150203 Armé

Fördjupningsseminarium
till
Försvarsföretagsdagarna
ARMÉN
1 | 2015-02-03
Agenda
0900
1015-1045
1120
1200
2 | 2015-02-03
Inledning – Omdaning av Försvarslogistiken
- Anders Carell, C SPL Armé
Så genomför FMV upphandling
- Stefan Langner, M&I
På gång inom Armématerielområdet;
- Peter Elmlund, C AL AF
Paus - Fika
På gång inom Armématerielområdet ; (forts)
- Lars Falk, C AL LGM
- Peter Kivikari, C AL Led
Arméns långsikta behov
- Hans Ahlquist, FM HKV PROD A
Frågor/Diskussion
Avslutning, Lunch
Omdaning av Försvarslogistiken
Bakgrund till Omdaning Försvarslogistik
NU
Försvarsstruktursutredningen till
regeringen (FSU)
Riksdags- och
regeringsbeslut
om att genomföra
förändringarna
Apr 2011
Jun 2012
FMLOG:s förråd,
service och
verkstäder
överförs till FMV
Planering startar
enligt modell för
ledning och
beställning inom
försvarslogistik
Lednings- och
beställlarfunktioner
överförda till FMV
Överföring av
medel från
försvarslogistik till
krigsförbanden
Jan 2013
Okt 2013
Jan 2014
2015+
5
Ny Lednings- och beställningsfunktion –
FÖRENKLAD BESKRIVNING
FM
Förmåga Kriorg
LEDS
KFA
FMV
FM
FMV
Materiel
MSA
Tekniska system
PrL
FMV FM FMV FM
Projekt
PL
Överlämning
TeK
Nyttjande
Förband
Vad vi vill vara
Vision
Effektiv försvarslogistik
– när och där den behövs
8 | 2015-02-03
Verksamhetsidé
FMV utformar, upphandlar och
tillhandahåller försvarslogistik i nära
samarbete med det svenska försvaret
9 | 2015-02-03
Övergripande mål
FMV
• Är flexibelt för att kunna möta försvarets behov
• Samarbetar med Försvarsmakten för att
utforma och hålla samman försvarslogistiken
• Är Sveriges ledande myndighet på
upphandlingar
• Arbetar för att marknaden blir effektivare
• Är och uppfattas som en kompetent och
effektiv myndighet
10 | 2015-02-03
Strategier för att nå målen
• Fördjupa partnerskapet
med Försvarsmakten
• Agera som ett FMV mot omvärlden
• Arbeta som ett FMV
• Ha rätt kompetenser och resurser
11 | 2015-02-03
Vad gör vi och vilka
är vi?
Kostnadseffektiv och säker materiel- och
logistikförsörjning skapar försvarsförmåga
Vidmakthållande
13 | 2015-02-03
Stöd i
tidiga faser
Upphandling
av materiel
och tjänster
Vidmakthållande
• Teknisk kompetens
”Tillgodose förbandens krav
på materiell tillgänglighetsoch beredskapsnivå”
14 | 2015-02-03
• Helhetsperspektiv
över livscykeln
• Service, underhåll
och lagerhantering
Stöd i tidiga faser
”Delta i Försvarsmaktens
strategi- och inriktningsarbete”
15 | 2015-02-03
• Dialog
• Vägval
• Omsätta funktionella
krav till krav på
tekniska system
• Se hela system
Upphandling av materiel och tjänster
• Färre och större
beställningar
Tre beställningsmönster:
– Förändrad förmåga
– Vidmakthållande
– Övrigt logistikstöd
16 | 2015-02-03
• Köpa nytt, se till att
materielen fungerar
och avveckla
• Administration, lokalvård,
kontorsmaterial
FMV i siffror
1 500
3 400
medarbetare
medarbetare
2012
17 | 2015-02-03
2015
40-tal orter
i Sverige
Organisation
Styrelse
Internrevision
GD/ÖD
Myndighetsgemensamma
uppgifter
System- och
produktionsledning
18 | 2015-02-03
Anskaffning
och logistik
Staber
Förråd, service
och verkstäder
Test och
evaluering
GRIPEN
Strategiska
projekt
Marknad
och inköp
System- och produktionsledning
Chef Johan Svensson
System- och
produktionsledning
SPL-stab
Jan Edvinsson
Systemplanering
Armésystem
Marinsystem
Flygsystem
Ledningssystem
Logistiksystem
Teknisk Und
Nina Lubrán
Anders Carell
Andreas Olsson
John Stjernfalk
Thomas Nilsson
Mats Ström
Stefan Ahlberg
SPL = ”Växeln”
Förbandsoch
Grunder
Armésystem
BRIGAD
urindelning
ettfunktionsperspektivet
MTRL-perspektiv
Förbands- och funktionsperspektivet
22 | 2015-02-03
Förbands- och funktionsperspektivet
…och nu – plats på scenen för……
Styrelse
Internrevision
GD/ÖD
Myndighetsgemensamma
uppgifter
System- och
produktionsledning
24 | 2015-02-03
Anskaffning
och logistik
Staber
Förråd, service
och verkstäder
Test och
evaluering
GRIPEN
Strategiska
projekt
Marknad
och inköp
Så genomför FMV upphandling
Stefan Langner
Affärsrådgivare
Marknad&Inköp
Så genomför FMV upphandling
•
•
•
•
Marknad & Inköp (M&I)
Offentlig upphandling
Kategoristyrning
Arenadag M&I
Marknad och inköp
Chef Anna Clara Törnvall Wittgren
Marknad och inköp
M&I-stab
Joakim Holmgren
Inköp militära
system
Inköp varor och
tjänster
Affärsstrategi och
metodstöd
Catharina
Hallström
Ingrid Nilsson
Ann-Sofie Lillberg
Marknad och inköp
Inköp militära system
Chef Catharina Hallström
Inköp militära
system
Marinsystem och
flygsystem
Armésystem och
ledningssystem
Gemensam materiel
Camilla Ventura
Håkan Sundin
Andreas Kinnander
Offentlig upphandling…..
… inte enbart LOU eller LUFS.
Bra affärer – genom hela
livscykeln!
Offentlig upphandling
Vad är bra affärer?
•
Resultatet av processen är att FMV kan leverera rätt lösningar
till FM till;
– Rätt pris
– Rätt kvalitet/kvantitet
– Rätt tid och plats
•
Upphandlingen måste ske enligt gällande lagar och regler.
Lagar: LOU, LUFS, Offentlighet & Sekretess
Intern styrning: VO och andra styrande dokument
Offentlig upphandling
• De fyra friheterna för varor,
personer, tjänster och kapital
• Gemenskapsrättsliga principer
• EU-direktiv (upphandlings-,
rättsmedels- och
försvarsupphandlingsdirektiv)
• Nationell lagstiftning (LOU, LUFS)
Gränsdragning LOU - LUFS
FMV omfattas av båda lagarna
LOU – klassiska direktivet (allmänna direktivet)
LUFS – sektorsdirektiv för försvars- och
säkerhetsupphandling
LUFS – innehåller vissa lättnader
– Förhandlat förfarande med annonsering normalförfarande över
tröskelvärdena
– Ramavtal upp till sju år
– Fler möjligheter direktupphandla
Hur skapar vi konkurrens och bra affärer?
• Upphandlingsplan (samordna upphandlingar
etc.)
• Skapa ramavtal för återkommande behov
• Planera upphandlingarna i god tid (en
konkurrensupphandling tar normalt mellan 4-6
månader att genomföra + tilldelningstid)
• Informationsinhämtning via RFI (Request for
information). OBS inte reglerat i LOU eller
LUFS.
Så genomför FMV upphandling i konkurrens?
• Anskaffningsuppdrag + Upphandlingsstrategi skapar
• Förfrågningsunderlag (Anbudsinfordran), som annonseras hos
www.e-avrop.com
• Möjligt att ställa frågor under tid fram till att anbud skall ha
inkommit. Frågorna och svar publiceras!
• Viktigt att anbud kvitterar ställda krav i förfrågningsunderlaget.
Krav/frågor som inte besvarats eller besvarats felaktigt gör att
anbud måste förkastas.
• Inkomna anbud utvärderas och tilldelningsbeslut (inkl.
utvärderingsprotokoll) fattas om vilket (vilka) anbud som antas.
• Kontrakt tecknas, information om tilldelningsbeslut till inte valda
anbudsgivare. I samband med detta inträder en s.k. avtalsspärr.
Vad är kategoristyrning?
På FMV kallar vi Category
Management för Kategoristyrning
• En ledningsprincip som går ut på att förstå den egna
organisationens inköpsbehov över tid, hur marknaden
ser ut och vilka strategier organisationen ska tillämpa
för att få ut så mycket så möjligt av sina inköp.
–
–
–
–
IT-varor och tjänster
Fastighetsdrift och service
Verksamhetsnära varor och tjänster
Externa resurser och tjänster
• Mer om kategoristyrning vid M&I arenadag 10 feb
Slut
Arenadag Marknad & Inköp 10 feb. kl 13-16
Utvärderingsmodeller
Kravformulering
Kategoristyrning
E-upphandling
Tack för ert
intresse!
…och nu – plats på scenen för……
Styrelse
Internrevision
GD/ÖD
Myndighetsgemensamma
uppgifter
System- och
produktionsledning
39 | 2015-02-03
Anskaffning
och logistik
Staber
Förråd, service
och verkstäder
Test och
evaluering
GRIPEN
Strategiska
projekt
Marknad
och inköp
Planerad verksamhet vid AL Arméförbandsmateriel
| 2015-02-03
40
Anskaffning och logistik
Chef Per Lodin
Anskaffning och
logistik
AL-stab Agneta Stillnerus
Arméförbandsmateriel
Marinförbandsmateriel
Flygförbandsmateriel
Ledningssystemmateriel
Logistik- och
gemensam materiel
Peter Elmlund
Ann Bäckman
Joakim Sellén
Peter Kivikari
Lars Falk
Vidmakthåll och anskaffa materiel för armén
och markförbanden
AL
Arméförbandsmateriel
Peter
Elmlund
AL AF Stab
Peter
Sohlberg
Driftstyrning
Indirekt eld
Thomas
Pantzar
ARMÉFÖRBANDSMATERIEL
42 | 2015-02-03
Elisabeth
Behm
Soldatburna vapen
Gunnar
Engvall
Luftvärn
Johan
Wåhlén
Fältarbete
Staffan
Hasselberg
Stridsfordon
Hans Fridén
Pansarterrängbilar
Lina Petrini
Indirekt eld
| 2015-02-03
43
Artillerisystem ARCHER
• Utveckling i huvudsak slutförd
• Prov och försök pågår med förserie
• Serieleverans av 24 system till FM 2016-2017
• Vidmakthållandeprojekt inleds 2017.
–
–
–
–
–
Reservmateriel upphandling.
Underhållsavtal för underhåll av utbytesenheter mm.
Integration av nytt BMS
Diverse tekniska uppgraderingar/kompletteringar
Driftuppföljning
ARMÉFÖRBANDSMATERIEL
44 | 2015-02-03
ARTHUR
• Upphandling pågår av modifierat radarsystem som integreras på
Bv410.
• Beställning på 6-8 system 2015.
• Leveranser till FM 2018.
• Planerad livslängd minst till 2030.
ARMÉFÖRBANDSMATERIEL
45
Fordonsmonterat granatkastarsystem
(bataljonsartilleri)
• Befintliga granatkastarsystem motsvarar inte kraven på modernt
bataljonsartilleri.
• Studeras:
– 12 cm granatkastare
– Såväl torn- som takluckelösningar
– Olika bärare, t.ex. Strf 90, Bv410
• Serieanskaffning övervägs i tidsperioden 2015-2021 men är i
nuläget inte finansierad.
ARMÉFÖRBANDSMATERIEL
Vapen
| 2015-02-03
47
Fjärrstyrd vapen- och sensor plattform
• Vapenstation 01 anskaffad och införd.
• Kompletteringsanskaffning av VS01 eller anskaffning av ny
vapenstation.
– Ytterligare behov för såväl mark- som marina plattformar.
– Upphandling planeras till 2016.
ARMÉFÖRBANDSMATERIEL
48 | 2015-02-03
Pansarvärnsystem
• Pansarskott / grg-ammunition
– Återanskaffning och ev. nyanskaffning.
• Pansarvärnsrobot
– Studier pågår för ev. anskaffning av fordonsmonterad pv-robot.
– Ev. upphandling från 2017.
ARMÉFÖRBANDSMATERIEL
49 | 2015-02-03
Kaliberbunden ammunition, handgranater mm
• Kontinuerlig återanskaffning
• Alternativa försörjningslösningar studeras (MIB).
• Utveckling av 40 mm 2P lågkänslig ammunition pågår.
• Återanskaffning av 40 mm övningsammunition planerad
• Granatkastarammunition
– Helt ny granatfamilj till 12cm GRK.
• 55mm artilleriammunition
– Bankorrigerande tändrör
– Ny spränggranat
ARMÉFÖRBANDSMATERIEL
50 | 2015-02-03
Luftvärn
| 2015-02-03
51
Insatsförmåga Luftvärn (GBAD 1.0)
• Omfattar:
–
–
–
–
–
Robot 98 (IRIS-T)
Eldenhet 97 (HAWK)
UndE 23
PS-91
LvC
ARMÉFÖRBANDSMATERIEL
Medelräckviddigt luftvärn/GBAD 3.0/Lvbat 2023
• Anskaffning av:
–
–
–
–
–
Nya eldenheter (ersättare för RB 97 Hawk)
Nya sensorer kopplade till den nya eldenheten
Korträckviddiga sensorer (ersättare till PS 91)
IR-spaningssensorer
Signalspaningssensorer
• Integration av nya sambands- och ledningskomponenter
• Uppgradering och livstidsförlängning av:
– LvC (Luftvärnsstridsledningscentralen)
– UndE 23
– EldE 98
• Förstudie påbörjas 2015
– Ev RFI(er) 2015 eller 2016
– Upphandling(ar) 2017-2018
– Leveranser c:a 2023
ARMÉFÖRBANDSMATERIEL
Stridsträningsanläggning Luftvärnsbataljon
• Slutleverans under 2016
• Simulerar nuvarande innehåll i luftvärnsbataljonen.
• Stora delar obsoleta efter införande av IF Lv.
ARMÉFÖRBANDSMATERIEL
54 | 2015-02-03
Fältarbeten
| 2015-02-03
55
Fältarbetsmaskiner/fordon under införande
• Splitterskyddade fältarbetsfordon och motorredskap
– Införande slutförs 2015
• Ingenjörbandvagn
– Införande slutförs 2015
ARMÉFÖRBANDSMATERIEL
Förbindelsemateriel
• Brobandvagn serieanskaffas
– Leverans 2016-2017
• Renovering av Däcksbro 200
– MLC80
ARMÉFÖRBANDSMATERIEL
57 | 2015-02-03
Spräng- och tändmedel samt EOD
• Omsättning av all Försvarsmaktens sprängdeg 2015-2022
• Omsättning av amröj-robotar
ARMÉFÖRBANDSMATERIEL
58 | 2015-02-03
Stridsfordon
| 2015-02-03
59
Renovering Strf 90
• Omfattning:
– Livstidsförlängning till 2030
– Integrering av nytt BMS (SLB)
• Genomförs ca 2016 – 2020
• Ca 300 fordon (FM Org18)
ARMÉFÖRBANDSMATERIEL
60 | 2015-02-03
Renovering Strv 122
• Omfattning:
– Livstidsförlängning till 2030
– Integrering av nytt BMS (SLB)
• Genomförs ca 2016 – 2020
• 110 st strv, 10 bgbv (FM Org18)
ARMÉFÖRBANDSMATERIEL
61 | 2015-02-03
Bandvagn 410
• 150 fordon anskaffade, leveransperiod 2013-2015
• 4 Varianter
–
–
–
–
Trupptransport
Ambulans
Logistik
Ledning
ARMÉFÖRBANDSMATERIEL
62 | 2015-02-03
Potentiella framtida förmågor som eventuellt
kommer att integreras på Bv410
•
•
•
•
•
Luftvärn
ARTHUR
Fordonsmonterad granatkastare
Radiolänk
Telekrig
ARMÉFÖRBANDSMATERIEL
63 | 2015-02-03
Pansarterrängbilar
| 2015-02-03
64
RENO Pansarterrängbil 203
•
•
•
•
Modifiering till Patgb 203B genom flera tekniska ordrar.
Genomförs 2016-2019.
Omfattar bland annat att ersätta 20mm akan med Vapenstation 01.
Omfattar även underhålls- och utbildningssystem.
ARMÉFÖRBANDSMATERIEL
65 | 2015-02-03
Pansarterrängbil 360
• Införande av 113 fordon pågår under hela 2015
– Verifiering & validering
– Garanti
– Patgb 360 i såväl 7. som 71. bataljon (FM Org18)
• Etablering av vidmakthållandeorganisation och –avtal
• Studerad vidareutveckling av systemet
– Vidareutvecklat skydd
– Tyngre beväpning (pvrb)
– Vältrigg
ARMÉFÖRBANDSMATERIEL
Logistik- och gemensam materiel, LGM
Anskaffning och logistik
Logistik- och gemensam materiel
Chef Lars Falk
Logistik- och
gemensam materiel
LGM-stab
Lena Byrberg Tegré
Driftstyrning
Logistik- och
gemensam materiel
CBRN/sjukvård
och hjulfordon
Logistikmateriel
Förplägnad och
soldatmateriel
Systemstöd och
informationsprodukter
Sven-Olov Johansson
Camilla Gustafsson
Henrik Troedsson
Jennifer Skjäl Lundgren
Mats Elg
Jan Lundborg
Planering och analys
Materiel
Linda Lidholm
Gunnar Eriksson
Logistik- och gemensam materiel, LGM
Organisationsstruktur:
Anskaffning & Logistik,
Logistik- & gemensam materiel
Verksamhetsomfattning:
(kopplat mot arméarenan)
MS 120 Generell utbildningsmtrl
MS 121 CBRN
MS 141 Hjulfordon
MS 151 Generell maskering
Övriga arenor: Sjukvård, Fältförplägnad, Intendentur, Generell underhållsutrustning, Drivmedelsmateriel, Verksamhetsstöd Logistik och Produktdata
samt Flygbasmateriel
Totalt ca 140 medarbetare placerade i Stockholm, Boden, Arboga,
Östersund och Linköping
MS 120 Generell utbildningsmateriel
Produktledare: Staffan Martinsen
 Stridsträningsanläggningar (STA)
 Ytterligare anläggningar (STA Bebyggelse) projekteras i steg 2
 Offertarbete pågår för omsättning av mobila anläggningar (STA
BAT/Komp)
 Strids- och skjutsimulatorer
 Flera uppdrag för ökad tillgänglighet samt omsättning till
generation 3 (OSAG 2) offertbereds
 Målmateriel
 REMO Målsystem 2010 skall offereras 2015
 Funktionstränare
 BEKSIM, Föreslagen för omsättning 2015-16
 GTA – Gruppträningsanläggning, omsätts 2014-2015
MS 121 CBRN
Produktledare: Richard Sandström
 Studie omfattande genomlysning av hela CBRNfunktionen för insats och hv-förband har genomförts
under 2014.
 Som ett resultat av studien har ett antal kompletterande
materielanskaffningar föreslagits samt att en långsiktig
strategi för utveckling av området har presenterats.
MS 141 Hjulfordon
Produktledare: Henrik Waldinger
 Anskaffning av lättare patrullfordon till insatsförbanden har
genomförts och fortsätter intill 2018.
 Lastbilsanskaffning har påbörjats.
 Trupptransportfordon med släp till hemvärnet har
anskaffats och tilläggsanskaffas intill 2017.
 I planen ligger även anskaffning av terränghjulingar, MC,
klargöringsfordon, truckar, höglastare och lastbilssläp samt
renovering av lastbärare och containrar.
MS 151 Generell signaturanpassningsteknik
 Produktledare: Anders Grop
 För närvarande pågår anskaffning av mulispektrala nät
med leveranser fram till och med 2016. FMV har ett
uppdrag att omsätta maskeringsfärg där förfrågningsunderlag låg ute under hösten men några anbud lämnades
inte in, omtag kommer därför att ske.
 De närmaste åren är enbart vidmakthållandeverksamhet
inplanerad. FMV kommer troligen att få ett uppdrag på att
omsätta vintermaskeringsduk under perioden 2018-2020.
AL Ledningssystemmateriel
BMS
Peter Kivikari
C Ledningssystemmateriel
| 2015-02-03
74
AL Ledningssystemmateriel
Ledningssystemmateriel
Peter Kivikari
Stab inklusive
driftstyrning
Sofie Nordström
Integration
Nät
Magdalena
Protic
Sven
Åkerlund
Transmission
Deirdre
Cederbrand
Radio
Lars Selander
IT-säkerhet
Anläggning
Liselotte
Karlow
Anders
Johnson
Operativa
C2
Taktiska
C2
Anders Wretö
Vakant
Sensor
Peter
Schedin
Radar och
telekrig
Joakim
Wemmergård
BMS
Battle Management System
• Är det samlade tekniska ledningsstödet på taktisk och
stridsteknisk nivå inom och mellan bataljoner, från
bataljonsledningens stabsstöd till soldat.
• Är designat för att hantera information H/R
77 | 2015-02-03
Battle management System (BMS)
Platform
Radio –
RA1570
Ny Radio –
GTRS 14-18
Radio –
Ra460
(GTRS 1.0)
KomNod
PGAI
OP
Buret Krypto
Server
GPS
C2 LAN
Client
Radio –
RA1512
Headset
H/R
Headset
MKN
78
| 2015-02-03
Systemets funktionalitet
• Grafiskt ledningsstöd med omfattande inbyggt
metodstöd
• Ny radio med bättre kapacitet, IP-gränsyta,
självformande radionät, störskydd, större
frekvensomfång
– Med GTRS steg 2, utökad flexibilitet bland annat fullt stöd för
taktiskt tal
• Nytt intercomsystem i fordon
• Säkert tal realiseras genom Buret Krypto
79
| 2015-02-03
Projektet
• Försvarsmakten önskar få BMS som EN leverans från
FMV som ett sammahållet, konfigurationslett och
underhållsberett system
• Skiljer sig gentemot tidigare då FM beställde dessa
genom helt skilda poster i materielplanen utan formella
krav på samordnad leverans
• FMV har klustrat ett antal uppdrag och skapat ett BMSprojekt
• BMS projektet skall säkerställa leverans av ett BMS
som är koordinerat systemmässigt och materielmässigt
80
| 2015-02-03
Projektorganisation
[email protected]
81 | 2015-02-03
Övergripande tidplan
2014
Q3
Q4
2015
Q1
Q2
Q3
2016
Q4
Q1
Q2
Q3
2017
Q4
1.0
BMS

BMS 1.0



SLB
Ra 460 (GTRS 1.0)
Komnod
Systemintegration
Systemverifiering
Systemöverlämning (SÖL)

Q1
Q2
Q3
2018
Q4
Q1
Q2
2.0
BMS 2.0


Nytt Meddelandehanteringssystem
GTRS Ny


Uppdaterad SLB
Uppdaterad Komnod
Q3
Q4
Leveranser
• Materielleveranser
– 2014-2016
– 2015-2017
– 2016-2018
Leveranser av KomNod
Leveranser av datormateriel
Leveranser av GTRS
• System
– BMS kommer att versionshanteras och systemöverlämnas till FM i flera
releaser.
– Första SÖL planerad Q4 2016
– Andra SÖL planerad Q4 2017
• Plattform/Förband
– BMS levereras som GFE till projekt som levererar sammansatta plattformar till
FM.
– Exempel på plattformar som får BMS är: Strv 122, Strf 90, Patgb 360, Bv 410,
Strb 90.
83 | 2015-02-03
Armén i framtiden
Övlt Hans Ahlqvist, HKV PROD ARMÉ
MÅLBILD
FÖR ARMÉFÖRBANDEN
Armén är utformad för att med en brigad från 2017 och
två brigader från 2020, med väpnad strid slå en
kvalificerad motståndare. Arméns samtliga krigsförband
och armétaktisk stab har utvecklats parallellt med
brigaderna.
- Armén är efterfrågad, användbar och används
- Personalen är stolt över att tillhöra Armén
- Armén har svenska folkets förtroende, tilltro och
uppskattning.
AUP 2015
85
Krigsförbanden:
dimensioneras för väpnad strid mot
en kvalificerad motståndare
- Reguljära och irreguljära
- Lågintensivt till högintensivt
- Kortvariga och långvariga insatser
KVALITET
Kvantitet
Kvalitet
•
•
•
•
•
Utbildning
Materiel
Övningar
Insatser
Ledarskap
Materiel
UTVECKLING MED SOLDATEN I CENTRUM
BRIGADFÖRMÅGA
“SYSTEM AV SYSTEM”
“BRIGAD SLÅ….”
Fältarbeten
X
Underrättelser
(+)
II
(+)
Logistik
Indirekt eld
Manöver och direkt eld
Sjukvård
Ledning
Säkerhetstjänst
Underrättelser
Arméchefens prioritering av
utveckling utifrån Arméns målbild
• Åtgärder som säkerställer rekrytering av och möjligheter att behålla
personal
• Vidareutveckling av soldatsystem
• Fortsatt utveckling för att med brigader kunna genomföra väpnad
strid mot en kvalificerad motståndare, med nyckelkomponent
mekaniserade bataljoner (mekbat 122/90)
• Omsättning av ledningssystem
• Säkerställande av rörlighet och logistik
• Ersättning av luftvärnssystem med medellång räckvidd
• Vidareutveckling av pansarvärnssystemet
• Förstärkning av underrättelseförmåga
• Utveckling av sjuktransportförmåga
• Anpassning av lednings- och logistikförband till brigadsystemet.
Ref: ARMÉNS UTVECKLINGSPLAN (AUP) 2014 – 2023, Remiss 2 2013-06-05
DÄRUTÖVER…
Senare i perioden föreslås:
• fortsatt utveckling av soldatsystem och återtagande av förmågan
fördröjande fältarbeten samt utökad numerär i militärpolisförband.
På längre sikt (bortom tioårsperioden) bedöms bland annat finnas behov
av:
• brigadluftvärnssystem,
• förbättrat ledningsstöd för soldat för att förbättra lägesuppfattning,
navigering, målhantering och säkerhet,
• behov av, varnar- och motmedelsförmåga till såväl stridsvagns- som
övriga stridsfordonssystem samt
• förbättrad förmåga till skydd mot CBRN genom rekognoscerings- och
saneringssystem.
IO-14
X
INSATSORG FRÅN 2016
Brigadstab
II
Livbat
LIV
II
Mekbat
(ej strv)
Manöverbat
II
LIV
II
Lätt mekbat
II
II
II
LIV
Lätt bataljon
Strvkomp
Jbat
I
II
II
J
II
II
Undbat
II
II
II
Säkbat
SÄK
MP-komp
I
MP
Lvbat
Artbat
(-)
I
II
I
II
I
CBRN-komp
CBRN
Tungtpkomp
TTP
I
II
Förbandsreserv
II
II
Ingbat
(-)
SLUT!
FRÅGOR?
94 | 2015-02-03