Klicka här för att ladda ner Pejlo Uppstart digital diagnos svenska åk

Lärarinstruktion digital diagnos
träning
Uppstart
Lärarinstruktion
Digital diagnos
Svenska årskurs 7
1
Svenska åk 7
Lärarinstruktion digital diagnos
Syftet med diagnosen
Pejlo Uppstart åk 7 är framtaget för att ge läraren en god överblick
över klassens och elevernas nivå när de börjar högstadiet. Diagnosen
är noga utprövad och validerad med hjälp av lärares skattning och
resultaten på nationella proven.
Resultatet på diagnosen sammanfattas och presenteras i en tydlig
kunskapsprofil. Eleverna kan se hur de svarat på respektive fråga samt
en sammanställning per förmåga. Du som lärare har tillgång till en
klassöversikt med en sammanfattning av klassens resultat, du har också
möjlighet att se elevernas kunskapsprofiler. Du kan spara elevernas
kunskapsprofiler i PDF-format och sedan skriva ut dem för att t.ex.
kunna använda som diskussionsunderlag.
2
Svenska åk 7
Lärarinstruktion digital diagnos
Vad får du som lärare ut av Pejlo?
• En tydlig överblick på kunskapsnivån för en ny klass eller ny elev.
• Möjlighet att ringa in de elever som ligger på gränsen till att nå målen
och individanpassa din undervisningen.
• Tillfälle att fånga upp de högpresterande elever som
behöver extra stimulans.
Svenska som andra språk
Pejlo Uppstart fungerar även för elever som läser SVA.
Tid
Det finns ingen tidsgräns för Pejlo Uppstart.
Vi rekommenderar att dela upp diagnosen på två tillfällen. Notera att när
eleverna börjat med del 1 kan de direkt gå vidare till del 2. Förtydliga
därför för eleverna att de endast ska göra del 1 vid första tillfället.
Del 1 Testar läsförståelse och källkritik och består av 30 uppgifter,
uppskattad tidsåtgång är 45 minuter.
Del 2 Testar stavning, språkriktighet och meningsbyggnad samt ord och
begrepp och består av 80 uppgifter, uppskattad tidsåtgång är 45 minuter.
3
Svenska åk 7
Lärarinstruktion digital diagnos
Del 1:
Läsförståelse och källkritik
Del 1 består av sex fristående texter (recept, berättande text, artikel, faktatext,
dikt och insändare) kring ett gemensamt tema som är “Fri som en fågel”.
Eleverna har tre eller fyra möjliga svarsalternativ på varje uppgift, med
ett korrekt svar.
Följande läsförståelseprocesser testas:
• Hitta efterfrågad information
• Dra enkla slutsatser
• Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera
• Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag
Centralt innehåll
Koppling till kunskapskrav för
betyget E, årskurs 6, SV och SVA
Lässtrategier för att förstå och tolka
texter från olika medier samt för att
urskilja texters budskap, både de
uttalade och sådant som står mellan
raderna.
Eleven kan läsa skönlitteratur och
sakprosatexter för barn och ungdomar
med flyt genom att använda lässtrategier
på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att göra enkla, kronologiska
sammanfattningar av olika texters
innehåll och kommentera centrala delar
med viss koppling till sammanhanget
visar eleven grundläggande läsförståelse.
Dessutom kan eleven, utifrån egna
erfarenheter, tolka och föra enkla och till
viss del underbyggda resonemang om
tydligt framträdande budskap i olika verk.
Hur man jämför källor och prövar
deras tillförlitlighet med ett källkritiskt
förhållningssätt.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa
information från ett avgränsat urval av
källor och för då enkla resonemang om
informationens användbarhet.
4
Svenska åk 7
Lärarinstruktion digital diagnos
Del 2:
Stavning, språkriktighet och
grammatik samt ord och begrepp.
Del 2 är uppdelad i tre olika moment.
Stavning, här testas 30 ord. Se till att
alla elever har tillgång till hörlurar.
Alternativt kan du som lärare läsa upp
orden från sidan 8 i lärarhandledningen.
Orden är utvalda med tanke på vanliga
stavningsljud och stavningsfel.
Språkriktighet och grammatik, 25 uppgifter fördelade på, 10 uppgifter
grammatik, 10 uppgifter som testar meningsbyggnad och språkriktighet
samt 5 uppgifter på förkortningar. Uppgifterna är av typen flervalsfrågor
och lucktext.
Ord och begrepp, 25 ord främst kopplade till ämnet svenska men även
andra ord och begrepp som är bra att kunna inför högstadiet.
Centralt innehåll, årskurs 6
Koppling till kunskapskrav för
betyget E, åk 6, SV och SVA
SV
Språkets struktur med meningsbyggnad,
huvudsatser, bisatser, stavningsregler,
skiljetecken, ords böjningsformer och
ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av
sambandsord.
I texterna använder eleven grundläggande
regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
SVA
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken
och språkriktighet på ett i huvudsak
fungerande sätt.
Sammanställningarna innehåller enkla
beskrivningar, egna formuleringar och viss
användning av ämnesspecifika ord och
begrepp.
Ord och begrepp som används för att
uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Ords och begrepps nyanser och
värdeladdning.
5
Svenska åk 7
Lärarinstruktion digital diagnos
Kunskapsprofilen
Diagnosen är självrättande och efter genomförd diagnos får eleverna
direkt tillgång till sin kunskapsprofil. Där får eleverna se en tydlig
överblick på sitt resultat.
I kunskapsprofilen finns även en tränaknapp. Beroende på resultatet så
får eleverna formativ feedback på vad de behöver träna på.
Uppmana gärna eleverna att efter genomförd diagnos gå igenom
resultatet tillsammans med en klasskamrat för att diskutera svaren
och lässtrategier.
6
Svenska åk 7
Lärarinstruktion digital diagnos
Klassöversikt
På startsidan kan du som lärare klicka på diagnoser, för att få tillgång
till en sammanställning på klassens resultat.
Om en elev har följande
på momentet.
!
betyder det att eleven ej uppnått godkänd
Gränsen för en godkändnivå är 60% rätt svar. Du kan gå in på elevens
kunskapsprofil och få en tydligare bild vilken/vilka förmågor som ej är
godkända.
OBS. Eleverna får inte veta att de är ej godkända. Istället får eleverna
en rekommendation att de behöver öva extra på den förmågan när de
klickar på TRÄNA – knappen.
7
Svenska åk 7
Lärarinstruktion digital diagnos
Svenska åk 7
Stavning
Be eleverna skriva följande 30 ord.
1. Han hade en ring på fingret, skriv ring
Ng - ljudet
2. De fyllde en hink med vatten, skriv hink
Ng - ljudet
3. I sommar har det kommit mycket regn, skriv, regn
Ng - ljudet
4. Det är bra om du har en anledning, skriv anledning
Ng - ljudet
5. Det är jobbigt att vara sjuk, skriv sjuk
SJ - ljudet
6. Hon älskar att åka skidor, skriv skidor
SJ - ljudet
7. De måste skjuta fram mötet, skriv skjuta
SJ - ljudet
8. Han såg en stjärna på himlen, skriv stjärna
SJ - ljudet
9. De har köpt en ny dusch, skriv dusch
SJ - ljudet
10. Uppsala har en väldigt fin kyrka, skriv kyrka
TJ - ljudet
11. I hagen stod en stor tjur, skriv tjur
TJ - ljudet
12. Hon tycker om att ha kjol när det är varmt, skriv kjol
TJ - ljudet
13. Han önskade att de fick en andra chans, skriv chans
TJ - ljudet
14. Hemmalaget vinner nästan alltid, skriv alltid
Dubbelteckning
15. Blomman i fönstret är vacker, skriv vacker
Dubbelteckning
16. Alla barn tycker om glass, skriv glass
Dubbelteckning
17. Björnen på Skansen har börjat bli gammal, skriv gammal Dubbelteckning
18. Det är viktigt att hjälpa andra, skriv hjälpa
J - ljudet
19. Han var dålig på att ljuga, skriv ljuga
J - ljudet
20. Många ormar kan bara överleva i en djungel, skriv djungel
J - ljudet
21. De gick hem till en kompis, skriv gick
J - ljudet
22. Fyll blomkrukan med jord, skriv jord
J - ljudet
23. Hans termometer visade 39 grader, skriv termometer
E/Ä
24. Hon var ofta i sin verkstad på helgerna, skriv verkstad
E/Ä
25. Han hade rakat håret så han behövde inte någon kam, skriv kam
Ljudenligt svårstavade ord
26. Skolan hade fått ett nytt fint bibliotek, skriv bibliotek
Ljudenligt svårstavade ord
27. I New York är det svårt att få tag i en taxi, skriv taxi
Ljudenligt svårstavade ord
28. Man ska aldrig leka med elden, skriv aldrig
Ljudenligt svårstavade ord
29. De hade tappat bort sitt bagage, skriv bagage
Svårstavade ord
30. De hörde en explosion, sedan blev det tyst, skriv explosion
Svårstavade ord
8
Lärarinstruktion digital diagnos
Svenska åk 7
Ord och begrepp som testas i del 2.
1. Motivera
2. Signatur
3. Synonym
5. Slutsats
4. Struktur
6. Passiva
7. Minoritetsspråk
8. Myt
9. Censur
10. Realistiskt
11. Konstruera
12. Dialog
13. Tempus
14. Jämföra
15. Instruktion
16. Kronologiskt
17. Genre
18. Recension
19. Ingress
20. Prenumerera
21. Gestalta
22. Resonera
23. Novell
24. Retorik
25. Feedback
Så här kommer du igång!
1. Följ instruktionerna och länkarna som du fick i mejlet från oss.
2. Klicka på ”Lägg till klass”.
3. Klicka på ”Skapa ny klass”.
4. Klicka på ”Lägg till”.
5. Klicka på ”Din klass”.
6. Lägg till elever, antingen genom ”Lägg till elev” eller
genom att ”Ladda upp klasslista”.
7. Markera de elever som ska tilldelas en diagnos.
8. Klicka ”Tilldela diagnos till elev”.
9. Välj önskad diagnos och klicka ”Tilldela diagnos”.
10. Eleven kan nu logga in och påbörja sin diagnos.
Kontakt
Om du har frågor om tekniken kontakta teknisk support: 08-587 642 30.
Om du har synpunkter och förslag på hur vi kan förbättra Pejlo kontakta oss på:
[email protected]
9