Program för 2015 - Europaforum

www.hassleholm.se
E u r o pa f o r u m H Ä S S L E H O L M 2 0 1 5 | 1 7 - 2 7 a u g u s t i | w w w . e u - f o r u m . se
2
E u r o pa f o r u m H ä s s l eh o l m 2 0 1 5
Europaforum Hässleholm 2015
Europa har nått ett vägskäl angående välfärd och tillväxt. Ungdomsarbetslösheten är hög och det finns en risk att vi drabbas av
en ”lost generation”. Å andra sidan vill hundratusentals människor komma hit. För den som flyr krig, fattigdom och svält innebär
Europa en möjlighet till fred och utveckling. Det som Europa inte kan erbjuda är en gemensam strategi för mottagandet av
dessa människor. Denna fråga, liksom situationen i Grekland och konflikten mellan Ryssland och Ukraina, visar på behovet av
mötesplatser där alla, på lika villkor, kan diskutera Europas framtid. Europaforum Hässleholm är en sådan mötesplats.
För första gången genomförs Europaforum i slutet av augusti, vilket möjliggjort Malmö högskolas sommarkurs som är
förlagd till Hässleholm i anslutning till forumet. Forumet har även utökat kulturprogrammet väsentligt och kan i år erbjuda
såväl konserter som filmfestival och fotoutställningar. Europa är summan av dess olika kulturer och det vill vi återspegla.
Vi välkomnar alla hässleholmare och besökare till årets Europaforum, vi ser fram emot ert deltagande!
Europaforum Hässleholm 2015
Europe has reached a crossroads regarding wellfare and growth. Youth unemployment is high and there is a risk for a ”lost generation”. On the other hand, hundreds of thousands people are crossing the European borders. For those escaping war,
poverty and starvation, Europe is a haven of peace and prosperity. What Europe is lacking is a common approach on how to
take care of these people. This issue, along with the situation in Greece and the conflict between Ukraine and Russia, show the
need of meeting points where everyone on equal terms can discuss the future of Europe. Europaforum Hässleholm is one of
those meeting points. For the first time, Europaforum is arranged in the end of August, which has made the Malmö University
summer course in Hässleholm possible. This year we also present an extended culture programme which includes concerts,
film festival and photo exhibitions, events that reflect the diversity of cultures in Europe.
We welcome all Hässleholm citizens and visitors to Europaforum 2015, we are looking forward to your participation!
Lena Wallentheim (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Chairman of the Hässleholm
municipal executive board
Foto: AM Tryck
Lorenz Pucher
Chef för Europaforum Hässleholm
Head of Europaforum Hässleholm
Foto: Johan Funke
E u r o pa f o r u m H ä s s l eh o l m 2 015
Välkommen till Hässleholm!
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Närheten till Malmö och Köpenhamn och de
goda förbindelserna till Stockholm bidrar till en attraktiv plats för att leva, bo och verka. Den utbyggda kollektivtrafiken gör det
lätt att leva i Hässleholm, vare sig du bor i staden eller på landet.
Det breda kulturutbudet lockar hit människor i alla åldrar, året runt. Precis utanför centrala Hässleholm ligger det unika Hovdala. Här kan du ta en promenad i den prisbelönta slottsträdgården och ta en kopp kaffe i Hovdala Trädhus, fem meter upp
bland trädkronorna. Eller upplev imponerande panoramavyer och djupa skogar under en vandring i Hovdala/Mölleröd naturområde. För mer information om Hässleholm, besök turism.hassleholm.se
Welcome to Hässleholm!
Hässleholm municipality is an important hub in Sweden and the Öresund region. The proximity to Malmö / Copenhagen and
the excellent connections to Stockholm, makes this an attractive place to live and work. The expanded public transports makes iife in Hässleholm easy, regardless if you live in the city or in the countryside.
The rich cultural life attracts people of all ages, all year round. Just outside the city you find the unique Hovdala. Stroll the
award-winning castle gardens and have a fika in the Tree house, five meters above the canopies. Or experience impressive
panorama views and deep forests on a hike in Hovdala/Mölleröd nature area.
For more information about Hässleholm, please visit turism.hassleholm.se
”The Nordic Model and Future European Challenges”
17 - 27 augusti, Norra station/Hässleholm Kulturhus
I år inleds Europaforum Hässleholm med högskolekursen ”The Nordic Model and Future European Challenges”. Kursen
arrangeras av Malmö högskola och äger rum i Hässleholm med start den 17 augusti. Målsättningen är att kursen skall
vara ett stående inslag under Europaforum Hässleholm.
August 17th-27th, Norra station/Hässleholm Kulturhus
This year the university course ”The Nordic Model and Future European Challenges” marks the start of Europaforum. The course
is organized by Malmö University and is taking place in Hässleholm, starting August 17th. The ambition is to make the course a
permanent part of Europaforum Hässleholm.
3
4
E u r o pa f o r u m H ä s s l eh o l m 2 0 1 5
Invigning
Inauguration
Lördag, 22 augusti - Stortorget, Hässleholm
Saturday, August 22nd - Stortorget, Hässleholm
10.00 - 12.00 Invigning av Europaforum 2015
Invigningstalare Lena Wallentheim (S) kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun.
Blåsmusik, kaffe och tårta.
14.00 - 16.00 Ungdomsforum
(OBS! Lokal: Harrys, Hässleholm)
Under vårterminen har studenter på Internationella pro grammet vid Hässleholms Tekniska Skola skrivit debattartik lar om EU-relaterade sakfrågor. Under debatten får eleverna
möjlighet att debattera frågorna med politiker. Syftet med
debatten är att öka engagemanget för Europeiska frågor
samt att föra beslutsfattare och medborgare närmare
varandra.
Jasenko Selimovic (FP); Jens Nilsson (S); Kristina Yngwe
(C) och studenter från Hässleholms Tekniska Skola.
Moderator: Ludvig Einarsson, Europa Direkt Hässleholm
och årets EU-inspiratör 2014.
10 a.m.-12 p.m. Inauguration of Europaforum 2015
Inaugural speech by Lena Wallentheim (Social democratic party).
Music, coffee and cake.
2 p.m. - 4 p.m. Youth forum
(N.B! Venue: Harrys, Hässleholm)
During the spring semester, students at the Internatio nal Programme in Hässleholm Technical School have
written debate articles on EU-related issues. In this
debate, the students get the opportunity to discuss the
issues with politicians. The debate serves the purpose of
increasing youth involvement in EU affairs and decrease
the distance between decision makers and citizens.
Jasenko Selimovic; (Liberal party); Jens Nilsson (Social
democratic party); Kristina Yngwe (Centre party) and
students from Hässleholm Technical School.
Moderator: Ludvig Einarsson, Europe Direct Hässleholm
and EU-inspirer of the year 2014.
E u r o pa f o r u m H ä s s l eh o l m 2 015
Hässleholmsdagen
Hässleholm Day
Söndag, 23 augusti - Hästveda Hantverksgård
Sunday, August 23rd - Hästveda Hantverksgård
14.05 – 14.45 Varför finns det inga svenska rörmo kare i Polen men så många polacker på toppjobb i
Bryssel?
Kjell Albin Abrahamson, författare, Polenkännare och
tidigare utrikeskorrespondent.
2.05 p.m. - 2.45 p.m. Why are there no Swedish
plumbers in Poland but so many Poles with top jobs in
Brussels?
Kjell Albin Abrahamson, author and former foreign correspondent.
(Registrering & utställning från kl. 13.00)
14.00 - 14.05 Välkommen
Irene Nilsson (S), kommunfullmäktiges ordförande i
Hässleholms kommun
14.45 – 15.15 Kaffe
15.15 – 16.00 FN 70 år - FN-förbunden i Sverige och
Polen bjuder in till en diskussion om framtidsfrågor*
Inför FN:s 70-årsdag bjuder Svenska FN-förbundet
tillsammans med en ungdomsrepresentant från polska
FN-förbundet in till ett panelsamtal om Europa och FN.
Samtalet kommer att beröra viktiga händelser inom de
tre benen för FN:s arbete: fred och säkerhet, hållbar ut veckling och fattigdomsbekämpning samt mänskliga
rättigheter. Ämnen som kommer att beröras är FN-prin cipen Responsibility to protect, milleniemålen post-2015
samt rasism och diskriminering.
Linda Divkovic, handläggare för fred, säkerhet och ned rustning, Svenska FN-förbundet; Joanna Sztandera,
Polens ungdomsrepresentant till FNs sjuttionde generalförsamling.
Arrangeras i samarbete med Svenska FN-förbundet
* På engelska
(Registration & exhibition starts at 1 p.m.)
2 p.m. - 2.05 p.m. Welcome
Irene Nilsson (Social democratic party), Chair of the
Municipal Assembly, Hässleholm Municipality
2.45 p.m. - 3.15 p.m. Coffee
3.15 p.m - 4 p.m. 70 years of the UN The UN Associations in Sweden and Poland *
To acknowledge the United Nations’ 70th anniversary, the
Swedish United Nations Association in conjunction with a
youth representative from the Polish United Nations As sociation invites you to a panel discussion on Europe
and the United Nations. The seminar aims to hightlight
important events in the three areas of the UN’s work peace and security, sustainable development and poverty
alleviation, and human rights - and why these are relevant
in Europe. Among other things, the panel will discuss
the UN principle of Responsibility to Protect, the Millen nium Development Goals post-2015, and discrimina
tion and racism.
Linda Divkovic, Peace Security and Disarmament Officer,
The United Nations Association in Sweden; Joanna
Sztandera, Poland’s Youth delegate to the 70th UN
General Assembly .
Organized in cooperation with the United Nations
Association in Sweden
* In English
5
6
E u r o pa f o r u m H ä s s l eh o l m 2 0 1 5
Polen & Migration i Europa
Måndag, 24 augusti - Hässleholm Kulturhus
(Registrering & kaffe från kl. 12.30)
13.30 – 13.35 Välkommen
Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens ordförande i
Hässleholms kommun
13.35 – 14.00 Invigningstal
Polens ambassadör i Sverige. H.E. Wieslaw Tarka
14.00 – 14.30 Kaffe
14.30 – 15.30 Välkommen hem? Återvändande
migranter i Polen *
Den ekonomiska krisen i Västeuropa ledde till att den
polska återinvandringen ökade. Med data från de senaste
polska undersökningarna fokuserar seminariet på de erfa renheter de återvändande för med sig till den polska
arbetsmarknaden.
Aleksandra Wójcicka, forskare vid Centrum för migrations forskning, Universitetet i Warszawa; Carlos Vargas-Silva,
docent och seniorforskare vid Centre on Migration, Policy
and Society (COMPAS), Oxfords Universitet.
Moderator: Jonas Eriksson, utredare i nationalekonomi,
SIEPS.
Jasenko Selimovic
Aleksandra Wójcicka
Elever från Internationella programmet på Hässleholms
Tekniska Skola ställer frågor.
Arrangeras i samarbete med SIEPS (Svenska Institutet
för Europapolitiska Studier)
15.45 - 17.15 EU:s migrationspolitik
- en angelägenhet som sträcker sig från europeisk till
kommunal nivå
Patric Åberg, kommunalråd, Östra Göinge kommun; Per Arne Andersson, direktör, Sveriges kommuner och landsting; Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kom missionens representation i Sverige.
Moderator: Ylva Nilsson, EU-journalist och ledamot av
Sieps insynsråd.
Elever från Internationella programmet på Hässleholms
Tekniska Skola ställer frågor.
Arrangeras i samarbete med Sveriges Kommuner och
Landsting, Kommunförbundet Skåne och Europa
Direkt Hässleholm.
* På engelska
Jonas Eriksson
E u r o pa f o r u m H ä s s l eh o l m 2 015
Poland and Migration in Europe
Monday, August 24th - Hässleholm Kulturhus
(Registration & coffee starts at 12.30 p.m.)
1.30 p.m. – 1.35 p.m. Welcome
Lena Wallentheim (Social democratic party), Chair of the
Municipal Executive Committee
1.35 p.m. – 2 p.m. Opening Speech
The Polish Ambassador to Sweden, H.E. Wieslaw Tarka
2 p.m. - 2.30 p.m. Coffee
2.30 p.m. - 3.30 p.m. Welcome home? Returning mig rants and the case of Poland *
The financial crisis in western Europe lead to an increase in
return migration to Poland. Based on data from recent stu dies, this seminar focuses on the experiences the returning
migrants bring back to the Polish labour market.
Aleksandra Wójcicka, reseacher at Centre of Migration Re search, Warsaw University; Carlos Vargas-Silva, associate
professor and senior researcher, Centre on Migration, Policy
and Society (COMPAS), Oxford University.
Moderator: Jonas Eriksson, researcher in economics, SIEPS
Students from the International Programme at Hässleholm
Technical School ask questions.
H.E. Wieslaw Tarka
Katarina Areskoug Mascarenhas
Organized in cooperation with the Swedish Institute for
European Policy Studies (SIEPS)
3.45 p.m. – 5.15 p.m. Migration politics in the European
Union – An affair extending from municipal to
European level
Patric Åberg (Moderate party), chair of the municipal
executive committee, Östra Göinge municipality; Per-Arne
Persson, director, Swedish Association of Local Authorities
and Regions; Katarina Areskoug Mascarenas, head of the
European Commission’s representation in Sweden.
Moderator: Ylva Nilsson, EU journalist and member of the
Advisory Council at Sieps.
Students from the International Programme at Hässleholm
Technical School ask questions.
Organized in cooperation with the Swedish Association
of Local Authorities and Regions, Skåne Association of
Local Authorities and Europe Direct Hässleholm.
* In English
Jens Nilsson
7
8
E u r o pa f o r u m H ä s s l eh o l m 2 0 1 5
Europeiska kommissionens dag
Tisdag, 25 augusti - Hässleholm Kulturhus
(Registrering & kaffe från kl. 9.00)
10.00 - 10.05 Välkommen
Pär Palmgren (M), oppositionsråd i Hässleholms
kommun
10.05 - 10.15 Inledning
Katarina Areskoug-Mascarenhas, chef för EUkommissionens representation i Sverige
10.15 - 12.00 EU och konflikten i Ukraina - vad
kan vi göra? *
Hur påverkas det europeiska samarbetet av den rådande
situationen i Ukraina och hur påverkar konflikten Polen?
Finns det en risk att säkerhetsläget kring Östersjön
förvärras som en konsekvens av de pågående stridighe terna i Ukraina och vad kan de europeiska staterna göra för
att avvärja att konflikten blir mer djupgående?
H.E. Wieslaw Tarka, Polens ambassadör i Sverige; Sven Olof Petersson, ordförande i SIPRI, f.d. Svensk ambassa dör i EU; Neil Melvin, seniorforskare, SIPRI; Michael
Spindelegger, ordförande i the Agency for the Modernisa tion of Ukraine och f.d. vice statsminister i Österrike; professor; Leszek Balcerowicz, f.d. finansminister och riksbank chef i Polen.
Moderator: Rolf Gustavsson, Europakorrespondent 1984 2010, kolumnist i Svenska Dagbladet.
Arrangeras i samarbete med Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI)
12.00 - 13.00 Registrering och lunch
13.00 - 14.00 Sverige, Österrike och Finland
- 20 år i EU *
1995 utvidgades EU med tre nya medlemsstater. Det
är tre starka, moderna ekonomier med jämförelsevis låg
arbetslöshet och tydligt fokus på innovation, miljö och
demokrati. Vad har varit de stora vinsterna för EU och hur
har EU-medlemskapet förändrat dessa länder?
Hur förändras EU och vilka är de stora utmaningarna för
de kommande 20 åren?
H.E. Arthur Winkler-Hermaden, Österrikes ambassadör i
Sverige; Sven-Olof Petersson; Katarina Areskoug Mascarenhas och studenter från Malmö högskolas sommarkurs.
Moderator: Rolf Gustavsson.
14.00 - 14.30 Kaffe
14.30 - 15.30 EU, Paris och klimatet...finns det hopp?
Förväntningarna är stora inför FN:s klimatkonferens i Paris i
december. Kommer man att lyckas med att få fram ett
ambitiöst och rättvist klimatavtal som begränsar våra glo bala växthusgasutsläpp och håller vår globala uppvärm ning under två grader? Hur kan EU:s satsning på en energi union leda oss på rätt väg?
Pierre Schellekens, EU-kommissionen, biträdande chef för
kabinett Cañete; Joakim Bogdanoff, chef för Svensk ener gis representationskontor i Bryssel; Johan Kuylenstierna,
chef för Stockholm Environment Institute, Lena Johansson, generalsekreterare, International Chamber of Commerce.
Moderator: Ylva Nilsson, EU-journalist och ledamot av
Sieps insynsråd.
Elever från Internationella programmet på Hässleholms
Tekniska Skola ställer frågor.
* På engelska
E u r o pa f o r u m H ä s s l eh o l m 2 015
The European Commission Day
Tuesday, August 25th - Hässleholm Kulturhus
(Registration & coffee starts at 9 a.m.)
10 a.m. - 10.05 a.m. Welcome
Pär Palmgren (Moderate party), opposition leader in
Hässleholm municipality
10.05 a.m. - 10.15 a.m. Opening speech
Katarina Areskoug Mascarenhas, head of the European
Commission’s representation in Sweden
10.15 a.m. - 12.00 p.m. The European Union and the
conflict in Ukraine, what can we do?*
The conflict in Ukraine has put EU security politics in focus.
Once again, Russia appears to be a real threat to many
countries around the Baltic Sea basin. How do we handle
security issues in our neighborhood? What is the EU’s role?
How should Sweden and Poland work for greater stability
and an improved power balance in the local area?
H.E. Wieslaw Tarka, Poland’s ambassador to Sweden; Sven Olof Petersson, head of SIPRI, former Swedish ambassador
to the EU; Neil Melvin, senior researcher, SIPRI; Michael
Spindelegger, president of the Agency for the Modernisa tion of Ukraine, former vice chancellor in Austria; Professor
Leszek Balcerowicz, former deputy prime minister and
head of the national bank in Poland.
Moderator: Rolf Gustavsson, European correspondent
1984-2010, columnist in Svenska Dagbladet.
Organized in cooperation with Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI)
12.00 p.m. - 1 p.m. Registration and Lunch
1 p.m. - 2 p.m. Sweden, Austria and Finland – 20 years
in the European Union *
The 1995 enlargement of the EU brought three new member states in to the Union. These were three strong, modern
economies with relatively low unemployment rates and a
clear focus on innovation, environment and democracy.
What have the EU gained and how has EU membership
affected these countries? How is the EU changing and
what constitutes the major challenges for the coming 20
years?
H.E. Arthur Winkler-Hermaden, Austrias ambassador to
Sweden; Sven-Olof Petersson; Katarina Areskoug Mascarenhas. Students from Malmö University’s summer
course “The Nordic Model and future European challenges”:
Moderator: Rolf Gustavsson.
2 p.m. - 2.30 p.m. Coffee
2.30 p.m. - 3.30 p.m. The European Union, Paris and the
climate…is there hope? Expectations are high ahead of the UN climate conference
in Paris in December. How should and will the EU and its
member states reach an ambitious and fair climate agre
ement in Paris this December limiting global greenhouse
gas emissions and keeping global warming below 2 de grees? Can the EU’s commitment to an energy union lead
us down the right path?
Pierre Schellekens, European Commission, deputy head of
Cabinet Cañete; Joakim Bogdanoff, Swedenenergy’s Brus sel representation’s head of affairs; Johan Kuylenstierna,
head of Stockholm Environment Institute; Lena Johansson,
secretary general International Chamber of Commerce.
Moderator: Ylva Nilsson, EU journalist and member of the
Advisory Council at Sieps.
Students from the International Programme at Hässleholm
Technical School ask questions.
* In English
9
Photo on this page: © jens christian
Michael Spindelegger
Johan Kuylenstierna
Rosaline Marbinah
Birgitta Ohlsson
Kristina Yngwe
Foto: Johan Ödmann
H.E Arthur Winkler-Hermaden
Foto: AE Stockholm
Foto: Riksdagen
Pierre Schellekens
Neil Melvin
Foto: Lucia Bender
12
E u r o pa f o r u m H ä s s l eh o l m 2 0 1 5
Höghastighetsjärnväg i Sverige & Europeiska utmaningar
Onsdag, 26 augusti - Hässleholm Kulturhus
(Registrering & kaffe från kl. 9)
10.00 - 10.05 Välkommen
Mats Sturesson (C), kommunalråd i Hässleholms
kommun
10.05 – 11.00 Järnvägsseminarium – Behöver vi
höghastighetsjärnväg i Sverige?
Hur kommer Sveriges första höghastighetsjärnväg att
påverka utvecklingen i Hässleholm och Skåne? Vilka konse kvenser får järnvägen för arbetsmarknadsutvecklingen,
turismen, företagsetableringar och bostadsutvecklingen i
Norra Europa? Kommer Hässleholmarna arbetspendla till
Hamburg och kommer Hamburgborna helgvandra på
Hovdala?
John Hultén, K2 Forskningscentrum för kollektivtrafik,
Malmö högskola; Henrik Andersson, strategikonsult,
SWECO.
Moderator: Ylva Nilsson, EU-journalist och ledamot av
Sieps insynsråd.
11.00 – 12.00 Att använda EU:s pengar på bästa sätt:
En riskanalys utifrån Europeiska Revisionsrättens
perspektiv
John Hultén
Vilka är riskerna för att EU inte uppnår de prioriteringar som
ställts upp inom de olika stödprogrammen? Föreläsningen
kommer att beröra de viktigaste aspekterna av en god
ekonomisk förvaltning på EU-nivå, vilken syftar till att de
uppställda målen nås på ett effektivt, ändamålsenligt och
sparsamt sätt och att kontroller och motvikter garanterar
tillbörligt demokratiskt ansvarsutkrävande och ändamålsenlig styrning.
Peter Eklund, kanslichef vid Europeiska Revisionsrätten
18.00 – 20.00 After Work - Vart är Storbritannien på
väg? (OBS! Lokal: Farozon, Hässleholm, Öppnar 17)
Det brittiska valet är avgjort och frågan är inte längre om
utan när landet kommer att folkomrösta om fortsatt EU medlemskap. Hur kommer Storbritanniens EU-arbete att
utvecklas och hur påverkar ett eventuellt ”Brexit” Sverige
och övriga EU?
Björn Kjellström, chef för Europaparlamentets informa tionskontor i Storbritannien; Johnny Skalin (SD), ledamot i
EU-nämnden; Derek Hutcheson, docent i statsvetenskap,
Malmö högskola.
Moderator: Rolf Gustavsson, Europakorrespondent 1984 2010, kolumnist i Svenska Dagbladet.
Peter Eklund
Ylva Nilsson
Foto: Geza Novak
E u r o pa f o r u m H ä s s l eh o l m 2015
High-speed railway in Sweden & European challenges
Wednesday, August 26th - Hässleholm Kulturhus
(Registration & coffee starts at 9 a.m.)
10 a.m. – 10.05 a.m. Welcome
Mats Sturesson (Centre party), member of the municipal
executive committee in Hässleholm
10.05 a.m. – 11 a.m. Railway Seminar
- Do we need high-speed railway in Sweden?
How will Sweden’s first high-speed railway affect the
development of Hässleholm and Scania? What effects will
the railway have on tourism, business establishments,
residential- and social development in Northern Euro pe? Will the citizens of Hässleholm commute to Hamburg
and will citizens from Hamburg weekend hike at Hovdala?
John Hultén, K2 Research center for public transportation,
Malmö University; Henrik Andersson, Strategy Consultant,
SWECO.
Moderator: Ylva Nilsson, EU journalist and member of the
Advisory Council at Sieps.
11 a.m. – 12 p.m. Investing the EU’s budget – a risk
analysis from the perspective of the European Court
of Auditors
What are the risks that the EU does not achieve the priori-
Björn Kjellström
Rolf Gustavsson
ties set out in the various support programs? The lecture
will highlight the main aspects of good financial manage
ment at EU level which aims to attain targets in an efficient,
effective and sustainable manner, ensuring proper democratic accountability and effective governance.
Peter Eklund, European Court of Auditors
6 p.m. – 8 p.m. After Work - Where is Great Britain
heading? (N.B. Venue: Farozon, Hässleholm, Opens 5
p.m.)
It is no longer a question of if, but when Britain will
vote on their future EU membership. How will the EU poli cies in Great Britain develop and how will a potential
”Brexit” affect Sweden and the EU?
Björn Kjellström, head of the European Parliament’s infor mation office in London; Johnny Skalin (Sweden Demo crats) representative in the Swedish Riksdag´s EU board;
Derek Hutcheson, associate professor in political science,
Malmö University.
Moderator: Rolf Gustavsson, European correspondent
1984-2010, columnist in Svenska Dagbladet.
Johnny Skalin
13
14
E u r o pa f o r u m H ä s s l eh o l m 2 0 1 5
The European Economic Symposium - Sparbanken Skåne
Onsdag, 26 augusti - Hässleholm Kulturhus
Moderator: Pernilla Ström, småföretagare och styrelseproffs
(Registrering & lunch från kl. 12.00)
13.00 – 14.30 Tillväxt i EU – vad kan vi göra? *
”Är Polens ekonomiska modell något för Europa?”
Professor Leszek Balcerowicz, F.d. finansminister och
riksbankchef i Polen.
”Tyskland - EU:s draglok?”
Professor Stefan Kooths, Kiel Institute for the World
Economy
”Det världsekonomiska läget och tillväxten i Europa”
Professor Lars Oxelheim, Lunds universitet och Institu tet för näringslivsforskning
Stefan Kooths
Teresa M Rask
14.30 - 15.00 Kaffe
15.00 -16.00 Kan små och medelstora företag
överleva i Europa?
Är kvinnligt företagande en förutsättning för tillväxt?
Gunilla Almgren, ordförande UEAPME (European As sociation of Craft, Small and Medium-sized Enterprises);
Teresa M Rask, ambassadör för Women’s Entrepre neurship i Sverige och Polen; Daniel Wiberg, chefseko nom Företagarna.
Seminariet avslutas med en paneldebatt.
Arrangeras i samarbete med Sparbanken Skåne
Leszek Balcerovicz
E u r o pa f o r u m H ä s s l eh o l m 2 015
The European Economic Symposium - Sparbanken Skåne
Wednesday, August 26th - Hässleholm Kulturhus
Moderator: Pernilla Ström, small business owner and board professional
(Registration & lunch starts at 12 p.m.)
1 p.m. - 2.30 p.m. Growth in the European Union
- what can be done? *
”Is Poland’s economic model an option for Europe?”
Professor Leszek Balcerowicz, former deputy prime minis ter and head of the national bank in Poland.
”Germany - engine of the European Union?”
Professor Stefan Kooths, Kiel Institute for the World
Economy
”The world-economic situation and growth in Europe”
Lars Oxelheim, Professor in Economics, Lund University
and the Research Institute of Industrial Economics
Daniel Wiberg
Foto: Creative Commons
Gunilla Almgren
2.30 p.m. - 3 p.m. Coffee
3 p.m. - 4 p.m. Can small and medium-sized
enterprises survive in Europe?
Is female enterprising a pre-requisite for growth?
Gunilla Almgren, head of European Association of
Craft, small and medium-sized enterprises; Teresa M
Rask, ambassador for Women’s Entrepreneurship in
Sweden and Poland; Daniel Wiberg, chief economist,
Företagarna.
The seminar ends with a panel discussion.
Organized in cooperation with Sparbanken Skåne
Lars Oxelheim
Foto: Fredrik Eriksson
15
16
E u r o pa f o r u m H ä s s l eh o l m 2 0 1 5
Är demokratin hotad?
Torsdag, 27 augusti - Aulan, Norra station
(Registrering & kaffe från kl. 8.00)
9.00 - 9.05 Välkommen
Bengt-Arne Persson, kommunchef i Hässleholms
kommun
9.05 - 9.30 Är demokratin hotad och vad kan vi
göra?
Bruno Kaufmann, demokratiforskare och ordförande för
IRI Intitiative and Referendum Europe; Rosaline Marbinah,
Sveriges ungdomsorganisationersrepresentant i Europeiska
Unionen.
Moderator: Jan-Olof Bengtsson, tidigare Europakor respondent och ledarskribent, numera fri politisk krönikör.
medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde. En
av tolv ledamöter vid Humtank.
Arrangeras i samarbete med HUMTANK
10.30 - 11.00 Kaffe
11.00-12.30 Är vi rädda för att prata om
EU? Trots att gemensamma beslut i EU påverkar vår vardag i
allt högre grad, handlar det offentliga samtalet allt
mindre om EU. Vad beror detta på och vad får det för
konsekvenser? Är det ett problem för demokratin om vi
inte förmår tala om den politiska arena som påverkar så
gott som alla stora politiska beslut?
9.30 - 10.30 Humaniora efter skotten i Paris och
Maria Strömvik, Lunds universitet - ansvarig utredare för
Köpenhamn - reflektioner om värdekrisens
utredningen om delaktighet i EU; Birgitta Ohlsson (FP), f.d.
Europa
EU-minister.
Mohammad Fazlhashemi, professor i religionshistoria
Moderator: Jan-Olof Bengtsson.
och filosofi vid Uppsala universitet; Ulrika Knutson, kritiker,
författare och hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten vid
Seminariet avslutas med en paneldebatt och elever från
Göteborgs universitet; Carl Rudbeck, litteraturvetare,
Internationella programmet på Hässleholms
kritiker och författare, tankesmedjan Timbro.
Tekniska Skola ställer frågor.
Moderator: Jonas Ingvarsson, biträdande professor i
Bruno Kaufmann
Maria Strömvik
Jan-Olof Bengtsson
E u r o pa f o r u m H ä s s l eh o l m 2 015
Is democracy theratened?
Thursday, August 27th Assembly Hall, Norra station
(Registration & coffee starts at 8 a.m.)
9 a.m. - 9.05 a.m. Welcome
Bengt-Arne Persson, municipal chief executive in
Hässleholm municipality
9.05 a.m. - 9.30 a.m. Is democracy threatened and
what can we do?
Bruno Kauffmann, democracy researcher and president
for IRI Initiative and referendum institute Europe; Rosaline Marbinah, Sweden’s youth organisation’s representa
tive of Sweden in the European Union.
Moderator: Jan-Olof Bengtsson, previously European
correspondent and editorial writer. Currently independent
political columnist.
9.30 a.m. - 10.30 a.m. Humanities as a counter measure after the attacks in Paris and Copenhagen reflections about Europe in the world crisis Mohammad Fazlhashemi, professor in the history of
religion and philosophy at Uppsala University; Ulrika
Knutson, critic, author and honorary doctorate at the
humanistic faculty at Gothenburg University; Carl
Rudbeck, literary scholar, critic and author at the think tank Timbro.
Carl Rudbeck
Mohammad Fazlhashemi
Moderator: Jonas Ingvarsson
Organized in cooperation with HUMTANK
10.30 a.m. - 11a.m. Coffee
11 a.m. - 12.30 p.m. Are we scared of talking about
the European Union?
Despite that common decisions of the European Union are
increasingly affecting our everyday lives, the public
debate seldom concerns about the EU. Why is it so and
what are the consequences? Is it a democratic issue if we
do not discuss and debate matters related to the
political arena that virtually affect all major political
decisions?
Maria Strömvik, Lund University, lead researcher for
the Inquiry on Swedish participation in EU affairs;
Birgitta Ohlsson (Liberal party), former Swedish minister of
EU affairs.
Moderator: Jan-Olof Bengtsson.
The seminar will end with a panel discussion and students
from the International Programme at Hässleholm
Technical School ask questions.
Ulrika Knutson
17
18
E u r o pa f o r u m H ä s s l eh o l m 2 0 1 5
Kulturprogram / Cultural Programme
Fri entré, ingen föranmälan / Free admission, no prior registration.
22 augusti klockan 18.00 i Hässleholms kyrka / August 22nd 6 p.m. - Adam Pieronczyk
Den flerfaldigt prisbelönade Adam Pieronczyk sägs vara Polens främsta saxofonist och den största innovatören inom polsk jazz.
The multiple award winning Adam Pieronczyk is claimed to be Poland’s foremost jazz musician and a pioneer of Polish jazz.
www.adampieronczyk.com
23 augusti klockan 16.30 i Hästveda kyrka / August 23rd 4.30 p.m. - Trio Frizzante
Sedan debuten 2009 har denna trio spelat runtom i Europa med sin repertoar som inkluderar allt från klassisk till modern musik.
Since their 2009 debut, this trio has toured Europe with a repertoire including everything from classic to contemporary music.
www.triofrizzante.com
24 augusti - 27 augusti i Hässleholm Kulturhus / August 24th - August 27th - ”From Solidarity to the Round Table”
Fotoutställningen består av 22 fotografier som visar händelserna som förde Polen från kommuniststyre till självständighet.
Utställningen invigs av den polske ambassadören Wieslaw Tarka den 24 augusti klockan 13.00.
The photo exhibition is comprised of 22 photographs depicting the events that lead Poland from communist rule to
indepenence. The exhibition is inaugurated by the Polish ambassador to Sweden Wieslaw Tarka on August 24th at 1 p.m.
24 augusti - 27 augusti i Hässleholm Kulturhus / August 24th - August 27th - Fotoutställning UNAOC
Fotouställningen visar 24 utvalda bidrag från en global fototävling som UNAOC utlyste 2013. Bilderna reflekterar ungdomars
perspektiv kring religiös pluralism, betydelsen av medial frihet och en ny skildring av mångfald.
The photo exhibition displays 24 chosen photos from a global photo challenge announced by UNAOC in 2013. The photos
display different interpretations of religious pluralism, freedom of the media and a new narrative on diversity.
Adam Pieronczyk
Foto: Ignacy Matuszewski
Trio Frizzante
Foto: Nancy Horowitz
E u r o pa f o r u m H ä s s l eh o l m 2 015
Europeisk filmfestival / European Film Festival
Parkbiograferna i Hässleholm Kulturhus. Insläpp klockan 16.30. Fri entré, ingen föranmälan.
Arrangörer: Europa Direkt Hässleholm & Europaparlamentets informationskontor i Sverige.
Parkbiograferna in Hässleholm Kulturhus. Doors open at 4.30 p.m. Free admission, no prior registration.
Organized by: Europe Direct Hässleholm & the European Parliament Information Office in Sweden.
24 augusti kl. 17.00 / 5 p.m. - Ida av / by Pawel Pawlikowski (PL/DK)
Denna film tar tittarna med på en människas personliga resa vilken inramas av den stora historien, den om andra världskriget.
Trots att den tar upp ett dramatiskt och smärtsamt kapitel i Europas historia genomsyras den av ett fredsbudskap. Vinnare av
LUX-priset 2014.
This film is above all steeped in a message of peace and brings the viewers on a personal journey focusing on the story of a
single person, during a painful chapter of European history: the Second World War.
25 augusti kl. 17.00 / 5 p.m. - Girlhood av / by Céline Sciamma (FR)
16-åriga Marieme bor i en förort till Paris. Hon lär känna Lady, Adiatou och Fily som drar med henne in i en helt ny värld. Filmen
porträtterar teman som spirande begär, kvinnlighetens styrka och behovet av att fly från ett förutbestämt öde.
16-year-old Marieme lives in a suburb to Paris. When she gets to know Lady, Adiatou and Fily she is introduced to a whole new
world. The film portrays themes such as the stirring of desire, feminine strength and the need to escape a preordained destiny.
27 augusti kl. 17.00 / 5 p.m. - Class Enemy av / by Rok Biček (SL)
Denna film skildrar förhållandet mellan elever och en ny tysklärare. Eleverna uppskattar inte lärarens sätt att leda lektionerna
och när en tragedi drabbar klassen blir det början på ett känslomässigt uppror.
This movie depicts the relationship between students and their new German teacher. The students do not appreciate the
teacher’s tuitional approach and when a tradgedy strikes it is the beginning of an emotional uprising.
Ida av Pawel Pawlikowski
Foto: © European Parliament
(
Girlhood av Céline Sciamma
Foto: © European Parliament
Class Enemy av Rob Biček
Foto: © European Parliament
19
Europaforum Hässleholm är Sveriges största arena för aktuella
Europafrågor och arrangeras i år för trettonde gången. Europaforum
Hässleholm är en tvärvetenskaplig plattform för politik, vetenskap,
näringsliv och kultur. Här möts allmänhet, politiker och sakkunniga
för att diskutera aktuella frågor utifrån ett europeiskt perspektiv.
Grundtanken är att skapa en livaktig debatt om Europas utveckling
och minska avståndet mellan beslutsfattare och medborgare.
Lorenz Pucher
Mattis Kristoffersson
Chef för Europaforum Hässleholm
EU-samordnare
Head of Europaforum Hässleholm
EU-coordinator
0734-25 36 00 0723-93 84 32
[email protected]
[email protected]
Marie Alverslid
Hässleholms Turism
Kommunikatör
För anmälan & boende
Communications officer
For registration and lodging
0451-26 84 65
0451-26 73 00
[email protected]
[email protected]
Europaforum Hässleholm arrangeras av Hässleholms kommun och Europa Direkt
Hässleholm i samarbete med Europeiska kommissionens representation i Sverige,
Europaparla­mentets informationskontor i Sverige, Sparbanken Skåne, Svenska institutet
för europapolitiska studier och Regeringskansliet.
www.hassleholm.se
E u r o pa f o r u m H Ä S S L E H O L M 2 0 1 5 | 1 7 - 2 7 a u g u s t i | w w w . e u - f o r u m . se