STUDIEGUIDE Axxell 2015-2016

Aboa Mare - sjöfartsutbildning sedan 1813
Aboa Mare är det gemensamma namnet för sjöfartsutbildningen vid Axxell och
Yrkeshögskolan Novia. Vaktstyrmän och vaktmaskinmästare får sin utbildning vid Axxell.
Vid Yrkeshögskolan Novia utbildas sjökaptener och sjöingenjörer. Dessutom har Aboa
Mare en omfattande kursverksamhet för sjöfartsbranschen och övriga intresserade.
Välkommen till läsåret 2015-2016!
1
2
LÄSÅRET 2015-2016
Läsåret
Höstterminen
Vårterminen
11.8.2015– 2.6.2016
11.8.2015 – 18.12.2016
11.1.2015 – 2.6.2016
KONTAKTUPPGIFTER:
ENHETSCHEF
Per-Olof “Bonken” Karlsson
UTBILDNINGSLEDARE
Robert ”Robi” Stolpe utbildningsledare för vaktstyrmän och vaktmaskinmästare
EGENLÄRARE
Maria Lindell-Luukkonen
(02) 432 3402
044 762 3402
044 739 7262
(02) 432 3461
044 739 7266
KLASSTYRMÄN/KLASSMÄSTARE 2015-2016
Robert Stolpe
klasstyrman för första årets ungdomsstuderande
044 739 7262
Maria LindellLuukkonen
klasstyrman för VS1 (vaktstyrman ungdom, börjat 2014)
och VSV1 (vaktstyrman vuxen, börjat 2015)
(02) 432 3461
044 739 7266
Jami Toivonen
klasstyrman för VS2 (vaktstyrman ungdom, börjat 2013)
och VSV2 (vaktstyrman vuxen, börjat 2014)
044 739 7264
Bertel Henriksson
klassmästare för VM1 (vaktmaskinmästare ungdom, börjat 2014)
och VMV1 (vaktmaskinmästare vuxen, börjat 2015)
(02) 432 3421
Timo Virtanen
klassmästare för VM2 (vaktmaskinmästare ungdom, börjat 2013)
och VMV2 (vaktmaskinmästare vuxen, börjat 2014)
044 762 3401
Lärarna och personalen är anställda antingen av Axxell eller Yrkeshögskolan Novia, men undervisar på
båda stadierna, vilket gör att det är svårt att veta vilken e-postadress de har. Därför är det enklast att
använda adressen: fö[email protected] då man vill nå lärarna. Hela personalens
kontaktuppgifter hittar du på
http://www.aboamare.fi/sv/om-aboa-mare/ta-kontakt/
Skolans adress:
Axxell, Aboa Mare
Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo
3
AXXELL STUDIEBYRÅ
Carina ”Cia” Virkama
Lena Forsman
studiesekreterare
kurs- och studiesekreterare
(02) 432 3465
(02) 432 3129
044 762 3129
Till studiebyrån är du välkommen då det är något du undrar över i studieväg t.ex. om du behöver
studiekort, studieintyg, studieregisterutdrag, hjälp med studiestöd eller behörighetsansökan. Kom ihåg
att anmäla eventuella adress- och telefonförändringar så fort som möjligt (detta kan du också göra själv
via Wilma).
Observera att studiebyrån också har andra arbetsuppgifter och kan därför inte har mottagning hela
tiden, men vi nås även via e-post.
Axxells studiebyrå nås på: [email protected] och/eller [email protected]
Axxells och Novias gemensamma studiebyrå e-postadress är: [email protected]
HEMSIDA
Aboa Mares egen hemsida finns på adressen www.aboamare.fi. På intranätet finns läsordning, viktig
information, kursinformation (kurs PM).
Användarnamn: marstud lösenord: 1516
Gilla oss på Facebook
https://www.facebook.com/AboaMare
https://www.facebook.com/Axxellutbildning
ELEVFÖRENINGEN ENÅ
Elevföreningen vid Navigationsskolan i Åbo r.f. (ENÅ) är en förening med syfte att övervaka elevernas
intressen samt öka trivseln och sammanhållningen i skolan. Uppdaterad information och information
om evenemang hängs upp på anslagstavlorna vid kopieringsmaskinen.
BIBLIOTEKET
Bibliotekarie Siv Österman är på plats i sjöfartens bibliotek onsdagar efter kl. 13. Övriga tider nås hon
per e-post på adressen [email protected], per telefon (02) 432 3126 eller Nunnegatans lånedisk i
biblioteket (02) 432 3130. Biblioteket på sjöfarten är ett handboksbibliotek och det går inte att låna
böcker ut ur huset. Alla ansvarar själva för att böckerna återförs till hyllorna.
All utlåning sker i biblioteket vid Yrkeshögskolan Novia, Campus Åbo, Nunnegatan 4, A-huset, andra
våningen. Biblioteket är öppet mån - ti kl. 09.00-18.00, ons - fre kl. 09.00-16.00 (sept. - maj), tfn (02) 432
3130.
4
DATAANVÄNDNING
Logga in på skolans datorer
Alla studerande har tillgång till skolans datorer. Under första studieveckorna får studerande ett Noviadataavtal där det framgår användarnamn och lösenord. Detta användarnamn och lösenord används
enbart till att logga in på skolans datorer, som är i Novias nätverk. Kom ihåg att byta lösenordet första
gången du loggar in och sedan alltid då datorn ber om det. Det nya lösenordet bör vara minst 8 tecken
långt och innehålla åtminstone en siffra i mitten av lösenordet - men får inte börja eller sluta med en
siffra. Ifall du inte godkänner användarvillkoren så förfaller användarnamnet och kontot stängs.
Användarnamnet och lösenordet är dina personliga och får aldrig ges ut till andra.
Axxell e-post och Wilma
Under första veckan får studerande även en Axxell e-postadress samt användarnamn och lösenord.
Användarnamnet och lösenordet används för Axxells e-post och Wilma. För att läsa din e-post ska du
logga in på www.axxell.fi webmail.
För att så långt som möjligt säkerställa att e-post kommunikation sker mellan rätt parter så använder
lärarna enbart denna e-postadress, så det lönar sig för dig att kolla e-posten regelbundet (minst 2
ggr/vecka).
I Wilma kan du följa med dina studieprestationer, läs mera om detta under rubriken Primus och Wilma.
PRIMUS OCH WILMA
Axxell använder skoladministrationsprogrammet Primus för att registrera uppgifter om dig och dina
studieprestationer. I Wilma (www-baserad anslutning till Primus) kan du följa med dina
studieprestationer, din läsordning för varje vecka och kontrollera din närvaro/frånvaro.
Du kan ta i bruk din Wilma när du fått dina lösenord. Vi ber dig vara observant på att uppgifterna om dig
själv och dina studier är korrekta.
Efter varje avslutat delmål (kurs) förs delmålsvitsordet in i registret av studiesekreteraren. I normala fall
blir vitsordet synligt ca en månad efter att delmålet tar slut. Dina vårdnadshavare kan se dina
studieprestationer och din frånvaro efter att de fått användarrättigheter.
På Wilmas anslagstavla förmedlas officiell information. I Wilma kan du också läsa och skicka interna
meddelanden till lärare och annan personal.
Kom ihåg att meddela studiesekreteraren på studiebyrån om dina eller din vårdnadshavares
personuppgifter ändrar under läsåret, t.ex. vid byte av adress eller telefonnummer.
KURSANMÄLAN
Studerande på ungdomslinjen följer läsordningen och behöver inte anmäla sig till de obligatoriska
kurserna, däremot nog till valfria kurser. Läsordningen finns på Aboa Mares intranät och på
anslagstavlan.
Studerande på vuxenlinjen anmäler sig till varje kurs på listorna som finns i mappen nära
läsordningen/kopieringsmaskinen. Anmälningen skall göras senast två veckor före kursstart. OBS!
Anmäl dig endast till kurser som du verkligen tänker gå på. Ifall du blir förhindrad måste du se till att
ditt namn blir struket från listan, så att vi vet hur många som kommer på respektive kurs och att
ingen blir utan plats på grund av att kursen verkat fullsatt!
5
KURSER
 Alla kurser har obligatorisk närvaro vid Axxell Aboa Mare. Detta gäller även vuxenstuderande.
 Vid kursens början bör samtliga studerande som ämnar slutföra kursen vara närvarande.
 Då studerande vill få en kurs tillgodoräknad (erkännande av kunnande) bör studerande kontakta
utbildningsledaren i god tid före kursens början. (Se nedan Erkännande av kunnande)
 OBS! Läs regelbundet din e-post där lärare skickar ut information om och uppgifter till
kurserna!
KURSINTYG
Vissa kurser berättigar till intyg (certifikat) på avlagd kurs. Kom ihåg att hämta ditt intyg från infodisken
efter avlagd kurs. Håll noga reda på intygen. Det lönar sig alltid att för säkerhets skull ha en kopia
hemma på alla intyg.
NÄRVARO
En studerande skall delta i undervisningen ifall han eller hon inte har beviljats befrielse från den (Lag om
yrkesutbildning 630/1998, § 34).
Delta i all undervisning och handledning och utför givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. (punkt 3 i
Axxells Trivsel- och ordningsregler).
Om du behöver ledighet av en privat orsak bör du be om lov i god tid på förhand. Du söker om lov på
blankett som du kan skriva ut från Wilma och den ska lämnas in senast en vecka i förväg till studiebyrån
eller egenläraren. Är du under 18 år skall också din vårdnadshavare underteckna ansökan. Egenläraren
kan bevilja en dags frånvaro och frånvaroanhållan som berör mer än en dag godkänns av enhetschefen.
Reglerna om närvaro tillämpas även om du går i bilskola, alla körtimmar skall förläggas till fritiden.
ALL FRÅNVARO SKA ANMÄLAS!
Är du sjuk skall du utan dröjsmål meddela läroanstalten per telefon (02) 432 3465 Cia/044 739 7266
Maria eller till läraren. Vid sjukfrånvaro ska du ha ett intyg av skolhälsovårdaren, hälsovårdare eller
läkare fr.o.m. andra dagen.
Är du sjuk en dag då det i undervisningen sker någon form av examination, såsom tent, inlämning av
uppgift, presentation av uppgift, ska du ha sjukintyg fr.o.m. första dagen.
Sjukintyget ska lämnas till egenläraren inom en vecka från att du återvänt efter sjukfrånvaron.
Om du blir sjuk under inlärning i arbetet-perioden, gäller samma regler, d.v.s. meddela både
läroanstalten och inlärning i arbetet-platsen att du blivit sjuk, samt lämna in sjukintyg till egenläraren.
Frånvaro från undervisningen, såväl närstudier som inlärning i arbetet, innebär att du har gått miste om
en del inlärning eller att ditt kunnande inom området inte har kunnat påvisas. Detta medför att
inlärningen eller prestationen bör kompletteras på ett eller annat sätt. Du ansvarar själv för att ta reda
på vilket kunnande som ska kompletteras eller påvisas.
Om du på grund av sjukfrånvaro behöver få extra stöd eller handledning skall du vända dig direkt till
läraren. Lärarna ger inte extra handledning på grund av olovlig frånvaro eller beviljad ledighet.
6
SKOLAVGIFTER
Studiematerial så som pennor, papper och fickräknare står du själv för, likaså ev. kursböcker.
Studerande med behov av särskilt stöd (och som har IP) kan få tillgång till talböcker eller ljudfiler
avgiftsfritt.
KOMPENDIER
Köps av Bjarne Leinonen (vaktmästare, rummet närmast huvudingången). Han säljer även
praktikhandböcker.
PRAKTIKRESEERSÄTTNINGAR
Spara alla kvitton och hämta dem med ditt kontonummer till Cia i studiebyrån. Vi fyller tillsammans i ett
utgiftsverifikat som sedan skickas till ekonomibyrån för utbetalning.
SKOLRESESTÖD
Studerande vid yrkesläroanstalter är berättigade till stöd för skolresor från FPA.
Skolresestöd betalas som ersättning för dagliga skolresekostnader. Du kan få skolresestöd om
avståndet mellan bostaden och läroanstalten är minst 10 kilometer i ena riktningen och kostnaderna
överstiger 54 euro per månad. Ifall skolvägen är längre än 100 kilometer betalas skolresestödet för
högst 100 kilometer per riktning.
Vänd dig till studiesekreteraren (Cia) för att ansöka om skolresestödet.
Du hittar mer information om skolresestödet på Folkpensionsanstaltens hemsidor www.kela.fi/web/sv/
STUDIESTÖD
Studerande som fyllt 17 år kan anhålla om studiestöd från Folkpensionsanstalten (FPA, på finska KELA).
Det finns bra information om stöd för studierna på FPA:s egna hemsidor (www.fpa.fi, under
”Studerande”).
Du kan ansöka om studiestöd via FPA:s e-tjänst eller fylla i pappersblanketten och lämna in den till
studiebyrån. Blanketten finns att få på studiebyrån eller FPA:s hemsidor (blankett OT 1r).
Studiestöd kan beviljas tidigast från början av den månad då ansökan inkom. Ansökan måste således
inlämnas till FPA eller läroanstalten inom den månad från vilken du vill att stödet ska betalas.
Vänd dig till studiesekreteraren (Cia) om du har frågor kring studiestödet.
STUDIEKORT
Studerande som studerar på heltid vid Axxell och som är närvarande kan få:
 VR:s och Matkahuoltos blanketter med vilka du kan gå och köpa rabattkort från deras
kontor.
 Det finns även en möjlighet att ansluta sig till Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto –
SAKKI ry och få deras studiekort. Se www.sakkinet.fi
 eller Finlands Svenka Skolungdomsförbund rf FSS. Se www.skolungdom.fi
LUNCH
Lunchen serveras i Sodexo i bottenvåningen. Axxellstuderande (närvaroanmälda) äter gratis mot
uppvisande av FPA-kort. De som har specialdiet bör kontakta Sodexo.
7
NYCKLAR
Magnetnyckel till skolan kan lösas ut av Bjarne för en pant på 30 €. Av det fås 20 € tillbaka den dag då
nyckeln återlämnas. Med nyckeln kommer man in i skolan när dörrarna är stängda. Dörrarna till skolan
är öppna måndag - fredag kl. 8.00-16.00, därefter kommer man in med magnetnyckeln. Man bör dock
vara ute ur skolan senast kl. 22.00.
PARKERING
Cyklar ställs i ställningarna framför skolan. Bilparkeringen på gården är avgiftsbelagd.
FÖRSÄKRING
Alla studerande är försäkrade under skolarbetet/ombordpraktik, men inte under fritiden (ombord
heller) så det är viktigt att du tar en fritidsförsäkring. Vid olycksfall skall en anmälan göras till
försäkringsbolaget. Om en olycka inträffar bör du själv kontakta studiebyrån/klasstyrman/klassmästare
för att göra en skadeanmälan.
EGENLÄRARE
Varje studerande i Axxell har en egenlärare. Han/hon är din och dina vårdnadshavares kontaktperson
vid Axxell. Vi strävar efter att du har samma egenlärare under hela din studietid. Egenläraren är den
person du skall vända dig till då du behöver hjälp, information m.m. Det är till egenläraren du bör ge
dina sjukintyg, anhållan om frånvaro m.m.
Egenläraren handleder studerande huvudsakligen i grupp och på schemalagda tider. Målsättningen är
att i grupp ge studerande så goda färdigheter och möjligheter att studera att de klarar av studierna
inom utsatt tid samt får färdigheter också för vidare studier. Gällande ärenden som är känsliga eller
konfidentiella kan du diskutera med egenläraren individuellt.
Under egenlärarträffar övar studerande upp sina studietekniska färdigheter ss. anteckningsteknik,
tidsanvändning, inlärningsstrategier, faktasökning och lästeknik.
Egenläraren ansvarar för att studeranden har en personlig studieplan, vid behov en individuell plan för
hur studierna skall ordnas (IP), att samarbetet mellan hem och skola fungerar osv.
På Aboa Mare stöds dessa uppgifter dessutom av klasstyrman/mästare.
8
EXAMENS OMFATTNING
En grundexamen omfattar 180 kompetenspoäng (kp) och består av:
 Yrkesinriktade examensdelar, 135 kp
o uppdelade i obligatoriska examensdelar, kompetensområdet och valbara examensdelar
beroende på bransch
o inlärning i arbetet (IA) minst 30 kp
o förvärvande av färdigheter i företagande minst 8 kp
 Gemensamma examensdelar inom den grundläggande yrkesutbildningen, 35 kp
o Kunnande i kommunikation och interaktion, 11 kp

Modersmålet, svenska 5 kp

Det andra inhemska språket, finska 2 kp

Främmande språk, A-språk (engelska) 2 kp

Valbara delområden 2 kp
o Kunnande i matematik och naturvetenskap, 9 kp

Matematik, 3kp

Fysik och kemi, 2 kp

Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den, 1 kp

Valbara delområden, 3 kp
o Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet, 8 kp

Samhällsfärdigheter, 1 kp

Arbetslivfärdigheter, 1 kp

Företagsamhet och företagsverksamhet, 1 kp

Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap, 2 kp

Valbara delområden, 3 kp
o Socialt och kulturellt kunnande, 7 kp

Valbara delområden, 7 kp
 Fritt valbara examensdelar, 10 kp (som ska vara något av följande)
o Yrkesinriktade examensdelar
o Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet
o Gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier
o Studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling
o Individuella examensdel som baserar sig på kunnande som förvärvats via
arbetserfarenhet
Från och med 01.08.2015 har alla grundexamina förnyats och studerande som har påbörjat sina studier
före 01.08.2015 har överförts, om samtycke getts därtill, till den nya läroplanen.
9
INLÄRNING I ARBETET
En grundexamen utgör totalt 180 kompetenspoäng, varav minst 30 kp är inlärning i arbetet, IA. Det
betyder att en del av studierna försiggår på en arbetsplats, där den studerande har möjlighet att ta del
av det nyaste inom branschen. Inlärning i arbetet möjliggör flexibilitet i och individualisering av
studierna för studerande som av olika orsaker är i behov av egna studiearrangemang. Individuella
studieval kan också tillgodoses på andra sätt. Dylika arrangemang dokumenteras av egenläraren i
studerandes PSP (personlig studieplan).
ERKÄNNANDE AV KUNNANDE
Du som har t.ex. studier efter grundskolan, arbetserfarenhet eller andra intyg kan få ditt kunnande
erkänt. Egenläraren går igenom principerna för erkännande av kunnande på en egenlärarträff och
hjälper dig med ansökan.
Ansökan görs på en officiell blankett som kan laddas ned från Axxells hemsida. Till ansökan skall
bifogas kopior av intyg, betyg m.m.
Lämna in blanketten minst 2 veckor innan delmålet eller examensdelen du önskar få erkänd börjar.
I den personliga studieplanen märks ut vilka tidigare studier eller arbetserfarenhet du fått erkända.
PERSONLIG STUDIEPLAN (PSP)
Alla studerande har en personlig studieplan (PSP). Den personliga studieplanen består av ett personligt
modulschema och den information som finns i studieregisterprogrammet Primus/Wilma. Den
personliga studieplanen (PSP) ger dig en överblick över dina studier. Under första perioden gör du upp
din PSP för dina studier tillsammans med egenläraren och utbildningsledaren. I din PSP ser du vilka
delmål som ingår i dina studier. I PSP skriver du in dina individuella val, märker ut framskridandet i
studierna och erkännande av kunnande. Under studierna har du perioder med inlärning i arbetet.
Inlärning i arbetet sker i regel under hela perioder och i modulschemat kan du se när perioderna infaller.
Under studierna uppdaterar du den personliga studieplanen vid egenlärarträffarna.
KOMBISTUDIER
Kombiexamen kan innebära att du avlägger två examina, en grundexamen inom yrkesutbildningen och
studentexamen eller två yrkesinriktade grundexamina.
Kombistudier innebär att du kan avlägga moduler och kurser vid en annan läroanstalt eller inom ett
annat studieområde i Axxell än ditt eget. Studierna ger dig möjlighet att bredda och anpassa din
utbildning enlig dina egna önskemål. Du får möjlighet att utöka dina kunskaper och din kompetens med
sikte på arbetslivet eller på fortsatta studier. Kombistudier ger dig en bättre och bredare grund att stå
på.
Kombistudier förs in i din personliga studieplan. Du kan till exempel välja att avlägga en eller flera
perioder vid ett gymnasium, en annan yrkesläroanstalt eller välja ur en folkhögskolas utbud. Du kan
också välja att studera en period vid i din egen skola inom en annan bransch.
BEDÖMNING
Bedömningen av kunnandet sker via yrkesprov eller övrig bedömning, såsom uppgifter, tenter osv. Det
finns en beskrivning för alla examensdelar och där framgår vad delmålet innehåller och vilken kunskap
10
man skall ha efter avslutat delmål. Delmålen bedöms utan vitsord när det gäller yrkesinriktade
examensdelar och med vitsord i gemensamma examensdelar. För att studerande framgångsrikt ska
kunna delta i yrkesprov får studerande feedback på sin inlärning i delmålen. Man kan alltså delta i
yrkesprov först då man har den kunskap som krävs i yrkesprovet.
Vitsordsskala:
Berömliga kunskaper B3
Goda kunskaper
G2
Nöjaktiga kunskaper N1
Klar för yrkesprov
Ej klar för yrkesprov, delmålet bör kompletteras
Ej klar för yrkesprov, delmålet bör tas om
Anpassade vitsord
Det är möjligt att individuellt anpassa delar av examen/hela examen. För att kunna få ett anpassat
vitsord i någon del krävs att du och dina vårdnadshavare har godkänt beslut om anpassning.
Vitsordsskala
Berömliga kunskaper B3 A
Goda kunskaper
G2 A
Nöjaktiga kunskaper N1 A
Anp, klar för yrkesprov
HÖJNING AV VITSORD
Ett godkänt vitsord kan höjas endast en gång genom anhållan till ifråga varande lärare inom sex
månader efter att provet har godkänts. Du kan också höja vitsordet i en hel examensdel en gång inom
den tid utbildningen besluter om. Anhållan om höjning av vitsord görs till utbildningsledaren.
KOMPLETTERING AV PRESTATIONER
Ett delmål (kurs) inleds och avslutas i regel under en period. Då delmålet avslutas gör läraren en
bedömning om du har det kunnande som krävs för att få gå upp till yrkesprov. Är du klar för yrkesprov
noteras detta i Wilma som klar. Är du inte klar för yrkesprov finns två andra alternativ. Läraren bedömer
om du kan komplettera delmålet eller om du om du måste ta delmålet på nytt. Kan du komplettera
delmålet noteras det i Wilma som komp. Till komplettering fogas en text om vad som skall göras och
inom vilken tid för att få delmålet godkänt. Om du inte kan komplettera prestationen bedöms du med
en nolla (0).
I de Gemensamma ämnena (GEM) bedöms du med vitsord. Om du vid delmålets slut har ett underkänt
vitsord kan det rättas till under följande period. I Wilma framgår vad som krävs för att få delmålet
godkänt. Är du på inlärning i arbetet på annan ort än studieorten under följande period kan du få en
period till på dig att komplettera ditt underkända vitsord. Därefter avslutas delmålet och är vitsordet
fortfarande underkänt bör delmålet gås om.
Om ett delmål utvärderas med tent sker det första tenttillfället i samband med undervisningen. Om du
av någon orsak inte kan delta i tenttillfället eller får underkänt finns det möjlighet att tentera vid två
omtentamenstillfällen utöver delmålets tenttillfälle. Datum för omtentamenstillfällen meddelas av
läraren då delmålet inleds.
11
Om du uteblir från ett utsatt tenttillfälle, anses tillfället förbrukat ifall du inte har en giltig orsak
(sjukintyg el. dyl.). Om du är underkänd i delmålet efter att du tenterat den tre gånger, måste du gå om
delmålet.
Du skall anmäla dig inom utsatt tid till ett omtentamenstillfället. Försenad anmälan beaktas inte. Kom i
tid till omtentamen, förseningar accepteras inte. Till omtentamenstillfället tar du med dig pennor,
gummi och vid behov fickräknare. Mobiltelefon och annan elektronik är förbjuden.
Inom delmålet skall du utföra de uppgifter och övningar som ingår i delmålet och du har i regel
överenskomna inlämningsdatum för dessa. Om en övning eller en uppgift inte är färdig, ogjord eller i
övrigt bristfällig noteras den som underkänd (med en nolla) efter att överenskommet inlämningsdatum
passerat.
Du kan få möjlighet att komplettera uppgiften. Ifall kompletteringen beror på sjukfrånvaro sker
bedömningen av uppgiften i förhållande till delmålets bedömningskriterier. I övriga fall innebär
kompletteringen en extra handledning för dig, vilket enligt bedömningskriterierna i regel gör att
prestationen motsvarar N1. För eventuella kompletteringar fastslår läraren alltid ett inlämningsdatum
före utgången av följande period.
Om du har en IP har du vid behov möjlighet till extra handledning även under själva tentamenstillfället
eller att komplettera dina svar muntligt.
OMTENTAMEN
Omtentamenstillfällen ordnas genomsnittligen en gång i månaden på fredag kl. 12-16:
Höstterminen 2015:
Vårterminen 2016:
28 augusti
2 oktober
6 november
4 december
15 januari
12 februari
18 mars
15 april
13 maj
3 juni
Anmälningen till omtentamen sker senast 10 arbetsdagar på förhand enligt följande:
Studerande anmäler sig genom att skriva sitt namn, grupp, kurs och tentator (lärare) i
omtentamensmappen som finns i hyllan vid kopieringsmaskinen.
RESURS- OCH BONUSTIMMAR
Delmålens undervisningstimmar delas in i resurstimmar och bonustimmar. Resurstimmar är de
schemalagda undervisningstimmar som alla studerande deltar i. Bonustimmar är de schemalagda
undervisningstimmar som de som uppnått kunnande inte behöver delta i. På bonustimmar repeterar
studerande, övar mera och får man handledning. Läraren avgör vilka lektioner som är resurs- och vilka
som är bonustimmar, det syns inte i schemaläggningen. Bonuslektioner utgör maximalt 20 % av
delmålet.
RÄTTELSE AV BEDÖMNING
Om du är missnöjd med bedömningen, diskutera då alltid i första hand med den lärare som gett dig
vitsordet. Om du fortfarande är missnöjd kan du begära omprövning av bedömningen.
12
SPECIALUNDERVISNING
Om du har inlärnings- eller andra svårigheter som påverkar studierna kan egenläraren tillsammans med
dig göra upp en Individuell plan för hur undervisningen skall ordnas (IP).
I IP:n planeras sådana stödinsatser som kan stöda lärandet. Lärarna beaktar studerande med särskilda
behov i sin undervisning, men studerande bör själv aktivt be om hjälp, stödåtgärder och handledning
och även aktivt ta emot den.
Via Wilma finns det möjlighet att informera om dina inlärningssvårigheter eller faktorer som påverkar
inlärningen. Texten skrivs i samråd med dig och dina vårdnadshavare vid inledandet av studierna och
justeras vid behov under studiernas lopp.
STÖDUNDERVISNING
Studerande som av olika orsaker (inte privata resor eller skolk) blivit efter i undervisningen har
möjlighet att få stödundervisning under delmålets gång. Om du märker att du har svårt med något
ämne eller någon uppgift bör du alltid berätta det för läraren för att få hjälp i ett så tidigt skede som
möjligt. Du kan också diskutera ditt stödbehov med egenläraren om du tycker att du behöver stöd i
något ämne.
INTERNATIONELL VERKSAMHET
Axxell samarbetar med flera europeiska yrkesutbildningsanordnare vilket gör det möjligt för
studeranden att avlägga en del av sina studier och/eller inlärning i arbetet utomlands. För mera
information kontakta internationella kontaktpersoner via e-post [email protected]
FORTSATTA STUDIER
Grundexamen från en yrkesläroanstalt ger förutom allmän behörighet även goda möjligheter till
fortsatta studier på tredje stadiet, d.v.s. vid yrkeshögskolor eller universitet. Examensdelsvalen vid
Axxell är viktiga och bör göras med eftertanke speciellt av de studerande, som planerar att fortsätta
studera efter din grundexamen. Förutom urvalsprovet inverkar medeltalet på samtliga ämnen som på
ditt avgångsbetyg är bedömda med vitsord kraftigt på antagningen. Handledning till vidare studier ger
koordinatorn för vägledning och rekrytering Kjell Forsman 044-7397349, [email protected]
Handledningen sker i första hand per distans.
SKOLTRIVSEL och förebyggande antimobbningsarbete vid skolan
Skoltrivsel och trygghet är en viktig del av skoldagen och en förutsättning för inlärning. Inom enheten
jobbar vi med frågor som berör skoltrivsel och förebyggande arbete samt reder ut eventuella
mobbningsfall. På enheten finns ett antimobbningsteam som består av sakkunniga inom
studerandevården och personer med daglig kontakt till de studerande. Teamets uppgift är att
förebygga och åtgärda mobbning.
Du och din vårdnadshavare skall alltid direkt kontakta enhetens skolkurator i frågor som berör
skoltrivsel och mobbning. För att alla skall trivas på skolan är det viktigt att du genast reagerar om du
utsätts för felaktigt bemötande eller då du märker att någon annan råkar ut för mobbning eller annars
blir illa behandlad.
I enhetens antimobbningsteam ingår:
Robert Stolpe, utbildningsledare
Maria Lindell-Luukkonen, egenlärare
Annika Långström-Strandberg, kurator
Terhi Sui, hälsovårdare
13
FÖREBYGGANDE AV RUSMEDELSANVÄNDNING
Axxell har en plan för Förebyggande av rusmedelsanvändning. Vår verksamhetsmodell är följande:
Hela personalen verkar för studerandes bästa. Detta betyder att var och en i personalen skall ingripa
och föra fram misstanke om rusmedelsmissbruk. Ärendet förs vidare i första hand till
studerandevårdspersonalen på enheten.
Studerande inom Axxell som känner oro för studiekamraters eventuella rusmedelsmissbruk skall tala
om saken med egenlärare, kurator eller skolhälsovårdare.
Frånvaro är en tydlig signal på att allt inte står rätt till, därför följs frånvaro upp och åtgärder vidtas i
enlighet med Rutinbeskrivning för hantering av studerandefrånvaro.
En studerande är skyldig att följa läroanstaltens ordningsregler. Om rusmedel föreskrivs i
ordningsreglerna följande: ” Det är förbjudet att inneha och vara påverkad av rusmedel” (Trivsel- och
ordningsregler § 14)
Enhetschefen kan ålägga studerande att visa upp ett intyg över narkotikatest om det finns grundad
anledning att misstänka att den studerande är narkotikapåverkad i studierelaterade praktiska uppgifter
eller inlärning i arbete eller att den studerande är narkotikaberoende. Den studerandes vårdnadshavare
underrättas om att intyg över narkotikatest krävs. Skolan svarar för kostnaderna för detta intyg.
Vid rusmedelsmissbruk hänvisas den studerande till vård. Barnskyddsmyndigheterna i hemkommunen
kontaktas när det gäller minderåriga studerande. För studerande i behov av detta kan ett stödjande
nätverk byggas upp bestående av läroanstaltens representant(er), studerandes vårdnadshavare och
social- och hälsovårdspersonal.
Om studerande bryter mot läroanstaltens ordningsregler eller vägrar att visa upp intyg över
narkotikatest vidtas disciplinära åtgärder som kan vara skriftlig varning eller avstängning från
läroanstalten för viss tid.
DISCIPLINPLAN, TRIVSEL och ORDNINGSREGLER
Axxell har en disciplinplan vars syfte är att främja ordning, ostörda studier och trygghet samt trivsel i
Axxell. En trygg och trivsam inlärningsmiljö skapas då var och en bemöter individer, djur, natur och
miljö med hänsyn och respekt, är medveten om sina rättigheter och skyldigheter samt tar ansvar för sig
själv och sitt handlande.
Där många människor vistas och möts uppstår ibland problem och disciplinplanen synliggör vad som då
görs samt vilka konsekvenser ett felaktigt beteende, en felaktig handling kan få.
I disciplinplanen ingår Trivsel och ordningsregler samt Internatregler. Bekanta dig med dem, följ dem!
RÖKNING
Läroanstalten är rökfri. Det är förbjudet att röka och använda andra tobaksprodukter.
Personer under 18 år får inte heller inneha tobaksprodukter. Förbudet gäller i samtliga Axxells
byggnader, på alla Axxells skolområden samt under resor, evenemang och inlärning i arbetet.
14
ORDNINGSREGLER FÖR AXXELL
1. Studerande skall följa Axxells ordningsregler samt uppträda i enlighet med goda seder och bruk och
med sitt uppträdande upprätthålla Axxells goda rykte.
2. Axxells alla utrymmen och områden skall hållas i ordning. Studerande ansvarar för upprätthållande av
ordning och reda i verkstäder samt övriga utrymmen för praktisk undervisning i enlighet med lärares
direktiv.
3. Den studerande skall handskas varsamt med Axxells egendom. Vid materiella skador skall studerande
omedelbart kontakta ifrågavarande lärare. Studerande är ersättningsskyldig för förorsakade skador,
enskilt eller gemensamt.
4. Ytterkläder förvaras på angiven plats.
5. Parkering av fordon och cyklar är tillåten endast på angivet område.
6. Den studerande skall hålla givna tider samt komma ändamålsenligt klädd och utrustad till
undervisningen.
7. Den studerande skall delta i all undervisning och handledning samt utföra givna arbetsuppgifter inom
utsatt tid.
8. Under lektioner skall mobiltelefoner och annan störande utrustning vara avstängd.
9. Studerande följer givna direktiv om allmän säkerhet, trafikskydd, arbetarskydd och djurskydd. Den
studerande skall även i sitt handlande ta hänsyn till miljön. Där vapen används i undervisningen förvaras
de försedda med avtryckarlås i låsta utrymmen.
10. Avgifter för studiematerial samt övriga avgifter skall betalas punktligt.
11. Tobaksrökning och annan användning av tobaksprodukter är förbjuden.
Personer under 18 år får inte heller inneha tobaksprodukter.
12. Det är förbjudet att uppträda påverkad av rusmedel. Även innehav av rusmedel är förbjudet.
13. Skolan ansvarar inte för studerandes privata egendom.
Brott mot dessa regler resulterar i skriftlig varning av rektor. Vid upprepad eller allvarlig förseelse kan den studerande
avstängas från läroanstalten för en viss tid. Beslut om avstängning från undervisningen tas av Axxells direktion. I
brådskande fall kan rektor besluta om avstängning.
TRIVSELREGLER
Vänligen för använda pappersmuggar och annat skräp till papperskorgarna. Tomflaskor och muggar
bör föras tillbaka till caféet. Obs! Ingen dryck och mat i datasalarna.
15
KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ
Inom Axxell arbetar vi aktivt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Axxells integrerade ledningssystem
enligt standarderna ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetshälsa) är certifierat
sedan 2011. Certifieringen är ett bevis för att vi vid Axxell jobbar strukturerat samt process- och
målinriktat.
Kvalitet
Vi utvecklar kvaliteten genom att synliggöra och dokumentera våra arbetsprocesser och ständigt
förbättra dem. Vi arbetar enligt samma principer på alla enheter. Studerande och personal behandlas
likvärdigt. Med hjälp av utvärderingarna, som undervisningspersonal och studerande besvarar,
förbättrar vi också vår kvalitet.
Miljö
Axxell värnar om miljön och målet med vårt miljöarbete är att stöda studerande att utvecklas till
miljöansvariga medborgare och yrkesmänniskor. Idag är återvinning både självklart och nödvändigt.
Det enklaste sättet att bidra till en bättre miljö och en hållbar utveckling inför framtiden är att försöka
minska sitt avfall. Därför finns avfallskärl för olika avfall i alla utrymmen. Ju mer och noggrannare du
sorterar desto större blir miljövinsten. Dessutom strävar vi till att minska pappersanvändningen och
följer upp energiförbrukningen.
Vid varje enhet finns en miljögrupp. I miljögruppen är också studerande representerade. Häng med i
arbetet för en hållbar utveckling.
Arbetsmiljö
Axxell strävar efter en positiv, trygg och säker arbetsmiljö där både personal och studerande trivs.
Tillsammans upprätthåller och utvecklar vi arbetssäkerheten och den förebyggande verksamheten.
För förebyggande och undvikande av olycksfall bör varje studerande bekanta sig med och absolut följa
de arbetarskyddsföreskrifter som gäller på de olika platser där den studerande arbetar och studerar.
Om det i verksamheten på skolan händer en olycka eller det händer något som kunde ha förorsakat
skador på personer, utrymmen, utrustning, maskiner m.m. bör läraren omedelbart informeras. Därefter
skriver studerande och/eller läraren en nära ögat rapport på det skedda. Informationen skickas vidare
till enhetschefen och Axxells arbetarskyddschef och de kan vidta åtgärder för att reda ut det inträffade
och minska risken för att samma sak inträffar igen.
16
HÄLSOVÅRD
Hälsovårdare:
Terhi Sui, Tavastgatan 10,3.vån. tel. 02-2661265
Studerandehälsovårdens webbsidor är: www.turku.fi->hälsovården->hälsovårdsservicen för studerande
Hälsovårdarens telefontider är må-fr kl. 12.00-12.30
Övriga kontaktuppgifter är:
Ansvarande läkare Satu Hedborg, tel. 02-2661570
Avdelningsskötare Mervi Paatere, tel. 02-2660251
Kurator: Annika Långström-Strandberg, [email protected]
LÄKARENS OCH HÄLSOVÅRDARENS MOTTAGNING
Studerandehälsovård, Tavastgatan 10, 3 vån (i huset för företagshälsovård) tel. 02-2661570
Hälsovårdarens telefonrådgivning må-to kl. 8.00-15.30, fre 8.00 – 14.00 tel. 02-2661570
Läkarens telefontider enbart via tidsbeställning
Hälsovårdarens mottagning utan tidsbeställning må-fre, kl. 8.15-11.00
Tavastgatan 10, 3 vån (i huset för företagshälsovård)
övriga tider enbart med bokad tid
Läkarens samt hälsovårdarens tidsbokningsnr. 02-2661570
må-to, kl. 8.00-15.30 och fre kl.8-14.00
Läkarna tar emot studerande enbart med tidsbokning
Studerande kan även boka tid till hälsovårdaren via nätet på (www.turku.fi->hälsovården>hälsovårdsservicen för studerande), efter att studerande blivit inskriven som kund i
studerandehälsovården. Inskrivningen sker främst i samband med hälsogranskningen som görs till alla
första årets studerande.
ÖVRIGA HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER
Munhälsovården:
Tidsbokning kl. 8.00-15.30, tel. 02- 2660644, avgiftsbelagd
www.turku.fi >hälsovården>munhälsovården
OBS: Ifall du inte är inskriven I Åbo måste du uppge att du är studerande då du bokar tid!
Preventivrådgivning:
Luolavuorivägen 2, 2.vån., tel. 02-2662623, avgiftsfri
Tidsbokning och rådgivning må, kl. 8.00-11.00 och 13.00-15.00 samt ti-fre, kl. 8.00-11.00
Enbart för åbobor under 25-år
www.turku.fi > Hälsovården > Rådgivningsbyråerna
17
Psykologenheten:
Tidsbokning och rådgivning kl. 8.30-16.00, tel. 02-2661062, avgiftsfri
Remiss av hälsovårdare eller läkare behövs
Laboratorie och röntgen:
Enbart med remiss av hälsovårdare eller läkare
Laboratorie, tel. 02-3136321, www.tykslab.fi ->Ajanvaraus
Röntgen, tel. 02-3132945
Samjour:
Keramikfabriksgatan 1, tel. 02-313 8800
Till detta nummer kan du vid behov ringa dygnet runt i akut behov.
18