Förköpsinformation Avtalspension SAF

Förköpsinformation gällande från och med 2015-01-01
Fakta om
AMF Avtalspension SAF-LO
AMF är försäkringsgivare för de försäkringar som beskrivs här. AMF lämnar i detta dokument information som
­enligt lag ska lämnas innan köp av försäkring. Dokumentet innehåller en kortfattad översikt av försäkringarna och
utgör inte fullständiga försäkringsvillkor.
Information om AMF
skydd utan hälsoprövning. Återbetalningsskyddet kostar ingenting,
AMF Pensionsförsäkring AB (nedan AMF), organisationsnummer
men innebär att din egen pension blir något lägre eftersom du inte får
502033-2259, är ett icke vinstutdelande försäkringsaktiebolag och
del av riskkompensation när andra försäkrade avlider i förtid.
ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF har sitt säte i
Stockholm. AMF står under Finansinspektionens tillsyn. Uppgifter om
Om du har valt återbetalningsskydd är förmånstagare i första hand
AMFs ekonomiska ställning framgår av den senaste årsredovisningen.
make/registrerad partner eller sambo och i andra hand arvsberätti­
gade barn i första led. Du har även möjlighet att anmäla ett sär-
Information om Avtalspension SAF-LO
skilt förordnande. Du kan när som helst ansöka om att ta bort åter­
Avtalspension SAF-LO är ett pensionsavtal mellan Svenskt Näringsliv
betalningsskyddet, även när du har börjat ta ut din pension. Saknas
och Landsorganisationen (LO). Försäkringen är en tjänstepensions-
återbetalningsskydd eller förmånstagare vid den försäkrades döds-
försäkring som tecknas av arbetsgivaren genom valcentralen Fora.
fall, avslutas försäkringen och någon utbetalning görs inte.
Arbetsgivaren är försäkringstagare och du som anställd är försäkrad.
Traditionell försäkring
Denna förköpsinformation gäller även för Livsarbetstidspension/
I den traditionella försäkringen tar våra förvaltare hand om ditt
Arbetstidspension som är ett tillägg till Avtalspension SAF-LO.
sparande. Det innebär att du själv inte behöver tänka på hur
­
försäkrings­kapitalet ska placeras.
Premie
Premiebeloppet bestäms och betalas av försäkringstagaren i enlighet
Garanti
med kollektivavtalet.
Den traditionella försäkringen innehåller en garanti där varje inbetalning ger ett garanterat månatligt pensionsbelopp.
Skatter
Försäkringen är en pensionsförsäkring enligt ­inkomstskattelagen. När
Storleken på ditt garanterade månatliga pensionsbelopp beror bland
pensionen betalas ut beskattas den som inkomst av tjänst. Försäkringen
annat på gällande garantiränta och AMFs aktuella antaganden om
omfattas av en årlig avkastningsskatt. Avkastnings­skatten tas ut oavsett
livslängd, dödlighet, skatt och kostnader som tillämpas vid respektive
om värdet på försäkringen ökat ­eller minskat under året.
inbetalningstidpunkt. Storleken beror även på din ålder, pensionsålder, utbetalningstid och om du har valt återbetalningsskydd eller inte.
Pensionsålder och utbetalningstid
Vid inbetalning genom inflytt från 60 års ålder, samt vid engångsöver-
Pensionsåldern är 65 år. Utbetalning sker från 65 år och livet ut. Inför
föring från fondförsäkring, beräknas ett garanterat pensionsbelopp
­pensionering får du möjlighet att göra vissa val. Utbetalningstidens längd
utifrån 90 procent av inflyttat/överfört kapital.
kan ändras till att vara temporär i upp till tjugo år. Pensionen kan tas ut helt eller delvis. Under vissa förutsättningar finns det också möjlighet att ta ut pen-
Garantiräntan kan variera över tid men uppgår alltid till minst sum-
sionen i förtid från 55 års ålder samt att ­skjuta upp uttaget av pensionen.
man av aktuella antaganden om skatt och kostnader. Det innebär att
vid inbetalningstillfället motsvarar summan av kommande utbetal-
Återbetalningsskydd och förmånstagare
ningar av garanterade pensionsbelopp minst den inbetalda premien
Återbetalningsskydd innebär att pengarna i försäkringen ­betalas ut till dina
alternativt den andel av inflyttat/överfört kapital som använts för att
insatta förmånstagare om du avlider. Om du har åter­betalningsskydd och
beräkna garanterat pensionsbelopp.
avlider innan du har börjat ta ut din pension sker ­utbetalning till dina förmånstagare under fem år. Om du avlider efter att du har börjat ta ut din pen-
Om du väljer att ändra utbetalningstidens längd, göra ett förtida el-
sion fortsätter utbetalningarna till dina förmånstagare, dock längst i 20 år.
ler uppskjutet uttag av pensionen, ta ut pensionen delvis eller väljer
584.029 1411
till/väljer bort återbetalningsskydd sker en omräkning av garanteraGör du inget val gäller försäkringen utan återbetalningsskydd. Du kan a­ nsöka
de pensionsbelopp. En omräkning av garanterat pensionsbelopp sker
om att lägga till återbetalningsskydd senare, som längst fram till dess att
även vid utbetalning till insatta förmånstagare om du skulle avlida inn-
­utbetalning påbörjas. Normalt krävs godkänt resultat på en hälsoprövning.
an pensionen har börjat betalas ut.
Du som inte har återbetalningsskydd och gifter dig, blir sambo eller
Om utbetalning inte påbörjats vid 60 års ålder påbörjas en förstärk-
får barn, kan inom ett år från sådan händelse välja till återbetalnings-
ning av garantin. Detta innebär att risknivån i sparandet sänks inför
pensionsutbetalningen. Förstärkningen görs månadsvis fram till 65
Fondförsäkring
år. Garantiförstärkningen kan väljas bort.
I fondförsäkringen kan du själv välja i vilka fonder premierna ska placeras och det är utvecklingen av fonderna som styr avkastningen.
Pensionskapital
Det finns ingen garanti i botten, vilket innebär att du som försäkrad
Sparandet i försäkringen ger upphov till ett pensionskapital. Pensions-
står risken för sparandet och det är inte är säkert att du får tillbaka
kapitalet består av värdet av de garanterade månatliga pensions­
inbetalda premier när du går i pension.
beloppen och ett eventuellt överskott. Pensionskapitalet förräntas
månatligen med avkastningsräntor som kan vara såväl ­positiva som
Förvaltning
negativa. Riktmärket för konsolideringsnivån uppgår till 100 p
­ rocent.
Placeringsregler
Fördelningen av såväl över- som underskott ­baseras på hur ­försäkringen
Första premien placeras i AMFs Generationsportfölj. Portföljen
har bidragit till över- respektive underskott. Tillämpningen förtydli-
­anpassar risken utifrån din ålder – högre risk när du har långt kvar
gas i bolagsordning, försäkringstekniska riktlinjer och försäkringsavtal.
till pension och lägre risk närmare pension och under utbetalningen.
Eventuellt överskott tilldelas månadsvis vid varje utbetalningstillfälle.
AMFs Generationsportfölj kan även väljas aktivt för hela eller ­delar
Innan dess är överskottet preliminärt fördelat. Det innebär att överskot-
av kapitalet. Om du inte gör något fondval placeras även kommande
tet inte är garanterat och kan tas i anspråk om det behövs för AMFs kon-
­premier i AMFs Generationsportfölj. Placering får ske i de fonder som
solidering och förlusttäckning. AMF bedrivs enligt ömsesidiga principer
anvisas och enligt de regler som vid var tid gäller enligt försäkrings-
vilket innebär att allt över- och underskott fördelas på försäkringstagare,
villkoren. För närvarande finns aktiefonder, räntefonder, indexfonder
försäkrade och andra ersättningsberättigade.
och AMFs Generationsportfölj i AMFs fondutbud. Fondutbudet kan
komma att ändras under försäkringstiden. Eget fondval gör du via vår
Förvaltning
Internettjänst eller genom att skicka in fondvalsblankett till oss.
Kollektiv förvaltning
AMFs mål är att skapa långsiktig avkastning under ett kontrollerat risk­
Placering
tagande som stämmer överens med AMFs åtaganden. För att lyckas
Placering i AMFs fonder sker inom fem bankdagar efter den dag premien in-
med detta placerar AMF i svenska och utländska aktier, räntebärande
kommit till AMF. Placering kan dock tidigast ske när försäkringen har börjat
placeringar och i svenska fastigheter. I Placeringsriktlinjerna anges hur
gälla. Ny placering kan ske först när föregående placering är genomförd.
tillgångarna får förvaltas. De bestäms av AMFs styrelse och kan ändras.
Investeringsprofil och omplacering
Fördelningen av tillgångar inom det kollektiv som försäkringen ingår i
Investeringsprofilen anger i vilka fonder kommande premier ska
ska för närvarande vara inom följande intervall:
placeras. Omplacering innebär att befintligt försäkringskapital
­
­placeras om. En omplacering innebär inte att vald investeringsprofil
Min Max
ändras. Omplacering mellan AMFs fonder sker inom fem bankdagar
Aktier
20 % 80 %
efter den dag AMF mottog begäran om omplacering. Ny omplacering
Räntebärande placeringar
10 % 80 %
kan ske först när föregående omplacering är genomförd.
Fastigheter
0%
20 %
Avgifter Avtalspension SAF-LO
Förvaltning inom försäkringen
Försäkringsavgift – 60 kronor per år.
Inom försäkringen förvaltas pensionskapitalet i två förvaltningsportföl-
Avgifter tas ut för fondförvaltningen.
jer med olika fördelning mellan tillgångarna. Den ena portföljen p
­ lacerar
till övervägande del i tillgångar som bär lägre risk och den andra portföl-
Avgifter Livsarbetstidspension/Arbetstidspension
jen placerar till övervägande del i tillgångar som bär högre risk.
Försäkringsavgift – 80 kronor per år.
Kapitalavgift – 0,05 %
Pensionskapitalets fördelning mellan de båda portföljerna är indivi-
Avgifter tas ut för fondförvaltningen.
duell och baseras på respektive försäkrings förmåga att bära risk.
Förvaltningsportföljernas avkastning fördelas på försäkringen i form
Möjlighet till utbetalning från traditionell försäkring
av avkastningsränta som fastställs varje månad. Avkastningsräntans
Pensionsutbetalning sker från fondförsäkringen. Du har även m
­ öjlighet
storlek beror på den senaste månadens avkastning i respektive för-
att byta till traditionell försäkring inför pensionsutbetalningen ­genom
valtningsportfölj samt bolagets rörelseresultat.
en engångsöverföring.
Avgifter Avtalspension SAF-LO
Övrigt
Fast avgift:
40 kronor per år
Flytt
Kapitalavgift: 0,15 % (exkl kapitalförvaltningskostnad) med en
Försäkringens värde i AMF Avtalspension SAF-LO kan flyttas inom
maximal avgift om 300 SEK per år, vilket även
AMF eller till en motsvarande försäkring hos en annan försäkringsgi-
inkluderar den fasta årsavgiften.
vare. Hela pensionskapitalet vid tidpunkten för flytten får flyttas. För
traditionell försäkring gäller att det högsta av pensionskapitalet och
Avgifter Livsarbetstidspension/Arbetstidspension
värdet av garanterade pensionsbelopp vid tidpunkten för flytten får
Fast avgift: 40 kronor per år
flyttas. Flytt kan endast begäras fram till fyra månader innan utbe-
Kapitalavgift: 0,30 %
talning påbörjas.
Avgifter Avtalspension SAF-LO
Om ett ärende har prövats av Pensionsnämnden kan försäkrings-
Flytt inom AMF:
utan avgift
tagare eller försäkrad hänskjuta tvisten till bindande avgörande
Flytt från AMF Traditionell försäkring: utan avgift
av Skiljenämnden. Skiljenämnden består av ledamöter utsedda av
Flytt från AMF Fondförsäkring: 400 kr
Svenskt Näringsliv och LO.
Avgifter Livsarbetstidspension/Arbetstidspension
Allmänna Reklamationsnämnden lämnar rekommendationer i
Flytt inom AMF: utan avgift
försäkrings­frågor.
Flytt från AMF Traditionell försäkring: 400 kr
Flytt från AMF Fondförsäkring: 400 kr
Adress: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.
Telefon: 08-555 017 00.
Återköp
Med återköp menas att försäkringens värde betalas ut som ett en-
Ärendet kan även prövas av allmän domstol.
gångsbelopp före den avtalade försäkringstidens slut. Du som försäkrad har ingen rätt att få din försäkring återköpt. AMF kan dock
Information enligt personuppgiftslagen (PuL)
betala ut värdet i din försäkring som ett engångsbelopp om både
Dina personuppgifter behandlas i första hand för att AMF ska kun-
pensionskapitalet och värdet av garanterade pensionsbelopp är läg-
na administrera din försäkring. Vi kan även använda uppgifterna för
re än 30 procent av prisbasbeloppet när din utbetalning ska starta.
marknads- och kundanalyser samt för affärs-, produkt- och metodutveckling. Detta gäller för alla bolag inom AMF. AMF har även rätt att
Försäkringsvillkor
lämna ut uppgifterna till bolag som AMF samarbetar med. Dina per-
Fullständig information om försäkringarna finns i försäkrings-
sonuppgifter kan även behandlas i de fall försäkring inte meddelats
villkoren AMF Avtalspension SAF-LO Traditionell försäkring och
eller då försäkringstiden är slut. Du kan få information om vilka per-
AMF Avtalspension SAF-LO Fondförsäkring som kan hämtas från
sonuppgifter AMF har, varifrån uppgifterna inhämtats, varför vi be-
www.amf.se eller beställas från vår kundservice. Försäkringsvillkoren
handlar uppgifterna samt till vilka uppgifterna lämnas ut. Skulle en
inklusive avgifterna kan ändras under försäkringstiden. En änd-
personuppgift vara felaktig kan du begära rättelse. Vill du inte att
ring som är till nackdel för de försäkrade får endast göras i enlig-
dina personuppgifter används för direktmarknadsföring kan du an-
het med kollektivavtalet eller om inget där sägs, enligt reglerna i
mäla detta till oss.
försäkringsavtalslagen.
Undrar du över något?
Utmätningsfrihet
Ring kundservice vardagar 08.00–18.00 på 020-696 320, e-posta
AMF Avtalspension SAF-LO är en tjänstepensionsförsäkring och kan
kundservice på [email protected] eller besök www.amf.se.
inte utmätas för arbetsgivarens skulder.
Information om vår ekonomi finns på www.amf.se. Där kan du också
Internettjänst
läsa eller beställa års- och halvårsrapporter samt fondfaktablad med
Som kund hos AMF får du kostnadsfritt tillgång till Internettjänsten.
fullständiga fondbestämmelser och fondavgifter. Uppgifter om AMFs
Här hittar du all information om dina försäkringar, sköter fondären-
historiska kapitalavkastning finns på Svensk Försäkrings hemsida,
den, gör ändringar och följer utvecklingen av sparandet.
www.svenskforsakring.se.
Om du inte är nöjd
Mer information om Avtalspension SAF-LO finns på Foras hemsida,
Om du tycker att AMF har behandlat ditt ärende felaktigt är det vik-
www.fora.se.
tigt att du så snart som möjligt kontaktar vår kundservice och fram-
Generella råd och hjälp om pensionsförsäkring kan du få hos de kom-
för dina synpunkter. Adress: Kundservice, AMF, 113 88 Stockholm.
munala konsumentvägledarna och Konsumenternas försäkringsbyrå.
Telefon: 020-696 320.
Adress: Box 24215, 104 51 Stockholm. Telefon: 08-22 58 00.
AMFs beslut kan prövas av AMFs Omprövningsnämnd.
Adress: AMF, Omprövningsnämnd, 113 88 Stockholm.
Undrar du över något?
Pensionsnämnden har inrättats av Svenskt Näringsliv och LO och
020-696 320
­svarar för tolkningen av Avtalspension SAF-LO-avtalet. Försäkringstagare eller försäkrad kan begära att fråga som angår denne ska tas
upp i nämnden. Begäran om prövning av Pensionsnämnden skickas
till AMF som vidarebefordrar ärendet till nämnden.
AMF
113 88 Stockholm
Besök: Klara Södra Kyrkogata 18
Telefon: 020-696 320
[email protected]
amf.se
[email protected]
amf.se
(vardagar kl 8–18)