Älmhult-Markaryd 9651 april 2015

SBO-NYTT
Information från Älmhult-Markaryd skogsbruksområde april 2015
Ordföranden har ordet
Ännu ett årsmöte har passerat med goda talare i form av Håkan
Larsson, affärsområdeschef Södra Skog och Karin Andersson från
styrelsen. Diskussionerna och frågorna var mycket bra tycker
jag. Inte minst fick vi i förtroenderådet tydliga besked om vad
som önskas av förtroenderådet vad gäller aktiviteter framöver,
ekonomikväll, kontinuitetsskogsskötsel samt attrahera nästa och
eller den yngre generationen skogsägare. Tyvärr trodde jag att
jag tagit till rejält med tallrikar och bestick utifrån föranmälningarna till maten men där gick jag bet. Mitt förtroenderåd gjorde
en herosisk insats med diskning av tallrikar och gafflar. Det kan
tyckas att antalet knivar också borde ha felat men rapporterna
som nådde mig antydde tallrikar och gafflar! Jag vill givetvis
tacka för det förnyade förtroendet jag har fått som ordförande i
förtroenderådet för Älmhult Markaryds sbo. Ny i förtroenderådet
är Gunilla Karlsson, med ett förflutet som rektor i Markaryd under
många år. Hennes intresse för utbildning, barn och ungdomar
kan säker komma väl till pass framöver, då hoppas vi kan nå
bättre ut till skolorna i våra kommuner.
För ett tag sedan hade jag förmånen att besöka Mörrums bruk
och få en djup genomgång av textilfiberprocessen av utvecklingsansvariga Annika Ahlstedt Larsson. Det pågår som bekant
även stora investeringar i Mörrum. Vilket kanske främst för ett
otränat öga ger sig till känna på virkesgården, där ett nytt intag
med flisberedning ska byggas under full produktion. Vilket inte
kan annat än sluta i en gigantisk logistisk operation. Vilket även
kanske ger sig till känna på nivåerna av virkeslager utmed vägarna, men hittills tycker inte jag att jag sett några större problem.
Aprilvädret så här långt har mer sett ut som tidig maj med temperaturer upp mot 18-20˚C, vilket känns behagligt. Till och med
mina bin har fått rejält med luft under vingarna trots de kalla
nätterna. Rapporterna om barkborrar som vaknat har inte hörts
än men det är nog bara en tidsfråga om vädret fortsätter på den
inslagna vägen.
Ha en fortsatt skön april med röjning, plantering eller vad som
står för dörren hos var och en i era skogar. Sysslolös blir man nog
aldrig som skogsägare. ”Jag kan inte komma ihåg att jag blivit
trött av arbete, men sysslolöshet tar musten av
mig” skaldade Sr Arthur Conan Doyle.
Roger Johansson
Ordförande Älmhult-Markaryd sbo
Södra höjer priset
på lövmassaved
Södra ersätter den kontrakteringspremie för
lövmassaved som gällt sedan den 10 februari
med en motsvarande prishöjning på 25 kr/
m3fub, nominellt från och med den 15 april.
Den milda och nederbördsrika vintern tillsammans med stormupparbetning har medfört ett svagare flöde av lövvirke samtidigt
som efterfrågan på löv är god. Detta gäller
såväl lövmassaved som sågbart löv.
Södras erbjudande på löv är fortsatt starkt
vilket ger förutsättningar för en hög aktivitet
i lövskogsbruket, säger Håkan Larsson, affärsområdeschef Södra Skog.
De nya priserna efter höjningen är:
Rensorterad björkmassaved
320 kr/m3fub
Rensorterad aspmassaved
320 kr/m3fub
Osorterad lövmassaved
275 kr/m3fub
Starkt år för Södra
Södra har gjort ett starkt år 2014
och redovisar ett rörelseresultat om
1 516 MSEK (-417). Rörelseresultat har
förbättrades med 1,9 miljarder mot
föregående år. Det starka resultatet
förklaras av ett bra marknadsläge,
goda färdigvarupriser, en gynnsam
valutasituation och genomförda
effektiviseringar.
– Vi är väl rustade för fortsatta
investeringar i att bygga ett ännu
starkare och mer framgångsrikt
Södra, säger koncernchef Lars
Idermark. För utförligare rapport
besök, skog.sodra.com.
10 år sedan stormen Gudrun
Stormen Gudrun drog fram över Götaland i januari 2005 och fällde
omkring 200 miljoner träd motsvarande 75 miljoner kubikmeter virke.
Tio år senare, är skogsbruket åter i balans.
– Återplanteringsarbetet har hållit hög hastighet och stormhyggena är
tillfredställande föryngrade, berättar Göran Örlander, skogschef på Södra.
Efter ett intensivt och omfattande arbete att upparbeta det stormfällda
virket lagrade Södra totalt över tio miljoner kubikmeter stormvirke samtidigt vid terminal, industri och bilväg. Det sista terminallagrade stormvirket hämtades från terminalen i Asige i Halland i slutet av november
2009. Tio procent av all skog i södra Sverige fälldes i stormen och för
Södras medlemmar beräknades det att 40 miljoner kubikmeter blåste ned.
I samarbete med föreningen Skogen arrangeras det den 12 maj en minnesexkursion på Toftaholm efter stormen Gudrun.
Besök Skogsägarnätet, skog.sodra.com, för att se en filmad intervju med
Göran Örlander, skogschef i Södra.
Vinstutdelning till dig
som är medlem i Södra
Personalnytt
Styrelsen föreslår föreningsstämman
en vinstdelning till Södras medlemmar om 553 MSEK. Utdelningen
på insatskapitalet föreslås med
6 procent om 170 MSEK, utdelning
på virkesleveranserna med 8 procent
om 323 MSEK och insatsemission
om 60 MSEK.
Det är nu klart med rekryteringen och förstärkning av inspektorskåren i
Ljungby vo. I början av juni börjar Sofie Petersson hos oss. Sofie är skogsmästare och född och uppväxt i Simlångsdalen. Hon kommer främst att vara
verksam inom Ljungby sbo och då framför allt i Lidhult, Odensjö, Torpa och
Vrå samt del av Angelstad. Vi hälsar Sofie varmt välkommen till oss! Under
tiden fram till dess Sofie börjar hos oss kommer Hanna ta över telefonen och
vara kontaktperson i området. Magnus och Leif hjälper givetvis till. Ingen är
alltså utan en Södrainspektor utan vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal.
Ny virkesmätningslag 2015
Från och med mars 2015 träder den
nya virkesmätningslagen i kraft.
Lagen stärker den enskilde skogsägarens ställning och ger bättre och
tryggare affärer för alla intressenter.
Den nya virkesmätningslagen antogs
av riksdagen den 10 juni i år och den
största förändringen är att den nya
lagen omfattar mätning av skogsbränslen för produktion av bioenergi.
Huvudsyftet med virkesmätningslagen är att säljare och köpare ska få
en enhetlig och trovärdig mätning av
virkesråvarans kvantitet och kvalitet.
Lagen ska därmed skydda den enskilde skogsägaren som ofta är den
svagare parten i en virkesaffär. Alla
företag som utför mätning omfattas
av de nya lagreglerna.
Mer information om lagen hittar du
på www.vmlinfo.se.
Erhåll markskoningsgaranti
Kontraktera Södras slutavverkningstjänst och erhåll
markskoningsgaranti. Garantin innebär att Södra återställer marken i sitt ursprungliga skick om basvägarna
får skador som är mer än 25 cm djupa på en sammanhängande sträcka av 50 m. För dig som är medlem och
har bärig mark och bäriga vägar erbjuder vi dessutom en
tillgänglighetspremie. Vill du veta mer om Södras slutavverkningstjänst som erbjuds dig som medlem, kontakta
din lokala skogsinspektor.
Utökad markskoningsgaranti
för dig som tecknar bränsle- och
markberedningskontrakt
Södra har utökat sin markskoningsgaranti till att omfatta
risskotning, flisning och markberedning med villkoret att
de kontrakteras vid samma tillfälle som slutavverkningskontraktet och att det gäller samma trakt. Detta sker utan
ytterligare kostnader för dig som skogsägare. Den utökade
markskoningsgarantin i slutavverkningstjänsten gäller
från och med den 1 december 2014.
Kontakta din lokala skogsinspektor för mer information
om Södras utökade markskoningsgaranti.
Medlemspris på ekstolpar
Nu har du som medlem möjlighet att köpa ekstolpar från Södra Wood till
ett bra pris. Ekstolpar är ett miljövänligt alternativ till tryck-impregnerat
trä och kan användas till staket, stängsel och en mängd andra saker.
Minsta antal är fullt paket och längderna säljs fallande. Vid kapning tillkommer 150 kronor per paket.
Så här beställer du:
Kontakta Charlotte Simonsson på Södra Wood. Telefon 0433-726 81 eller
e-post [email protected]
Till försäljning:
Styck
Benämning
Dimension
Längd
40
100
Ekstolpe
Ekstolpe
80x80
50x50
2.6-3.1 m
2.6-3.1 m
Pris per styck
exklusive moms
64,00 kr
29,00 kr
Sök sponsring för
lokala kultur- och
naturvårdsprojekt
Under åren 2015 och 2016 kommer
Södra att sponsra lokala kulturprojekt
för att stödja olika former av kulturoch naturvårdsinsatser. Södra har
avsatt drygt 1 miljoner kronor i syfte
att stödja insatser i kultur- och
naturvård inom Södras skogsbruksområden. Beloppet som skogsbruksområdena tilldelas är baserat
på områdets storlek, som mest har
ett förtroenderåd 60 000 kronor att
fördela och som lägst 20 000 kronor.
Pengarna får fördelas i poster om
minst 1 000 kronor per projekt och
förtroenderåden beslutar vilka projekt
de önskar ge bidrag till.
Känner du till ett lokalt kulturprojekt
som är i behov av sponsring eller
önskar du mer information om detta?
Kontakta ditt lokala förtroenderåd.
Kontaktuppgifter hittar du på baksidan av detta blad.
Plant- och lövskogsröjning
Tänk på att plantorna på hygget kan behöva röjas redan
ett par år efter planteringen. Speciellt på hyggen med
mycket växtlighet kan plantorna behöva lite hjälp på
traven redan efter ett par år för att klara sig och växa bra.
Lövskogsdominerade hyggen och lövskogsbestånd behöver också röjas, oftast två gånger, för att de ska växa bra.
Den första röjningen i asp-, al- och björkbestånd görs när
stammarna är 2-3 m höga och då lämnar man cirka 5 000
stammar per hektar (1,5 m förband). Slutröjning görs vid
cirka 5 m höjd till ungefär samma förband som för gran
och tall – cirka 2 m förband. Sedan tidigare har Södra en
standard för kvalitetssäkrad röjning som innehåller både
plantröjning och lövskogsröjning.
Det är lönsamt att röja
Välröjd skog ger bra ränta. Det är i röjning man
bestämmer vilka trädslag som ska producera virke
i beståndet. Röjning är en lönsam investering som
betalar sig redan vid första gallringen. Genom att ta
bort lövträd och styra mot tall och gran ökar tillväxten
i den röjda skogen. I den välröjda skogen blir träden
grövre. Skördarens arbete går då snabbare och
avverkningskostnaden sjunker. Lägre avverkningskostnader och mer virke ger ett högre netto i avverkningarna. Röjningen gör träden stabila och beståndet
blir tidigare moget att slutavverkas. Det gör att risken
för skador av snö och vind minskar kraftigt. Röjning
i rätt tid minskar också risken för angrepp av rotröta
i gran.
Nu kan du själv redigera din skogsbruksplan
Sedan 2011 finns det en webbversion av Södras Skogsägarplan –
Skogsägarplan Webb. Det innebär att du som skogsägare kan se din
skogsbruksplan via nätet. Södra är nu först ut bland skogsägarföreningarna
med att erbjuda dig som medlem redigeringsfunktion för Södras gröna
skogsbruksplan på webben. Det nya verktyget med redigeringsfunktionen
möjliggör för dig som skogsägare att själv redigera din skogsbruksplan
efter utförda åtgärder i skogen. En aktuell skogsbruksplan ger bättre
grundade beslut som i sin tur ger förutsättningar till ett mer lönsamt
skogsbruk. Verktyget är också en möjlighet för dig som certifierad skogsägare att hantera dokumentation av skogliga åtgärder.
Redigeringsbehörigheten finns för dig som har en plan upprättad av
Södra från 2012 och framåt. För att få tillgång till redigeringsbehörigheten
behöver du anmäla ditt intresse via skog.sodra.com eller kontakta Södras
medlemsservice på [email protected] eller ring 0470-891 00.
De uppdateringar som görs i webben blir ännu inte synliga i appen.
Södraskolan erbjuder ny
kurs: Digitala verktyg för
skogsbruksplanen
Södraskolan kommer att erbjuda
lärarledda kurser i verktyget Skogsägarplan Webb som också innefattar
den nya redigeringsfunktionen. Den
nya kursen kommer att visa hur du
kan arbeta med din skogsbruksplan
digitalt. Förutom genomgång av verktygen i telefon och på webb ges en
översikt av övergripande information
och användarstöd. Kursen går bland
annat igenom temakartor, utsökning
av åtgärdsbehov med hjälp av avdelningsfilter samt redigering i plan
och karta.
Din intresseanmälan kan du göra
redan idag, anmäl dig på http://skog.
sodra.com/sv/Vara-medlem/Kurser/
Sodraskolan/Intresseanmalan/
Den nya kursen är en utbildning i de
digitala verktygen och kompletterar
Södraskolans befintliga utbildning
”Skogsbruksplanens användning”.
Vill du själv lära dig funktionen
finns ett kostnadsfritt material med
användarmanualer samt filmer som
finns på skog.sodra.com under
Mina sidor.
Södraskolans grundkurs
för skogsägare
Startdatum 27 april klockan 19.00,
på vo-kontoret i Garvaren, Ljungby.
Anmäl dig via Södras hemsida och
klicka dig fram till Södraskolan.
Kursinnehåll:
yy Grundförutsättningar
för skogsbruk
yy Föryngring
yy Röjning
yy Gallring
yy Föryngringsavverkning
yy Om värden och omvärlden
yy Planera ditt skogsbruk
Välkommen till kommande aktiviteter
Hantverks- och utställningsdag
Skogskväll vattenskydd
10 maj klockan 13.00 i Moheda Hembygdsgård.
Ljungby skogsbruksområde bjuder in till skogskväll den
13 maj klockan 18.30 hos David och Anna Salmonsson,
Torarp 4:1, Odensjö församling,
Moheda Sockens Hembygdsförening tillsammans med
LRF-avdelningarna i Moheda och Västra Norrvidinge
anordnar en söndagseftermiddag med hantverk från förr
och nu, samt massvis med andra aktiviteter.
Ur programmet:
yy Samtliga stugor är öppna och där visas gamla yrken
som exempelvis smeden, toffelmakarn, väverskan,
snickarn och repslagarn.
En av frågorna som är högaktuell i området kring Bolmen
är utökningen av vattenskyddet.
yy Skogens Vatten och näringspolitik –
utökat vattenskydd runt Bolmen.
yy Skogsvårdsvinster –
Vad påverkar skogsgårdens lönsamhet?
yy I sommarladan finns åtta hantverkare som framställer
och visar upp sina hantverk.
yy I Ryggåsastugan berättar Anders Johansson om
Svänansområdet.
yy Ute på gården har LRF och Södra sina utställningar
och aktiviteter där vi kan nämna bland annat djurutställningar, hästskoning, hästdroska, mjölkning av
ko, kärna smör, maskinutställning, information av och
om lantbruket. LRF anordnar även en tipspromenad.
yy Sagospåret öppnar för året, aktivitetsbanan och lekplatsen för barnen är tillgänglig.
yy Marknadsboden, serveringen är öppen samt korv
och glassförsäljning.
Skogskväll KOMET
Äger du gammal skog som du inte vill avverka?
Oroar du dig för hur det ska gå med skogen i framtiden?
Har du höga naturvärden och vet inte hur du ska göra?
Då kan KOMET vara något för dig.
Alvesta sbo bjuder in till en skogskväll i Mörhult tisdagen
den 12 maj klockan 18.30. Vi samlas hos Eva Johansson,
Mörhult Norregård, Vislanda.
Program:
yy Rundvandring i Kometområdet
yy Information om skogscertifiering
yy Södrainformation
yy Korvgrillning
yy Försäljning av honung från bygden
(ta med kontanter)
Markägare runt Mörhultsjön, Therese Lindström från
Länsstyrelsen, Södra certifiering Thomas Rahm och
inspektorer från vårt verksamhetsområde medverkar.
Vägbeskrivning: Vägen mellan Vislanda –Ljungby
(4 km från Vislanda) se Södra skyltning.
Vid frågor kontakta Mats Andersson 076-773 73 00.
SM i skog
Den 22-23 maj anordnas SM i Skog på RyssbyGymnasiet!
Sveriges mest kompletta tävling om skog. Det är förbundet
Skog och ungdom som förlägger sin tävling i Ryssby. Allmänheten hälsas välkommen till tävlingarna lördagen den
23 maj. Då är det många spännande aktiviteter på skolan
för alla åldrar!
Södra kommer att vara närvarande och ni är välkomna
till vår monter och träffa både förtroendevalda och tjänstemän från Ljungby vo.
Bussar till SkogsElmia
Södra i samarbete med Länsförsäkring Kronoberg och
Swedbank ordnar fyra bussar till SkogsElmia.
Torsdag 4 juni
Älmhult-Markaryd sbo och Länsförsäkring Kronoberg.
En buss som går nedanstående väg:
07.00
07.30
07.45
16.00
Skogskväll Skogens vatten
Älmhult-Markaryd sbo bjuder in till skogskväll den 28 maj
klockan 18.00 hos Gunlög och Göran i Fanhult, Virestad.
Med tema Skogens vatten och skogsfrågor i allmänhet
bjuds vi in till en trevlig promenad på deras naturstig
runt Dammen. (Stigen är cirka 2,5 km lång och inte barnvagnsvänlig.) Efteråt blir det korv med bröd för den som
är sugen!
Från Älmhult så kör väg 120 mot Häradsbäck, Tingsryd
efter cirka 8,5 km ta vänster mot Virestad, sen är det första gården ni kommer till. Parkering på ladugårdsbacken.
Medlemsfest i Södra Ljunga
Året vi minns och åren efteråt! Det är temat för
årets 10 års jubileum som kommer att äga rum den
7 november i Södra Ljunga bygdegård. Boka in detta
datum för vår tionde medlemsfest.
yy Välkände Peje med band kommer och står för
allsång och dans.
yy Skrattsalvorna kommer att rulla när ”Tilda”
underhåller i klänning och motorsåg.
yy Södra Ljunga livs står för en härlig jubileumsmiddag, kaffe och efterrätt.
yy Anders Hermansson kommer att leda en intressant
tillbakablick och dialog med välkända profiler som
hanterade Gudrunstormen på ett förträffligt sätt.
Nämnas kan räddningsledare, representanter för
Eon och kommunen, skogsägare med flera.
yy Vilka positiva saker har hänt sedan dess?
Visst finns dom.
Allt detta kommer ni att få uppleva denna kvällen.
Anmälan och mer information kommer framåt hösten.
Strömsnäsbruk, Folkets Hus
Älmhult, Maxi parkeringen
Liatorp, Lillskogens kiosk
Hemresa
Torsdag 4 juni
Ljungby sbo och Swedbank Ljungby.
Två bussar som går nedanstående väg:
07.30
07.45
16.00
Ljungby, Godsmagasinet
Lagan, Laganland
Hemresa
Torsdag 4 juni
Alvesta sbo och Länsförsäkring Kronoberg.
En buss som går nedanstående väg:
08.00
08.15
08.30
09.00
16.00
Grimslöv, Grimslövsbuss garage
Vislanda, kiosken
Alvesta, fd sbo-kontoret
Rydaholm, värdshuset
Hemresa
På vägen till SkogsElmia bjuder vi på kaffe och baguette.
Din kostnad för studieresan är 300 kronor som betalas
på bussen. I detta ingår bussresa och inträde. Antalet
platser är begränsat till 55 personer per buss. Först till
kvarn gäller.
Anmälan görs till Medlemsservice,
[email protected] eller telefon 0470-891 00.
Ange ditt medlemsnummer, vilken resa det gäller och
vilken påstigningsplats du valt. Ange även ditt namn
och mobilnummer. Anmäler du fler personer än dig själv
ska du även ange deras namn och mobilnummer. Du som
anmäler dig via e-post, kommer att få en bekräftelse via
e-post om du har fått en plats eller inte, eftersom antalet
platser är begränsat.
Avsändare: Södra, 351 89 Växjö
Förnamn Efternamn
Adressrad 1
Adressrad 2
Postnr Postadress
Land
B
Ädellövssäck
Våra ädellövträd är inte bara
vackra att se på utan spelar också
en viktig roll i bevarandet av den
biologiska mångfalden i våra
skogar. För dig som funderar på
att plantera ädellöv och vill ha en
fin blandning av trädslag erbjuder
vi våren 2015 en helt ny ädellövssäck. Säcken innehåller 25 plantor
av vardera lönn, skogsek, lind,
bok och fågelbär, det vill säga
totalt 125 plantor. Säcken kostar
895 kronor exklusive moms. Frakt
tillkommer.
125 plantor
895:-
För att göra din beställning gå in
på Mina sidor och beställ plantor,
eller kontakta din skogsinspektor.
Kontaktinformation
Ljungby verksamhetsområde, Garvaren, 341 60 Ljungby
Henrik Nordlund, områdeschef
Johnny Yngvesson, produktionsledare
Samuel Blomgren, skogsvårdsledare
Magnus Göransson, skogsinspektor
Tomas Axelsson, skogsinspektor
Leif Bojestig, skogsinspektor
Johnny Ekedahl, skogsinspektor
Sven Karlsson, skogsinspektor
Hanna Nilsson, skogsinspektor, vikarie
Jan Kristensson, skogsinspektor 010-471 60 60
010-471 60 61
010-471 60 62
010-471 60 63
010-471 60 64
010-471 60 65
010-471 60 67
010-471 60 68
010-471 60 48
010-471 60 72
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Förtroenderådet
Roger Johansson, ordförande
Anders Svensson, vice ordförande
070-996 64 24
073-442 53 47
[email protected]
[email protected]
Medlemsservice
Telefontid vardagar 08.30-12.00 och 13.00-16.00
0470-891 00
[email protected]
Besök vårt Skogsägarnät skog.sodra.com