2015-10-07 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21)
Kommunstyrelsen
2015-10-07
Plats och tid
Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30–16.00
Ajournering klockan 15.30–15.40
Beslutande
M
M
M
C
C
MBP
M
MP
S
S
S
S
S
V
V
MOD
SD
Margareta Lövgren
Tomas Johansson §§ 130-131, 133-140
Anders Lindal tjänstgör för Tomas Johansson § 132
Leif Sternfeldt
Mikael Larsson
Henry Sandahl
Pär-Erik Johansson tjänstgör för Rolf Hallberg (FP)
Lo Göthberg Larsson
Lisa Dahlberg
Anita Lomander tjänstgör för Peter Landgren
Barbro Petersson
Christopher Thorsson
Sonia Danella Smith tjänstgör för AnnSofi Tureson
Arthur Thiry, klockan 13.30–15.30 §§ 130-136
Karin Jageby tjänstgör för Arthur Thiry §§ 137-140
Jan-Ola Gustafsson
Mattias Krantz
M
C
KD
MP
S
S
V
Ej tjänstgörande ersättare
Anders Lindal
Eva Åberg Andersson
Per-Olof Hermansson
Thomas Larsson
Gunnar Nilsson, klockan 13.30–15.00
Efkan Üstündag, klockan 14.05–16.00
Karin Jageby
Övriga närvarande
Tjänstemän
Haleh Lindqvist, kommunchef
Malin Stomberg, kommunsekreterare
Tord Lundborg, förvaltningschef bygg- och miljökontoret §§
131-132
Lars Lindeberg, konsult §§ 131-132
Karin Hydén, ekonomichef §§ 133-134
Kristian Johansson, ekonom §§ 133-134
Oscar Kamperin, controller §§ 133-134
Sara Davidsson, kvalitetsutvecklare §§ 133-134
Christer Nilsson, personalchef §§ 133-134
Maria Sivedal, administrativ chef § 137
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(21)
Kommunstyrelsen
2015-10-07
Utses att justera
Lisa Dahlberg
Justeringens plats och tid
Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 21 oktober
2015
§§
Underskrifter Sekreterare
130-140
Malin Stomberg
Ordförande
Margareta Lövgren
Justerande
Lisa Dahlberg
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(21)
Kommunstyrelsen
2015-10-07
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-10-07
Datum för anslags
uppsättande
2015-10-21
Datum för anslags
nedtagande
2015-11-12
Förvaringsplats för
protokollet
Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna
Underskrift
Malin Stomberg
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(21)
Kommunstyrelsen
2015-10-07
Innehållsförteckning
Förändring av ärendelistan
§ 130
Delegation vid ansökan om ledningsrätt för bland annat
Överföringsledning
§ 131
Godkännande av köpekontrakt för del av Fritsla 2:90
§ 132
Delårsrapport 2015 för kommunstyrelsen
§ 133
Delårsrapport 2015 för Marks kommun
§ 134
Förslag till ändring av beslut om kommunal borgen till
Fiberföreningar
§ 135
Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år 2015
§ 136
Lokala miljömål för Marks kommun
§ 137
Kontakt med Västtrafik om busslinje 330
§ 138
Anmälan av delegationsbeslut
§ 139
Meddelanden
§ 140
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(21)
Kommunstyrelsen
2015-10-07
§ 130/2015
Förändring av ärendelistan
Kommunstyrelsens beslut
Ärende om kontakt med Västtrafik om busslinje 330 tillförs ärendelistan.
Ärende 3, Information om nuläge gällande fiberutbyggnad i Marks kommun
utgår från ärendelistan.
Ärende 4, Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen utgår från ärendelistan.
Ärende 5, Ekonomisk uppföljning för Marks kommun utgår från ärendelistan.
Dagens sammanträde
Lisa Dahlberg (S) anmäler extra ärende om kontakt med Västtrafik om busslinje 330.
Ärende 3, Information om nuläge gällande fiberutbyggnad i Marks kommun
utgår.
Ärende 4, Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen utgår.
Ärende 5, Ekonomisk uppföljning för Marks kommun utgår.
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att
så sker.
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(21)
Kommunstyrelsen
2015-10-07
§ 131/2015
Dnr 2015-292 353
Delegation vid ansökan om ledningsrätt för bland annat
överföringsledning
Kommunstyrelsens beslut
Delegationsordningen för kommunstyrelsen revideras på så sätt att punkt D 7
ersätts av att exploateringsingenjören ges delegation att ansöka om ledningsrätt när markupplåtelseavtal eller servitut har tecknats.
Exploateringsingenjören ges även delegation att ansöka om ledningsrätt vad
gäller markåtkomst för överföringsledningen i helhet. Som anmärkning gäller
att det är först om överenskommelse inte kan ske och kommunchefen har
bedömt att det finns behov därav.
Ärendet
Nuvarande delegationsordning avseende markåtkomst med ledningsrätt
behöver ändras då den inte är korrekt formulerad. Fråga har även uppkommit om att vid behov ansöka om ledningsrätt vad gäller markåtkomst för
överföringsledningen Hyssna-Sätila-Ubbhult-Hägnen för det fall överenskommelse inte kan ske inom rimlig tid.
Ärendets behandling
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande 21 augusti 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 september
2015, § 194, där följande föreslås:
Delegationsordningen för kommunstyrelsen revideras på så sätt att punkt D 7
ersätts av att exploateringsingenjören ges delegation att ansöka om ledningsrätt när markupplåtelseavtal eller servitut har tecknats.
Exploateringsingenjören ges även delegation att ansöka om ledningsrätt vad
gäller markåtkomst för överföringsledningen Hyssna-Sätila-Ubbhult-Hägnen.
Som anmärkning gäller att det är först om överenskommelse inte kan ske och
kommunchefen har bedömt att det finns behov därav.
Dagens sammanträde
Förvaltningschef bygg- och miljökontoret Tord Lundborg och konsult Lars
Lindeberg redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Ledamöternas förslag till beslut
Pär-Erik Johansson (M) föreslår följande ändring ”Exploateringsingenjören ges
även delegation att ansöka om ledningsrätt vad gäller markåtkomst för överföringsledningen i helhet. Som anmärkning gäller att det är först om överenskommelse inte kan ske och kommunchefen har bedömt att det finns behov
därav”.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(21)
Kommunstyrelsen
2015-10-07
Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två
förslag. Arbetsutskottets förslag och Pär-Erik Johanssons (M) förslag.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Pär-Erik
Johanssons (M) förslag, och finner att förslaget antas.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen i övrigt kan anta
arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(21)
Kommunstyrelsen
2015-10-07
§ 132/2015
Dnr 2013-557 253
Godkännande av köpekontrakt för del av Fritsla 2:90
Kommunstyrelsens beslut
Köpekontrakt för del av Mark Fritsla 2:90, Risma, godkänns.
Ärendet
Marks bostads AB (MBAB) och kommunen tecknade i juni 2014 ett
samarbetsavtal gällande markansvisning av del av Fritsla 2:90, Risma. MBAB
har uppfyllt villkoret om att söka bygglov som har beviljats. Då villkoret är
uppfyllt har ett köptekontrakt tagits fram.
Ärendets behandling
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 17 augusti 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 september
2015, § 195, där följande föreslås:
Köpekontrakt för del av Mark Fritsla 2:90, Risma, godkänns.
Dagens sammanträde
Förvaltningschef bygg- och miljökontoret Tord Lundborg och konsult Lars
Lindeberg redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag,
och finner att så sker.
Jäv
Tomas Johansson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
För Tomas Johansson (M) tjänstgör Anders Lindal (M).
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(21)
Kommunstyrelsen
2015-10-07
§ 133/2015
Dnr 2015-280 042
Delårsrapport 2015 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Delårsrapport 2015 för kommunstyrelsen godkänns.
Ärendet
Enligt det av fullmäktiges fastställda styrsystem för Marks kommun skall
samtliga nämnder lämna en uppföljning av verksamheten per sista augusti
samt en prognos för hela året 2015.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 september 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 september
2015, § 199, där följande föreslås:
Delårsrapport 2015 för kommunstyrelsen godkänns.
Dagens sammanträde
Ekonomichef Karin Hydén, personalchef Christer Nilsson och kvalitetsutvecklare Sara Davidsson redogör för ärendet
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag,
och finner att så sker.
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(21)
Kommunstyrelsen
2015-10-07
§ 134/2015
Dnr 2015-279 042
Delårsrapport 2015 för Marks kommun
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Delårsrapport 2015 för Marks kommun godkänns.
Valnämnden tillåts överskrida ramen med 70 tusen kronor och att detta
avräknas mot nämndens ackumulerade resultat i samband med bokslutet.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Äldreomsorgsnämndens investeringsram utökas med 300 tusen kronor från
kommunstyrelsens ofördelade investeringsreserv.
Kommunstyrelsen påpekar för nämnderna att de utifrån hur den ekonomiska
prognosen för kommande år ser ut redan nu ska göra anpassningar.
Ärendet
Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige
om koncernens ekonomi och verksamhet för årets första åtta månader samt
en prognos för hela året. Nämnders och styrelsers rapportering om sina
respektive verksamheter ligger till grund för redovisningen. I samband med
delårsrapporten behandlas även de framställningar som nämnderna gjort
avseende ekonomiska frågor.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 september 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 september
2015, § 211, där följande föreslås:
Delårsrapporten 2015 för Marks kommun godkänns.
Äldreomsorgsnämndens investeringsram utökas med 300 tusen kronor från
kommunstyrelsens ofördelade investeringsreserv.
Valnämnden tillåts överskrida ramen med 70 tusen kronor och att detta
avräknas mot nämndens ackumulerade resultat i samband med bokslutet.
Kommunstyrelsen påpekar för nämnderna att de utifrån hur den ekonomiska
progonsen ser ut för nästkommande år vidtar åtgärder för att inte gå med
underskott.
Kommunstyrelsen påpekar för nämnderna att de utifrån hur den ekonomiska
prognosen för kommande år ser ut redan nu ska göra anpassningar.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(21)
Kommunstyrelsen
2015-10-07
Dagens sammanträde
Ekonomichef Karin Hydén, personalchef Christer Nilsson, kvalitetsutvecklare
Sara Davidsson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår förslag om att
äldreomsorgsnämndens investeringsram utökas med 300 tusen kronor från
kommunstyrelsens ofördelade investeringsreserv, och finner att förslaget
antas.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår förslag om att
valnämnden tillåts överskrida ramen med 70 tusen kronor och att detta
avräknas mot nämndens ackumulerade resultat i samband med bokslutet, och
finner att förslaget antas.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår förslag om att
kommunstyrelsen påpekar för nämnderna att de utifrån hur den ekonomiska
prognosen för kommande år ser ut redan nu ska göra anpassningar, och
finner att förslaget antas.
Ordföranden frågar slutligen om kommunstyrelsen i övrigt godkänner delårsrapport 2015 för Marks kommun, och finner att så sker.
Expedieras till:
Samtliga nämnder
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(21)
Kommunstyrelsen
2015-10-07
§ 135/2015
Dnr 2015-387 045
Förslag till ändring av beslut om kommunal borgen till
fiberföreningar
Kommunstyrelsens beslut
Förslaget avseende ändring av beslut om kommunal borgen till fiberföreningar
föranleder ingen förändring av nu gällande regelverk.
Ärendet
Ubbhult fiber ekonomisk förening har inkommit med förslag till ändring av
beslut om kommunal borgen till fiberföreningar.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 27 augusti 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 september
2015, § 202, där följande föreslås:
Förslaget avseende ändring av beslut om kommunal borgen till fiberföreningar
föranleder ingen förändring av nu gällande regelverk.
Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag,
och finner att så sker.
Expedieras till:
Ubbhult fiber ekonomisk förening
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(21)
Kommunstyrelsen
2015-10-07
§ 136/2015
Dnr 2015-309 106
Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år 2015
Kommunstyrelsens beslut
Marks kommun erlägger utökad medlemsinsats till Kommuninvests
ekonomiska förening upp till högsta stadgemässiga insats med
22 127 062 kronor. Insatsen uppgår därefter till 30 498 300 kronor.
Ärendet
Kommuninvests föreningsstämma fastställe den 16 april 2015 nya stadgar
för Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna tillkom bland annat en
möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en
eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.
Föreningen frågar nu medlemmarna om de vill utnyttja den nya möjligheten
att erlägga särskild medlemsinsats i år eller om de väljer att göra detta
senare.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 25 augusti 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 september
2015, § 203, där följande föreslås:
Marks kommun erlägger utökad medlemsinsats till Kommuninvests
ekonomiska förening upp till högsta stadgemässiga insats med
22 127 062 kronor.
Finansiering av den utökade medlemsinsatsen sker ur kommunens likvida
medel.
Dagens sammanträde
Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Ledamöternas förslag till beslut
Leif Sternfeldt (C) föreslår ett tillägg till arbetsutskottets förslag ”insatsen
uppgår därefter till 30 498 300 kronor”.
Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två
förslag, arbetsutskottets förslag och Leif Sternfeldts (C) tilläggsförslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets
förslag, och finner att förslaget antas.
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen antar eller avslår Leif
Sternfeldts (C) tilläggsförslag, och finner att förslaget antas.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(21)
Kommunstyrelsen
2015-10-07
Expedieras till:
Kommuninvest ekonomisk förening
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(21)
Kommunstyrelsen
2015-10-07
§ 137/2015
Dnr 2013-255 403
Lokala miljömål för Marks kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Lokala miljömål för Marks kommun antas.
Plan- och byggnadsnämnden får i uppdrag att revidera och uppdatera
Energiplanen 2011-2020 under senast 2016.
Västra Götalandsregionens antagna tilläggsmål inarbetas under 2016.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Reservation
Lo Göthberg Larsson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag om att
ALARA-principen ska gälla i kommunens alla verksamheter.
Ärendet
Under 2012 startade arbete med att ta fram lokala miljömål för att nå de
Nationella miljömålen. De mål som ska gälla inom kommunen är dels sådana
som redan är antagna i tidigare dokument och fortfarande är aktuella, dels
sådana som behöver tillföras för att skapa ett komplett måldokument. De
lokala miljömålen är framtagna utifrån de nationella och regionala miljömålen.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 28 augusti 2015.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 september 2015, § 205, där
följande föreslås:
Lokala miljömål för Marks kommun antas.
Plan- och byggnadsnämnden får i uppdrag att revidera och uppdatera
Energiplanen 2011-2020 under senast 2016.
Dagens sammanträde
Administrativ chef Maria Sivedal redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Ledamöternas förslag till beslut
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att mål 6. Säker strålmiljö, i mål för Mark
görs följande tillägg ”ALARA-principen ska gälla i kommunens alla verksamheter”.
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att i mål 15. God bebyggd miljö, i mål för
Mark, ändras femte stycket till ”Att mängden avfall skall minska markant och
skall i en kommande kommunal avfallsplan anges per fraktion”.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(21)
Kommunstyrelsen
2015-10-07
Lisa Dahlberg (S) föreslår att Västra Götalandsregionens antagna tilläggsmål
inarbetas under 2016.
Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns fyra
förslag.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Lo Göthberg
Larssons (MP) förslag om att i mål 6. Säker strålmiljö, i mål för Mark görs
följande tillägg ”ALARA-principen ska gälla i kommunens alla verksamheter”,
och finner att förslaget avslås.
Reservation
Lo Göthberg Larsson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag om att
ALARA-principen ska gälla i kommunens alla verksamheter.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Lo Göthberg
Larssons (MP) förslag om att i mål 15. God bebyggd miljö, i mål för Mark,
ändras femte stycket till ”Att mängden avfall skall minska markant och skall
i en kommande kommunal avfallsplan anges per fraktion”, och finner att
förslaget avslås.
Beslutsgång 3
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Lisa Dahlbergs (S)
förslag, och finner att förslaget antas.
Beslutsgång 4
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag,
och finner att så sker.
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(21)
Kommunstyrelsen
2015-10-07
§ 138/2015
Dnr 2014-394 530
Kontakt med Västtrafik om busslinje 330
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att ta kontakt med
Västtrafik och förmedla att Marks kommun får mycket synpunkter och be
om en jämförelse där det redovisas vad som blir skillnaden med den tänkta
förändringen.
Dagens sammanträde
Lisa Dahlberg (S) informerar om att det kommer många frågor och synpunkter från kommuninvånarna om de förändringar som Västtrafik har tänkt
göra för busslinje 330.
Lisa Dahlberg (S) föreslår att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens
presidium i uppdrag att ta kontakt med Västtrafik och förmedla att Marks
kommun får mycket synpunkter och be om en jämförelse där det redovisas
vad som blir skillnaden med den tänkta förändringen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Lisa Dahlberg
förslag, och finner att förslaget antas.
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(21)
Kommunstyrelsen
2015-10-07
§ 139/2015
Anmälan av delegationsbeslut
a)
Dnr 2015-41 057
Delegationsbeslut 2015-09-17, inköp av leasingfordon, nyanskaffning på
socialförvaltningen.
b)
Dnr 2015-404 402
Delegationsbeslut 2015-08-26, undertecknat hyresavtal, lgh 1120, Campus
Mark.
c)
Dnr 2015-39 023
Anställningsavtal, förlängning av anställning 2015-10-01, informatör.
d)
Dnr 2015-134 252
Delegationsbeslut 2015-04-06, Överenskommelse om fastighetsreglering och
köp av Mark Örby 5:6.
e)
Dnr 2015-111 255
Delegationsbeslut 2015-05-06, Tecknande av servitutsavtal för vatten- och
avloppsledningar på Mark Skene 9:25 utmed 156:an.
f)
Dnr 2013-565 255
Delegationsbeslut 2015-05-06, Tecknande av servitutsavtal för vatten- och
avloppsledningar på Mark Skene 9:25.
g)
Dnr 2010-248 253
Delegationsbeslut 2015-04-17, Tecknande av köpekontrakt för försäljning av
verksamhetstomten Mark Lydde 1:16.
h)
Dnr 2015-71 255
Delegationsbeslut 2015-08-06, Undertecknat markupplåtelseavtal för ombyggnad av elnät på Mark Svansjö 1:18.
i)
Dnr 2015-329 050
Delegationsbeslut 2015-09-09, Direktupphandling stödjande tjänster avseende Geosecma.
j)
Dnr 2015-333 255
Delegationsbeslut 2015-07-15, Tecknat servitutsavtal för vatten- och avloppsledningar på Mark Aratorp 13:1.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(21)
Kommunstyrelsen
2015-10-07
k)
Dnr 2015-271 255
Delegationsbeslut 2015-07-30, Tecknat servitutsavtal för vatten- och avloppsledningar på Mark Kinna 26:48.
l)
Dnr 2015-253 261
Delegationsbeslut 2015-09-01, Tecknad anläggningsarrende för Sätila
camping på del av Mark Sätila 5:15.
m)
Dnr 2015-41 057
Delegationsbeslut, inköp av leasingfordon, utbytesanskaffning på socialförvaltningen.
n)
Dnr 2012-209 253
Delegationsbeslut 2015-08-24, Försäljning av Mark Kinna 24:197.
o)
Dnr 2015-64 050 151
Delegationsbeslut om deltagande i Statens inköpscentrals ramavtalsupphandling IT-drift.
p)
Dnr 2015-187 05
Delegationsbeslut om direktupphandling av ledarutvecklingsprogram
- tilldelningsbeslut.
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(21)
Kommunstyrelsen
2015-10-07
§ 140/2015
Meddelanden
a)
Dnr 2015-427 270
Information från Länsstyrelsen Västra Götalands län 2015-08-26
- Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2015.
b)
Dnr 2015-6 170
Kallelse till sammanträde den 4 september, direktionen i Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
c)
Inbjudan från Västra Götalandsregionen, Arena 49 – mötesplats för samspel,
inspiration och utveckling den 2 december 2015.
d)
Statistik-NYTT från kommunledningskontroet Nr 3 år 2015.
e)
Dnr 2015-48 106
Sammanträdesprotokoll 2015-09-11, Förbundsstyrelsen för Sjuhärads
Samordningsförbund.
f)
Dnr 2015-48 106
Tertialrapport 2 2015 från Sjuhärads Samordningsförbund.
g)
Dnr 2015-15 00
PM – Logi åt asylsökande i ett krisläge från Migrationsverket genom
Länsstyrelsen Västra Götalands län 2015-09-16.
h)
Dnr 2015-457 440
Information 2015-09-16, Nya regionala Miljömål för Västra Götaland,
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har beslutat om nya regionala miljömål
för Västra Götaland.
i)
Inbjudan till spridningskonferens – Trestad2 den 29 oktober 2015.
j)
Dnr 2015-15 00
Information 2015-09-18 från Länsstyrelsen om beredskap för akuta boendealternativ för asylsökande.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(21)
Kommunstyrelsen
2015-10-07
k)
Dnr 2015-88 107
Sammanträdesprotokoll 2015-09-14, Marks Fastighets AB.
l)
Inbjudan från folkhälsan i Mark, Tranemo, Svenljunga Bollebygd och
Ulricehamns kommuner till inspirerande dag om folkhälsa den 4 december
2015.
m)
Dnr 2015-35 106
Sammanträdesprotokoll 2015-09-18, Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund.
n)
Dnr 2015-125 133
Sammanträdesprotokoll 2015-09-15, Boråsregionens etableringsråd.
o)
Dnr 2015-88 107
Sammanträdesprotokoll 2015-09-10, Mark Kraftvärme AB.
p)
Nominera årets kommun 2015.
________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande