STAMLBERG>s A.TEZ.IJER.

lifforsäkrings aktie bolag istettin.
Ferd.
t>..l!llHål'lÅ^
Stamer.
Generalagentur lör Finland, Hagasandsgatan 9..
77
ogramSlaået
SS
A. W. EKLUND & C:o
CD
Välsorteradt lager af
2£
Viner & Spirituösa
>-
Skilnadsgatan 19. Telefon 310.
ca
<
å
Teatrar och Konserter.
Skrädderi-Etablissement
—=
Östra Ilenrikss,'. N:o 1.
Argos hus.
=—
Håller fin finaste material.
JEleg-ant snitt.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
Prisen beräknas billiga.
Fredagen den 29 April.
N:o 102.
DA NIEL NY BL IN, F OTOGEAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.
SUOIW. TEAATTERI.
fl
Fredagen den 29 April 1898
Perjantaina Huhtikuun 29 p:nä 1898
kl. 7,30 e. m.
Kilo 8.
Sioåißöpsförasiällning.
""
Kansannäytäntö alennetuiila hinnoilla
'Vj
ra
.3
(Gildet paa Solhaug).
3-näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut Henrik Ibsen.
Suomentanut A. V. Forsman.
Skådespel i 4- akter af Hermann Sudermann,
Fri öfversättning från tyskan
Regie: Mauritz Swedberg.
Sb
Augusta
Alma
c2
3
q
O
Hr Castegren
Hr Öberg
Hr Lindroth
Hr Swedberg.
[Fru Lindh.
(Fru Stavenow
P^H^H^l^^H
deriisuöttraiH
-4J
.^-
ö m
-
-i-=>
Ö
"
ill
-^
d
O
m
C
:cS
bK)
o
.
..
Korkea oikeus istuu.
Pikkarainen pilajuttu l:ssä näytöksessä. Kirj
Martti Vuori.
Dir. Ernst Ahlbom
Si
SKÅNE",
Asikainen
Paukku,
Lötjönen,
lautamiehiä
Evert Suonio.
Oskari Salo
Perska,
Tolvanen,
Hemmo Kallio
siltavouti
Isakki Lattu.
Jeremias Pönttönen .
Serahviina, hanen vaimonsa
Naemi Kahilainen,
. Knut Weckman,
Samuli Huilu
Äapo Eopponenj {
ih^ jPietari Alpo.
Kaisa Eipuli /
\Kirsti buonio.
1
avataan
alkaa k:lo 8
Näytäntö
Ovet
k:lo /2 8.
..
■*■foP»aT
O~WSt
Fotograf SUNDSTKÖMS annons
å andra och tredje sidorna.
Middagskonsert
från kl. 3 e. m.
.
ja loppuu k:lo
ftj Ä # ää
noiei Éf
5» *w« mv
iianip
Wiener Damorkestern J. C. Schwarz,
C. F. CARLÄNDER.
YIIHAIDIL.
S©
"^fl
■|>*
ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse hed'honneur) vid utderspris
ställningen iBordeaux 1895.
Aftonkonsert
iimeliafvare
o
"M
oS
Viktor■Kijuinan.
Största specialaffär
iaßiB,iasatu
Alexandersgatan 7. T. 638
Modernt och omsorgsfullt arbete garanteras.
OBS.! Enda specialaffär.
—=
=Damklädningar.
Nu inkommet:
Kolumbia
af
- velocipeder
1898
år modell
„ A.
A €P»
Ö. Henriksg, 1. Telef. 1301.
TVYT?TSi!IfTiÅ"BTi
ÅJ X AVMÄAX] LJM**.JL*±M±
Viner, Cognac, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.
LORENS MALMSTRÖMS
AXA LINDHOLM
Kaserngatan U:o 26
förfärdigar af resp.kunders egna tyger såväl enkla
som elegantasfe
Viner och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 17
Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.
Ö. Henriksgatan
N:o 3.
Största lager af inhemskaskodon. Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.
Fotografisk Atelier.
Porträtter i visitkortsformat å 6 mk9 or duss.
<D
(fe
o
.
■ ■
5
i
CO
T3
03
Herrekiperingsaffär
g©
Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat. 43.
CO
Specialité: CRAVATTER.
nu NORJD.
Äkta
)_■!■
Vinaffär.
Lager af fina äkta
Utför omsorgsfullt ocft till billiga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren.
telefon 2453.
Alla maskiner äro försedda med auir Lampor, Glas, Porsliner,Nickel- tomatisk bromsinrättning
varor, Byster, Barnvagnar, Petroleuni & Benzin.
Arthur Bergström
Billigt iparti & minut
AXEL PALMROOS
Jfiexandersd. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)
Hilda Lönngrens
i»
från ki. 8 e. m.
Cjungwists fotografiska Htelier
MA.GJLSIW
Alon Lampmagasinet
s*hi
Jacob
s
(fet
Alla aftnar
Ii STAMLBERG>s A.TEZ.IJER.
11 J.H.Wickels
tala
"■
V2
Kontor Mikaelsgatan N:o 3.
Brand- & Lifförsäkripgsaktieholag:
Alla dagar
Aleksis Eautio.
Eino Salmela.
" Kaarlo Keihäs.
Otto Närhi.
■
): IGamle Hemekes roll debuterar Hr Alarik Erlin,
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. lO,so e. m
. Taavi Pesonen.
Emil Falck.
Julkunen,
Kattila,
Mändylin,
IHr Svensson
En indisk tjänare hos grefve Trast.
Handlingen föregår på Miihlingks fabriksegendom
i Charlottenburg, utanförBerlin.
kusk
Henkilöt
Tuomari .
Midt i den nästan döda säsongen beredda oss
Herr Ahlbom öfverraskningen att bjuda på en rad
premierar,Iivilkalifligtanslogo Helsingfors publik. Särskildt vilja vi framhållaTavaststjernas Uramo Torp,"
Miclialsky, snickare, Augustasman Hr Lindh
|
trädgårds- j
eä S s Fri^lebenstreit,
-a -g
mästtrska
jT^S* jFrk Spennérl
Wilhelm, betjänt
! m !Hr Kahlson.
h "g a
!
1■
Johan,
rf) b
.
Frk Tschernichin,
Fru Hemeke
O
-p
"aos
\Fru Riégo
Robert Hemeke
Gamle Hemeke, hans lar
Bengt G-autenpoika,Päiväkummun
herra
Emil Falck.
Katri Rautio.
..Margit, hanen puonsonsaM
Signe, Margitin sisar
Lilli Högdahl,
Gudmund Alfinpoika, heidim '*^fl^|^^|^H
Evert Suonio|
panansa
Knut Gsesling, kuninkaan vouti Kaarle Halme
Erik fra Hsegge, hanen ystävänsä Eino Salmela.
Kuninkaan lähettiläs
Knut Weckman.
.
Taavi Pesonen.
Eras vanhus
Vieraita ja palvelijoita.
Toiminnan paikka on Päiväkumnu (»Solhaug").
v
rm
...
""■!■
Henkilöt:
.5
Personerna:
Hr Stavenow.
Kommerserådet Milhlingk
Amalia, hans fru
Fru Bränder.
(Hr Fröberg
Curt 1 j
v
[■ deras barn
Hugo Stengel
Grefve von Trast-Saarberg
i
Päiväkummun pidot.
RAN.
Lenore J
Lothar Brandt
5
1898.
—
8 2'
al
ös
Tidning för Helsingfors
billigapriser.
LU
V*
V*
Albion Lamppnmakasiini
sr
CO
CO
Omistaja
Victor Rijdman.
S
Suurin erityis liike
Lamppuja, Lasia, Porsliinia, Nik-
«^
I—
a>
keli-tavaroita & Knvapatsaita, LastenYaunuja, Petroleumia &
Q 3
Benziniä.
Halvalla tukuttain ja våhittäin
N. Esplanadg.
31
'
Catanis
hus.)
i»
HARALD VVASASTJKRNAS Blomsterhandel, SKIL\ADEN
Filthattar
Sista
Firma H. Hllmin.
populära
9 Alexandersgatan 9.
Försäljningiparti och minut afendastäkta utländska
VINER &
l\onssrten
SPIRITUÖSA.
X
2.
Donau-vals
Andante, för stråkork.
Baléttmusik ur Le Cid"
Aragonaise. Aubade. Madriléne.
Finsk Konstslöjd Utställning
,
■■
Ar ».
o a
■
u
■
nj
o
tn ■*-
B> 111 »
I. z5
■
_
c
;
S OJ. «aä
c
a:
!
■4J
åta
5-
c£
:O
"-(
.
CÖ
s :© °s
>
j
såväl på flaskor
Följande
Ul
O
rt
;
'»
Leoncavallo
Faust-fantasie, för violin.
Sarasate,
Ungersk marsch ur Damnatiou
de Faust
'
\,
_.
stiftet och blocket
lut härdade och den är därför under- Jkastad slitning och sträckning i långt *■
mindre grad an någon annan ked.
£».
Brandt & Blomberg,
Helsingfors, Mikaelsg. 19.
Hagelstams bokhandel
$&&& Nytt! &&&
smällande af Eder dörr;
Andra häftet af Tidskriften
ATENEUM.
Zacliris Topeliua f.
Karl A. Tavaststjerna f-
moderna Grekland af
ISam, Widc.
Henrik Ibsen 1828 1898.
HSkogfangen
af C. Al, Reuter.
;
Gretve Hans Axel von Tersen ■
n:« finsk-ryska språkgränsen
af Eliel Vest.
Iaf J. E Rosbertf.
I
de saligas boningar af Juhani WAiIuI! Paula! Kung Kristian Ii"
Aho, öfvers.af Tavaststjerna.
Ipå svenska teatern af K.
Fransk rättvisa, siidan dun maI Flodin.
nifesterat siar iDreyfys-affiiren ■Ricidar Willibad af Alcesto.
af Konni Zilliacus.
Paris teatrar af A. von
Till Alphonse Daudets porträtt I
Kraemer.
Tallrika illustrationer.
—
Pris per årgång 9mf 10:
3
pc
Dörrslutaren Jclipsc"
»i
Q.
-Vihadentillsalu.
Helsingfors
Rullgardinsfabrik,
Humleberg
5,
Telef. 15 81
—
2
«"
3O g
3
"
O CD
i-le
r^
3 8* t^
o'
Enskilda häften k 3mf%:
Aftonkonsert alla dagar Festvåning för beställning
ling fara ess stolt förbi, utan än en sin tur öfversätta Joachim Peccis latin- Vill ni försöka tala med honom, ska'
gång låta oss få njuta af hans gedigna ska poem och sände dem därpå som ni själf få höra.
konst och eleganta spel.
välklingande italienska vers tillLeo XIII. Jag kunde icke få fram ett ord.
Iafton har Charles Gregorowitsch
Portieren gick därför fram, bockade
sin afskedskonsert i Brandkårshuset.
sig djupt och sade:
Och om några dagar kommer han att
En konstgjord Ibsen. Danska tidMästare
store diktare!
lämna oss för att icke mera återvända.
ningen Politiken" innehöll häromdagen
Ett ögonblick därefter reste sig manHan reser till en hörjan till England,
följande interview med portieren på nekinen upp, slog ut med handen, kaHotel d'Angleterre, där Ibsen bott un- stade manen tillbaka och sade:
dar han i London skall uppträda den
12 maj, och därifrån till konstens för- Skalden och påfven. Om Oavallotti, der sitt Köpenhamnsbesök:
Jeg bringer Dem en hjsertelig og
lofvade land Ameiika, för att till en den italienska författaren och politikern, Jag gick med blottadt hufvud in serbödig Tak.
början iNew-York slå upp sina bopå- som nyligen stupade ien duell, berättas genom
Så satte han sig igen.
porten.
— Han
— Vid middagen höll det dock på
lar och skörda guld och lagrar.
är borta, sa' portieren. Vill
följande:
Att Helsingfors musikälskande publik
Felice Cavallotti var på. en gång poet, ni se hans rum?
att gå galet, sa' portieren. Ni förstår:
med herr Gregorowitsch förlorar en af dramatisk författare och en framstående
Vi gingo upp. Men då jag trädde Han var stäld på att svara Kroman
sina mest omtykta favoriter och Filhar- kännare af den grekiska literaturen. in genom dörren, ryggade jag tillbaka och så blef det professor Hansen. Det
moniska orkesterns tisdagskonserter sin Han roade sig ibland med att dikta på med ett utrop.
var nu ett missöde, men annars är det
största dragningskraft är ett faktum, Hornerus' tungomål, hvilket han kände
Där satt han lifslefvande. Lejoa- en makalös uppfinning.
— Men han har inga ordnar på sig,
som tyvär icke kan bortresoneras. Och lika fullständigt som sitt eget.
manen HDe stora polisongerua ,
säkert är äfven att det tomrum herr
En dag inträdde hos honom en ung Den skarpa blicken bakom guldbågar hviskade jag.
Gregorowitsch lämnar efter sig kommer skrifvare, hvilken öfverlämnade från
nin herre ett kuvert med biskoplig stämatt blifva ytterst svårt att fylla.
Jag såg på portieren, men han mkPå samma gång vi till herr Gregoro- pel. Poeten öppnade det och fann däri kade lugnt, gick fram och tog den store
witsch framförapublikens och vårt eget en af sina egaa grekiska dikter, ele- mannen utan vidare, bar honom ötver
tack för alla de många njutningsrika gant öfversatt på latinsk vers. Den golfvet och satte honom på en stol i
stunder han genom sitt spel beredt oss, älskvärda försändelsen var signerad: ett hörn.
Helsingfors.
begagna vi oss af tillfället att önska Joachim Pecci.
Han reste i morse, sa' han. Den
Någon tid därefter blef öfversättaren där är bara festfiguren, förstår ni
honom en lycklig resa, under uttalandet af den förhoppning att han, om päfve. Oavallotti påminde sig då, att Den stod i fönstret här, var hos daför
Ja, det är
hans vägar åter någon gång bär till lian hade en skuld att betala, och den merna iSamfundet och
våra bygder, icke skall som en främ- käcke Garibaldisoldaten började att i för resten en märkvärdig inrättning
Charles Gregorowitsch.
—
„
.
g- P3
Ef.l
»z
(v
"o sr
n>
Si
K
3
—
öl
Hf
It
>>
i ordning.
■Modernt krukmakeri af A.Finch.
af Alb. Kdelfelt.
9
utestäng den kallaoch fuktiga luften!
gör det.
Enkel, och lätt att hålla
Hl<Yån det
Ett och annat.
lZ
fite
Förhindra
Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien.
|
I»
PrfTP^^r^PrF^"«r|r(c
OPERAKÄLLAREN.
SS
8
Carl Jacobsen & C:o
»
äro abso-
Berlioz
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.
Finnes på lager hos
f"
Cleveland kedeil är den enda ked, *l
sina supéer till olika pris, portioner a la carté
ocb eleganta smårum.
Ostende ostron inKomma ftoarje ucui
// A M 31 O NB,
t.
►
fr
*&**
Den enda värkligt praktiska SKRIF MASKIN
som finnes är
-'*-
Clevelands Clincher-ringar,
«»»» rekommenderar
TPPW¥»VIWPWW'
omständigheter ställa Cle- »>
hvilka äro fastade vid kombinerade trä
och alluaainium skenor. H.ill en blifva
sålunda utomordentligt starka och rmgarna de mest elastiska.
Restaurattt €atani
Obs.! Under solistens föredragingen servering
*"
i hvilken
Prolog ur op. Pajazzo"
(Hr Willy Neumann)
j&
3.
J. W. Engberg
Paus
4*
t
alla andra velocipeder, nämligen:
&"
1. BurVeil*lagren, hvilka äro gjorda
at det finaste värktygsstäl samt svarfvade och härdade med den utotnordentligaste precision. De äro oslitbara, ab- £
solut damtäta och kunna aldrig justeras
for hårdt.
2.
Wladimirsgatan 32. Telefon 197
Hos bergstrollen
c=s ~
c
veland-Velocipederna betydligt framför
i
» [g
i
tre
litervis från fat]
BADINRÄTTNING £■
Grieg.
Gynt"
Morgonstämning. Åses död. Anitras dans.
—*1
som
i:sta Klass
Wagner
Saint-Saens
...
Suite' ur Peer
CLEVELAND.I
w
%11
>
SPIRITUÖSA
Navarraise
Konsert, för violoncell
*5
och VINER m
N:o
Telefon N:o 750.
Tschaikowsky,
g
'
T=!
10/
OT-
CARL BERGROTH
Fabiansgatan
29,
Strauss
Ouverture till op. Tannhäuser"
cO
sa
ODB S !liOlialonatoytGt.
Paus
ra .22 rt
""
«)
■"'
ro
Telefon 1968.
Beställningar emottagas.
(Hr Georg Schneevoigt).
S -■■
r^
Högbergsgatan 45.
. . Massenet.
Största lager odekorerade föremål för glödritning och träskärning. Färger för trä och läder.
Bästa glödritningsapparater.
Beställningar emottagas tacksamt.
ff^.
Till venster, första porten från Esplanaden.
Ouverture till op. „WilhelmTell" Kossini
in
as
e. m.
Program:
Mikaelsgatan I
o
a
l
j% 8
Societetshuset
Telef. 491.
Rekommenderas som den mest>
sorterade affär i branchen.
2
GO
Midhaelsgatan
Lördagen den 30 April kl.
M
Barngarderoben
gifves
Helsingfors Charkuteri
s..
BODEGA
ESPANOIA
Helsingfors.
Filharmoniska Sällskapet.
band, spetsar, sidentyger och plyscher i största urval hos
4.
g O»
SJ
5 Qaö
..
Fotografiska Handels- och FabriksAktieMaget i Finland
—
.
...
Eric Sundströms
Fotografiateller.
Specialaffär
*
fotogr. artiklar.
Fabiansgatan 27, hörnet af Norra Esplanadgatan. i samma
ciT
hu« som Nordiska Bosättmngsmaga»
tillfälle att iännu högre grad än hittils tillmötesgå ärade kunder ?
deras fordringar på ett .örsts Klassens
AXEL PIHLGREN
Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
Herrar Akademici
Obs.!
CM
■
"33
t.*MJ*MJt**M | JULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan
Frukost,
Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.
>T
3
■■
CM
zs
_
Kaserngatan
på seidlar Varma portionerm, m
■ Mi
J. Ull MAN s.
Ang-Korffabrik.
a
c/5
Humleberg 5. Tölö. Tel. 13 34.
Försäljningslokaler:
Trekanten 3 (Spermerts hus), tel. 933. Södra Esplanadgatan 2. tel. 928. Saluhallen 70—72 tel. 2125: i
Finska
CM
Järnsängsfabriken,
Största urval
Illustrerade
50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.'
OBS.! Fullständiggaranti, .
Märkning
wwmwmm
************ *^* G.F.Sto£knian»s
och alla sorters
arbeten utföras af
Sally Wredenberg.
Gy
Lilla Robertsgatan 1, 1tr. upp
Specialite;
Guldbroderi.
Nt
Quadrant"
Durkopp"
***************
1.528
ESPLARAD-KAPELLET.
**J
1
1
se
fl
©
"Hl
H
c»
__________^_______^________________.
1(D
HT
lv
(t)
Hur>
AGNES JOHANNSEN
N. Esplanadsg.
27,
Telefon 83.
1 tr.
upp
■
o
o
ZT
s^-w
S^nJj
y
Besök.!
Hagasundsgatan 2.
meddelas af Agnes Johannsen
utex. från Kongl.HofFältskär
Oh. Berggren.
N. Esplanadgatan 27.
1 trappa upp.
Tele£o3a.' 83.
donym för K. Sontag) och mottogs med
bifall. Isynnerhet bidrog därtill jubilarens öfversvinneliga humor iden på
kärleksäfventyr begifne konungens hufvudroll. Stort bifall skördade densamme
i Mosers lustspel Der Sohwiegervater
Subbassementvåningen. Hufvudingang från Hagasundsg.
avs Sachsen".
Försälning' a± alla, slags ma.tva.roT, frukter, konserver m. m
till moderata priser.
Auf dem Fahrrad" är titeln
10 e. m. Ig. m. Sönöppna: Helgfria dagar 7 f. m
Saluhallarna
på en ny fars af Margarethe Benda,
—
dagar 7 9 f. m.' och 6—lo e. m.
hvilken försatte publiken på hofteatern
i
dag
omoch
samma
sitt
på
höll emellertid som en förmildrande
gång
50-års Grotha i en munter stämning.
ständighet,att skåltalarenefter demånga jubileum som lärare.
— Å Residenztheater iDresden
skålarne varit itämligen upprymd sinnesstämning.
— Curhaustheater i Meran har vakte den nya farsen Im weissenRössl"
Med sitt bästa leende svarade Ibsen
af Blumenthal och Kadelburg stor mun— Ja, jeg var s'gu' og fuld.
uppfört en ny fars Tiroler Bali" af
■
terhet.
jWoljf.
Stycket väckte
folkskalden Karl
lifligt bifall.
—
»»»
■♥"
Notiser.
—
—
Sudermanns skådespel
„Jo-
Der
Heirathstein" är titeln
på en ny opera af Albert Thierfelder,
hvilken uppfördes första gången den
24 mars i Rostock och röntestor framgång. Kompositören och de medvärkande inropades efter hvarje akt.
hannes" rönte lifligt bifall å hofteatern
Ibsen
i Stuttgart, i synnerhet efter andra,
Dylik vara serveras emellertid icke
I I i |i'i' hr i I ili'lu'l ,lin tredje och femte akterna. Författaren
å Bredablick. Endast vin och öl. Och
framgång å Altes Theater uppförts inropades flerfaldiga gånger och var
skalden valde vanligt öl.
fransk operett af L. Varney, täxten särskildt föremål för hyllning äfven af
Kf Frével och Liorat, på tyska betitlad konungen af Wiirtemberg.
Hermann Sudermann har af
Liebesgott". Publiken applådekonungen af Wurtemberg dekorerats
musiknummer, men den
riddarkorset af Fredriksorden,
— A Neues Theater i Leipzig med
Efter en mycket festligIbsenafton« rade åtskilliga
störde mtrycket af
osmakliga
hbretton
första
klassen.
kom en af värdarna upp till Ibsen och
- Prof F.Hemann, äldste uppfördes till firande af Karl Sontags
operetten.
och
underligt
ville släta öfver ett något
jubileum det lilla lustspelet Der Fa«""►—
mycket dimmigt tal som en festdelta- musikläraren vid k. muaikkonservatoder Ariadne" af Max Linden (pseu70:de
födelseden
nyligen
firade
sitt
rium,
gare hållit vid bålarne. Värden fram-
Bsam
len
—
—
hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremål
arbete. Pris för visitkortsfotografi.. Fmk 6 pr. dussin
och apparater,är därföre i
If)
TT
Fotbehandling
Hennes saluhallar
—
Alexandersgata ? 19
;
eC anSa 00h massage rengöres huden från
Pormaskari fiauar, frassel etc, hvarigenomhuden stärkes och uppfriskas. (Amerikansk metod),
OSKAB AUSXBI2L
Besöb.!
öa. jeg vil ha en Dram, svarade
2
Hulda Lindfors
3. Mikaelsgatan 3
per dussin Fmk 2: 50.
Gängse anekdoter om lbsen:
Professor Montan, som ledsagadeHenrik lbsen å Skansen och förde honom
upp å tinnarne" af Bredablick, visade
honom där Uplands och Södermanlands
härlighet. Sedan skalden en stund beskådat sceneriet och uttalat sin »förnöjelse" frågade professor M. om han
ville intaga några förfriskningar efter
den ansträngandepromenadeißredabliks trapporM
p* E. LINOGREN.
Servering af uteslutande äkta naturviner,frukter,läskdryckerm.m.
Till billiga priser
OBS: vid Sidorowskaaifären
honom^M
X
Bodega Jlndaluza
FRISKA OSTRON,
utropade jag itrigt.
mig
Ni ska' inte göra det för intet.
Han
portieren.I
skall sändas till Stockholm iaffoiH
Jag satte hatten på mig och gickM
t=3
.mg
nsi
<3%ya glasmagasinet
—.
Grif
— Omöjligt, svarade
Rekommenderar sina prisbelönta tillvärkningar iparti och|minut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla hög rabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.
*
llTrninnifllr
fIVUluilluK
y ""*"*
Viner m. m.
Nej, dem tog mästaren med sig
då han reste, sa' portieren.
Låt mig få. den där tingesten.
CT3
lV:o 28 XJnioasgatan. N:o 28.
a 75 p. per seidel (Scljöppen)
—
C. E. LINDGREN's
Borst- cSa Penselfatorilx.
Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgratan 46.
Centrals hus.
Största urval
© Ungerska och Rhenska
u
Se
2 Mikaelsgatan 2.
K. F. Larsson.
********"****,***
Efter utländskt mönster serveras direkt från fat
H
Nya Barngarderoben
Egen reparations»
värkstad.
m. fl
Sä
Beställningar emottages,
Velocipeddelar o.
tillbehör istort
urval!
&am6rini dlesfaurant
I!=3
BABYKLÄDER.
Velocipea-depot.
Swift"
tapisseri-
©
Ständigt lager af färdiga
Billiffa pris
Hennes' hus
er
Th. Neovius.
hos
Järnsängar o. Madrasser.
kataloger på begäran.
Waverley
Konrad Björkegren
ca
äfvensom
eleganta och lättlöpande dame- och liejrrvelocipeder samt alla sorters velocipediillbehör och reservdelar
Mikaelsgatan 2 Tel. 13 32.
Damhattar
Barnhatfar
Enda Specialfabrik iFinlandfor
Betydligt billigareän de utländska.
Pil=velocipeder
Hennes' hus
(snedt emot Brandkårshuset.)
gä.
3
Starka och pålitliga
Konrad Björkegren
JLJ IILJs
$
Claes % Flenfjes
olika mönster från 50 penni.
200
g
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥»
«*^*****#¥**¥¥#*
(från Paris)
RGSTADRAMT!#|P
9 &4t
Fullständig restauration!
I
öl
E. Ivanoff,
C/5
r
|
>*
Centrals hus.
51 Ylle- och trikotvaruaffär.
Billiga priser.
5< Välsorteradt lager.
*
FLOR
IStudenthusets Restauration äter man
bäst och billigast.
4,
Eric Sundström.
Fabiansgatan
27.
O:
3
2.8*
å g.
3?
fl)
~*
ZT
— er
"»2.
O:
o=o
_*
II
3
Q.
O
2
C/)"
3
■■■■■
3
(0
O
o
3"
Helsingfors.
W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178.
§1
Société
idsProplÄlicolßWi»
RjI
Hl
Eli
F3l
ol
zi
sta
_: cd
.°<
Fredagen den 29 April 1898 kl. 8
till omkr. 10,30 e. m.
Columbns -velocipederna
lättlöpande samt af första
klassens velocipeder
de enda
god
Mästerskapet för Finland år 1897
togs just på en ,Columbus",
Detta års illustreradekatalog har utkommit och
sändes gratis.
Agenter antagas ötVer hela landet å orter där
vi ej förut äro representerade.
Markisinnan de Beaulieu
Claire de Beaulieu
Hertig de Bligny
Baronessan de Prefont
Baron de Prefont
.
.
Moulinet
vidstående fa-
briksmärke
Athenais, Moulinets dotter
Philippe Derblay
Suzanne, Derblay's syster
Bachelin, advokat
.
.
Gobert
w "dl
En betjent
Finska Velocipedaffären,
Helsingfors, V. Henriksg. 16
J. C. M^XMONTAN
Innehafvaro:E. Nyberg.
diner & Spirituösa.
I Brefpapper Avg. Ludy. Hartwa!
3
Firmatryck utföres billigt.
z<=>
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat15.
Anna
Måndagen den 30 April nästa föreställning
*■■»
3
STOMATOL
icke giftigt.
3. Den förhindrar under en tid afminst
24 timmar syrebildningimjölk.
4. den värkar upphörandeeller högst
väsentligt hämmande af förruttnelseprosesser.
5. Den dödar kolerabakterier på V2
minut samt tyfoidfeberns, difterins och
på omkring 1 minut,
rosfeberns bakterie
6 Den dödar utspädd med 2 delar
vatten kolerabakterier pa mindre anlminut, rosfeberns och difterinsbakteriepå minän 2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie
på 3 minuter.
Wannberg.
Selly Wiklund.
Adclf Berlin.
Lissi Sondell.
John Sondell.
Arthur Alfthan.
Richard Forslund
Ida Östergren.
Emil v. d. Osten,
Helga Sondell.
Johan Sandqvist.
Adolf Linderoos.
Carl Liljegren.
=3
och får häröfver afgifva följande intyg.
1. Lösningen är opalfärgradoch till reaktionen svagt alkalisk.
2. Den värkar nedförd i tarmkanalen
rSre
Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet
sålunda eger förmågaatt upphäfva ayrebildning och förförstörsjukruttnelae i munhålan samt ytterst snabt
domsbildande bakterier,som därstädes kunna förekomma,
måste jag på det högsta hos allmänheten
V?
Q
p%
B
Q|
Jä*l
%M
g*u
W|
rfJW
förorda \M
G
f^k dess bruk.
Stockholm, den 6
April 1895.
M
00000000000000000
Ledig annonsplats.
Helsingfors, Alosandorsg. 26,
Telefon 169,
Bageri &Konditori.
Tillverkningen står
under kontroll af fil o
sofie doktor Hj, Modeen.
52 Alexandersgatan 52
Helsingfors
3RLÖISL.
DROGHANDEL,
Sadu
Lohses
a 20 p:i.
Elvira å 15 p:i.
parfymer.
Heleolin (Råttgift)
Viol tvål m. in.
hos
Jac b Remeke
KAMP.
Lördagen den 30 April 1898
program:
31
program:
Tirolerlieder, Marsch
Schwarz
Zigeunerchor avs nTrovatore"
Verdi
Suppé.
Ouverture
zu Banditenstreiche"
Fruhlingstimmen, Walzer
Amorette, Intermezzo
Paraphrase iiber die
Ouverture zu Raymond"
Rosen a. d. Siiden, Walzer
Fantasie avs ,Faust"
Mein Lieblingscoleur
Wiener Specialitäten, Potpourri
12. Starhemberg-Marseh
1. Boulanger-Marsch
Desormes
2. Mosrose, Intermezzo
Bosc.
Delin,
3. Ouverture Die Madonna"
■'"'
4. La vague, Walzer
Metra.
5. Verliebt, Romanzea. BKönig Jerome" Ziehrer
6. Fragmente avs »Fledermaus"
Strauss
.
Strauss
Schmeling
Neswadba
Thomas
7.
Strauss
Gounod
Hornischer.
Klimsch
Schulz
P3
ener Damorkestern J. C. Schw
H:fbrs 1898, Huvudstadsbladets Nya Trycken"
Ouverture zur
3
Reine de Hollande å 15 p:i-
Fönstervadd.
Fönsterkitt.
Fredagen den 29 April 1898
*rw^s
■V__B__/
C&3
vård,
!■■■■
CQ>-
ffT»
66
HOTEL
=3
##■
Med. Dr., Docent ibakteriologi vid Karolinska Institutet.
M M O IL
för munnens, näsans o. hudens
o
Att det samma äfven som yttre medel imängahän- %#\
seende bör äga en vidsträckt användningframgår osökt fSi
af dess ofvan anfördastarkt bakteriedödandevärkan. V*
Skilnaden 15—17.
Glogatan 4.
Mineralvattenfabrik
z-
2
ft):
Albin Lenhardtson s
K. A. DAHLIN
Q°
O"
"■■■-.
På begäran af Tandläkaren Herr A.
Lenhardtson har jagundersöktett af honom
sammansatt munvatten, kalladt
Fredr. Edv. Ekberg.
rikhaltigaste lager af utländska och inhemska
sorter, linierade och
olinierade,
S
Personerna
Octave
d,«o§
a
Q
Komedi i4 akter (4:de akten afdelad i 2 tablåer) af Georges Ob.net. Öfversättning.
Columbus' goda egenskaper:
,«
O
iDrtajs tftiål.
vara äro förenade
Observara noga
Yr
Herr Adolf Berlin
starka,
Vätta,
hvilka ett billigt pris och
Ä
Gästspel af
äro
smäckra
sinnrikt konstruerade
' so
i,
1
Kommanditbolag, grundadt år 1838 med ett aktiekapital
af 4,000,000 francs.
ALEXANDERS TEATERN. o
KongL Karolinska Institutets
Emil von år Osten-Tournéen. O Bakteriologiska Laboratorium.
CD
z
I—i,1
oooooooooooooooc
Q] LU
3
—
i
m
m
OBS.! Skyddsmärken: Guldmedalj och en salamander på fat, kapsyl och kork.
nyare årgångar
OBS.! Härvarande lager bestående af öfver 22,000 hectos garanterad ren, ospritad drufkonjak af äldre och
Finnes hos de förnämsta vinhandare,
fi
«
T
J. G. Monnet & C:o (f. d. Salignac & G:o)
iCoffnac.
HH|
Zk
BB
Oper.
„Wilhelm Tell" Rossini
8. Qvintett avs »Cosi fan tutte"
9. UDgarische Eapsodie n:o 2
10. Nachtschwärmer, Walzer
11. Fantasie avs Carmen"
12. Lyuk, lyuk, Marsch
Mozart.
Liszt.
Ziehrer
Bizet.
Lehar
Q)
I