroll i sin verksamhet enligt SOSFS 2011:9. Socialnämnden har
dock ett ansvar att följa upp denna verksamhet för att säkerställa kvaliteten i
verksamheterna och att tecknat avtal följs.
Syfte och mål
Syftet är att följa upp hur utföraren följer överenskommet avtal.
Målet är säkerställd kvalitet.
Metod
Inför besöket granskas verksamhetsberättelse, årsredovisning samt tillstånd.
Besök i verksamheten och intervju med företrädare.
Verksamhetens mål
Vilka är verksamhetsmålen och hur arbetar man med dem?
Att personer med funktionshinder får möjlighet att bo tillsammans i gruppboende och att dessa personer får möjlighet till ett liv i gemenskap med andra
och delaktighet i samhällslivet. Stiftelsen ska på alla sätt verka för att stödja
och stimulera deras utveckling som individer.
Kunskapsbaserad verksamhet
Ledning
Vilken utbildning och erfarenhet har föreståndare/verksamhetsansvarig
som ansvarar för driften av verksamheten?
Grundskola och kurs på gymnasienivå - SPU (Sammanhållen grund och påbyggnadskurs för omsorg om personer med utvecklingsstörning).
Personal
Vilka kompetenskrav ställs på ordinarie personal?
Vid nyanställning skulle undersköterskekompetens krävas. Personalkontinuiteten är mycket god och nyrekrytering skedde senast 2009. Tre av fyra medarbetare finns kvar sedan starten 1999.
Samtliga anställda har en skriftlig och individuell kompetensutvecklingsplan som inte är äldre än ett år.
Nej.
Kommentar
Under tid som Omsorgsförvaltningen var beställare och i föregående avtal
finns/fanns en överenskommelse om att få information om samt delta i
kommunens utbildningar. Detta har inte fungerat sedan funktionshinderfrågor
4 (8)
organiserats under Socialförvaltningen påpekar representanter för verksamheten.
Behov av och önskemål om HLR utbildning för all personal.
Skiftliga rutiner för introduktion av nyanställda finns och tillämpas?
Ja. Avser såväl information om verksamheten, lokalerna och rutiner kring
arbete med brukarna.
Kommentar
Introduktion genom att vikarier går bredvid ordinarie personal två kvällar och
en morgon. Ny personal arbetar inte själva de första passen.
Trygghet och säkerhet
De enskilda
Den enskilde får muntlig och skriftlig information då insatsen påbörjas.
Nej.
Kommentar
Har inte varit aktuellt då de boende har bott sedan starten 1999.
Samtliga enskilda på enheten (avser boende) har en särskild stödperson/kontaktperson bland personalen.
Ja.
Personal
Hur många personer omräknat till heltidstjänster är anställda i verksamheten.
4,0
Hur många personer är anställda?
Fyra personer är tillsvidareanställda.
Timanställda finns.
Hur många personer har arbetat minst ett år?
Alla fyra tillsvidareanställda har arbetat mer än ett år.
Rutin för information om sekretess och tystnadsplikt finns och tillämpas.
Skriftlig och muntlig information finns. Förbindelse undertecknas av anställda.
Utdrag ur belastningsregistret begärs vid nyanställning.
Nej.
Dokumentation
Aktuell (utifrån behov och situation idag) genomförandeplan finns för
varje enskild.
Alla brukare har en genomförandeplan. Den är dock inte aktuell såtillvida att
den inte revideras eller följs upp. Datum och årtal för upprättande saknas i
den plan som kvalitetsgranskarna tittar i.
5 (8)
Social journal finns för varje enskild där faktiska omständigheter och
händelser av betydelse dokumenteras.
Personal dokumenterar i gamla mallar från kommunen (daganteckning LSS).
Händelser utöver det vanliga dokumenteras. Årtal har angetts i början av året
men saknas sedan i de löpande anteckningarna.
HSL-insatser dokumenteras i separat mall och förvaras under separat flik i
brukarens pärm.
Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt så inga obehöriga får
tillgång till den.
Ja. Pärmarna förvaras i brandsäkert säkerhetsskåp.
Kommentar
Personalmöten hålls varannan vecka där personal delvis utgår från brukarnas
genomförandeplaner och då man pratar om vad som behöver göras. Verksamheten uppger att personalen har stor kännedom och vetskap om vad brukarna tycker och vill i olika frågor.
Lex Sarah
Rutiner enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah – SOSFS 2011:5 finns och tillämpas.
Nej.
Rapportering enligt lex Sarah har gjorts under det senaste året.
- Antal lex Sarah rapporter inlämnade till socialnämnden under senaste
året? (Skyldighet enl. 14 kap 5 § SoL och 24 d § LSS)
Ingen.
Sammanställning och analys av lex Sarah-rapporteringar samt vidtagna
åtgärder har gjorts under senaste året.
Nej.
Kommentar
Inga missförhållanden uppges ha inträffat. Inga rutiner finns för hur ett eventuellt missförhållande eller risk för missförhållande ska åtgärdas, rapporteras,
utredas och eventuellt anmälas.
Synpunkter och klagomål
Skriftliga rutiner för synpunkts- och klagomålshantering finns och
tillämpas.
Nej.
Information finns och har delgetts den enskilde så att denne vet vart
han/hon ska vända sig för att lämna synpunkter och klagomål.
Nej.
Sammanställning och analys av inkomna synpunkter och klagomål
samt vidtagna åtgärder har gjorts under senaste året.
Nej.
Kommentar
Synpunkter och klagomål hanteras löpande. Personal och anhöriga har kontinuerlig kontakt. Brukarna för, enligt verksamheten, fram sina synpunkter och
6 (8)
önskemål spontant, öppet och omgående till personal som då försöker tillgodose dessa önskemål.
HSL/egenvård
Skriftliga rutiner för hur hälso- och sjukvårdspersonal ska kontaktas
finns och tillämpas.
Muntliga rutiner görs kända vid introduktion av vikarier. Telefonnummer till
ordinarie och joursjuksköterska är anslagna i personalutrymme.
Delegerade HSL-uppgifter finns i verksamheten.
Delegering finns hos såväl ordinarie personal som vikarier. Föreståndare Verona har kontroll på delegeringarna och kontaktar sjuksköterska när det är
dags att förnya delegeringarna.
Skriftliga rutiner för hantering av läkemedel finns och tillämpas.
Läkemedel förvaras i individuella lådor i samma säkerhetsskåp som dokumentationen förvaras. De brukare som har delgerad medicin har endast ett
preparat var, därav ingen dosett. Läkemedlet förvaras i sin förpackning med
ordination på förpackningen.
Kommentar
Två fallolyckor har inträffat. Fallen har inträffat i den enskildes lägenhet nattetid. Fallrapporter har inte skickats in. Kommunens sjuksköterska har kontaktats i både fallen. Efter händelsen har en typ av larm införskaffats där jourtjänstgörande personal hör om brukaren går upp och behöver hjälp.
Lokaler
Lokalerna är utrustade med brandlarm.
Ja. Ej kopplat till SOS.
Brandsläckare och brandfilt finns.
Rutiner finns för utrymning vid brand eller annan fara.
Nej inga rutiner finns.
Ingen person utsedd som ansvarig för brandskyddet.
Uppsamlingsplats på parkering utanför bostaden.
Utrymningsövningar genomförs regelbundet.
Nej. Första året utfördes flera utrymningsövningar men detta slutade man
med när brukarna inte längre vill medverka.
Tidpunkt för senaste brandskyddskontroll?
Brandab kommer en gång per år. Föreståndaren närvarar.
Kommentar
Personal gick brandutbildning i juni 2014.
Delaktighet och inflytande
Samtliga enskilda har varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplan.
Nej.
Anhöriga har varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner. Alla anhöriga är inte gode män.
7 (8)
Regelbundna möten hålls (boråd i boende och arbetsplatsträffar på DV)
där de enskilda är med och bestämmer i gemensamma frågor.
Inga formella möten hålls med brukarna. Brukarna uppges ha svårt att ta ställning till i olika frågor. Däremot finns möjligheter för brukarna att framföra
egna synpunkter och önskemål vid middagen som äts gemensamt dagligen.
Tillgänglighet
Samtliga enskilda (avser boende) har tillgång till privat badrum och
privat kök på enheten.
Ja. Badrum och trinettkök.
De enskilda (avser boende) har tillgång till gemensamt kök och vardagsrum dygnet runt.
Ja.
Lokalerna är inventerade ur ett tillgänglighetsperspektiv. (Inventering
utifrån Boverkets föreskrifter och allmänna råd Fel! Ogiltig hyperlänkreferens.eller utifrån Handisams riktlinjer http://www.handisam.se/For-dig-pamyndighet/Starta-tillganglighetsarbetet/Vad-innebar-tillganglig-myndighet/Handisam-hjalper-dig-pavagen/Riv-hindren---Riktlinjer-for-tillganglighet/).
Nej, men är byggt efter handikappanpassad standard.
Självbestämmande och integritet
Enheten har gjort brukarundersökning under det senaste året och använt resultatet till att utveckla verksamheten
Nej. Känns inte relevant med tre brukare. Önskemål från brukare försöker
personal tillgodose direkt.
Öppna frågor
Hur fungerar samarbetet med beställaren?
Personalen framför att de från början fick information om och tillgång till
utbildning från kommunen. I samband med att socialförvaltningen blev beställare har det upphört. Framför önskemål om HLR utbildning.
Hur fungerar samarbetet med handläggaren?
Det finns inget regelbundet samarbete. Inga individuella uppföljningar görs.
Det är okänt vem som är varje brukares handläggare.
Hur ser man på framtiden? Hur lång tid är det kvar på avtalet? Förutsättningar för fortsättning?
Ett nytt avtal är tecknat med socialförvaltningen.
Ett eventuellt föreståndarbyte förestår.
Övriga synpunkter/återkoppling till beställaren?
-
8 (8)
Rutiner vid anmälan
*Rapporteringen ska ske till Anette Åberg tel. 0733-16 27 43, är hon ledig och ej
går att få tag i så ska man ringa Göran Stridsberg 0499-241 04 eller 0702-57 11
78 eller till Bonny Andersson 0480-680 83 eller 0709-36 80 83.
*Rapporteringen kan göras muntligt eller skriftligt.
*Nödvändiga åtgärder vidtas omgående.
*Göran Stridsberg utreder missförhållandet, dokumenterar och avhjälper och
undanröjer.
*Göran Stridsberg anmäler allvarliga missförhållande till IVO (inspektion
avvård och omsorg)
Adress vid anmälan
Inspektionen för vård och omsorg
Box 2163
550 02 Jönköping
Tel 010-788 50 00
Lex Maria
Anmälningsblanketter finns i pärmen ”anmälningsblanketter,
fallrapporter”
De ska skickas till (mas) medicinskt ansvarig sjuksköterska
För närvarande: Annika Lindqvist
Tfn: 0480- 45 35 13
[email protected]
Brandutrymningsplan
Nattetid lägger vi nyckel och telefon i jourrummet som man lätt kommer åt ifall vi behöver
utrymma byggnaden.
1.
2.
3.
Första hand ska vi se till att få ut brukarna via närmast lämligaste utgång.
Uppsamlingsplats på parkeringen.
Ringa brandkåren.
Vid bemanning med 2 personal och liten brand, försöker 1 personal gå in igen och släcka
med brandsläckare och/eller brandfilt.
Vid 2 personal tar den som ska jobba jourpasset ansvar för lägenheten närmast jourrummet.
Kvällspersonalen ser till att brukarna i lägenheterna på andra sidan, kommer ut till
uppsamlingsplatsen.
Åtgärdsplan
2014-11-17
Hej
Jag bifogar en utrymningsplan och en info om hur man går till väga vid Lex Maria och Lex Sarah.
Dessa dokument kommer sättas in i en vikariepärm senast den 12/11.
Vi kommer vid nyanställning ge muntlig information om detta och skriftlig information i
vikariepärmen. Jag kommer även gå igenom detta med all personal senast 30/11.
Jag har utrymningsövningar med personalen 2 ggr/år och detta är inskrivet i vår plankalender att
utföras nästa gång i maj 2015.
Har även uppskrivet att vända upp och ner brandsläckaren var 3dje månad i vår plankalender.
MVH Anette Åberg