Läs hela analysen - AG Equity Research AB

Bull or Bear Independent Analysis
Auriant Mining
Value Drivers

Quality of Earnings
Auriant gjorde en förlust på 109 MSEK för Q1-Q3 2014.
Företaget har gjort en förlust alla år sedan 2011. Om vi räknar in valutakursförluster var även 2010 ett förlustår.

Genomsnittliga produktionskostnaderna överstiger
guldpriset. Kan bolaget inte sänka sina kostnader kommer
de inte kunna göra någon vinst på den bear-market som råder. Bolaget har ca 800 anställda som jobbar i skift 24/7
under gruvsäsongen.

Tardangruvans guldreserver ökade med 65 % till 8755
kg guld. C1-reserverna uppgår nu till 82 % jämfört med 65
% året innan.

Volatiliteten kring guldpriset och dess starka negativa
korrelation med US dollarn är en stor riskfaktor och som
gör att företaget är en riskfylld investering.
Risk Profile
Analytiker
Andreas Molin
Aktiekurs
52
v högsta / lägsta
Nyckeldata
Antal aktier
Börsvärde (MSEK)
Nettoskuld (MSEK)
EV (MSEK)
Sektor
Lista / Kortnamn
Nästa rapport
Utveckling
1 mån
3 mån
1 år
YTD
Huvudägare
Bertil Holdings Ltd
Swiss Life AG
UBS AG kundkonto
Svea Lands SA
UBS WM UK kundkonto
Ledning
CEO
Styrelseordförande
Quality of Management
2,35
7,10/1,44
17 802 429
41,84
783,45
888,65
Material
First North / AUR
2015-02-27
0,43
-14,23
-56,07
-14,23
Innehav (%)
52,3
8,1
6,5
3,9
2,4
Denis Alexandrov
Lord Daresbury
1,5 miljoner warranter har utfärdats till CEO och
styrelsemedlemmar. Med dessa warranter följer
ett krav på ett visst börsvärde vid 2017-2018,
de har ett inlösenpris på ca 15 kr st vilket jämfört
med dagens kurs på 2,35 gör dem i princip värdelösa. Om kursen dock skulle öka så pass att de blir
värda att lösas in innan 2017, kan en utspädning
realiseras.
Value Drivers
Ökade guldreserver
Chuktoka-avtalet
genererar positivt
kassaflöde
Förvärv av
ytterliggare
gruvor
Fortsatt
kostnadsreducering
Var
vänlig
ta del av våra ansvarsbegränsningar
i slutet av rapporten
Var vänlig ta del av
våra
ansvarsbegränsningar
i slutet av rapportendfddddddAwwwwww
2015-04-02 AUR
Investment Thesis
2014 uppgick resultatet till – 128,665 MSEK.
Bolaget fortsätter att visa upp negativa resultat.
2013 gjorde de en förlust på – 128,964 MSEK, 2012
– 118,133 MSEK, 2011 -126,064 MSEK och 2010 –
8,632 MSEK. EPS för 2014 uppgick till –7,23 SEK (–
7,24).
Kara-Beldyr har förvärvats till 100 %. Genom att
köpa Centerra Golds andel (70 %) Bolaget har stora
förhoppningar på gruvan, som kan vara bättre än
Tardangruvan. Prospektering är utfört och nästa
steg är att påbörja anläggningskonstruktioner. Gruvan förväntas generera pengar under 2016-2017.
Tardangruvans guldreserver ökade med 65 %
till 8755 kg (279 000 oz) guld. Guldhalten uppges
vara 4,1 g/t. 82 % av reserverna är listade under C1
jämfört med 63 % året innan. Solocongruvorna har
en sammanlagd guldreserv om 17 092 kg. Dock är
bara 2 263 kg klassificerade under C1 (klassificeringen sker av ryska staten med stöd av undersökningar). Totalt sett finns det uppskattade tillgångar
(C1+C2) till 25 775 kg guld. I Kara-Beldyr-gruvan
har det uppmäts 8 989 kg guld i reserverna plus ett
antagande om ytterligare 6 563 kg guld skulle finnas vilket totalt blir 41 371 kg (1 329 000 oz) guld.
Auriant Mining’s största gruva, Tardan, generade 673 kg guld 2014 vilket ligger i fas med bolagets förväntningar och är en förbättring från föregående år. Produktionen från Solcocon minskade
vilket gjorde att total guldproduktion blev 1080 kg,
jämfört med 1142 kg (2013), minskning med 5,43
%. Genomsnittliga kostnaden per Oz guld sjönk för
Tardangruvan till 1060 $ (1239 $), en minskning
med 14 %. Eftersom Solcocongruvans produktionskostnader är mycket högre än Tardans springer
snittkostnaden iväg. Driften har därför stoppats och
Solcocongruvan ska utvärderas.
Bolagets lån ökade under 2014 till 549,296
MSEK (82,826 MSEK). Räntan för aktieägarnas
Bolagsbeskrivning
lån och obligationer under 2014 låg på 12,6 %.
Räntan från banker uppgick till 9,6 % och räntkostnaderna uppgick till 68,714 MSEK. Preston Haskell
IV, Auriants största ägare (52 %) och tidigare CEO.
Genom andra bolag (Golden Impala) är han den
största långivaren till Auriant. Senast ett obligationslån som omförhandlades från ett short-term
till ett long-term (sträcker sig över 2018) på 250
MSEK. Haskell har dessutom satt höga räntor på
lånen, mellan 10-18 %. Man kan ifrågasätta Haskells motiv med lånen, en tanke kan vara att han
försöker öka sin förmögenhet på Auriants bekostnad.
Bolaget har ingått ett avtal kring köpoptioner
på 50 % i fem anläggningar i Chuktoka, inkluderat en guldproducerande gruva (740 kg
2014). C1-C2-reserverna uppgår till 20 000 kg
guld. Vid ett myndighetsgodkännande ska ett till
avtal skrivas där Auriant ska ansvara för och utveckla anläggningarna över de kommande 3 åren.
Detta ska i så fall bidra med 1,2 m$ plus eventuella
bonusar upp till 2,4 m$ på årsbasis om uppsatta
mål nås.
31 december 2014 uppgick antalet anställda till
789 personer. Arbetet i gruvan är igång 24/7 med
två 11-timmars pass. Arbetet säsongsbaserat då det
är omöjligt att bryta guld vintertid.
Priset på guld har en stark negativ korrelation
mot US dollarn. Under andra halvan av 2014
stärktes dollarn vilket hjälpte till att trycka ner
guldpriset. Stärks dollarn pressas troligen guldpriset ytterligare. Geopolitiska risker såsom Rysslands
iblandning i Ukrainakonflikten och annekteringen
av Krim sporrade guldet. Guldet har en roll som
safe haven och i mars 2014 handlades guldet till
över 1300 $/oz.
Kostnader bokförs i rubel medan vinster bokförs i dollar. Valutaeffekter kan få en positiv inverkan på Auriant då produktionskostnaderna kommer att minska i dollar, säger bolaget. Dock så redovisar bolaget valutakursförluster till 17,2 MSEK
under Q1-Q3 2014.
Auriant Mining är ett svenskt junior gruvbolag med
fokus på guldexploatering och produktion i Ryssland.
Bolaget har två producerande gruvor, Tardan och
Solcocon.
Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten
2015-04-02 AUR
Värdering
Bolaget är exponerat mot guldpriset i väldigt
stor utsträckning. Deras rörliga kostnader uppgår
till 89 % av totala andelen av kostnaderna. I och
med att Solcocon-gruvan har tagits ur drift för
närmare granskning betyder det att det är endast
Tardangruvan som är operativ. Med en genomsnittlig kostnad på 1060 $/oz betyder det att företaget
faktiskt kan gör vinst per producerad oz guld, trots
det låga guldpriset.
GFMS gold Survey 2014 från Thomson Reuters
bedömer att guldpriset 2015 kommer handlas till
ett uppskatat värde kring 1170 $/oz. Efterfrågan
förväntas öka under andra halvan av 2015 då priselastiska köpare kommer återvända till marknaden
och ge guldpriset support att vända rådande bearmarket.
Potentiell omsättning för 2015 kommer vara
något lägre än 2014. Detta faller sig naturligt eftersom det är endast Tardangruvan som kommer
vara operativ. Gruvan producerade 673 kg guld (21
628 oz) 2014. Om vi förutsätter att gruvar fortsätter producera liknande volymer och kan sälja guldet till snittpriset 1170 $/oz blir omsättningen 25,3
M$ (171 MSEK.) Produktionskostnaderna uppgår
till 1060 $/oz vilket betyder cost of sales blir 23 M$
(155 MSEK). Operationella vinsten blir ca 16 MSEK.
Om vi i vårt estimat dessutom lägger till arvordet
för att bedriva gruvorna i Chuktoka är det ytterligare 1,2 M$ plus 2,4 M$, totalt 3,6 M$. Till kursen 6,75
betyder det 24 MSEK i ytterligare intäkter, totalt 40
MSEK. Med dessa estimat blir årets resultat cirka 0.
Kan företaget ytterligare sänka sina fasta kostnader
och/eller sina rörliga kostnader kommer företaget
bli vinstdrivande. Dock har vi i denna uträkning
inte tagit med kostnaderna för Kara-Beldyr-gruvan.
Auriant miningstillgångar gör bolaget värdefullt. C1 betecknar reserver som har blivit estimerade med glesa rutnät av diken, borrhåll eller underjordsarbete. Reserver angränsande till de två
övre klassifikationerna A och B ingår också här och
dessutom reserver av komplexa fyndigheter. Kvaliteten och egenskaperna har testats med analyser i
jämförelse med kända fyndigheter av samma typ
och allmänna villkor för exploatering är kända. Kategori C2-reserver är baserade på lösa prospekteringsrutnät med lite data. Reserverna har exploaterats från begränsad data. Guldpriset utgår vi från
att vara 1170 $/oz. C1-reserverna värderas därför
till 349,245 M$, C2-reserverna till 620,334 M$ vilket totalt blir ca 969,579 M$. Inkludering av KaraBeldyr (ytterligare 585 M$) blir totala värdet av
tillgångarna 1 555 M$. Det är värt att beakta att
guldbrytning medför stora kostnader och guldprisets volatilitet. Med Auriants höga kostnader per
oz guld föreligger det stor osäkerhet kring när och
om företaget kommer gå med vinst. De oroande
faktorerna är guldprisets utveckling samt produktionskostnader, vilket tål att upprepas.
Skuldsättningsgrad
20
-60
-80
-100
-120
2014
2013
2012
2011
2010
2009
160%
140%
120%
100%
Net cash flow used 80%
60%
in op. Activities
40%
20%
0%
Skuldsättnings
grad
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-40
2008
-20
2007
0
2006
Miljontal
Net cash Operating Activities
Disclosure:
Andreas Molin – äger inte aktier i Auriant Mining.
Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten
2015-04-01 AUR
SWOT
Strengths
Weaknesses
Auriant miningsstyrkor ligger främst i deras stora
guldreserver och den infrastruktur som de har
byggt upp, främst kring Tardangruvan. Tardangruvans produktionskostnader understiger guldpriset vilket betyder att gruvan går med vinst. Exploateringen i närområdet gör att Tardan bidrar
med skalfördelar.
I och med att Auriant inte har någon möjlighet att
påverka priset på den produkt de tillverkar så är
de mycket exponerade i förhållande till rådande
guldpris. För att Auriant ska kunna gå med vinst
så krävs en höjning guldpriset från dagen 1180
$/oz)
SWOT
Opportunitets
Threats
Genomförda omstruktureringar, affärer
med mera, har gjort att Auriant mycket väl
skulle kunna gå med vinst inom de närmaste åren.
Fortsätter ledningen med att försöka kostnadsreducera samtidigt som att oroligheterna i Ryssland
minskar, rubeln stabiliseras och att guldpriset
ökar kan det gå riktigt bra för Auriant.
Guldbrytningen är säsongsbaserad vilket
betyder att en extrem kall vinter kan
medföra att säsongen förkortas ytterligare. Ytterligare uppenbara risker är situationen i Ryssland.
Det kan bli svårt för små aktörer att locka investerare och det är just ytterligare kapital som Auriant
behöver. Vidare är guldprisets negativa korrelation med dollarn en stor risk i dagsläget.
Bull or Bear
Value Drivers
Quality of
Earnings
Risk Profile
De har stora guldtillgångar, men den genomsnittliga produktionskostnaden överstiger i nuläget guldpriset. Företaget har svårt att komma tillrätta
med sin kostnadskostym.
Stabil förlust flera år i rad.
Det finns risk för en fortsatt bearmarket för guldet framöver. Valutarisker och geopolitiska risker är beklämande faktorer för bolaget.
Quality of
Management
& Ownership
Stora delar av styrelse och ledning har bytts ut på senare tid vilket ger en
känsla av instabilitet. Dock visar styrelse och ledning kan upp bred och
god kompetens och de genomför extremt nödvändiga kostnadsreduceringar.
Overall View
Företaget i sin helhet ger intryck för att vara påväg mot en framtida vinst
men riskfaktorer såsom guldpris, dollarn, operativa kostnader samt ränteläget ger ett bekymmersamt intryck.
Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten
2015-04-01 AUR
Disclaimer
Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är framställt i informationssyfte för
allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och
kunniga personer som Analyst Group bedömer som tillförlitliga. Analyst Group kan dock aldrig garantera riktigheten i
informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka
alltid innehåller en osäkerhet och bör användas försiktigt. Analyst Group kan därför aldrig garantera att prognoser och
framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från Analyst Group, någon medarbetare eller person med koppling till Analyst Group alltid fattas självständigt av investeraren.
Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är avsedd att vara ett av flera redskap vidinvesteringsbeslut rörande alla former av investering oberoende av vilken typ av investering det rör sig om. Varje
investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material och information samt konsultera en finansiell
rådgivare inför alla investeringsbeslut. Analyst Group frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av
vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från
Analyst Group.
Rekommendationerna i form av bull alternativt bear syftar till att förmedla en övergripande bild av Analyst Groups åsikt.
Rekommendationerna är utarbetade genom noggranna processer bestående av kvalitativ research och övervägning
samt diskussion med andra kvalificerade analytiker.
Definition Bull
Bull är en metafor för en positivt inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en
positiv framtidsutveckling för bolaget.
Definition Bear
Bear är en metafor för en pessimistisk inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för
en negativ framtidsutveckling för bolaget.
Analyst Group har ej mottagit betalning eller annan ersättning för att göra analysen.
Denna analys är upphovsrättsskyddad enligt lag och är AG Equity Research AB egendom. Delning, spridning eller motsvarande till en tredje part är tillåtet under förutsättning att analysen delas i oförändrad form.
Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten