Kommunstyrelsen - Mörbylånga kommun

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
1 (60)
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-01-07
Plats och tid
Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00—13.30
Beslutande
Se närvarolista
Övriga närvarande
Monica Högberg, kommunchef
Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare
Justerare
Eva Folkesdotter-Paradis (M)
Justeringens plats och tid
Kommunkontoret i Mörbylånga den 12 januari 2015, klockan 16.00
§§ 1-32,
34-46
Underskrifter
Sekreterare
Ann-Charlott Karlsson
Ordförande
Henrik Yngvesson
Justerare
Eva Folkesdotter-Paradis
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-01-07
Datum då anslaget sätts upp
2015-01-14
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret i Mörbylånga
Underskrift
Ann-Charlott Karlsson
Datum då anslaget tas ned
2015-01-28
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2 (60)
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-01-07
Ärendelista
§1
Dnr 7839 -
Val av justerare ................................................................................................... 5
§2
Dnr 244 -
Godkännande av dagordning .............................................................................. 6
§3
Dnr 2014/000815 -102
Kommunledningsutskott - Val av ledamöter och ersättare 2015-01-01
- 2018-12-31 ....................................................................................................... 7
§4
Dnr 2014/000819 -102
Kommunledningsutskottet - Val av ordförande, 1:e vice ordförande,
2:e vice ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31 ..................................................... 9
§5
Dnr 2014/000816 -102
Barn och ungdomsutskottet - Val av ledamöter och ersättare 201501-01 - 2018-12-31 ........................................................................................... 10
§6
Dnr 2014/000820 -102
Barn och ungdomsutskottet - Val av ordförande, 1:e vice ordförande,
2:e vice ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31 ................................................... 12
§7
Dnr 2014/000817 -102
Vård och omsorgsutskottet - Val av ledamöter och ersättare 2015-0101 - 2018-12-31 ................................................................................................ 13
§8
Dnr 2014/000821 -102
Vård och omsorgsutskottet - Val av ordförande, 1:e vice ordförande,
2:e vice ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31 ................................................... 15
§9
Dnr 2014/000818 -102
Sociala utskottet - Val av ledamöter och ersättare 2015-01-01 - 201812-31 ................................................................................................................ 16
§ 10
Dnr 2014/000822 -102
Sociala utskottet - Val av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice
ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31 ................................................................ 17
§ 11
Dnr 2014/000823 -102
Tillgänglighetsrådet - Val av ledamöter 2015-01-01 - 2018-12-31 ..................... 18
§ 12
Dnr 2014/000824 -102
Tillgänglighetsrådet - Val av ordförande och vice ordförande 2015-0101 - 2018-12-31 ................................................................................................ 19
§ 13
Dnr 2014/000825 -102
Pensionärsrådet - Val av ledamöter 2015-01-01 - 2018-12-31 .......................... 21
§ 14
Dnr 2014/000826 -102
Pensionärsrådet - Val av ordförande och vice ordförande 2015-01-01
- 2018-12-31 ..................................................................................................... 22
§ 15
Dnr 2014/000827 -102
Folkhälsorådet - Val av ledamöter 2015-01-01 - 2018-12-31............................. 23
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
3 (60)
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 16
2015-01-07
Dnr 2014/000828 -102
Folkhälsorådet - Val av ordförande och vice ordförande 2015-01-01 2018-12-31 ....................................................................................................... 24
§ 17
Dnr 2014/000829 -102
Barnpanelen - Val av ledamöter 2015-01-01 - 2018-12-31 ................................ 25
§ 18
Dnr 2014/000830 -102
Barnpanelen - Val av ordförande och vice ordförande 2015-01-01 2018-12-31 ....................................................................................................... 26
§ 19
Dnr 2014/000831 -102
Ungdomsrådet - Val av ledamöter 2015-01-01 - 2018-12-31............................. 27
§ 20
Dnr 2014/000832 -102
Ungdomsrådet - Val av ordförande och vice ordförande 2015-01-01 2018-12-31 ....................................................................................................... 28
§ 21
Dnr 2014/000833 -102
Föreningsrådet - Val av ledamöter 2015-01-01 - 2018-12-31 ............................ 30
§ 22
Dnr 2014/000834 -102
Föreningsrådet - Val av ordförande och vice ordförande 2015-01-01 2018-12-31 ....................................................................................................... 31
§ 23
Dnr 2014/000835 -102
Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB - Val av ledamot och
ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31 ................................................................... 32
§ 24
Dnr 2014/000836 -102
Kunskapslyftets styrelse - Val av företrädare 2015-01-01 - 2018-1231...................................................................................................................... 33
§ 25
Dnr 2014/000837 -102
Mörbylånga Jaktvårdskrets - Val av representant och ersättare 201501-01 - 2018-12-31 ........................................................................................... 34
§ 26
Dnr 2014/000838 -102
Primärkommunala nämnden – Nominering av ledamot och ersättare
2015-01-01 - 2018-12-31 .................................................................................. 36
§ 27
Dnr 2014/000839 -102
Kommunal Hjälpmedelsförsörjning i Kalmar län – Nominering av
ledamot och ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31 ............................................... 37
§ 28
Dnr 2014/000807 -102
Kalmarsundskommissionen - Val av ledamot och ersättare tiden
2015-01-01 – 2018-12-31 ................................................................................. 38
§ 29
Dnr 2014/000841 -102
Styrgrupp för projektet Fyr till Fyr - Val av representant .................................... 40
§ 30
Dnr 2014/000840 -108
Firmatecknare för Mörbylånga kommun ............................................................ 41
§ 31
Dnr 2014/000782 -790
Redovisning av verksamheten med personligt ombud verksamhetsår .............. 42
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
4 (60)
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 32
2015-01-07
Dnr 2014/000286 -700
Rapportering av ej verkställda beslut ................................................................ 43
§ 33
Dnr 2014/000694 -752
Habiliteringsersättning till personer med psykisk funktionsnedsättning
med beslut om daglig verksamhet SoL ............................................................. 44
§ 34
Dnr 2014/000416 -347
Ansökan om bidrag för del av kostnader i samband med vattenläcka
på Södermalms Vattenförenings fastigheter belägna på Nybovägen
och Oxelvägen i Grönhögen.............................................................................. 46
§ 35
Dnr 2014/000800 -002
Kommunstyrelsens delegeringsordning 2015 .................................................... 47
§ 36
Dnr 2014/000243 -253
Försäljning av fastigheten Bromsen 1 – Tilläggsfram-ställan ............................. 49
§ 37
Dnr 2014/000624 -007
Granskning av intern kontroll till skydd för oegentlig-heter ................................ 50
§ 38
Dnr 2014/000607 -256
Förvärv av del av fastigheterna Styrmannen 1 och Lotsen 6 i
Mörbylånga ....................................................................................................... 51
§ 39
Dnr 2014/000796 -252
Förvärv av del av fastigheten Triberga 3:14 ...................................................... 52
§ 40
Dnr 2013/000817 -235
Yttrande ang överklagan av beslut om bygglov för uppförande av
vindkraftverk på fastigheterna Albrunna 29:1 och Degerhamn 4:83
och 4:41 (505-2789-14)..................................................................................... 53
§ 41
Dnr 782 -
Meddelanden och information ........................................................................... 54
§ 42
Dnr 1250/9 -
Anmälan av fattade delegeringsbeslut samt beslut grundat på särskilt
förordnande ...................................................................................................... 55
§ 43
Dnr 2014/000766 -133
Ekonomi för ensamkommande barn med uppehålls-tillstånd............................. 56
§ 44
Dnr 2014/000692 -214
Samlad bebyggelse blir sammanhållen bebyggelse .......................................... 57
§ 45
Dnr 2014/000750 -042
Granskningsrapport av delårsrapport 2014 för Kalmarsunds
Gymnasieförbund.............................................................................................. 58
§ 46
Dnr 2012/000447 -750
Förordnande att besluta om omedelbart omhänder-tagande med
mera enligt LVU och LVM i brådskande ärenden .............................................. 59
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§1
2015-01-07
Dnr 7839 -
Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
1. Eva Folkesdotter-Paradis utses att justera dagens protokoll måndagen
den 12 januari 2015, klockan 16.00.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
5 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§2
2015-01-07
Dnr 244 -
Godkännande av dagordning
Utsänd kallelse, där ärende nr 46 och 47 utgår, samt ett extra ärende,
godkänns som dagordning för sammanträdet.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
6 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§3
2015-01-07
Dnr 2014/000815 -102
Kommunledningsutskott - Val av ledamöter och
ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Förslag på mötet
Ledamöter: Henrik Yngvesson (M), Anna-Kajsa Arnesson (C), Eva Öberg
(MP), Carina Adolfsson-Elgestam (S), Bength Andersson (S) och Anne
Oscarsson (SD).
Ersättare: Sebastian Hallén (FP), Jeanette Lindh (KD), Matilda Wärenfalk
(S) och Curt Ekvall (SD).
Beslutsgång
Ordföranden ställer de sex förslagen på ledamöter var för sig och finner att
kommunstyrelsen beslutar utse Henrik Yngvesson (M), Anna-Kajsa
Arnesson (C), Eva Öberg (MP), Carina Adolfsson Elgestam (S), Bength
Andersson (S) som ledamöter i kommunledningsutskottet.
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. På röstsedeln
ska som mest fem namn skrivas på förslagna ledamöter. Eva FolkesdotterParadis utses till rösträknare.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurna.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga.
Med 12 röster vardera för Henrik Yngvesson (M), Anna-Kajsa Arnesson (C),
Eva Öberg (MP), Carina Adolfsson-Elgestam (S), Bength Andersson (S) och
med 1 röst för Anne Oscarsson (SD) beslutar kommunstyrelsen utse
nedanstående ledamöter.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de fyra förslagen på ersättare var för sig och finner att
kommunstyrelsen beslutar utse Sebastian Hallén (FP), Jeanette Lindh (KD)
och Matilda Wärenfalk (S) som ersättare i kommunledningsutskottet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ledamöter och ersättare i kommunledningsutskottet tiden
150101-181231.
Ledamöter
Justerandes sign
Ersättare
Utdragsbestyrkande
7 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-01-07
Henrik Yngvesson (M)
Tryffelgatan 4
386 32 Färjestaden
Sebastian Hallén (FP)
Telegatan 50
386 30 Färjestaden
Anna-Kajsa Arnesson (C)
Hagby 126
386 96 Färjestaden
Jeanette Lindh (KD)
Esplanaden 34 A
386 50 Mörbylånga
Eva Öberg (MP)
Irisvägen 5
386 31 Färjestaden
Matilda Wärenfalk (S)
Nyponvägen 5
386 90 Färjestaden
Carina Adolfsson Elgestam (S)
Augustigatan 11
386 30 Färjestaden
Bength Andersson (S)
Södra Möcklebyvägen 32
386 63 Degerhamn
_____
Expedieras till:
Utsedda
Sekreteraren
Verksamhetsstöd – Personal
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
8 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§4
2015-01-07
Dnr 2014/000819 -102
Kommunledningsutskottet - Val av ordförande, 1:e vice
ordförande, 2:e vice ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Förslag på mötet
Ordförande: Henrik Yngvesson (M)
1:e vice ordförande: Anna-Kajsa Arnesson (C)
2:e vice ordförande: Carina Adolfsson-Elgestam (S)
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i
kommunledningsutskottet tiden 150101-181231.
Ordförande
Henrik Yngvesson (M)
Tryffelgatan 4
386 32 Färjestaden
1:e vice ordförande
Anna-Kajsa Arnesson (C)
Hagby 126
386 96 Färjestaden
2:e vice ordförande
Carina Adolfsson-Elgestam (S)
Augustigatan 11
386 30 Färjestaden
_____
Expedieras till:
Utsedda
Sekreteraren
Verksamhetsstöd – Personal
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
9 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§5
2015-01-07
Dnr 2014/000816 -102
Barn och ungdomsutskottet - Val av ledamöter och
ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Förslag på mötet
Ledamöter: Agneta Stjärnlöf (M), Carl Dahlin (M), Marcus JohanssonPersson (C), Matilda Wärenfalk (S), Bo Blad (S) och Anne Oscarsson (SD).
Ersättare: Gunilla Karlsson (C), Eva Öberg (MP), Stig Salebäck (S) och Curt
Ekvall (SD).
Beslutsgång
Ordföranden ställer de sex förslagen på ledamöter var för sig och finner att
kommunstyrelsen beslutar utse Agneta Stjärnlöf (M), Carl Dahlin (M),
Marcus Johansson- Persson (C), Matilda Wärenfalk (S) och Bo Blad (S) som
ledamöter i barn och ungdomsutskottet.
Ordföranden ställer de fyra förslagen på ersättare var för sig och finner att
kommunstyrelsen beslutar utse Gunilla Karlsson (C), Eva Öberg (MP) och
Stig Salebäck (S) som ersättare i barn och ungdomsutskottet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ledamöter och ersättare i barn och ungdomsutskottet tiden
150101-181231.
Ledamöter
Ersättare
Agneta Stjärnlöf (M)
Hästhovsvägen 3
386 31 Färjestaden
Gunilla Karlsson (C)
Norra Kvinneby 118
386 62 Mörbylånga
Carl Dahlin (M)
Södra Näsby 207
386 92 Färjestaden
Eva Öberg (MP)
Irisvägen 5
386 31 Färjestaden
Marcus Johansson-Persson (C)
Kräftstigen 14
386 33 Färjestaden
Stig Salebäck (S)
Bygdegårdsvägen 7
386 96 Färjestaden
Matilda Wärenfalk (S)
Nyponvägen 5
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
10 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-01-07
386 90 Färjestaden
Bo Blad (S)
Alby 125
386 62 Mörbylånga
_____
Expedieras till:
Utsedda
Sekreteraren
Verksamhetsstöd – Personal
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
11 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§6
2015-01-07
Dnr 2014/000820 -102
Barn och ungdomsutskottet - Val av ordförande, 1:e
vice ordförande, 2:e vice ordförande 2015-01-01 - 201812-31
Förslag på mötet
Ordförande: Agneta Stjärnlöf (M)
1:e vice ordförande: Marcus Johansson-Persson (C)
2:e vice ordförande: Matilda Wärenfalk (S)
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i
barn och ungdomsutskottet tiden 150101-181231.
Ordförande
Agneta Stjärnlöf (M)
Hästhovsvägen 3
386 31 Färjestaden
1:e vice ordförande
Marcus Johansson-Persson (C)
Kräftstigen 14
386 33 Färjestaden
2:e vice ordförande
Matilda Wärenfalk (S)
Nyponvägen 5
386 90 Färjestaden
_____
Expedieras till:
Utsedda
Sekreteraren
Verksamhetsstöd – Personal
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
12 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§7
2015-01-07
Dnr 2014/000817 -102
Vård och omsorgsutskottet - Val av ledamöter och
ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Förslag på mötet
Ledamöter: Eva Folkesdotter-Paradis (M), Gunilla Karlsson (C), Jeanette
Lind (KD), Ulf Magnusson (S), Roger Hedh (S) och Anne Oscarsson (SD).
Ersättare: Sven Stensson (M), Monika Löfvin-Rosén (C), Kurt Arvidsson (S)
och Curt Ekvall (SD).
Beslutsgång
Ordföranden ställer de sex förslagen på ledamöter var för sig och finner att
kommunstyrelsen beslutar utse Eva Folkesdotter-Paradis (M), Gunilla
Karlsson (C), Jeanette Lind (KD), Ulf Magnusson (S) och Roger Hedh (S)
som ledamöter i vård och omsorgsutskottet.
Ordföranden ställer de fyra förslagen på ersättare var för sig och finner att
kommunstyrelsen beslutar utse Sven Stensson (M), Monika Löfvin-Rosén
(C) och Kurt Arvidsson (S) som ersättare i vård och omsorgsutskottet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ledamöter och ersättare i vård och omsorgsutskottet tiden
150101-181231.
Ledamöter
Ersättare
Eva Folkesdotter Paradis (M)
Andrews väg 1 Karlevi
386 93 Färjestaden
Sven Stensson (M)
Isgärde bygata 16
386 95 Färjestaden
Gunilla Karlsson (C)
Norra Kvinneby 118
386 62 Mörbylånga
Monika Löfvin-Rosén (C)
Arthur Percys väg 5
386 93 Färjestaden
Jeanette Lind (KD)
Esplanaden 34 A
386 50 Färjestaden
Kurt Arvidsson (S)
Södra Möcklebyvägen 42
386 63 Degerhamn
Ulf Magnusson (S)
Krassegatan 7
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
13 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-01-07
386 30 Färjestaden
Roger Hedh (S)
Österlånggatan 18
386 50 Mörbylånga
_____
Expedieras till:
Utsedda
Sekreteraren
Verksamhetsstöd – Personal
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
14 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§8
2015-01-07
Dnr 2014/000821 -102
Vård och omsorgsutskottet - Val av ordförande, 1:e
vice ordförande, 2:e vice ordförande 2015-01-01 - 201812-31
Förslag på mötet
Ordförande: Eva Folkesdotter Paradis (M)
1:e vice ordförande: Gunilla Karlsson (C)
2:e vice ordförande: Ulf Magnusson (S)
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i
vård och omsorgsutskottet tiden 150101-181231.
Ordförande
Eva Folkesdotter Paradis (M)
Andrews väg 1 Karlevi
386 93 Färjestaden
1:e vice ordförande
Gunilla Karlsson (C)
Norra Kvinneby 118
386 62 Mörbylånga
2:e vice ordförande
Ulf Magnusson (S)
Krassegatan 7
386 30 Färjestaden
_____
Expedieras till:
Utsedda
Sekreteraren
Verksamhetsstöd – Personal
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
15 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§9
2015-01-07
Dnr 2014/000818 -102
Sociala utskottet - Val av ledamöter och ersättare 201501-01 - 2018-12-31
Förslag på mötet
Ledamöter: Monika Löfvin-Rosén (C), Eva Folkesdotter-Paradis (M) och
Matilda Wärenfalk (S).
Personliga ersättare: Marcus Johansson-Persson (C), Ulrik Brandén (M) och
Ulf Magnusson (S).
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ledamöter och ersättare i sociala utskottet tiden 150101181231.
Ledamöter
Ersättare personliga
Monika Löfvin-Rosén (C)
Arthur Percys väg 5
386 93 Färjestaden
Marcus Johansson-Persson (C)
Kräftstigen 14
386 33 Färjestaden
Eva Folkesdotter Paradis (M)
Andrews väg 1 Karlevi
386 93 Färjestaden
Ulrik Brandén (M)
Kyrkbyn 118
386 51 Mörbylånga
Matilda Wärenfalk (S)
Nyponvägen 5
386 90 Färjestaden
Ulf Magnusson (S)
Krassegatan 7
386 30 Färjestaden
_____
Expedieras till:
Utsedda
Sekreteraren
Verksamhetsstöd – Personal
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
16 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 10
2015-01-07
Dnr 2014/000822 -102
Sociala utskottet - Val av ordförande, 1:e vice
ordförande, 2:e vice ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Förslag på mötet
Ordförande: Monika Löfvin-Rosén (C)
1:e vice ordförande: Eva Folkesdotter Paradis (M)
2:e vice ordförande: Matilda Wärenfalk (S)
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i
sociala utskottet tiden 150101-181231.
Ordförande
Monika Löfvin-Rosén (C)
Arthur Percys väg 5
386 93 Färjestaden
1:e vice ordförande
Eva Folkesdotter Paradis (M)
Andrews väg 1 Karlevi
386 93 Färjestaden
2:e vice ordförande
Matilda Wärenfalk (S)
Nyponvägen 5
386 90 Färjestaden
_____
Expedieras till:
Utsedda
Sekreteraren
Verksamhetsstöd – Personal
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
17 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 11
2015-01-07
Dnr 2014/000823 -102
Tillgänglighetsrådet - Val av ledamöter 2015-01-01 2018-12-31
Förslag på mötet
Gunilla Karlsson (C), Jeanette Lindh (KD), Kristina Sjöström (S) och
Elisabeth Cima-Kvarneke (V).
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ledamöter i tillgänglighetsrådet tiden 150101-181231.
Ledamöter
Gunilla Karlsson (C)
Norra Kvinneby 118
386 62 Mörbylånga
Jeanette Lind (KD)
Esplanaden 34 A
386 50 Färjestaden
Kristina Sjöström (S)
Rapsvägen 11
386 51 Mörbylånga
Elisabeth Cima-Kvarneke (V)
Torsgatan 12
386 92 Färjestaden
_____
Expedieras till:
Utsedda
Sekreteraren
Verksamhetsstöd – Personal
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
18 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 12
2015-01-07
Dnr 2014/000824 -102
Tillgänglighetsrådet - Val av ordförande och vice
ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Förslag på mötet
Ordförande:Gunilla Karlsson (C) och Elisabeth Cima-Kvarneke (V).
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen på ordföranden mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar utse Gunilla Karlsson (C) som
ordförande i tillgänglighetsrådet.
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. På röstsedeln
ska ett namn skrivas på föreslagen ordförande. Eva Folkesdotter-Paradis
utses till rösträknare.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurna.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga.
Med 5 röster för Gunilla Karlsson (C) och med 8 röster för Elisabeth CimaKvarneke (V) beslutar kommunstyrelsen utse Elisabeth Cima Kvarneke (V)
som ordförande i tillgänglighetsrådet..
Förslag på mötet
Vice ordförande: Gunilla Karlsson (C)
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ordförande och vice ordförande i tillgänglighetsrådet tiden
150101-181231.
Ordförande
Elisabeth Cima-Kvarneke (V)
Torsgatan 12
386 92 Färjestaden
Vice ordförande
Gunilla Karlsson (C)
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
19 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-01-07
Norra Kvinneby 118
386 62 Mörbylånga
_____
Expedieras till:
Utsedda
Sekreteraren
Verksamhetsstöd – Personal
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
20 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 13
2015-01-07
Dnr 2014/000825 -102
Pensionärsrådet - Val av ledamöter 2015-01-01 - 201812-31
Förslag på mötet
Gunilla Karlsson (C), Jeanette Lind (KD) och Kurt Arvidsson (S)
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ledamöter i pensionärsrådet tiden 150101-181231.
Ledamöter
Gunilla Karlsson (C)
Norra Kvinneby 118
386 62 Mörbylånga
Jeanette Lind (KD)
Esplanaden 34 A
386 50 Färjestaden
Kurt Arvidsson (S)
Södra Möcklebyvägen 42
386 63 Degerhamn
_____
Expedieras till:
Utsedda
Sekreteraren
Verksamhetsstöd – Personal
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
21 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 14
2015-01-07
Dnr 2014/000826 -102
Pensionärsrådet - Val av ordförande och vice
ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Förslag på mötet
Ordförande: Gunilla Karlsson (C)
Vice ordförande: Jeanette Lindh (KD)
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ordförande och vice ordförande i pensionärsrådet tiden
150101-181231.
Ordförande
Gunilla Karlsson (C)
Norra Kvinneby 118
386 62 Mörbylånga
Vice ordförande
Jeanette Lind (KD)
Esplanaden 34 A
386 50 Färjestaden
_____
Expedieras till:
Utsedda
Sekreteraren
Verksamhetsstöd – Personal
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
22 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 15
2015-01-07
Dnr 2014/000827 -102
Folkhälsorådet - Val av ledamöter 2015-01-01 - 2018-1231
Förslag på mötet
Eva Folkesdotter-Paradis (M), Jeanette Lindh (KD) och Kristina Sjöström
(S)
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ledamöter i folkhälsorådet tiden 150101-181231.
Ledamöter
Eva Folkesdotter Paradis (M)
Andrews väg 1 Karlevi
386 93 Färjestaden
Jeanette Lind (KD)
Esplanaden 34 A
386 50 Färjestaden
Kristina Sjöström (S)
Rapsvägen 11
386 51 Mörbylånga
_____
Expedieras till:
Utsedda
Sekreteraren
Verksamhetsstöd – Personal
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
23 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 16
2015-01-07
Dnr 2014/000828 -102
Folkhälsorådet - Val av ordförande och vice ordförande
2015-01-01 - 2018-12-31
Förslag på mötet
Ordförande: Eva Folkesdotter-Paradis (M)
Vice ordförande: Jeanette Lindh (KD)
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ordförande och vice ordförande i folkhälsorådet tiden
150101-181231.
Ordförande
Eva Folkesdotter Paradis (M)
Andrews väg 1 Karlevi
386 93 Färjestaden
Vice ordförande
Jeanette Lind (KD)
Esplanaden 34 A
386 50 Färjestaden
_____
Expedieras till:
Utsedda
Sekreteraren
Verksamhetsstöd – Personal
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
24 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 17
2015-01-07
Dnr 2014/000829 -102
Barnpanelen - Val av ledamöter 2015-01-01 - 2018-12-31
Förslag på mötet
Agneta Stjärnlöf (M), Marcus Johansson-Persson (C) och Matilda Wärenfalk
(S)
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ledamöter i barnpanelen tiden 150101-181231.
Ledamöter
Agneta Stjärnlöf (M)
Hästhovsvägen 3
386 31 Färjestaden
Marcus Johansson-Persson (C)
Kräftstigen 14
386 33 Färjestaden
Matilda Wärenfalk (S)
Nyponvägen 5
386 90 Färjestaden
_____
Expedieras till:
Utsedda
Sekreteraren
Verksamhetsstöd – Personal
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
25 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 18
2015-01-07
Dnr 2014/000830 -102
Barnpanelen - Val av ordförande och vice ordförande
2015-01-01 - 2018-12-31
Förslag på mötet
Ordförande: Agneta Stjärnlöf (M)
Vice ordförande: Matilda Wärenfalk (S)
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ordförande och vice ordförande i barnpanelen tiden
150101-181231.
Ordförande
Agneta Stjärnlöf (M)
Hästhovsvägen 3
386 31 Färjestaden
Vice ordförande
Matilda Wärenfalk (S)
Nyponvägen 5
386 90 Färjestaden
Ajournering
Klockan 10.40-10.50
_____
Expedieras till:
Utsedda
Sekreteraren
Verksamhetsstöd – Personal
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
26 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 19
2015-01-07
Dnr 2014/000831 -102
Ungdomsrådet - Val av ledamöter 2015-01-01 - 2018-1231
Förslag på mötet
Agneta Stjärnlöf (M), Anna-Kajsa Arnesson (C) och Matilda Wärenfalk (S).
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ledamöter i ungdomsrådet tiden 150101-181231.
Ledamöter
Agneta Stjärnlöf (M)
Hästhovsvägen 3
386 31 Färjestaden
Anna-Kajsa Arnesson (C)
Hagby 126
386 96 Färjestaden
Matilda Wärenfalk (S)
Nyponvägen 5
386 90 Färjestaden
_____
Expedieras till:
Utsedda
Sekreteraren
Verksamhetsstöd – Personal
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
27 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 20
2015-01-07
Dnr 2014/000832 -102
Ungdomsrådet - Val av ordförande och vice ordförande
2015-01-01 - 2018-12-31
Förslag på mötet
Ordförande: Agneta Stjärnlöf (M)
Vice ordförande: Anna-Kajsa Arnesson (C) och Matilda Wärenfalk (S)
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen på vice ordföranden mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar utse Anna-Kajsa Arnesson (C) som vice
ordförande i ungdomsrådet.
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. På röstsedeln
ska ett namn skrivas på föreslagen vice ordförande. Eva Folkesdotter-Paradis
utses till rösträknare.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurna.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga.
Med 6 röster för Anna-Kajsa Arnesson (C) och med 7 röster för Matilda
Wärenfalk (S) beslutar kommunstyrelsen utse Matilda Wärenfalk (S) som
vice ordförande i ungdomsrådet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ordförande och vice ordförande i ungdomsrådet tiden
150101-181231.
Ordförande
Agneta Stjärnlöf (M)
Hästhovsvägen 3
386 31 Färjestaden
Vice ordförande
Matilda Wärenfalk (S)
Nyponvägen 5
386 90 Färjestaden
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
28 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-01-07
Expedieras till:
Utsedda
Sekreteraren
Verksamhetsstöd – Personal
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
29 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 21
2015-01-07
Dnr 2014/000833 -102
Föreningsrådet - Val av ledamöter 2015-01-01 - 2018-1231
Förslag på mötet
Monika Löfvin-Rosén (C), Sebastian Hallén (FP) och Stig Salebäck (S)
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ledamöter i föreningsrådet tiden 150101-181231.
Ledamöter
Monika Löfvin-Rosén (C)
Arthur Percys väg 5
386 93 Färjestaden
Sebastian Hallén (FP)
Telegatan 50
386 30 Färjestaden
Stig Salebäck (S)
Bygdegårdsvägen 7
386 96 Färjestaden
_____
Expedieras till:
Utsedda
Sekreteraren
Verksamhetsstöd – Personal
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
30 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 22
2015-01-07
Dnr 2014/000834 -102
Föreningsrådet - Val av ordförande och vice ordförande
2015-01-01 - 2018-12-31
Förslag på mötet
Ordförande: Monika Löfvin-Rosén (C)
Vice ordförande: Sebastian Hallén (FP)
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ordförande och vice ordförande i föreningsrådet tiden
150101-181231.
Ordförande
Monika Löfvin-Rosén (C)
Arthur Percys väg 5
386 93 Färjestaden
Vice ordförande
Sebastian Hallén (FP)
Telegatan 50
386 30 Färjestaden
_____
Expedieras till:
Utsedda
Sekreteraren
Verksamhetsstöd – Personal
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
31 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 23
2015-01-07
Dnr 2014/000835 -102
Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB - Val av
ledamot och ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Förslag på mötet
Ledamot: Henrik Yngvesson (M)
Ersättare: Anna-Kajsa Arnesson (C)
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ledamot och ersättare i Kalmar läns
Pensionskapitalförvaltning AB tiden 150101-181231.
Ledamot
Ersättare
Henrik Yngvesson (M)
Tryffelgatan 4
386 32 Färjestaden
Anna-Kajsa Arnesson (C)
Hagby 126
386 96 Färjestaden
_____
Expedieras till:
Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB, Box 762, 391 27 Kalmar
Utsedda
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
32 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 24
2015-01-07
Dnr 2014/000836 -102
Kunskapslyftets styrelse - Val av företrädare 2015-01-01
- 2018-12-31
Förslag på mötet
Henrik Yngvesson (M) och Carina Adolfsson Elgestam (S)
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande företrädare i kunskapslyftets styrelse tiden 150101-181231.
Företrädare
Henrik Yngvesson (M)
Tryffelgatan 4
386 32 Färjestaden
Carina Adolfsson-Elgestam (S)
Augustigatan 11
386 30 Färjestaden
_____
Expedieras till:
Styrelsen för vuxenutbildningen i Kalmar, Mörbylånga och Torsås, Kalmar
kommun, Box 611, 391 26 Kalmar
Utsedda
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
33 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 25
2015-01-07
Dnr 2014/000837 -102
Mörbylånga Jaktvårdskrets - Val av representant och
ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Förslag på mötet
Representant: Sven Stensson (M)
Ersättare: Anna-Kajsa Arnesson (C) och Jerker Nilsson (S)
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen på ersättare mot varandra och finner
att kommunstyrelsen beslutar utse Anna-Kajsa Arnesson (C) som ersättare i
Mörbylånga Jaktvårdskrets.
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. På röstsedeln
ska ett namn skrivas på föreslagen ersättare. Eva Folkesdotter-Paradis utses
till rösträknare.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurna.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga.
Med 6 röster för Anna-Kajsa Arnesson (C) och med 7 röster för Jerker
Nilsson (S) beslutar kommunstyrelsen utse Jerker Nilsson (S) som ersättare i
Mörbylånga Jaktvårdskrets.
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande representant och ersättare i Mörbylånga Jaktvårdskrets
tiden 150101-181231.
Representant
Ersättare
Sven Stensson (M)
Isgärde bygata 16
386 95 Färjestaden
Jerker Nilsson (S)
Ridstigen 3
386 51 Mörbylånga
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
34 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-01-07
Expedieras till:
Mörbylånga Jaktvårdskrets, Eva Lundgren sekreterare, Jordtorp 120, 386 90
Färjestaden
Utsedda
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
35 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 26
2015-01-07
Dnr 2014/000838 -102
Primärkommunala nämnden – Nominering av ledamot
och ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Förslag på mötet
Ledamot: Henrik Yngvesson (M)
Ersättare: Anna-Kajsa Arnesson (C)
Kommunstyrelsens beslut
1. Nominera följande ledamot och ersättare i Primärkommunala nämnden
tiden 150101-181231.
Ledamot
Ersättare
Henrik Yngvesson (M)
Tryffelgatan 4
386 32 Färjestaden
Anna-Kajsa Arnesson (C)
Hagby 126
386 96 Färjestaden
_____
Expedieras till:
Regionförbundet, Primärkommunala nämnden, Box 762, 391 27 Kalmar
Nominerade
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
36 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 27
2015-01-07
Dnr 2014/000839 -102
Kommunal Hjälpmedelsförsörjning i Kalmar län –
Nominering av ledamot och ersättare 2015-01-01 - 201812-31
Förslag på mötet
Ledamot: Henrik Yngvesson (M)
Ersättare: Anna-Kajsa Arnesson (C)
Kommunstyrelsens beslut
1. Nominera följande ledamot och ersättare i Kommunal
Hjälpmedelsförsörjning i Kalmar län tiden 150101-181231.
Ledamot
Ersättare
Henrik Yngvesson (M)
Tryffelgatan 4
386 32 Färjestaden
Anna-Kajsa Arnesson (C)
Hagby 126
386 96 Färjestaden
_____
Expedieras till:
Kommunal Hjälpmedelsförsörjning i Kalmar län, Box 762, 391 27 Kalmar
Nominerade
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
37 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 28
2015-01-07
Dnr 2014/000807 -102
Kalmarsundskommissionen - Val av ledamot och
ersättare tiden 2015-01-01 – 2018-12-31
Förslag på mötet
Ledamot: Henrik Yngvesson (M)
Ersättare: Hans Sabelström (C) och Carina Adolfsson Elgestam (S)
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen på ersättare mot varandra och finner
att kommunstyrelsen beslutar utse Hans Sabelström (C) som ersättare i
Kalmarsundskommissionen.
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. På röstsedeln
ska ett namn skrivas på föreslagen ersättare. Eva Folkesdotter-Paradis utses
till rösträknare.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurna.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga.
Med 7 röster för Hans Sabelström (C) och med 6 röster för Carina Adolfsson
Elgestam (S) beslutar kommunstyrelsen utse Hans Sabelström (C) som
ersättare i Kalmarsundskommissionen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande ledamot och ersättare i Kalmarsundskommissionen tiden
150101-181231.
Ledamot
Ersättare
Henrik Yngvesson (M)
Tryffelgatan 4
386 32 Färjestaden
Hans Sabelström (C)
Kärra 202
386 64 Degerhamn
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
38 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-01-07
Expedieras till:
Kalmarsundskommissionen, Susanna Minnhagen, Box 611, 391 26 Kalmar
Utsedda
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
39 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 29
2015-01-07
Dnr 2014/000841 -102
Styrgrupp för projektet Fyr till Fyr - Val av representant
Förslag på mötet
Ulrik Brandén (M) och Carina Adolfsson Elgestam (S)
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen på representant mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar utse Ulrik Brandén (M) som
representant i styrgruppen för projektet Fyr till Fyr.
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande representant i styrgruppen för projektet Fyr till Fyr.
Representant
Ulrik Brandén (M)
Kyrkbyn 118
386 51 Mörbylånga
_____
Expedieras till:
Styrgrupp för projektet Fyr till Fyr
Borgholms kommun
Ulrik Brandén
Walda
Hemsidan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
40 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 30
2015-01-07
Dnr 2014/000840 -108
Firmatecknare för Mörbylånga kommun
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens § 51, 2014-03-11
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson och kommunchef
Monica Högberg utses att i förening teckna Mörbylånga kommun.
2.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anna-Kajsa Arnesson utses som
ersättare för Henrik Yngvesson och ekonomichef Rickard Brivald utses
som ersättare för Monica Högberg.
3.
Beslutet gäller från och med den 7 januari 2015.
4.
Kommunstyrelsens § 51, 2014-03-11 upphävs.
_____
Expedieras till:
Henrik Yngvesson
Monica Högberg
Anna-Kajsa Arnesson
Rickard Brivald
För kännedom:
Ann Willsund
Kanslichefen
Lkb
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
41 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 31
2015-01-07
Dnr 2014/000782 -790
Redovisning av verksamheten med personligt ombud
verksamhetsår
Sammanfattning av ärendet
Verksamheten personligt ombude på Öland bedrivs med statligt stöd som
uppgår till 302 400 kronor för en heltidstjänst. Verksamheten redovisas
årligen till Länsstyrelsen i Kalmar län.
Beslutsunderlag
Redovisning av verksamhetsår 2014.
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisning av verksamheten med personligt ombud på Öland
godkänns.
_____
Expedieras till:
Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar
För kännedom:
Jonas Jansson
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
42 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 32
2015-01-07
Dnr 2014/000286 -700
Rapportering av ej verkställda beslut
Sammanfattning av ärendet
Socialtjänsten i kommunen är skyldig att regelbundet anmäla ej verkställda
beslut (gynnande beslut som inte har verkställts under tre månader) till
ansvarig nämnd. Rapport skickas även till Inspektionen för Vård och
Omsorg (IVO).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 10 december 2014.
Kommunstyrelsens beslut
1. Styrelsen har tagit del av informationen i tjänsteskrivelsen.
_____
Expedieras till:
Lillemo Bennsäter
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
43 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 33
2015-01-07
Dnr 2014/000694 -752
Habiliteringsersättning till personer med psykisk
funktionsnedsättning med beslut om daglig
verksamhet SoL
Sammanfattning av ärendet
I Mörbylånga kommun finns Daglig verksamhet enligt LSS och SoL. Allt
sedan starten av dessa verksamheter har kommunen betalt en
habiliteringsersättning till de brukare som har beslut enligt LSS. Tanken med
en sådan ersättning har varit att stimulera aktivitet och prestationsförmåga.
Någon habiliteringsersättning har inte utgått till den grupp som har en
psykisk funktionsnedsättning och som erhållet ett beslut enligt SoL.
Ersättningen som idag betalas ut till de som har beslut enligt LSS utgår med
45 kr för heldag (minst 6 timmar) samt 31 kr för halvdag (minst 3 timmar).
Beslutsunderlag
Ur propositionen 1992/93:159 gällande Lag och stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) framgår att den Dagliga verksamheten till sitt
innehåll bör rymma habiliterande aktiviteter och att en viss ersättning
därmed skall utgå.
Tjänsteskrivelse den 6 november 2014.
Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 15 december 2014.
Förslag på mötet
Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar om tillägg som beslutspunkt
”3. Ersättningen som idag betalas ut till de som har beslut enligt SOL eller
LSS utgår med 45 kr för heldag (minst 6 timmar) samt 31 kr för halvdag
(minst 3 timmar)”.
Beslutsgång
Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt utskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Vidare hör ordföranden om kommunstyrelsens kan besluta enligt AnnaKajsa Arnessons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
detsamma.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
44 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-01-07
Kommunstyrelsens beslut
1. Ge förvaltningen i uppdrag att från och med den 1 januari 2015 utbetala
habiliteringsersättning till personer med psykisk funktionsnedsättning
som erhållit beslut om daglig verksamhet enligt SoL med samma
ersättningsnivå som för de beslut enligt LSS.
2. Den beräknade kostnaden för att habiliteringsersättningen för beslut
enligt SoL är 140 tkr/år 2015 och beräknas tas inom befintlig ram.
3. Ersättningen som idag betalas ut till de som har beslut enligt SOL eller
LSS utgår med 45 kr för heldag (minst 6 timmar) samt 31 kr för halvdag
(minst 3 timmar).
Denna paragraf justeras omedelbart.
_____
Expedieras till:
Ann-Katrin Ståhl
För kännedom:
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
45 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 34
2015-01-07
Dnr 2014/000416 -347
Ansökan om bidrag för del av kostnader i samband
med vattenläcka på Södermalms Vattenförenings
fastigheter belägna på Nybovägen och Oxelvägen i
Grönhögen
Sammanfattning av ärendet
Södermalms vattenförening i Grönhögen är anslutna till kommunalt avlopp
men har en egen vattenkälla. En stor vattenläcka upptäcktes i maj detta år.
Vattenläckan åtgärdades för en total kostnad av 65 885 kronor, en kostnad
som enligt föreningen är så stor att föreningens existens hotas. Södermalms
vattenförening ansöker därför om ett kommunalt bidrag för att täcka
kostnaden.
Beslutsunderlag
Södermalms vattenförenings skrivelse den 25 juni 2014.
Södermalms vattenförenings skrivelse den 23 juli 2014.
Tjänsteskrivelse den 9 december 2014.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 18 december 2014.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ansökan om bidrag avslås. Beviljande av denna typ av bidrag vore inte
förenligt med kommunallagens likställighetsprincip.
_____
Expedieras till:
Södermalms vattenförening, Kjell Franzén, Nybovägen 5, 386 63
Degerhamn
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
46 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 35
2015-01-07
Dnr 2014/000800 -002
Kommunstyrelsens delegeringsordning 2015
Sammanfattning av ärendet
Mörbylånga kommun förändrar sin organisation från och med den 1 januari
2015 i och med att en ny nämnd och förvaltning inrättas. Det innebär bland
annat att delar av kommunstyrelsens nuvarande delegeringsordning inte
längre är aktuell för kommunstyrelsen utan för den nya miljö- och byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen behöver därför fatta beslut om en ny
delegeringsordning som är anpassad till styrelsens uppdrag.
Beslutsunderlag
Förslag till Kommunstyrelsens delegeringsordning 2015 daterad den
11 december 2014.
Tjänsteskrivelse den 11 december 2014.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 18 december 2014.
Förslag på mötet
Matilda Wärenfalk (S) yrkar att även KSo2 ska vara ersättare där KSo1 är
ersättare.
Beslutsgång
Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt utskottets förslag
med Matilda Wärenfalks tillägg och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens delegeringsordning 2015 antas med tillägg att även
KSo2 ska vara ersättare där KSo1 är ersättare.
2. Delegeringsordningen gäller för 2015 och beslut om delegeringsordning
för 2016 ska fattas av kommunstyrelsen senast vid dess
decembersammanträde.
_____
Ajournering
Klockan 12.00-13.00
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
47 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-01-07
Expedieras till:
Författningssamling (MBLAFS)
Verksamhetsstöd - Kansli
Kommunledningsutskottet fvb kommunstyrelsen
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
48 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 36
2015-01-07
Dnr 2014/000243 -253
Försäljning av fastigheten Bromsen 1 – Tilläggsframställan
Sammanfattning av ärendet
Salman Investments AB har ett kommunalt beslut på att få köpa fastigheten
Bromsen 1 i Mörbylånga för bostadsändamål och ansöker nu om att även
förvärva en del av intilliggande fastighet Mörbylånga 2:12, idag planlagd
som allmän plats.
Beslutsunderlag
Undertecknat köpekontrakt, daterat den 10 april 2014.
Kommunstyrelsens beslut den 13 maj 2014, § 99.
Tilläggsframställan inkommen den 30 oktober 2014.
Köpekontrakt daterat den 1 december 2014.
Tjänsteskrivelse den 1 december 2014.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 18 december 2014.
Kommunstyrelsens beslut
1. Köpekontraktet avseende del av Mörbylånga 2:12 godkänns.
2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar
köpekontraktet.
_____
Expedieras till:
Salman Investments AB, Hussam Salman, Skeppsgossevägen 14, 393 59
Kalmar
Mark och exploatering
Plan och bygg
Verksamhetsstöd - Ekonomi
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
49 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 37
2015-01-07
Dnr 2014/000624 -007
Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat den interna kontrollen till skydd för oegentligheter.
I granskningen har kontrollerats om kommunstyrelsen säkerställer att den
interna kontrollen till skydd för oegentligheter är tillräcklig.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport inkommen den 30 september 2014.
Tjänsteskrivelse den 9 december 2014.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 18 december 2014.
Kommunstyrelsens beslut
1. Dokumentera processerna för budgetering, uppföljning och hantering av
leverantörsfakturor.
2. Registrera budgetuppföljningen i ekonomisystemet.
3. Förbättra prognoserna.
4. Se över den interna kontrollen av leverantörsfakturor.
_____
Expedieras till:
Revisorerna
kommunchefen
Ekonomichefen
Sektionschef M-sektorn
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
50 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 38
2015-01-07
Dnr 2014/000607 -256
Förvärv av del av fastigheterna Styrmannen 1 och
Lotsen 6 i Mörbylånga
Sammanfattning av ärendet
Det avtal som undertecknades av parterna och som godkändes av
kommunfullmäktige den 25 november 2014, § 221 ska efter fortsatta
förhandlingar mellan parterna kompletteras med en ändring av avtalets
punkt 4.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges § 221/ 2014 med avtal daterat den 15 september 2014.
Kompletteringsavtal daterad den 12 december 2014.
Tjänsteskrivelse den 12 december 2014.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 18 december 2014.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ersätta punkt 4 i avtal daterat den 15 september 2014 med ny lydelse
enligt kompletteringsavtalet. Finansiering av fastighetsförvärvet sker
inom mark- och exploateringsverksamhetens befintliga budgetram.
2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet.
_____
Expedieras till:
John Anderssons Trä och Byggvaru AB, Magasingatan 1, 386 50
Mörbylånga
Mark och exploatering
Verksamhetsstöd – Ekonomi
Verksamhetsstöd - Kansli
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
51 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 39
2015-01-07
Dnr 2014/000796 -252
Förvärv av del av fastigheten Triberga 3:14
Sammanfattning av ärendet
Mörbylånga kommun avser att bygga ett nytt vattenverk i Triberga för att i
framtiden bättre kunna säkra tillgången till kommunalt dricksvatten på
sydöstra Öland.
Beslutsunderlag
Köpekontrakt.
Tjänsteskrivelse den 12 december 2014.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 18 december 2014.
Kommunstyrelsens beslut
1. Den aktuella delen av fastigheten Triberga 3:14 förvärvas enligt de i
köpekontraktet angivna förutsättningarna. Pengarna tas från VAverksamhetens budget.
2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet.
_____
Expedieras till:
Mark och exploatering
Teknisk affärsverksamhet
Verksamhetsstöd - Ekonomi
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
52 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 40
2015-01-07
Dnr 2013/000817 -235
Yttrande ang överklagan av beslut om bygglov för
uppförande av vindkraftverk på fastigheterna Albrunna
29:1 och Degerhamn 4:83 och 4:41 (505-2789-14)
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har begärt yttrande från kommunen i samband med prövning
av kommunfullmäktiges beslut den 14 januari 2014, § 14-17 om beviljande
av bygglov för uppförande av sex vindkraftverk på ovanstående fastigheter.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens föreläggande daterad den 10 december 2014.
Tjänsteyttrande den 19 december 2014.
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta tjänsteyttrande den 19 december 2014 som sitt eget.
_____
Expedieras till:
[email protected]
Plan och byggverksamheten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
53 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 41
2015-01-07
Dnr 782 -
Meddelanden och information
Meddelanden
Rapport enligt sammanställning daterad den 29 december 2014.
Information
Christin Carlström presenterar arbetet med önskad sysselsättningsgrad.
Presentationen kommer att tilldelas kommunstyrelsen.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
54 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 42
2015-01-07
Dnr 1250/9 -
Anmälan av fattade delegeringsbeslut samt beslut
grundat på särskilt förordnande
Beslutsunderlag av delegeringsbeslut
Barn och ungdomsutskottets protokoll den 10 november 2014.
Vård och omsorgsutskottets protokoll den 17 november 2014.
Samhällsbyggnadsutskottet den 18 november 2014 och den 9 december
2014.
Kommunledningsutskottets protokoll den 18 december 2014.
Sammanställning av delegeringsbeslut nr 15:1 till och med nr 15:6.
Beslutsunderlag för anmälan av beslut grundat på särskilt
förordnande
Eva Folkesdotter-Paradis, förordnande enligt kommunstyrelsens § 26/2014
Beslut om omedelbart omhändertagande den 25 december 2014 enligt 6 §
LVU.
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.
2. Redovisning av beslut grundat på särskilt förordnande godkänns.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
55 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 43
2015-01-07
Dnr 2014/000766 -133
Ekonomi för ensamkommande barn med uppehållstillstånd
Sammanfattning av ärendet
Introduktionsersättning tillämpas idag för ensamkommande barn, EKB, i
Mörbylånga kommun. Introduktionsersättningen var en ersättning som
tidigare kunde beviljas enligt Lag (1992:1068) om introduktionsersättning
för flyktingar. Lagen upphörde att gälla 2010 i och med reformen med AF
som huvudman, introduktionsersättningen ersattes med etableringsersättning
enligt förordning 2010:407 om ersättning till vissa nyanlända invandrare.
Vid översyn av Mörbylånga kommuns mottagande av EKB identifierades
behov av att införa förändringar och tydliggöra riktlinjerna för ekonomisk
ersättning till EKB.
Malin Furberg, enhetschef föredrog ärendet.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut § 113/2010.
Kommunfullmäktiges beslut § 45/2014.
Tjänsteskrivelse den 7 november 2014.
Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 15 december 2014.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Upphäva Socialnämndens beslut § 113/2010.
2. Upphäva Kommunfullmäktiges beslut § 45/2014.
3. Ersättning till ensamkommande barn, EKB, med uppehållstillstånd
prövas enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen om rätten till bistånd för sin
försörjning (försörjningsstöd) och livsföring i övrigt.
_____
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
56 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 44
2015-01-07
Dnr 2014/000692 -214
Samlad bebyggelse blir sammanhållen bebyggelse
Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlades vid SBU 2014-11-18 där förvaltningen presenterade ett
förlag med fyra kriterier för sammanhållen bebyggelse. SBU återremitterade
ärendet med motiveringen: ”Återremittera ärendet för att förtydliga med
kartförslag med endast kriterier för sammanhållen bebyggelse punkt 1 är
visualiserad”.
Nytt förslag är upprättat 2014-12-09 som innebär att 17 stycken radbyar inte
skulle komma att omfattas av ”sammanhållen bebyggelse” samt ett mindre
antal enskilda fastigheter i anslutning till planlagda områden eller tätort.
Vissa områden som idag omfattas av ”samlad bebyggelse” kommer inte att
ingå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad 25 november 2014.
Sammanhållen bebyggelse, upprättad den 9 december 2014.
Bilaga med kartor, upprättad den 9 december 2014.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 9 december 2014.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kriteriet för sammanhållen bebyggelse. Bebyggelsegrupp om minst 10
bostadshus där bostadshusen inte ligger mer än 150 meter ifrån varandra.
Detta gäller oavsett om delar av bostadshusen ligger inom eller utanför
planlagt område.
2. De 2014–12-09 upprättade handlingarna enligt ovan godkänns som
beslutsunderlag vid bygglovsprövning.
_____
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
57 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 45
2015-01-07
Dnr 2014/000750 -042
Granskningsrapport av delårsrapport 2014 för
Kalmarsunds Gymnasieförbund
Beslutsunderlag
Utlåtande avseende delårsrapport 2014.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 18 december 2014.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Rapporten godkänns.
_____
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
58 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
§ 46
2015-01-07
Dnr 2012/000447 -750
Förordnande att besluta om omedelbart omhändertagande med mera enligt LVU och LVM i brådskande
ärenden
Sammanfattning av ärendet
Beslut om omedelbart omhändertagande enligt Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag (1988:870) om vård
av missbrukare i vissa fall (LVM) kan delegeras till utskott men inte till enskild tjänsteman eller politiker. Däremot kan den nämnd som har att besluta i
dessa frågor särskilt förordna någon eller några ledamöter i nämnden att fatta
sådana beslut i brådskande ärenden. Dessutom har nämndens ordförande
direkt i lagen fått rätt att fatta sådana beslut i brådskande ärenden.
För att inte onödiga fördröjningar ska inträffa i akuta situationer behöver
ytterligare personer förordnas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens § 26/2014
Kommunstyrelsens beslut
1. Förutom kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson förordnas
ledamöterna Anna-Kajsa Arnesson och Monika Löfvin-Rosén och Eva
Folkesdotter-Paradis att var för sig fatta beslut i brådskande ärenden i
följande fall.
Beslut om:
- omedelbart omhändertagande enligt LVU 6 § och LVM 13 §.
- var och hur vården ska ordnas enligt LVU 11 § 1, 2 st.
- begäran om biträde av polis enligt LVU 43 § 2 pkt.
2.
Kommunstyrelsens § 26/2014 upphävs.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
59 (60)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-01-07
Expedieras till:
Sektionschef för M-verksamheten
Verksamhetsområdeschef för IFO
Anna-Kajsa Arnesson
Monika Löfvin-Rosén
Eva Folkesdotter-Paradis
För kännedom:
IFO
Verksamhetsstöd – Kansli
Henrik Yngvesson
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
60 (60)
Sida
NÄRVAROLISTA
1(2)
Sammanträdesdatum
2015-01-07
Kommunstyrelsen
Ann-Charlott Karlsson
[email protected]
Kommunstyrelsen
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare
Närvaro
Henrik Yngvesson (M)
X
Eva Folkesdotter-Paradis (M)
X
Ulrik Brandén (M)
X
Agneta Stjärnlöf (M)
X
Anna-Kajsa Arnesson (C)
X
Monika Löfvin Rosén (C)
X
Eva Öberg (MP)
X
Carina Adolfsson Elgestam (S)
X
Bength Andersson (S)
X
Matilda Wärenfalk (S)
X
Roger Hedh (S)
X
Elisabeth Cima-Kvarneke (V)
X
Anne Osc-arsson (SD)
X
m:\protokoll\kommunstyrelsen\2015\150107\150107 närvaro.docx
Mörbylånga kommun
Sammanträdesdatum
Sida
2015-01-07
2(2)
Personliga ersättare
Närvaro
Jeanette Lindh (KD)
X
Carl Dahlin (M)
X
Sven Stensson (M)
--
Sebastian Hallén (FP)
X
Gunilla Karlsson (C)
X
Marcus Johansson-Persson (C)
X
Johan P Hammarstedt (MP)
--
Kristina Sjöström (S)
X
Stig Salebäck (S) Klockan 9.00—12.00
X
Kurt Arvidsson (S)
X
Ulf Magnusson (S)
--
Bo Blad (S)
X
Curt Ekvall (SD)
X