20/15 Skatteverket informerar om krav på elektronisk

Sidan 1 av 1
Nr 20/15
Stockholm
2015-11-20
Till
Medlemmarna i EnergiFöretagens
Arbetsgivareförening
Beställer eller bedriver du byggverksamhet?
I bifogat dokument från Skatteverket följer viktig information.
Med vänlig hälsning
ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING
Ulrika Egerlid Schotte
Datum
171 94 Solna
2015-11-05
Beställer eller bedriver du byggverksamhet?
Här följer viktig information till dig om nya krav på personalliggare.
Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många
byggarbetsplatser. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på
byggarbetsplatsen och när de börjat och slutat sina arbetspass. Syftet med personalliggare
är att motverka svartarbete och främja en sund konkurrens i byggbranschen.
Vad innebär det för dig som byggherre?
Byggherre är du om du antingen bygger i egen regi eller beställer arbetet av en entreprenör.
Det kan till exempel handla om att bygga eller bygga om hus, vägar eller andra anläggningar.
Reparationer och underhåll kan också höra hit.
Som byggherre ska du anmäla en ny byggarbetsplats till Skatteverket. Anmäl också när
byggverksamheten avslutats och om någon uppgift förändras som var obligatorisk när du
anmälde byggarbetsplatsen. Till din hjälp finns en e-tjänst. Om du inte har e-legitimation
kan du använda en blankett. Kontakta Skatteverket om du vill använda blanketten.
Du ska också se till att det finns nödvändig utrustning på byggarbetsplatsen för att föra en
elektronisk personalliggare på rätt sätt. Personalliggaren ska till exempel kunna visas i sin
helhet om Skatteverket gör ett oannonserat kontrollbesök. Du måste också själv ha ständig
elektronisk tillgång till alla uppgifter i personalliggaren.
Som byggherre kan du överlåta dina skyldigheter på en totalentreprenör genom ett skriftligt
avtal. Om du bygger i egen regi har du alltid samtliga skyldigheter själv, även dem som
annars är entreprenörens.
I vissa fall berörs du inte
Om du är en privatperson som bygger för privat bruk behöver du inte ordna någon
utrustning till en eventuell entreprenör. Detsamma gäller om den sammanlagda
byggkostnaden beräknas bli högst fyra basbelopp (cirka 180 000 kronor).
Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567
Mejl via ”Kontakta oss” på www.skatteverket.se
Vad innebär det för dig som entreprenör?
Som entreprenör ska du föra in uppgifter i personalliggaren med hjälp av den utrustning
som byggherren har skaffat. För in namn och person- eller organisationsnummer för din
egen byggverksamhet och för alla som är verksamma i den på byggarbetsplatsen. Du är
också ansvarig för att information löpande förs in om när alla har börjat och slutat sina
arbetspass varje dag som du bedriver verksamhet på byggarbetsplatsen.
Som totalentreprenör kan du ta över även byggherrens skyldigheter genom ett skriftligt avtal.
Då är det du som ska anmäla bygget till Skatteverket, skaffa nödvändig utrustning med mera.
Läs mer på www.skatteverket.se. Du kan också ringa Skatteupplysningen 0771-567 567.
Hälsningar
Skatteverket