En pensionsförsäkring med stor frihet - PLUSpension

Förköpsinformation.
Publicering 2016-01-01.
kr
Pension
vid 55 eller
65 år?
Du väljer.
Joakim,
SPP
Pensionsförsäkring PLUSpension
Ge dig själv en löneförhöjning
till pensionen
PLUSpension kan tecknas av dig som saknar pensionsrätt i anställningen, är
enskild näringsidkare eller ägare i handelsbolag. PLUSpension kan även tecknas i
syfte att flytta försäkringskapital till SPP från annat försäkringsbolag.
PLUSpension är en privat pensionsförsäkring som ger dig större
ekonomisk trygghet när du går i pension. Du får också en större
frihet att själv välja tidpunkt för din pensionering. Din PLUSpension kan du nämligen börja ta ut redan från 55 års ålder. Pensionen måste betalas ut under minst fem år, men du kan också välja
att få den livet ut.
Spara som du vill
Så förvaltas dina pengar
I en fondförsäkring har du rätten att själv bestämma i vilka fonder
försäkringskapitalet ska placeras. Utfallet beror förstås på hur det
går för fonderna du valt att placera i. Läs mer om fondförvaltning
på nästa sida. Gör du inget eget fondval placeras premierna
enligt punkt 1. Vi hjälper dig!. Du kan därefter, när du vill, välja
andra fonder.
Du kan spara en bestämd summa varje månad (minst 500
kronor). Allra bekvämast blir det om du betalar via autogiro. Då
vet du att lite pengar går till din framtid varje månad. Det går
också bra att göra engångsinsättningar via bankgiro. Vill du
kombinera de båda betalningssätten, ändra månadssparandets
storlek, göra uppehåll i sparandet eller helt sluta spara går det
också bra. Kom ihåg: om det inte går att genomföra autogirodragningen en månad skickar SPP dig inget meddelande, eftersom du själv kan välja att inte betala en månad om du vill.
Ålderspension – grunden i din
pensionsförsäkring
Avdragsgillt sparande – skatten skjuts upp
Om du har make, sambo eller barn kan du välja återbetalningsskydd till din ålderspension. Om du skulle avlida innan utbetalningen av ålderspensionen har börjat, betalas ditt försäkringskapital istället ut till insatta förmånstagare under fem år.
Sparar du i ett privat pensionssparande är de premier du betalar
in avdragsgilla i deklarationen. Regler för hur avdragsrätten får
nyttjas finns dock. Den som saknar pensionsrätt i anställningen,
är enskild näringsidkare eller ägare i handelsbolag får göra ett
årligt skatteavdrag som motsvarar 35 procent av lönen upp till
10 prisbasbelopp.
Större
frihet
efter 55
2
Grunden i SPPs PLUSpension är ålderspension. Pensionen
betalas normalt ut mellan 65 och 70 års ålder, men du kan också
välja att få den utbetald från att du fyller 55 år. Försäkringen
innehåller i grunden inget skydd till efterlevande, vilket innebär
att försäkringen upphör om du skulle avlida under sparandeeller utbetalningstiden.
Välj återbetalningsskydd
Efter det att ålderspensionen börjat utbetalas gäller försäkringen med en garanterad utbetalningstid. Det betyder att om du
skulle avlida efter det att utbetalningarna påbörjats, fortsätter
utbetalningarna till garantitidens slut under förutsättning att
någon förmånstagare lever. Utbetalning till förmånstagare sker i
traditionell förvaltning.
Spara med SPP
Två sätt att spara i fondförsäkring
Vill du ha lite större inflytande på ditt sparande och möjlighet till bättre avkastning?
Då kan en fondförsäkring vara en sparform för dig. Vi vet att många tycker att
det är ganska komplicerat att välja fonder. Därför försöker vi hela tiden göra det
så enkelt som möjligt för våra kunder, bland annat strävar vi alltid efter att ha
branschens bästa urval av fonder.
1. Vi hjälper dig!
2. Du väljer själv!
Väljer du SPP SparaSäkra får du en unik
och enkel entrélösning som följer dig till
och genom pensionen. Lösningen består
av två faser: Spara och Säkra. I sparafasen placeras försäkringskapitalet med
en hög andel aktiefonder för att få kapitalet att växa. Under Säkrafasen, som inleds
tio år innan pensionen, ersätts aktiefonderna stegvis av placeringar i räntefonder
för att minska risken i sparandet.
Välkommen till SPPs prisbelönta urval
av fonder. Vi har flera gånger utsetts
till bästa fondförsäkringsbolag av den
oberoende pensionsrådgivaren Söderberg & Partners. Vi utvärderar hela tiden
våra fonder och de alternativ som finns
på marknaden, allt för att du ska ha de
bästa fonderna att välja bland. Resultatet
är en bred spridning av tillgångsslag,
branscher och regioner, vilket ger goda
möjligheter att sprida risken i ditt sparande.
Fördelningen av aktier och räntebärande
papper i Spara och i Säkra kan variera
beroende på vår bedömning av marknaden. Förvaltare är Storebrand Kapitalförvaltning. Ytterligare beskrivning av entrélösningen och regelverket för SPP SparaSäkra hittar du på spp.se/entrelosning.
Spara
Sparstart
Hög aktieandel
Säkra
Sammanlagt kan du välja upp till 10 fondalternativ i din försäkring. Och du kan
när som helst byta fonder, utan avgift eller kapitalvinstskatt. På spp.se/fondlista
hittar du mer information om våra fonder
och ett verktyg för portföljanalys. Här kan
du testa olika kombinationer av fonder
och bland annat få information om portföljens fördelning mellan tillgångsslag,
branscher och regioner samt uppgifter
om historisk risk och avkastning.
Lätt att byta
fonder
Med e-legitimation i form av
BankID eller Mobilt BankID
får du enkelt tillgång till SPPs
internettjänst.
I internettjänsten ser du ditt
engagemang i SPP och du kan
även ändra fondfördelning för
dina försäkringar, starta eller
ändra fondsparande samt se
tidigare utförda transaktioner.
För att få tillgång till
tjänsten, gå in på
spp.se, där hittar du
också mer information.
10 år före pension
Hög ränteandel
Observera att historisk avkastning inte är
någon garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder kan
både öka och minska i värde och det är
inte säkert att du får tillbaka hela det
insatta kapitalet.
3
Bra att veta
Avgifter – Vad kostar det att spara i
fondförsäkring?
SPPs samtliga nuvarande ordinarie avgifter för
PLUSpension är:
En årlig fast avgift på 240 kronor och en kapitalavgift på 0,60 procent per år. Kapitalavgiften tas
ut på aktuellt försäkringskapital vid den tidpunkt
avgiftsuttaget görs. Avgifterna ska täcka driftskostnader och tas ut genom inlösen av fondandelar.
Respektive fondförvaltare tar ut en avgift för
förvaltningen av fonden. Denna avgift är inräknad i
fondkursen och varierar beroende på vilka fonder
inom SPPs fondutbud du väljer. Mer information
om varje enskild fond och dess förvaltningsavgift
finns att läsa på spp.se/fondlista.
Avgiften för den av SPP förvalda entrélösningen, SPP SparaSäkra, varierar mellan 0,99–0,79
procent per år. Det är en totalavgift som utöver
fondförvaltarens avgifter för de fonder som ingår
i entrélösningen även omfattar förvaltning och
administration av entrélösningen.
Flytt av försäkringskapital
Du kan flytta försäkringskapitalet till ett annat
försäkringsbolag. Avgiften är 2,5 procent av kapitalet, dock minst 500 kronor. En flytt innebär att
försäkringsavtalet upphör och försäkringens värde
per flyttningstidpunkten – minskat med avgiften –
överförs till annat försäkringsbolag.
Lätt att se ditt engagemang hos SPP och
byta fonder
Med e-legitimation får du enkelt tillgång till SPPs
internettjänst. I internettjänsten ser du ditt
engagemang i SPP och du kan även ändra fondfördelning för dina försäkringar, starta eller ändra
fondsparande samt se tidigare utförda transaktioner. För att få tillgång till tjänsten, gå in på spp.se,
där hittar du också mer information.
Riskbedömning
Riskbedömning enligt vid var tid gällande riskbedömningsregelverk kan krävas vid vissa typer
av ändringar.
Ändringsrätt vid familjehändelse
Ändringsrätt innebär att om din familjesituation
ändras kan du komplettera ditt försäkringsskydd
med återbetalningsskydd utan riskbedömning.
Ändringsrätten måste utnyttjas inom ett år från
det att du gift dig, blivit sambo eller fått barn och
innan pensionsutbetalning påbörjats.
Dödsfall
I samband med dödsfall överförs försäkringskapitalet till en traditionell försäkring. Om försäkrad avlider före avtalad pensionsålder utbetalas
ett månadsbelopp till förmånstagare i fem år.
Avlider den försäkrade efter det att utbetalningarna
har påbörjats utbetalas ett månadsbelopp till förmånstagare under den återstående garantitiden.
Avkastningsskatt
Avkastningsskatt är en statlig schablonskatt som
enligt lag tas ut från försäkringen. Skatten beräknas på aktuellt försäkringskapital per den 1 januari
varje år. Försäkringskapitalet multipliceras med
den genomsnittliga statslåneräntan från föregående år och denna schablonavkastning beskattas
för närvarande med 15 procent. Skatten betalas
av SPP och måste betalas oavsett om värdet på
försäkringen har ökat eller minskat.
Återköp
PLUSpension kan återköpas i den utsträckning
som inkomstskattelagen och försäkringsavtalslagen tillåter. Ett återköp innebär att försäkringens
totala värde betalas ut. Avgift för återköp tas ut
enligt gällande prislista.
När försäkringsavtal och försäkringsskydd
börjar gälla
Försäkringsavtalet börjar gälla då SPP mottagit
fullständig ansökan och första premien betalats.
Du kan säga upp avtal om försäkringsmoment
före försäkringstidens slut och det innebär att de
avtalade premieinbetalningarna avbryts i tid.
Försäkringsavtalets giltighet kan vara begränsad
vid oriktiga uppgifter. Detta innebär att försäkrings­skyddet vid dödsfall kan reduceras till den
omfatt­ning det skulle ha haft med hänsyn till om
riktiga och fullständiga uppgifter lämnats.
Ångerrätt
Du har rätt att ångra försäkringsavtalet inom 30
dagar efter det att SPP skickat försäkringsbevis.
Om försäkringsavtalet tecknats i syfte att flytta
försäkringskapital till SPP från annat försäkringsbolag kan avtalet dock inte ångras. Anmälan om
återgång av försäkringsavtalet ska ske skriftligen
till SPPs huvudkontor.
Utmätning
Huvudregeln är att en PLUSpension inte får
utmätas för försäkringstagarens skulder innan
den börjat utbetalas. Undantag kan gälla om
försäkringstagaren under något av de senaste
10 åren har betalat in en premie för försäkringen som överstiger dubbla genomsnittet av de
sammanlagda premier som betalats in under
perioden.
När det gäller pensionsbelopp som betalas ut till
försäkringstagaren eller förmånstagare gäller ett
begränsat skydd för utmätning som bland annat
beror på mottagarens ekonomiska situation.
Ändring av villkor och avgifter
De förutsättningar som anges i den här broschyren och i villkorstexten samt våra avgifter kan
ändras under försäkringstidens gång. SPPs rätt
att ändra försäkringsvillkoren är begränsad till
ändringar som beror på försäkringsavtalets art
eller andra särskilda omständigheter. SPP kommer vid varje väsentlig ändring att informera dig
som försäkringstagare i god tid.
Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas till SPP i samband
med att försäkringsavtal ingås eller som SPP i
övrigt registrerar i samband med försäkringsavtalet kommer att bli föremål för behandling i
datasystem hos SPP eller Storebrand eller hos
andra företag som SPP samarbetar med.
Behandlingen sker i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen. Ändamålet med behandlingen
är att SPP ska kunna fullgöra sina skyldigheter
enligt försäkringsavtalet och enligt lagar och
myndighetsföreskrifter. Även behandlingar för
analys- eller statistikändamål kan förekomma.
Personuppgifterna kommer också att behandlas
för marknadsföringsändamål i Storebrandkoncernen om inte den som avses med uppgifterna hos
SPP eller Storebrand begärt att det inte ska ske.
Den som vill få information om vilka personuppgifter om honom/henne som behandlas av SPP
eller Storebrand kan skriftligen begära detta hos
SPP. Detsamma gäller den som vill begära rättelse av felaktig eller missvisande personuppgift.
Skaderegistrering
SPP äger rätt att i ett för försäkringsbranschen
gemensamt skadeanmälningsregister (GSR)
registrera anmälda skador med anledning av
denna försäkring.
Om du har ett klagomål
Det finns prövningsmöjligheter både inom och
utanför SPP. Inom SPP rekommenderar vi att
du i första hand kontaktar din handläggare eller
kontaktperson. Du kan även vända dig till SPPs
klagomålsansvarige eller SPPs Försäkringsnämnd.
Prövningsmöjligheter utanför SPP är Allmänna
reklamationsnämnden (ARN), Personförsäkringsnämnden och allmän domstol.
På spp.se hittar du utförlig information om hur
du kan gå till väga för att få ditt klagomål prövat.
På vår hemsida finns även uppgifter om informationskällor till konsumentvägledning utanför
SPP dit du kan vända dig för att få råd angående
försäkringar.
Försäkringsgivare
SPP Pension & Försäkring AB (publ)
SE-105 39 Stockholm.
Telefon 08-451 70 00.
SPP Pension & Försäkring AB (publ) står under
tillsyn av Finansinspektionen.
För försäkringen gäller allmän svensk lag.
Mer information:
Vill du veta mer om PLUSpension eller få
mer information om vårt övriga utbud är du
välkommen att:
• Gå in på spp.se. Där kan du även maila oss
• Ringa Kundcenter på telefon 0771-533 533
• Ta kontakt med din försäkringsrådgivare
SPP 421/dec -15
Så här håller vi dig informerad
När du tecknat försäkringen får du ett välkomstbrev och försäkringsbevis. Efter varje årsskifte får
du ett årsbesked där du kan se hur ditt sparkapital har utvecklats under det gångna året.
På spp.se kan du dagligen följa utvecklingen på
dina fonder.