PDF tjänstekatalog snabbguide

Information från SLK IT
FAQ
Förändringar genererar frågor
och undran oberoende av om
de sker i IT-miljön eller i
organisationen. Eftersom
kommunikationen mellan
medarbetare har en stark
inverkan på hur förändringen
tas emot är det viktigt att vi
som arbetar med teknik har ett
gemensamt synsätt och
tillhandahåller samma svar på
frågor om förändringen. Nedan
följer en samling FAQ med
standardsvar så att du enkelt
kan besvara de frågor du
eventuellt får:
Varför paketeras ITtjänsterna i Göteborgs Stad
om?
IT-infraområdet har fått
feedback som visar att
verksamheten efterfrågar
tydlighet och
användarvänlighet. Vi behöver
fokusera helhet och funktion
istället för tekniska detaljer.
Hur kommer tjänsterna att
presenteras när de är klara?
Tjänstebeskrivningarna
kommer att finnas tillgängliga
för medarbetarna i
webbformat. De kommer att
vara målgruppsanpassade
både vad gäller innehåll, stil
och språk så att de blir
begripliga.
När blir det färdigt?
De ompaketerade tjänsterna
kommer att vara tillgängliga
från årsskiftet 2012/13.
Begriplig IT för
verksamheten i
förnyad form
Den här informationen handlar om ett
av de förändringsarbeten som SLK IT
driver. Det syftar till att presentera de
IT-tjänster som levereras inom
Göteborgs Stad på ett begripligare sätt. När arbetet är klart kommer
de IT-tjänster som finns inom Göteborgs Stad att bli enklare att
överblicka och förstå. Fokus kommer att flyttas från teknik till
verksamhetsnytta. Samordningen kommer att öka och det kommer
att sänka IT-kostnaderna.
Hur började det?
IT-infraområdet har genom åren via forum och enkätsvar fått feedback
som visar att verksamheten efterfrågar tydlighet och användarvänlighet.
Man ville ha ökade möjligheter att välja och skräddarsy IT-tjänster. Frågan
om hur IT-tjänster och tjänstebeskrivningar kan levereras i rätt format till
rätt målgrupp, var därmed väckt.
Hur fungerar det i nuläget?
Som grund för de tjänster som nu levereras inom IT-området finns ett KSbeslut som säger att SLK IT ska leda och samordna IT för Staden. Det
innebär konkret att det är SLK IT:s uppgift att säkerställa att det finns en
gemensam systemförvaltning och finansiering.
Som tjänsterna är utformade i nuläget är det svårt att leverera dem på ett
samordnat sätt. Projektet arbetar enbart med ett av nio befintliga
tjänsteområden, nämligen IT-infraområdet. Det betyder att det finns behov
av att se över och utvidga övriga åtta områden där exempelvis, finans,
välfärd och HR ingår. En annan utmaning är att IT-infraområdet är
osammanhängande beskrivet. Det kan vara svårt att få sammanhang i
hur tjänsterna fungerar. Det finns ett behov av enhetlighet och tydlighet.
I nuläget ligger fokus på lösning och teknik för det enskilda systemet. Det
betyder att de beslut som fattas görs med utgångspunkt i systemets
bästa. Mycket tid går åt till att diskutera teknik och ställa tekniska krav
istället för att fokusera effekter eller funktioner som gör att systemet bättre
kan stötta verksamheten. Det resulterar i att man får varierande, men
snarlika tekniska lösningar. Det blir kostsamt att underhålla.
Hur kommer det att bli efteråt?
Det huvudsakliga målet med förändringsarbetet är att leverera Begriplig IT
för verksamheten med hjälp av ett tjänsteorienterat synsätt.
Tjänsteorientering är ett modernt begrepp som handlar om samordna krav
på leveranser, att fokusera effekt, värde och nytta, att skapa tydliga kundoch leverantörsroller och att noggrant följa upp utförda leveranser. Frågan
är vad det skulle det skulle betyda för Göteborgs Stad?
Feedback
Har du frågor eller synpunkter
om förändringen är du
välkommen att kontakta SLK
IT via någon av
kontaktpersonerna nedan:
Ylva Johansson
Informatör
Specialiststaben
IT-utveckling, beställarfunktionen
+46 31 368 03 39
+46 761 04 61 16
[email protected]
Gunilla Åkerström
Enhetschef
Specialiststaben
Enheten för IT-infrastruktur
+46 31 368 01 56
+46 730 72 33 89
[email protected]
– En avgörande skillnad är frekvensen av akuta tekniska
brandsläckningar. I en tjänsteorienterad miljö fungerar tekniken utifrån
ett samordnat och verksamhetsorienterat perspektiv, menar Magnus
Petzäll, IT-direktör.
Resultatet av förändringen förväntas bli IT-tjänster som bättre stöder
lednings- och samordningsbeslutet från KS. Det handlar om att lyfta
upp perspektivet till helhet och funktion istället för att fokusera tekniska
detaljer. Tjänstebeskrivningarna kommer att finnas tillgängliga för
medarbetarna i webbformat. De kommer att vara målgruppsanpassade
både vad gäller innehåll, stil och språk så att de blir begripliga.
Vad behöver vi förändra?
Beställaren av IT-tjänster behöver jobba utifrån ett strukturerat
kravarbete och leverantören av IT behöver ha en helhetssyn på
leveranserna:
– Vi behöver diskutera samordning av krav som inte är tekniska. Vi
behöver etablera kund- och leverantörsroller och följa upp resultat av
levererade tjänster både vad gäller nytta, värde och teknisk funktion,
säger Gunilla Åkerström, enhetschef Specialiststaben Enheten för ITinfrastruktur.
Hur ser tidplanen ut?
I nuläget fokuseras en ompaketering av IT-infrastrukturtjänsterna. De
paketeras om på ett mer lättillgängligt och begripligt sätt. När detta är
klart kommer det att finnas nya tjänstebeskrivningar för ITinfrastrukturtjänsterna. De nya tjänstebeskrivningarna bli input i den
årliga avtalsförhandlingen med intraservice. Det betyder att de tjänster
som är beskrivna blir beställningsbara från årsskiftet 2012/13.
För att få full effekt av arbetet behöver motsvarande förnyelse göras för
verksamhetssystemen. Detta arbete är nu i planeringsfas och när det
är genomfört förväntas bilden av IT-leveranserna bli mer komplett och
begriplig.