Minnesanteckningar Energibranschens Rakelforum 150929

Stockholm 2015-09-29
Minnesanteckningar från Energibranschens Rakelforum på Fazer
restaurang och konferens i Trygg Hansa huset
Närvarande: Matz Tapper, Svensk Energi. Michaela Stenman, Svenska Kraftnät. Kjell Hertzberg, Svenska
Kraftnät. Hans Pettersson, Svenska Kraftnät. Per Clasén , E.ON Elnät Sverige AB. Andreas Hydén, E.ON
Elnät Sverige AB. Patrik Bagge, Mälarenergi Elnät. Lars Thorin, Vattenfall Services. Mattias Karlsson,
Statkraft. Christer Andersson, Skellefteå Elnät. Lars Pettersson, Skellefteälvens Vattenregleringsföretag.
Ann-Charlott Lundén, Umeå Energi Elnät. Sam Nilsson, Göteborg Energi AB. Lars Lövström, Göteborg
Energi AB. Kurt Andersson, MSB. Urban Rönnqvist, MSB.
Presentation av Teracom, driftleverantör till MSB
Aaron Kron och Peter Blomqvist från Teracom informerade om sin verksamhet och vad de ansvarar för i
Rakeldrift och Rakel Kundstöd.
Välkomna
Matz Tapper hälsade välkommen.
En presentation av alla deltagare genomfördes
En presentation av deltagarna och i samband med det även genomgång av egna erfarenheter av Rakel. Ta
med information kring dessa punkter:
•
•
•
•
•
•
Hur kan kvaliteten bli bättre
Aktuella projekt
Långsiktig strategi
Användning i vardagen
Övning/utbildning
Hårdvarustrategi
MSB: Presenterade hur Rakelverksamheten ser ut efter en organisationsjustering. Några exempel från
tjänsteutvecklingen på kort och lång sikt presenterades. Lite kort information om vårt långsiktiga program
för Framtidens kommunikationstjänster för samhällsviktig verksamhet.
Svenska Kraftnät: Infört PM3 där Michaela är förvaltningsledare för bl.a. Rakel inom SvK. Fortsatt stöd till
branschens införande av Rakel. Planerar att 2016 ta fram en nationell övningsplan för alla aktörer inom
elförsörjningen för att öka träning och användning av Rakel.
Underhåll kommer att fortsätta arbetet med att bredda användningen internt i höst.
Driftcentralen med kontrollrumsfunktionen använder idag Rakel dagligen i kontakt med entreprenörers
driftcentraler men sedan i den fortsatta kontakten på fältet så tror de att mobiltelefon är vanligare.
Förstudie för integration av talkommunikation inklusive Rakel i kontrollrummet är genomförd.
E.ON Elnät: I och med uppdelningen av E.ON koncernen i två separata bolag så kommer man på sikt även
får en delning på Rakelförvaltningen men det är inget man börjat med ännu.
Idag används Rakel delvis i driftcentralen och man driver idag ett projekt för integration av telefoni och
Rakel. Detta är en förutsättning för att Rakel ska kunna bli ett komplement till mobiltelefoni.
För den långsiktiga strategin är telematik i Rakel en viktig komponent. I princip ska alla komponenter på
lokalnätsnivå använda Rakel som bärare av kommunikation, t.ex. fjärrfrånskiljare. Idag är 250
telematikenheter anslutna. E.ON:s Sverige VHI ska införa personliga Rakel vilket kommer att öka
användningen av Rakel. Fortsatt fokus på utbildning och övning.
Mälarenergi: Har kört tal Rakel sedan 2010, mest som reservsystem med sparsam användning. Nu
planeras mer personlig användning av Rakel för att få in det i vardagen. Här finns framförallt en vinst i att
använda talgrupp vid driftorderhantering m.m. Man har börjat med att testa telematikmodem för
fjärrfrånskiljare och än så länge ser det väldigt positivt ut. Det krävdes en del anpassningar i SCADAsystemet men de är lösta nu av Netcontrol och TC Connect. Även här tittar man på ett nytt telefonisystem
med integration av Rakel.
Umeå Energi: Planerar att utöka med c:a 5 Rakelmobiler vilket då innebär att man är ganska färdiga med
taldelen i Rakel och den används redan i dag i vardagen. Man har bara börjat titta på telematik.
Göteborgs Energi: Man kör idag Rakel på både lokal och regionalnät vilket nästan ger för stor belastning i
DC. Alla i beredskap använder idag Rakel. Man har bara börjat titta på telematik.
Skellefteälvens vattenreglering: Är på väg in i daglig drift och behöver ha en dialog med kraftbolagen
kring det. Deltar i veckovisa samverkansmöten i Rakel med bl.a. Länsstyrelser.
Skellefteå Kraft: Använder Rakel i driftsidan dagligen med gott resultat där användarna är väldigt nöjda
med funktionalitet. Är inne i en stor omorganisation vilket gör att vidare utveckling av Rakelanvändande
försenas samtidigt som det många idéer om hur Rakel kan utvecklas i framtiden. Den långsiktiga strategin
är att öka användningen ännu mer i vardagen. Har testat telematik under sommaren vilket slagit väl ut
och projektet kommer att ta fart under nästa år. Har också behov av integration av Rakel med
telefonisystem i driftcentralen. Utbildning och övning har varit viktigt i införandet av Rakel och frekvensen
på övning måste ökas bland sällananvändarna.
Statkraft: Har använt sin 40 Rakelmobiler under ett halvår på ledningsgruppen, drift/underhållsgrupper,
driftledare och underhållschef samt på DC. På DC används Rakel i samband med utkallning av tekniker.
Ledningsgruppen övar varje månad i Rakel. Utmaningen är att använda Rakel i vardagen istället för att
alltid använda mobiltelefon. Man hade stora tekniska problem i starten med störningar i DC men de är nu
lösta.
Framöver finns tanke på att testa telematik, integration med telefoni och även vindkraften ska på sikt
också komma in i Rakelanvändning.
Vattenfall: En stor omprogrammering är i slutfasen just nu. 3-timmarsutbildning för alla användare är
planerad. Projekt för integration av Rakel i nytt telefonisystem är väldigt viktig för Vattenfall just nu. Man
har många driftcentraler och det som ligger först ut är en upphandling av integration med telefoni och
Rakel för Vattenfall Eldistribution i Trollhättan.
Täckningsmätningar i större anläggningar fortsätter och inomhustäckning förbättras kontinuerligt.
Vattenfall kommer att vara tuffare i sitt krav på entreprenörer på deras användande av Rakel vid framtida
upphandling.
Vattenkraft har börjat använda telematik i liten skala för reservlarm.
Svensk Energi: Användning är helt kopplad till elsamverkan där man försöker kontinuerligt använda Rakel
vid regelbundna sambandsprov. En praktisk lösning för att ha kontakt med mer än en adjungerad
länsstyrelserepresentant samtidigt.
Redovisning av senaste sambandsprov, Michaela Stenman
Den 7 september 2015, genomfördes ett nationellt sambandsprov i Rakel inom elförsörjning.
VHI hos Svenska kraftnät meddelade i talgrupp DC Riksinfo att sambandsprov skulle äga rum under dagen.
VHI meddelade sedan i anropstalgrupp för Regionnät (Samv RN Anr) att sambandsprov skulle genomföras
i arbetstalgrupp 1 (Samv RN 1). Ett SDS (textmeddelande) sändes till de användare som scannar Samv RN
Anr med information om att ett sambandsprov skulle genomföras, samt i vilken arbetstalgrupp detta
skulle ske.
Utfall enligt nedan;
Aktör (Driftledare/motsv)
Uppfattat uppdrag
Besvarat prov
(Ja/Nej)
(Ja/Nej)
Vattenfall
Ja
Nej
EON
Ja
Nej
Ellevio (Fortum)
Nej
Nej
Göteborg Energi
Ja*
Ja
Jämtkraft
Ja
Ja
Skellefteå Kraft
Ja
Ja
*Göteborg Energi besvarade inte uppdraget direkt men kunde någon minut senare bekräfta att de
uppfattat.
Balanstjänst meddelade sedan i anropstalgrupp för Produktion (Samv Pro Anr) att sambandsprov skulle
genomföras i arbetstalgrupp 1 (Samv Pro 1). Ett SDS (textmeddelande) sändes till de användare som
scannar Samv PRO Anr med information om att ett sambandsprov skulle genomföras, samt i vilken
arbetstalgrupp detta skulle ske. Nytt för denna gång var att Balanstjänst bad Vattenfall Solna att besvara
anropet då återkoppling visat att det varit otydligt vem som skulle besvara anropet inom Vattenfall.
Utfall enligt nedan;
Aktör (Produktionsledare/motsv)
Uppfattat uppdrag
Besvarat prov
(Ja/Nej)
(Ja/Nej)
Vattenfall (Solna)
Ja
Ja
Fortum
Nej
Nej
EON
Nej
Nej
Jämtkraft
Nej
Nej
Skellefteå Kraft
Nej
Nej
Statkraft
Nej
Nej
En del av de i talgrupperna ingående aktörerna har ännu inte påbörjat/slutfört sin Rakelimplementering,
varför deras svar uteblivit av förståeliga skäl. Övriga aktörer uppmuntras att se över rutiner och
programmering av Rakelmobiler för att vid nästföljande sambandsprov kunna delta. Som meddelat vid
Energibranschens Rakelforum samt vid Driftrådet kommer sambandsprov att genomföras kvartalsvis
enligt VMA-kalender, dvs. att nästa tillfälle är den 7 december 2015.
Rakel driftinfo nu och framåt (täckning, tillgänglighet och tjänster), MSB
Fredrik Lind, systemarkitekt på Rakel, informerade om hur MSB arbetar med tillgängligheten i Rakel med
avseende på kraftförsörjning, transmission, täckning och end-to-end kryptering.
Josefina Stolt, tjänsteägare på Rakel, informerade om befintliga funktioner på abonnemang och tjänster
samt framtida utveckling. Fokus låg på Alias, fasta kundanslutningar för att skicka och ta emot SDS/status
samt i framtiden även tal.
Fasta statusmeddelanden för elförsörjningen – rapport från arbetsgruppen
Andras Hydén på E.ON informerade om att man inventerat och sammanställt behovet av statuskoder
gemensamma för energibranschen, inom SvK, samt egna för respektive deltagande elbolag. Det är
framförallt för status samtalsbegäran som kan skilja sig från olika bolag.
Ett möte till behövs och förhoppningen är att man kan ha ett färdigt förslag för remiss till nästa
Energibranschens Rakelforum.
Workshop kring förväntningar (på MSB, Svenska Kraftnät, Svensk Energi, sitt
eget aktiva deltagande samt forumet i helhet)
Michaela ledde en workshop med syfte att få en bra bild över hur vi tillsammans kan gör arbetet i forumet
ännu bättre. Hur ska forumet kunna leda till att syfte, mål och vision uppfylls. Ett antal frågor belystes
genom placering på en linje med efterföljande diskussion i smågrupper. Hur erfarenhetsutbyte kan ske,
både mellan deltagare i forumet och vidare ut i respektive organisation diskuterades och där behöver bl.a.
varje deltagare bli bättre på att dokumentera sina erfarenheter. Man efterlyste också mer initiativ till
studiebesök med konkret syfte vad man vill presentera.
Även formen för forumet belystes där man gärna såg ett lunch-lunch möte per år.
Förväntan på MSB som framfördes var att fortsätta förbättra täckningen samt vara transparent i detta,
kontinuerlig feedback på arbetet med täckning efterlyses. MSB förväntas stödja aktörernas behov av nya
tjänster och att aktivt delta i arbetet med leverantörer. Bra att MSB fortsätter att administrativt stödja
forumet. Kontinuerligt presentera nyheter om både nät, metod och tjänster.
Vid en viktning av vad som förväntades så ansågs förbättrad täckning viktigast och där det finns störst
förbättringspotential är arbetet med att stödja utveckling av ny teknik och att våga prova nya lösningar.
Utöver det finns en förväntan på MSB att vara arrangör och sammanhållande av forumet. Kontinuerligt
informera om nyheter från både Rakel och MSB. Skapa förutsättningar för ett givande nätverkande.
Förväntan på Svenska Kraftnät som framfördes var tydlighet i SvK:s beredskapsansvar. ”Rakel i kris för
energibranschen”. Dela med sig av nyheter och erfarenheter. Vara ett bra föredöme i vardagsanvändning
av Rakel. Vara en spridare och inspiratör till hur riktlinjerna i Rakel följs. Ta ansvar för KC-funktionalitet för
branschen.
Förväntan på Svensk Energi som framfördes var att ta en roll som språkrör och inspiratör till att få
samtliga organisationer inom branschen att ta till sig Rakel samt följa riktlinjerna.
Paketera ”Rakelerbjudande” riktat framförallt till de mindre elbolagen.
Det diskuterades om huruvida forumet skulle breddas med fler aktörer från övriga energisektorn och man
konstaterade att man redan har representation genom att t.ex. gas och värme finns med i många av
nuvarande medlemsföretag.
Workshop kring behov och kravställning på produkt-och
applikationsleverantörer, konsulter med mera
Denna punkt utgick främst på grund av tidsbrist.
Nästa möte sker vid ett lunch till lunch möte den 2-3 februari 2016 preliminärt
hos Mälarenergi AB i Västerås. Inbjudan med exakt ort återkommer vi med.
Övriga frågor
Inga övriga frågor
Vi ser gärna att man mailar in förslag till agendapunkter innan nästa möte. Dessa kan mailas till
[email protected]