Minnesanteckningar 2015-10-07

Minnesanteckningar från möte med RMPG hand- och plastikkirurgi
Dag
onsdagen den 7 oktober 2015
Tid
Kl 10:00 – 13:00
Plats
Vimmerby, Fredensborgs Herrgård
Närvarande
Thomas Hansson, ordförande Linköping
Andra Irbe, Kalmar
Markus Engquist, Jönköping
Mats Håkansson, Norrköping
Katarina Saelström, Eksjö
Anna Lutter, Kalmar, sekreterare vid dagens möte
Adjungerade
Förhinder
Johan Liliequist Västervik
Stefan Broqvist Oskarshamn
Magnus Berggren Linköping
Lotta Fornander Norrköping
Birgitta Lagerqvist Värnamo
Ordförande hälsade välkommen till dagens möte med RMPG handkirurgi.
1. Föregående anteckningar
Inga synpunkter på föregående anteckningar som därmed godkändes.
2. Återkoppling av RMPG:s årsrapport och kommande planeringar
Linköpings klinik ska komma runt i regionen under 2016 och gå genom olika punkter (t.ex. XIAPEXbehandling, ST-utbildning, komplikationer vid distala radiusfrakturer osv). Det diskuterades idag vilka
andra programmpunkter kan inkluderas och önskemål om att även ta upp följande ämnen:
brännskador, resultat av nålfasciotomi, proteser. Linköping ska även ha med sig en plastikkirurg och
en arbetsterapeut. Prelimärt datum för besök i Eksjö är den 11 maj 2016 (v 19). Kalmar och Jönköping
kommer besökas under hösten (Jönköping ev v 45 och veckan i Kalmar är inte ännu bestämd).
3. Kort lägesrapport från klinikerna
Linköping har stort tillgänglighetsproblem men är ändå bemannad. Markus Berggren går i pension,
men kommer att jobba privat deltid. Fom v 9 2016 börjar Lars Adolfsson jobba på 25 % på
handkirurgiska kliniken. Under 2016 anställs två nya ST-läkare.
Jönköping har också ett problem med tillgängligheten, framför allt vad det gäller proteser. Största
problemet ligger i sämre tillgång till operationersaler då man nu har en elektiv operationssal mindre.
Förändringar i regionen kräver ökad samarbete med Eksjö.
Eksjö är för tillfället mycket bra bemannad. De har några handintresserade kollegor och en kollega
som ska komma tillbaka från handrandning.
Norrköping är också väl bemannand med bl.a. 8 ST-läkare. Man har anställd nya överläkare utifrån.
Det pågår en del ombyggnationer på operationsenheten.
Kalmar är för nuvarande starkt underbemannad. Ny chef (Anders Linge) sedan början av september.
Tillgängligheten inom 60 dagar uppfylls inte längre sedan sommaren. Thomas Hultén har också börjat
med Xiapexbehandling.
4. Presentation Scaphoideumfrakturer från föregående möte
Markus Engquist presenterar hur det har gått med MR-utredning vid misstanke om
scaphoideumfrakurer. Sedan i februari görs enbart MR istället för scint vid misstanke om fraktur.
Detta har fungerat mycket bra och samarbete med radiologiska kliniken fungerar också. Maria
Isaksson kommer att göra en utvärdering när det har gått ett år för att se om det t.ex. blir fler
undersökningar, mer/mindre kostnader osv. Presentation görs ev redan vid nästa RMPG-möte. Man
har utvecklat ett nytt flödessschema som ska underlätta ställningstagande till utredning och behandling
av scaphoideumfrakturer. Man har inte ännu börjat att använda schemat men kommer göra detta inom
kort (flödesschemat ska mailas ut). Kalmar och Eksjö berättar att man har hittills gjort en modifierad
version med MR-undersökningar dvs patienterna med misstanke om fraktur kom på återbesök med
kliniskkontroll efter ca 2 veckor och vid kvarstående status utfördes MR. Klinikerna ska ta diskussion
med radiologerna hurvida MR-tillgängligheten inom en vecka går att realisera.
5. Extensorsenrehabilitering
Kalmar har börjat med det nya vårdprogrammet i februari 2015 men med endast två patienter hittills.
Nya programmet kunde inte läggas upp på Linköpings intranet då det framkom att det finns två
versioner av det gamla vårdprogrammet för extensorsenskador. Det är nu oklart i vilket programm det
nya kan infogas och Thomas Hansson ska prata med arbetsterapeuterna och sekreterarna som sedan
kan anpassa det hela och lägga upp det på intranet. Mejlet ska sedan skickas ut till klinikerna som kan
informera kollegorna och arbetsterapeuterna. Vid frågor kan man vända sig till Andra Irbe/Anna
Lutter respektive arbetsterapeuterna i Kalmar.
6. XIAPEX behandling
Flera i landet har slutat med behandlingen då man inte får kostnadstäckning centralt ifrån. Thomas
Hansson presenterar kort hur manga behandlingar utfördes i regionen. Nytt i Linköping är att de flesta
patienter bedöms initialt av en speciell utbildad sjuksköterska som informera patienterna om
behandling. Man har fått bättre flöde och sparat in återbesök och ett läkarbesök. Resultaten av
nålfasciotomin ska snart utvärderas (nästa höst). Hittills 70 patienter och inga komplikationer.
7. CMC I-artroplastik
Viktigheten att registrera alla operationer betonas. Registreringen säkerställer bl.a.
kvalitetsuppföljningen. Patienterna som opererades bör tas in för utvärdering; återkoppling sedan till
Linköping.På HAKIRs hemsida kan man läsa årsrapporten från 2014.
8. ST-utbildning
Linköping är för nuvarande uppbokade med randande ST-läkare tom 2019. Randningsperioden
omfattar vanligtvis tre månader men kan ev med extrapengar utökas till sex månader. Max två
randande ST-läkare samtidigt.
9. Nästa möte
20 april v 16 i Vimmerby, Fredensborg Herrgård
Vid anteckningarna
Anna Lutter